Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

(Selskabskonstruktion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. Transportministeren bemyndiges til at sælge aktier i Post Danmark A/S.

Stk. 2. Transportministeren bemyndiges til som led i etableringen af en selskabskon­struk­tion vedrørende Post Danmark A/S og Posten AB at ombytte statens aktier i Post Danmark A/S med aktier i et svensk indregistreret holdingselskab.«

2. § 7 ophæves.

3. § 10, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»For tjenestemænd, der udlånes til Post Danmark A/S eller andre selskaber i Danmark, som er koncernforbundne med Post Danmark A/S, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension efter bestemmelserne i tjenestemandspensionslovgivningen, jf. dog stk. 2.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 2

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Carina Christensen