Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Beregningseksempler til forklaring af tilskudssystemet i henhold til museumslovens § 15.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om museer m.v.

 

I medfør af § 12, stk. 1 og 2, § 14, stk. 2, § 15, stk. 6, § 15 a, stk. 2, § 16, stk. 4, § 26, stk. 3, § 27, stk. 10, § 29, stk. 5, og § 32, stk. 2, § 34 og § 38, stk. 2, museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Statslige hovedmuseer

§ 1. Statslige hovedmuseer er forpligtet til at yde museumsfaglig bistand til de øvrige statslige museer samt statsanerkendte museer, jf. museumslovens § 12.

Stk. 2. Omfanget og karakteren af bistanden i henhold til stk. 1, herunder udførelse af konserveringsopgaver, fastlægges af Kulturarvsstyrelsen. For det naturhistoriske område fastlægges bistandens omfang og karakter i samråd med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Kapitel 2

Statsanerkendte museer

§ 2. Museets ansvarsområde skal være afgrænset emnemæssigt, tidsmæssigt og så vidt muligt geografisk.

Stk. 2. Ændring af et museums ansvarsområde forelægges Kulturarvsstyrelsen til godkendelse. Før Kulturarvsstyrelsen godkender en sådan ændring, skal ændringen sendes i høring hos de lokale museumsråd, hvis sådanne er nedsat, og øvrige museer, der berøres af forslaget. Kulturarvsstyrelsen kan rejse spørgsmål om ændring af ansvarsområdet over for museets bestyrelse, f.eks. som følge af nye museumsinitiativer.

§ 3. Museets vedtægter skal indeholde bestemmelser om museets navn og ejerforhold, om formål og ansvarsområde, om bestyrelsens sammensætning og valgmåde, om budget og arbejdsplan, regnskab, revision og beretning, om vedtægtsændringer og om en eventuel ophørssituation.

Stk. 2. Museets vedtægter skal godkendes af museets hovedtilskudsyder, hvorved forstås den statslige eller kommunale myndighed, der yder det største årlige driftstilskud. Er der ingen kommune, der driver eller yder tilskud til museet, skal vedtægterne godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Såfremt en flerhed af kommuner betaler lige store tilskud, aftales det mellem de pågældende, hvem der skal godkende vedtægterne.

§ 4. Museets leder skal have en universitetsuddannelse i et museumsrelevant fag, eller lederen skal på anden måde have erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer.

Stk. 2. Det påhviler museets bestyrelse at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse og om, hvem der varetager museets hovedansvarsområder.

§ 5. I det første år i en ny kommunal valgperiode skal museet udarbejde en arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanen skal redegøre for museets påtænkte initiativer vedrørende indsamling (herunder erhvervelser), registrering, bevaring, forskning og formidling. Arbejdsplanen sendes senest den 15. december til Kulturarvsstyrelsen og til den myndighed, der godkender museets vedtægter, jf. § 3.

§ 6. Kravene til den museumsfaglige standard vedrører indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

Stk. 2. Kravene til bygningsmæssig standard skal ses i sammenhæng med bl.a. magasinforhold og sikringsforhold.

§ 7. Museets genstande i samlingen skal være registreret snarest muligt efter modtagelsen, og indberetninger til de centrale registre skal være udarbejdet snarest muligt herefter. Registre over museets samlinger m.v. skal være tilgængelige for offentligheden i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens retningslinjer herfor. Museets indberetning til de centrale registre udformes i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens retningslinjer herfor.

Stk. 2. Genstande, der endnu ikke har været underkastet registrering, udgør en del af museets samling, når indlemmelse er besluttet af museets leder, og genstandene befinder sig i museets varetægt.

Stk. 3. For så vidt angår de naturhistoriske museer, skal erhvervede genstande være registreret i museets samling snarest muligt efter genstandens præparering.

§ 8. Ved udskillelse af genstande fra samlingerne forstås gave, bytte, salg og kassation.

Stk. 2. Udskillelse af genstande fra samlingerne til andre institutioner end statslige museer eller andre statsanerkendte museer kan kun ske med Kulturarvsstyrelsens godkendelse. Kulturarvsstyrelsen kan give tilladelse til udskillelse, når der foreligger særlige omstændigheder, som taler derfor.

