Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0037
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. 1)

(Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 375 af 6. juni 2002 om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 2-5.

2. I § 15, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1«.

3. I § 15, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1-5« til: »stk. 1-4«.

4. I § 21, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 15, stk. 1-6« til: »§ 15, stk. 1-5«.

§ 2

I lov nr. 213 af 31. marts 2004 om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år, som ændret ved § 28 i lov nr. 512 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år«

2. § 1, stk. 1, affattes således:

»Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år.«

3. § 3 affattes således:

»§ 3. Tobaksvarer må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.

Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år. Dette gælder dog ikke for øl.«

4. Efter § 6 indsættes:

»§ 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 3

I lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 2-6.

2. I § 3 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Forbuddet gælder endvidere ikke en neutral anbringelse af tobaksvarer i forbindelse med betalingskasser, barer og lign. Tobaksvarer må kun placeres

1) på hylder og i skabe bag ved eller under kassen, disken, baren eller lignende steder,

2) i bokse, der hænger over kassen, over baren eller lignende steder eller

3) i specielle automater, hvortil benyttes kort, der kun forefindes og betales ved kasserne.

Stk. 4. Hylderne, skabene og boksene må ikke få en størrelse eller udformning, som giver en reklameeffekt.«

3. I § 6 indsættes som 2. pkt.:

»Tilsynet føres efter markedsføringslovens regler.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. september 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Jakob Axel Nielsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, (EF-Tidende 2001 nr. L 194, side 26).