Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Konvertible obligationer, leasingbiler, skattemæssig selskabskvalifikation m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Lovens regler finder endvidere tilsvarende anvendelse på ejerandele i selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C.«

2. I § 1, stk. 3, udgår »og andre værdipapirer, der kan konverteres til aktier eller til værdipapirer som nævnt i stk. 2«.

3. I § 9, stk. 1 og 2, indsættes efter »reglerne i«: »§ 9 A,«.

4. Efter § 9 indsættes før overskriften »Fondsaktier, aktieretter og tegningsretter m.v.«:

»§ 9 A. Gevinst ved afståelse af konvertible obligationer på et tidspunkt, der ligger 3 år eller mere efter erhvervelsen, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Tab ved afståelse af konvertible obligationer på et tidspunkt, der ligger 3 år eller mere efter erhvervelsen, kan fradrages i indkomstårets gevinster efter stk. 1. Yderligere tab kan fradrages i indkomstårets nettogevinster efter § 8.

Stk. 3. Yderligere tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2, kan fradrages i de følgende indkomstårs gevinster efter stk. 1. Yderligere tab herudover kan fradrages i de følgende indkomstårs nettogevinster efter § 8. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster i et tidligere indkomstår ved afståelser omfattet af stk. 1 eller § 8.«

5. I § 17, stk. 4, og § 19, stk. 5, ændres »§§ 8, 9« til: »§§ 8-9 A«.

6. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Erhvervelse og afståelse m.v.«

7. Efter § 29 indsættes i kapitel 7:

»Erhvervelsestidspunkt

Selskaber m.v. og personer

§ 29 A. Aktier, der erhverves ved konvertering af en konvertibel obligation, anses for anskaffet på konverteringstidspunktet.

Overdragelse m.v.«

§ 2

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, § 8 i lov nr. 1534 af 19. december 2007 og § 12 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »indskudte kapital,«: »samt selskaber omfattet af § 2 C,«.

2. I § 2 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på selskaber som nævnt i § 2 C, der har hjemsted i udlandet, i Grønland eller på Færøerne.«

3. I § 2 A, stk. 5, 6. pkt., indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«: »og § 9 A, stk. 3,«.

4. Efter § 2 B indsættes:

»§ 2 C. Registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt transparente enheder, der er registreringspligtige, har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde her i landet, beskattes efter reglerne for selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis direkte ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller med besiddelse af mere end 50 pct. af stemmerettighederne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, på Færøerne eller i Grønland,

1) hvor enheden henholdsvis filialen skattemæssigt behandles som et selvstændigt skattesubjekt, eller

2) der ikke udveksler oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 2. Ved skattemæssigt transparente enheder forstås juridiske personer, der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.

Stk. 3. Deltagerne anses ikke for at have afstået aktiverne og passiverne i den transparente enhed eller filialen på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1. Aktiver og passiver, der ikke længere er omfattet af dansk beskatning, anses for afstået af deltagerne til handelsværdien på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1.

Stk. 4. Aktiver og passiver behandles ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabet, som om de var anskaffet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af deltagerne, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af deltagerne. Der fastsættes ingen anskaffelsessum på goodwill eller andre immaterielle rettigheder som nævnt i afskrivningslovens § 40, i det omfang de er oparbejdet af en eller flere deltagere. Fortjeneste i forhold til anskaffelsessummen kan højst medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som deltagerne har foretaget, anses for foretaget af selskabet. § 4 A, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på afskrivningsberettigede aktiver, i det omfang de ikke i forvejen er omfattet af dansk beskatning, idet de ved denne anvendelse anses for anskaffet på det tidspunkt, hvor de enkelte deltagere anskaffede aktivet. Selskabet anses uanset 1. pkt. for at have erhvervet fordringer henholdsvis påtaget gæld til kursværdien på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1, i det omfang deltagerne er fysiske personer, der ikke ville være blevet beskattet henholdsvis have haft fradrag ved afhændelse eller indfrielse på dette tidspunkt. Aktiver, der for en eller flere af deltagerne er erhvervet som led i næring, behandles ved opgørelsen af selskabets indkomst, som om de var erhvervet af dette selskab som led i næring. Selskabet anses dog for at have erhvervet disse næringsaktiver til handelsværdien på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1, i det omfang deltagerne ikke ville være blevet beskattet henholdsvis have haft fradrag ved afståelse af aktiverne på dette tidspunkt. Har en eller flere af deltagerne medregnet urealiseret fortjeneste og tab på værdipapirer, behandles værdipapirerne ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som om disse fortjenester og tab var medregnet hos selskabet. Ved opgørelsen af tab som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, og § 17, stk. 2, skal udbytte m.v., der er modtaget af deltagerne, anses for modtaget af selskabet. Selskabet succederer i deltagernes fremførselsberettigede underskud, jf. ligningslovens § 15, og uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 4, når underskuddene og tabene er lidt som led i den transparente enheds eller filialens virksomhed.

