Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

 

I medfør af §§ 29 b - 29 d, § 29 l, stk. 2, § 29 v, stk. 5, og § 38 i museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Beskyttelsesordningen

§ 1. Bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, omfatter:

1) stendiger,

2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder,

3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og

4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Kort- og Matrikelstyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 29 a, stk. 1, gælder dog ikke for:

1) diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone,

2) diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde,

3) havediger,

4) diger langs vandløb, der alene har til formål at sikre lavtliggende arealer mod oversvømmelse,

5) diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål, og

6) diger, der alene tjener til beskyttelse mod sand- eller snefygning.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, omfatter ikke ældre diger langs landsbygader, som samtidig afgrænser haver mod gaden, samt ældre diger, som afgrænser herregårdsparker og præstegårdshaver,

Stk. 4. § 1, stk. 1, finder ikke anvendelse på diger inden for kommunen, som er omfattet af en beslutning efter § 2 om en konkret udpegning af diger omfattet af lovens § 29 a, stk. 1.

§ 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at foretage en konkret udpegning af diger omfattet af museumslovens 29 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen beslutte en sådan udpegning på grundlag af en samlet vurdering af alle diger inden for hele kommunen, jf. dog § 4, stk. 3.

Stk. 2. Som led i kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte:

1) at omfatte andre diger eller dele af diger end de i § 1 nævnte af beskyttelsen, når diget har væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi, og

2) at udtage diger eller dele af diger, der er nævnt i § 1 af beskyttelsen, når diget har ringe kulturhistorisk, biologisk og landskabelig værdi.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan ikke omfatte diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone. Kommunalbestyrelsens beslutning kan heller ikke omfatte de i § 1, stk. 2, nr. 2-6, nævnte diger.

Stk. 4. Beslutning efter stk. 1 skal omfatte hele kommunen.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 1 træffes efter reglerne i §§ 3-5.

§ 3. Før en beslutning efter § 2 kan træffes, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre, at der foreligger et forslag til beslutning og fastsætte en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

Stk. 2. Ved offentliggørelsen, der skal ske i de stedlige blade, skal der oplyses om:

1) hvor i kommunen forslaget er fremlagt til gennemlæsning,

2) hvor forslaget kan rekvireres, eventuelt mod betaling, og

3) indsigelsesfristen.

Stk. 3. Forslaget skal indeholde:

1) oplysning om at hele kommunen omfattes af forslaget,

2) kort i måleforhold 1: 25.000, hvor alle diger inden for kommunen, der foreslås omfattet af beskyttelsen efter museumslovens § 29 a, stk. 1, er indtegnet,

3) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 1, foreslås inddraget under beskyttelsen,

4) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 2, foreslås udtaget af beskyttelsen,

5) en kort begrundelse for forslaget og

6) en redegørelse for retsvirkningen ved forslagets gennemførelse.

Stk. 4. Selve forslaget med oplysning om indsigelsesfristen skal sendes til:

1) de lodsejere på hvis ejendom, der findes et dige eller dele heraf, som foreslås inddraget under eller udtaget af beskyttelsen,

2) det lokale kulturmiljøråd, hvis et sådant er nedsat,

3) lokale kulturhistoriske museer,

4) de foreninger og organisationer, der har anmodet kommunalbestyrelsen om underretning om forslag efter stk. 1 eller som efter reglerne i § 9, stk. 3, er berettiget til at modtage skriftlig underretning om afgørelser om lovens § 29 a, stk. 1,

5) Kulturarvsstyrelsen,

6) berørte nabokommuner og

7) Skov- og Naturstyrelsen samt andre offentlige myndigheder, som må antages at have interesse i forslaget..

Stk. 5. Selve kortmaterialet i forslaget, jf. stk. 3 skal ikke nødvendigvis medsendes til de lodsejere, som er nævnt i stk. 4, nr. 1. Hvis kortmaterialet ikke medsendes til lodsejeren, skal denne dog have oplyst hvor kortmaterialet er offentligt tilgængeligt.

§ 4. Når indsigelsesfristen efter § 3 er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen beslutning. Hvis der er foretaget så omfattende ændringer til forslaget, at der reelt foreligger et nyt forslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i § 3. Ved omfattende ændringer forstås inddragelse af nye diger eller dele af diger og udtagelse af diger eller dele af diger, der er omfattet af § 1, medmindre der er tale om tekniske korrektioner eller ændringer, som må betragtes som ubetydelige.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender sin beslutning om udpegede diger efter § 2 til Kulturarvsstyrelsen ledsaget af de bemærkninger, som er fremkommet under den offentlige fremlæggelse, og kommunalbestyrelsens kommentarer hertil.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter § 2 er godkendt, medmindre Kulturarvsstyrelsen senest 8 uger efter modtagelsen fremsætter skriftlig indsigelse over for kommunalbestyrelsen. Hvis Kulturarvsstyrelsen fremsætter skriftlig indsigelse, kan kommunalbestyrelsens beslutning først få retsvirkning, når der er opnået enighed mellem de to parter.

§ 5. Når kommunalbestyrelsens beslutning efter § 2 er godkendt efter § 4, stk. 3, er beslutningen endelig og træder dermed i stedet for reglerne i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Beslutningen skal offentliggøres i stedlige blade og tilsendes de i § 3, stk. 4, nævnte personer og myndigheder m.fl. Ejere af diger skal informeres om, hvilke diger eller dele af diger på deres ejendom, som herefter er omfattet af beskyttelsen efter lovens § 29 a, stk. 1. Er der i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens godkendelse af udpegningen foretaget så omfattende ændringer, at der reelt foreligger en ny beslutning, jf. § 4, stk. 1, skal denne dog offentliggøres m.v. efter reglerne i § 3.

Stk. 3. Når ejeren af diget har modtaget den skriftlige underretning efter stk. 2, må der ikke foretages ændring i tilstanden af de diger og dele af diger, der er omfattede af beslutning om beskyttelse. Indtil da gælder reglerne i § 1, stk. 1.

§ 6. Kommunalbestyrelsens endelige beslutning, jf. § 5, stk. 1, kan påklages efter de almindelige klageregler i museumslovens kapitel 8 a.

Stk. 2. Kulturarvsstyrelsens indsigelse efter § 4, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Administration af dispensationsbestemmelsen i museumslovens § 29 j, stk. 2, skal respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Oplysning om beskyttelsesordningen

§ 8. Kommunalbestyrelsen giver efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. oplysning om, hvorvidt en bestemt foranstaltning eller et bestemt dige er omfattet af beskyttelsesordningen.

Kapitel 2

Underretning og offentliggørelse

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser om museumslovens § 29 a, stk. 1, til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Kulturarvsstyrelsen og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. Alle afgørelser om lovens § 29 a, stk. 1, der indebærer en fravigelse af beskyttelsen efter artikel 12, stk. 1, litra d, og artikel 13 i habitatdirektivet, skal meddeles Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens underretning om dispensationer fra bestemmelserne i lovens § 29 a, stk. 1, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 29 v, stk. 3.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en dispensation, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i museumslovens § 29 a, stk. 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i § 9, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgang.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1029 af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Malene Sthyr

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).