§ 9. Vederlagsfri skoleelevbesøg som led i undervisningen omfatter elever i grund- og gymnasieskolen, herunder erhvervsgymnasier, almen voksenuddannelse (VUC) og erhvervsgrunduddannelser, HF-elever samt elever i efterskoler. Museet kan kræve, at sådanne besøg anmeldes forud, og at de begrænses til en nærmere fastsat del af museets åbningstid.

§ 10. Budget med tilhørende budgetkommentarer, årsregnskab og årsberetning sendes årligt til den myndighed, der godkender museets vedtægter, jf. § 3.

Stk. 2. Alle museer, der modtager statstilskud efter museumsloven, indsender årligt budget med tilhørende budgetkommentarer, årsregnskab og årsberetning til Kulturarvsstyrelsen udarbejdet efter retningslinjer fastsat af denne. Konserveringscentre, der modtager statstilskud efter museumsloven, indsender årligt budget med tilhørende budgetkommentarer, årsregnskab og årsberetning til Kulturarvsstyrelsen.

Stk. 3. Årsregnskab og beretning i to eksemplarer skal være indsendt til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni det efterfølgende år. For kommunale museer er fristen for indsendelsen til Kulturarvsstyrelsen dog den 15. oktober det efterfølgende år. Museerne og konserveringscentre sender årligt budget med tilhørende budgetkommentarer til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret.

Stk. 4. For så vidt angår regnskab og revision henvises til regler fastsat af kulturministeren i henhold til museumslovens § 34.

Kapitel 3

Statstilskudsberegningen

§ 11. Kulturarvsstyrelsen beregner det årlige almindelige statstilskud til godkendte museer inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet.

Stk. 2. Beregningen af det årlige almindelige statstilskud fastsættes på baggrund af følgende:

1) rammen for den afsatte bevilling til formålet,

2) minimum for det ikkestatslige tilskud til det enkelte museum, som indgår i grundlaget for tilskudsberegningen, og

3) maksimum for det ikkestatslige tilskud til det enkelte museum, som indgår i grundlaget for tilskudsberegningen.

Stk. 3. Tilskudsberegningen sker på grundlag af revideret regnskab for det regnskabsår, der ligger 2 år forud for bevillingsåret. Såfremt regnskab ikke er indsendt inden de anførte frister i henhold til § 10, stk. 3, og ikke foreligger efter påkrav herom, fastsætter Kulturarvsstyrelsen tilskuddet skønsmæssigt svarende til højst 50 % af tilskuddet året forud. Der henvises til beregningseksempel i bilaget.

Stk. 4. Stk. 2, nr. 2, gælder ikke for visse statsanerkendte museer, jf. museumslovens § 15, stk. 5. I sådanne tilfælde fastsætter Kulturarvsstyrelsen beregningen af statstilskuddet.

Stk. 5. Det år, hvor et museum statsanerkendes, er første bevillingsår for museet. Hvis der ikke på tidspunktet for statsanerkendelsen foreligger et revideret regnskab, som ligger 2 år forud for bevillingsåret, sker tilskudsberegningen på baggrund af et revideret regnskab, som ligger 1 år forud for bevillingsåret eller på baggrund af et budget for første bevillingsår.

§ 12. For at opnå og bevare tilskud efter bestemmelsen i museumslovens § 15, stk. 4, 2. pkt., skal der foreligge en samdriftsaftale mellem de kommuner, der indgår i samarbejdet, om det økonomiske grundlag for driften af museet. Den nævnte særlige tilskudsbestemmelse indebærer, at tilskuddet fra hver af de deltagende kommuner betragtes særskilt. Bestemmelserne i museumslovens § 15, stk. 1 og 4, om et almindeligt statstilskud til museumsdriften finder således anvendelse på såvel museets hjemkommune som en samarbejdskommunes tilskud. Eventuelle huslejeudgifter, prioritetsrenter og afdrag fratrækkes i hjemkommunens tilskud. Bortset fra de tilskud, der ydes af en samarbejdskommune, indgår andre ikkestatslige tilskud i beregningsgrundlaget sammen med hjemkommunens tilskud. Der henvises til beregningseksempel i bilaget.

Stk. 2. Samdriftsaftalen skal opfylde følgende bestemmelser:

1) Aftalen skal indgås mellem samtlige involverede kommuner.

2) Aftalen kan ikke begrænses til enkelte dele af museet, men skal omfatte de deltagende kommuners tilskud til driften af det samlede museum.

3) Museet, hvis drift aftalen vedrører, skal være én enhed under én ledelse og én bestyrelse. Arbejdsplan, budget og regnskab skal omfatte det samlede museum. Driftstilskud og indtægter kan ikke reserveres enkelte dele af museet, men skal indgå i den samlede virksomhed, ligesom enkelte dele (filialer) ikke kan drives under selvstændig ledelse.

4) Aftalen skal for at kunne udløse statstilskud godkendes af Kulturarvsstyrelsen, og museets bestyrelse og leder skal afgive en erklæring vedrørende opfyldelse af nr. 3.

Stk. 3. Ved sammenlægning af kommuner, der indtil den 31. december 2006 har drevet et museum i fællesskab, jf. museumslovens § 15, stk. 4, 2. pkt., og som den 1. januar 2007 udgør én kommune, kan det hidtidige forhøjede maksimum for beregningsgrundlaget for ydelse af statstilskud til museet opretholdes, jf. § 21, stk. 1.

§ 13. Kulturarvsstyrelsen kan inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet yde et særligt driftstilskud til statsanerkendte museer, der tidligere modtog amtskommunale driftstilskud, jf. § 21, stk. 1, og museumslovens § 15 a, stk. 1.

§ 14. Ansøgning om driftstilskud efter den særlige tilskudsordning i henhold til museumslovens § 16, stk. 1, indsendes til Kulturarvsstyrelsen med henblik på afgivelse af indstilling til kulturministeren. Ved behandlingen af ansøgningen vil der blive lagt vægt på, om der er tale om nye og større initiativer af væsentlig museumsfaglig interesse. Der vil endvidere blive lagt vægt på samlingens karakter, forskningsmæssige potentiale, særlige formidlingsindsatser og på det forhold, at initiativet har væsentlig national eller international interesse.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud fra rådighedssum i henhold til museumslovens § 16, stk. 2, indsendes til Kulturarvsstyrelsen. Rådighedssummen kan blandt andet anvendes til støtte til indkøb af kunst, styrkelse af særlige museumsfaglige områder såsom nyere tids kulturhistorie og naturvidenskabelige opgaver, løsning af fællesopgaver og særlige bevaringsindsatser. Herudover kan der ydes støtte til fælles museale institutioner.

Stk. 3. Ansøgning om udviklingstilskud i henhold til museumslovens § 16, stk. 3, indsendes til Kulturarvsstyrelsen. Udviklingstilskud kan blandt andet anvendes til at fremme særlige initiativer, herunder til projekter, som går på tværs af museer og museumskategorier.

Kapitel 4

Konserveringscentre m.v.

§ 15. Kulturarvsstyrelsen kan inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling til formålet yde driftstilskud til de konserveringscentre m.v., der tidligere var amtskommunalt finansierede, jf. § 21, stk. 1, og museumslovens § 16 a, stk. 1.

Kapitel 5

Sikring af kultur- og naturarven ved forberedelse og gennemførelse af jordarbejder

§ 16. Kulturarvsstyrelsen fastlægger retningslinjer for vurderingen af, hvornår det er nødvendigt at foretage større forundersøgelser, jf. museumslovens § 26, stk. 2.

Stk. 2. Kulturarvsstyrelsen fastsætter i tvivlstilfælde grænsen mellem større og mindre forundersøgelse i den konkrete sag.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til dækning af den anlægsansvarliges udgifter til større forundersøgelser. Kulturarvsstyrelsen tager stilling til tilskudsspørgsmålet som led i behandlingen af den konkrete sag.

Stk. 4. Ved beslutningen om eventuelt tilskud kan der blandt andet lægges vægt på, hvorvidt udgifterne til forundersøgelsen udgør en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. Det kan herunder også indgå i vurderingen, om jordarbejdet er bestemt til at skulle finde sted inden for et af Kulturarvsstyrelsen udpeget kulturarvsareal, jf. lovens § 23, stk. 4.

Stk. 5. Kulturarvsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde ved godkendelse af et budget for en større forundersøgelse beslutte, at den anlægsansvarlige forud for forundersøgelsens påbegyndelse skal stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Beløbet, der kan kræves sikkerhed for, kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til de budgetterede udgifter til forundersøgelsen, som den anlægsansvarlige skal afholde.

Stk. 6. En godkendelse af et budget for en større forundersøgelse bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 1 år efter, at den er meddelt til den anlægsansvarlige eller, at den anlægsansvarlige ikke inden 1 år efter, at godkendelsen er meddelt, har anmodet museet om at iværksætte forundersøgelsen. I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen dog efter anmodning fra den anlægsansvarlige beslutte, at budgetgodkendelsen ikke bortfalder efter 1 år. Anmodningen skal fremsættes over for Kulturarvsstyrelsen inden udløbet af 1-årsfristen.

§ 17. Kulturarvsstyrelsen kan bemyndige statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museer til at standse igangsatte jordarbejder, der berører fortidsminder i medfør af museumslovens § 27, stk. 3.

Stk. 2. Kulturarvsstyrelsen fastsætter den økonomiske ramme for den enkelte arkæologiske undersøgelse efter en faglig arkæologisk vurdering.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan der ydes tilskud til dækning af den anlægsansvarliges udgifter til arkæologiske undersøgelser. Kulturarvsstyrelsen tager stilling til tilskudsspørgsmålet som led i behandlingen af den konkrete sag.

Stk. 4. Ved beslutningen om eventuelt tilskud kan der blandt andet lægges vægt på, hvorvidt udgifterne til den arkæologiske undersøgelse udgør en uforholdsmæssig stor udgift i forhold til den samlede anlægsudgift. Endvidere kan der ved vurderingen lægges vægt på:

1) om den anlægsansvarlige forud for igangsætning af jordarbejdet har indhentet en udtalelse efter museumslovens § 25,

2) om der forud for igangsætning af jordarbejdet er gennemført en forundersøgelse efter museumslovens § 26,

3) om den anlægsansvarlige i videst muligt omfang har forsøgt at tilrettelægge det konkrete jordarbejde således, at behovet for arkæologiske undersøgelser begrænses mest muligt, men at der til trods herfor skal foretages arkæologiske undersøgelser, og

4) om jordarbejdet er bestemt til at skulle udføres inden for et af Kulturarvsstyrelsen udpeget kulturarvsareal, jf. lovens § 23, stk. 4.

Stk. 5. De statslige og statsanerkendte kulturhistoriske museer indhenter oplysninger om anlægsarbejdets samlede økonomiske ramme, som videregives til Kulturarvsstyrelsen. Kulturarvsstyrelsen administrerer tilskudsordningen og meddeler den anlægsansvarlige størrelsen af et eventuelt tilskud samtidig med meddelelse om, at den arkæologiske undersøgelse skal gennemføres efter det godkendte budget.

Stk. 6. Kulturarvsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde ved godkendelse af et budget for en arkæologisk undersøgelse beslutte, at den anlægsansvarlige forud for undersøgelsens påbegyndelse skal stille en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Beløbet, der kan kræves sikkerhed for, kan maksimalt udgøre, hvad der svarer til de budgetterede udgifter til undersøgelsen, som den anlægsansvarlige skal afholde.

Stk. 7. En godkendelse af et budget for en arkæologisk undersøgelse bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 1 år efter, at den er meddelt den anlægsansvarlige eller, at undersøgelsen ikke er iværksat inden 1 år efter, at godkendelsen er meddelt den anlægsansvarlige. I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen dog efter anmodning fra den anlægsansvarlige beslutte, at budgetgodkendelsen ikke bortfalder efter 1 år. Anmodningen skal fremsættes over for Kulturarvsstyrelsen inden udløbet af 1-årsfristen.

§ 18. Kulturarvsstyrelsen kan bemyndige statslige og statsanerkendte naturhistoriske museer til at standse igangsatte jordarbejder, der berører usædvanlige naturhistoriske genstande i medfør af museumslovens § 29, stk. 2.

Kapitel 6

Forsikringsmæssig risiko

§ 19. Kulturministeren fastsætter de nærmere betingelser, herunder bl.a. ansøgningsfrister, minimumsbeløbsgrænse for forsikringsværdien samt sikringsmæssige krav, for at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko efter museumslovens § 32, stk. 1.

Stk. 2. Kulturministeren nedsætter et sikringsudvalg, der bl.a. skal have til opgave at rådgive om de forhold, der er nævnt i stk. 1.

Kapitel 7

Selvejende institutioner

§ 20. Overdragelsen af amtskommunalt ejede bygninger, i hvilke statsanerkendte museer og amtskommunalt finansierede konserveringscentre varetager deres opgaver, sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Værdien af bygningerne indgår ved beregningen af den andel af amtskommunens nettoformue, som staten i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 skal modtage i henhold til myndighedernes aftale eller delingsrådets beslutning.

Stk. 2. Ved overdragelse af ejerskabet af en amtskommunalt ejet bygning til en selvejende institution overdrages samtidig aktiver og passiver samt rettigheder og pligter, som kan henføres til ejerskabet af bygningen.

Kapitel 8

Regnskabsaflæggelse m.v. som følge af kommunalreformen

§ 21. Regnskabsaflæggelse m.v. i henhold til § 5, stk. 2, i lov nr. 562 af 24. juni 2005 om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven og lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og om ophævelse af lov om regionale faglige kulturmiljøråd (udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår museumsområdet m.v.) skal ske til Kulturarvsstyrelsen. Institutioner, som er omfattet af § 5, stk. 2, nr. 2 og 3, i førnævnte lov skal indsende regnskab til Kulturarvsstyrelsen senest den 15. juni 2007.

Kapitel 9

Administration, bemyndigelser og klageadgang

§ 22. For så vidt angår administration, bemyndigelser og klageadgang henvises til regler fastsat af kulturministeren i henhold til museumslovens § 38.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. § 12, stk. 3, samt §§ 13 og 15 har dog kun virkning fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2010.

Stk. 2. §§ 16, stk. 5, og 17, stk. 6, finder anvendelse på ansøgninger, der er modtaget i Kulturarvsstyrelsen den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 3. §§ 16, stk. 6, og 17, stk. 7, finder anvendelse på afgørelser truffet af Kulturarvsstyrelsen den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 4. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Malene SthyrBilag 1

Beregningseksempler til forklaring af tilskudssystemet i henhold til museumslovens § 15.

I alle eksempler er det forudsat, at årets tilskudsprocent er 39,5. Den endelige tilskudsprocent afhænger af ikke-statslige tilskud de enkelte år.

Eksempel 1

Beregning i henhold til § 15, stk. 1-3, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1-3.

Tilskud fra kommuner

1.100.000 kr.

Ikke-offentlige tilskud

300.000 kr.

Fradrag for udgifter til husleje/prioritetsydelser

- 100.000 kr.

Tilskudsgrundlag

1.300.000 kr.

Ved en tilskudsprocent på 39,5 udgør statstilskuddet

= 513.500 kr.

Eksempel 2

Samme forudsætninger som ovenfor suppleret med, at museet er omfattet af bestemmelsen i lovens § 15, stk. 4, 1. punktum, om maksimalt tilskudsgrundlag, der i eksemplet er fastsat til 2.000.000 kr.

Tilskud fra kommuner

2.800.000 kr.

Ikke-offentlige tilskud

400.000 kr.

Fradrag for udgifter til husleje/prioritetsydelser

- 100.000 kr.

Tilskudsgrundlag, reduceres til maksimum på 2.000.000 kr.

(3.100.000 kr.)

Ved en tilskudsprocent på 39,5 udgør statstilskuddet

= 790.000 kr.

Eksempel 3

Samme forudsætninger som ovenfor, suppleret med, at der mellem tre kommuner er indgået aftale i henhold til lovens § 15, stk. 4, 2. punktum, jf. bekendtgørelsens § 12.

 

Hjemkommune (1)

kommune (2)

kommune (3)

Tilskud fra kommuner

2.100.000 kr.

400.000 kr.

300.000 kr.

Ikke-offentlige tilskud

400.000 kr.

 

 

Fradrag for husleje og

 

 

 

Prioritetsydelser

- 200.000 kr.

 

 

Tilskudsgrundlag

(2.300.000 kr.)

 

 

reduceret til maksimum

2.000.000 kr.

+ 400.000 kr.

+ 300.000 kr.

Tilsammen for alle tre kommuner

= 2.700.000 kr.

 

 

Ved en tilskudsprocent på 39,5 udgør statstilskuddet

= 1.066.500 kr.