Stk. 5. Afståelse af ejerandele i selskabet omfattes af aktieavancebeskatningsloven. Ejerandelene anses for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af deltagerens andel af aktiverne og pasiverne på tidspunktet for kvalificeringen efter stk. 1.

Stk. 6. Udlodninger til ejerne fra selskaber omfattet af stk. 1 anses for at være udbytteudlodninger.

Stk. 7. Ophører selskabet med at være omfattet af stk. 1, anses selskabet for at være ophørt, og aktiver og passiver, der er i behold på tidspunktet for overgangen, anses for solgt til handelsværdien på dette tidspunkt.

Stk. 8. Ved bedømmelsen af transparente enheders og filialers direkte ejere anses udenlandske transparente enheder og filialer ikke for at være selvstændige skattesubjekter, selv om de opfylder betingelserne i stk. 1, hvis de ikke anses for selvstændige skattesubjekter i deres hjemland.

Stk. 9. Stk. 1-8 finder ikke anvendelse på kollektive investeringsenheder (venturefonde), der alene investerer i aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven med henblik på helt eller delvis at erhverve aktieselskaber og anpartsselskaber med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Det er en forudsætning, at følgende betingelser er opfyldt:

1) Venturefonden må ud over investeringstilsagn og ubehæftede kontant indestående i pengeinstitutter alene besidde aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven. Indeståender i et pengeinstitut kan være placeret på en spærret konto som sikkerhed mod købers eventuelle garantikrav i forbindelse med venturefondens salg af selskaber.

2) Der må alene direkte eller indirekte investeres i selskaber, der alene eller sammen med eventuelle koncernforbundne selskaber, jf. skattekontrollovens § 3 B, har under 250 beskæftigede og enten har en årlig samlet balance på under 125 mio. kr. eller en årlig omsætning på under 250 mio. kr.

3) Ingen af deltagerne må eje mere end 50 pct. af kapitalen eller besidde mere end 50 pct. af stemmerne i venturefonden. Koncernforbundne og nærstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager.

4) Venturefonden skal have mindst 8 deltagere. Koncernforbundne og nærstående deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, regnes i denne sammenhæng for én deltager.«

§ 3

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, som ændret ved § 6 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 8, indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«: »og § 9 A, stk. 3,«.

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 343 af 18. april 2007 og senest ved lov nr. 336 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 G, stk. 1, 2. pkt., ændres »jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2,« til: »jf. skattekontrollovens § 3 B,«.

2. I § 15, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3,«: »og § 9 A, stk. 3,«.

§ 5

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og senest ved § 13 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 C, stk. 7, 8. pkt., ændres »aktieavancebeskatningslovens §§ 8 og 14,« til: »aktieavancebeskatningslovens §§ 8, 9 A og 14,«.

2. I § 3 C, stk. 9, indsættes efter »virksomhedsomdannelse«: », en ændring af skattemæssig kvalifikation efter selskabsskattelovens §§ 2 A eller 2 C«.

§ 6

I lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter 2. pkt.:

»1. pkt. gælder ikke selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 2 C.«

§ 7

I lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som ændret ved § 13 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Overføres en leaset bil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige, medregnes ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst for det sidste indkomstår, hvor bilen indgår i virksomhedsordningen, det beløb, hvormed de ved overførslen betalte leasingydelser overstiger forskellen mellem bilens handelsværdi ved indgåelsen af leasingaftalen og bilens handelsværdi ved overførslen. Overførsel af en leaset bil fra virksomhedsordningen til den skattepligtige anses for sket med virkning fra starten af indkomståret.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, § 2, nr. 1, 2 og 4, § 5, nr. 2, og § 6 har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 15. april 2008 eller senere. Hvis deltagerne ikke har sammenfaldende indkomstår, får bestemmelserne virkning, når den første deltager påbegynder et nyt indkomstår. Hvis ejerne af en filial eller en transparent enhed foretager et valg efter udenlandske regler den 15. april 2008 eller senere, hvorved betingelsen i selskabsskattelovens § 2 C, stk. 1, nr. 1, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 4, opfyldes, finder bestemmelsen også anvendelse i indkomstår påbegyndt før den 15. april 2008, dog tidligst fra og med den 15. april 2008.

Stk. 3. § 1, nr. 3-5, § 2, nr. 3, § 3, § 4, nr. 2, og § 5, nr. 1, har virkning for afståelse af konvertible obligationer, der finder sted den 15. april 2008 eller senere.

Stk. 4. § 1, nr. 7, har virkning for konvertering af konvertible obligationer til aktier, der finder sted den 15. april 2008 eller senere.

Stk. 5. § 4, nr. 1, har virkning for udgifter, der afholdes den 15 april 2008 eller senere.

Stk. 6. § 7 har virkning for biler, der overføres fra virksomhedsordningen til den skattepligtige, når dette valg træffes i forbindelse med en selvangivelse, der indgives den 15. april 2008 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen