Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Forlængelse af forsøgsordningen med salg af almene familieboliger)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 437 af 1. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 75 j, stk. 1, 2. pkt., og § 75 k, stk. 5, ændres »31. december 2007« til: »31. december 2009«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen