Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved § 6 i lov nr. 1416 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 14 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, § 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006 og § 1 i lov nr. 518 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I note 1 til momsloven indsættes efter »L 272«: », nr. 2006/69/EF, EU-Tidende 2006, L 221, nr. 2006/112/EF, EU-Tidende 2006, L 347«.

2. I § 6, stk. 1, 3. pkt., og § 7, stk. 1, 2. pkt ., ændres »75.000 kr.« til: »100.000 kr.«

3. § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ved punktafgiftspligtige varer forstås energiprodukter, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt forarbejdet tobak som defineret i fællesskabsbestemmelserne, men ikke gas, der leveres gennem distributionssystemet for naturgas, eller elektricitet.«

4. § 34, stk. 1, nr. 7-9, ophæves, og i stedet indsættes:

»7) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af skibe med en bruttotonnage på 5 t eller en bruttoregistertonnage på 5 t eller derover, bortset fra lystfartøjer, og levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

8) Nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart, bortset fra lystfartøjer, og ydelser, der præsteres for sådanne skibe og deres ladning.

9) Leveringer af varer bestemt som brændstof til skibe omfattet af nr. 8 og forsyninger, herunder proviant, til skibe til brug om bord eller til salg til passagerer m.v. i overensstemmelse med toldlovens regler.

10) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsagelig flyver i udenrigstrafik, samt levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disse luftfartøjers faste udstyr samt nødvendigt udstyr, der leveres til brug om bord på disse luftfartøjer.

11) Ydelser, der præsteres for luftfartøjer omfattet af nr. 10 og deres ladning.

12) Levering af varer bestemt som brændstof og forsyninger, herunder proviant, til luftfartøjer omfattet af nr. 10 i overensstemmelse med toldlovens regler.

13) Salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning og udlejning af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner, og af genstande, der er indbygget i eller anvendes ved udnyttelse af disse luftfartøjer.«

Nr. 10-16 bliver herefter nr. 14-20.

5. § 34, stk. 1, nr. 16, der bliver nr. 20, ophæves.

6. I § 34 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Et luftfartsselskab er i et bestemt kalenderår omfattet af stk. 1, nr. 10, når selskabets udenrigstrafik udgør mere end 55 pct. af dets samlede flytrafik beregnet på baggrund af omsætning og antal fløjne kilometer i det senest afsluttede regnskabsår. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

7. I § 38, stk. 1, 3. pkt., ændres »75.000 kr.« til: »100.000 kr.«

8. I § 43, stk. 2, nr. 1 og 3, ændres »75.000 kr.« til: »100.000 kr.«

9. § 46, stk. 1, nr. 2 og 3, affattes således:

»2) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der får leveret og installeret eller monteret varer her i landet af en virksomhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes regning,

3) aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager en af de i § 15, stk. 2 og 3, § 16, stk. 2, og §§ 17-21 nævnte ydelser fra en virksomhed, der er etableret i udlandet,«

10. I § 46 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at aftageren er betalingspligtig efter stk. 1.«

11. § 57, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende kvartalet som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i stk. 3. En afgiftspligtig person, der har flere virksomheder registreret hver for sig i henhold til § 47, stk. 3, 2. pkt., kan anvende halvåret som afgiftsperiode, hvis den afgiftspligtige persons samlede afgiftspligtige leverancer for de registrerede virksomheder ikke overstiger grænsen i stk. 4.«

12. I § 65, stk. 1, ændres »§ 46, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.« til: »§ 46, stk. 1, nr. 2 og 3«.

§ 2

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften beregnes efter de satser, der var gældende den 1. oktober 2007 med en årlig regulering i perioden 2008-2015 på 1,8 pct., jf. bilag 2.«

2. I § 1, stk. 4, 5 og 6, ændres »stk. 1« til: »bilag 2«.

3. § 1, stk. 9, ophæves.

4. I § 3, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 17« til: »bilag 2, nr. 15«.

5. I § 4 a, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1« til: »bilag 2«.

6. § 9, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt,«

7. I § 9, stk. 6, nr. 1, ændres »fra lystfartøjer, og« til: »fra lystfartøjer,«.

8. I § 9, stk. 6, nr. 2, ændres »af disse motorer.« til: »af disse motorer, og«.

9. I § 9, stk. 6, indsættes som nr. 3:

»3) andre varer end de i stk. 1, nr. 2, nævnte, såfremt varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.«

10. § 9, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-12 bliver herefter stk. 7-11.

11. I § 9, stk. 12, 3. pkt., udgår », og for brug af brændstof efter stk. 7«.

12. I § 11, stk. 2, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 17« til: »bilag 2, nr. 15«.

13. I § 13, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9, stk. 10« til: »§ 9, stk. 9«.

14. § 14, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

15. I § 14, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 1« til: »bilag 2«.

16. Bilag 2 affattes således:

»Bilag 2. Satser for mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1

   
1. jan.-31. dec. 2007
1. jan.-31. dec. 2008
1. jan.-31. dec. 2009
1. jan.-31. dec. 2010
1. jan.-31. dec. 2011
1. jan.-31. dec. 2012
1. jan.-31. dec. 2013
1. jan.-31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Satser ved dagtemperatur
                   
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
278,7
283,7
288,8
294,0
299,3
304,7
310,2
315,8
321,5
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
185,7
189,0
192,4
195,9
199,4
203,0
206,7
210,4
214,2
3) Let dieselolie(svovlindhold højst0,05 pct.)
øre/l
268,7
273,5
278,5
283,5
288,6
293,8
299,1
304,4
309,9
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
250,7
255,2
259,8
264,5
269,2
274,1
279,0
284,0
289,2
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst0,001 pct.)
øre/l
248,7
248,7
259,8
264,5
269,2
274,1
279,0
284,0
289,2
6) Fuelolie
øre/kg
209,2
213,0
216,8
220,7
224,7
228,7
232,8
237,0
241,3
7) Fyringstjære
øre/kg
188,8
192,2
195,7
199,2
202,8
206,4
210,1
213,9
217,8
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
278,7
283,7
288,8
294,0
299,3
304,7
310,2
315,8
321,5
9) Anden petroleum
øre/l
185,7
189,0
192,4
195,9
199,4
203,0
206,7
210,4
214,2
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
447,0
455,0
463,2
471,6
480,1
488,7
497,5
506,5
515,6
11) Blyfri benzin (bly-indhold højst 0,013 g/l)
øre/l
382,0
388,9
395,9
403,0
410,3
417,6
425,2
432,8
440,6
12) Autogas (LPG)
øre/l
174,6
177,7
180,9
184,2
187,5
190,9
194,3
197,8
201,4
13) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
øre/kg
321,0
326,8
332,7
338,6
344,7
350,9
357,3
363,7
370,2
14) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
237,9
242,2
246,5
251,0
255,5
260,1
264,8
269,5
274,4
15) Karburatorvæske
øre/l
407,0
414,3
421,8
429,4
437,1
445,0
453,0
461,1
469,4
Satser ved 15 ºC
                   
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,1
282,0
287,1
292,3
297,5
302,9
308,4
313,9
319,6
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
184,6
187,9
191,3
194,8
198,2
201,8
205,5
209,2
212,9
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
267,1
271,9
276,8
281,8
286,9
292,1
297,3
302,6
308,1
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
249,2
253,7
258,3
262,9
267,6
272,5
277,4
282,3
287,5
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
247,2
247,2
258,3
262,9
267,6
272,5
277,4
282,3
287,5
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,1
282,0
287,1
292,3
297,5
302,9
308,4
313,9
319,6
9) Anden petroleum
øre/l
184,6
187,9
191,3
194,8
198,2
201,8
205,5
209,2
212,9
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
443,7
451,2
459,3
467,7
476,1
484,6
493,4
502,3
511,3
11) Blyfri benzin (bly-indhold højst 0,013 g/l)
øre/l
378,9
385,7
392,6
399,6
406,9
414,1
421,7
429,1
436,9
12) Karburatorvæske
øre/l
403,6
410,8
418,3
425,8
433,5
441,3
449,2
457,3
465,5«

§ 3

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 1, ændres »og i luftfartøjer« til: »og jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt«.

2. I § 7, stk. 5, nr. 1, 1. pkt., ændres », der er registreret efter merværdiafgiftsloven, til sejlads« til: »til erhvervsmæssig sejlads«.

3. § 7, stk. 5, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

4. I § 7, stk. 5, nr. 4, der bliver nr. 3, udgår »og«.

5. I § 7, stk. 5, nr. 5, der bliver nr. 4, ændres »for disse varer.« til: »for disse varer, og«.

6. I § 7, stk. 5, indsættes som nr. 5:

»5) andre afgiftspligtige varer end jetfuel, jf. stk. 1, nr. 1, såfremt varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.«

§ 4

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 9 ophæves.

2. I § 28, stk. 1, 3. pkt., ændres »§§ 8, 9 eller 10« til: »§§ 8 eller 10«.

§ 5

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, som ændret ved § 6 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) jetfuel med et afgiftspligtigt svovlindhold til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt, og«

2. I § 9, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Afgiften godtgøres af andre varer end de i § 8, stk. 2, nr. 1, nævnte med et afgiftspligtigt svovlindhold, såfremt varerne anvendes til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt.«

3. I § 9, stk. 6, indsættes efter 1. pkt.:

»De satser, der er nævnt i nr. 1 og 2, reguleres i perioden 2008-2015 med 1,8 pct. årligt, jf. bilag 2.«

4. Som bilag 2 til loven indsættes:

»Bilag 2. Satser for svovlafgiftslovens § 9, stk. 6

Godtgørelse for begrænsning af udledning af svovldioxid
 
1. jan.-31. dec. 2007
1. jan.-31. dec. 2008
1. jan.-31. dec. 2009
1. jan.-31. dec. 2010
1. jan.-31. dec. 2011
1. jan.-31. dec. 2012
1. jan.-31. dec. 2013
1. jan.-31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
For brændsel nævnt i § 1, nr. 5-7
 
Brændsel anvendt i risteanlæg eller fluid bed-anlæg
kr./t
20
20,36
20,73
21,10
21,48
21,87
22,26
22,66
23,07
Brændsel anvendt i andre anlæg.
kr./t
5
5,09
5,18
5,27
5,37
5,47
5,56
5,67
5,77
For brændsel nævnt i § 1, nr. 14
 
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel.
kr./t
8
8,14
8,29
8,44
8,59
8,75
8,90
9,06
9,23«
Halm
kr./t
8
8,14
8,29
8,44
8,59
8,75
8,90
9,06
9,23«

§ 6

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret ved § 26 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 19 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 42 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 61 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, ændres »97 pct.« til: »80 pct.«

§ 7

I lov nr. 543 af 24. juni 2005 om regionernes finansiering, som ændret ved § 41 i lov nr. 499 af 7. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 23 indsættes:

»§ 23 a. For årene 2008-2009 gælder en overgangsordning, som indebærer, at regioner med en beregnet gevinst ved en bloktilskudskompensation for merudgifter til dieselafgift ved buskørsel, som følge af at brændstof til offentlig lokal transport i Danmark fra 2008 ikke vil være afgiftsfritaget, betaler til regioner med et beregnet tab ved samme. Regioner med et beregnet tab vil i 2008 modtage et tilskud svarende til det beregnede tab og i 2009 et tilskud på halvdelen af det beregnede tab. Tilsvarende skal regioner med en beregnet gevinst betale et bidrag svarende til den beregnede gevinst i 2008 og i 2009 et bidrag på halvdelen af den beregnede gevinst.

Stk. 2. Tab og gevinster for den enkelte region, jf. stk. 1, beregnes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilskud og bidrag afregnes som en regulering af bloktilskuddet til finansiering af regionernes udviklingsopgaver.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. § 1, nr. 2, 7 og 8, har virkning fra den 1. januar 2008.

Stk. 3. § 1, nr. 4-6, træder i kraft den 1. januar 2010, og § 1, nr. 9-12, træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 2, nr. 6-11 og 13, § 3, nr. 1 og 3-6, og §§ 4, 5, 6 og 7.

§ 9

Stk. 1. Til og med den 31. december 2010 kan der ske momsfri levering efter hidtil gældende regler i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7-9, til virksomheder, der driver pilotuddannelse momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Påregnes en levering delvis anvendt til anden momsfritaget virksomhed, der ikke i sig selv giver ret til momsfri levering eller til privat brug, skal virksomheden angive og betale moms af den del af leveringens købspris, der forholdsmæssigt vedrører denne anden anvendelse.

Stk. 2. Er der indgået en skriftlig kontrakt om salg af luftfartøjer, bortset fra sportsfly, og fast udstyr til sådanne luftfartøjer inden datoen for ikrafttrædelsen af denne lovs § 1, nr. 4-6, kan der ske momsfri levering efter hidtil gældende regler i momslovens § 34, stk. 1, nr. 7 og 8, blot selve leverancen finder sted inden den 1. juli 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2006/69/EF af 24. juni 2006 om ændring af direktiv 77/388/EØF med hensyn til visse foranstaltninger, der skal forenkle momsopkrævningen og bidrage til bekæmpelse af svig eller unddragelser og om ophævelse af visse beslutninger om tilladte fravigelser (EU-Tidende 2006 L 221, s. 9) og Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EU-Tidende 2006 L 347, s. 1).