Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af svin på friland

I medfør af § 30, § 33, § 53, stk.1, samt § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, senest ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes følgende:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tamsvin, vildsvin samt enhver krydsning heraf, der holdes i indhegning på friland.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder dog ikke svin i zoologiske haver, dyreparker og lignende, der er godkendt i medfør af bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v.

§ 2. En indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

1) Et indre hegn og et omfangshegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst fem meter, eller

2) et indre hegn etableret direkte på omfangshegnet bestående af mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde.

Stk. 2. Indhegning, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede så uvedkommende ikke kan få adgang.

Stk. 4. For indhegninger som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal strømførende tråde og alarm være permanent aktiveret.

Stk. 5. Hegning kan dog, jf. stk. 1, et eller flere steder erstattes med færiste, hvis indhegningen er indrettet sådan, at der er adgang for offentligheden, jf. § 4.

§ 3. Det indre hegn skal være placeret mindst 10 meter fra arealer med offentlig adgang, jf. dog § 4, stk. 2, og der skal være mindst 50 meter mellem det indre hegn og rastepladser, campingpladser og lignende.

§ 4. Uvedkommende må ikke færdes inden for omfangshegnet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Offentligheden kan dog få adgang til at færdes inden for omfangshegnet, hvis betingelserne i stk. 3 er opfyldt.

Stk. 3. For indhegninger med offentlig adgang gælder følgende:

1) Ved alle indgange gennem det indre hegn og omfangshegnet skal der være etableret færiste, som sikre, at svinene ikke kan undslippe.

2) Indgange skal være udstyret med låge eller tråde, så disse øjeblikkelig kan lukkes.

3) Der må ikke være opstillet borde, affaldsspande, lejerpladser eller lignende i indhegningen.

4) Indgange til indhegningen skal være placeret mindst 500 meter fra parkeringspladser og rastepladser.

5) Ved indgangen til indhegningen skal der være opsat skilte om forbud mod fodring af svinene og forbud mod bortkastning af affald.

Stk. 4. Ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme her i landet eller i omkringliggende lande kan fødevareregionen efter en konkret risikovurdering forbyde offentlig adgang til indhegninger, der ellers opfylder betingelserne i stk. 2.

§ 5. Svin på friland må ikke fodres af uvedkommende.

§ 6. På omfangshegnet skal der være opsat skilte med adgang forbudt og forbud mod fodring af svinene, jf. § 4, stk. 3, nr. 5. Skiltene skal være opsat på hegnet med en indbyrdes afstand på højest 100 meter.

Stk. 2. Ved indgangen til indhegninger, hvor betingelserne i § 4, stk. 2, er opfyldt og offentligheden har adgang, skal der opsættes skilte med forbud mod fodring af svin og bortkastning af affald, jf. § 4, stk. 3, nr. 5.

Stk. 3. Skilte skal være godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Godkendte skilte rekvireres hos Danish Meat Association, Axelborg, Axeltorv 3, København V.

§ 7. Fodring af svin på friland skal tilrettelægges sådan, at risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med fodret begrænses mest muligt.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder dog ikke fodring med frisk grønt eksempelvis rodfrugter og ensilage.

§ 8. Den ansvarlige for en besætning med svin på friland skal ved fund af en eller flere døde harer på ejendomme, eller hvis der på ejendommen nedlægges en eller flere harer med sygelige forandringer i kønsorganerne, indsende disse til undersøgelse for brucellose på Veterinærinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet, Hangøvej 2, 8200 Århus.

§ 9. Udgifterne ved laboratorieundersøgelser af harer, jf. § 8, afholdes af Fødevarestyrelsen. Alle andre udgifter, som skal afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 1-4, §§ 3-8.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 816 af 30. oktober 1997 om hold af svin på friland.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 25. juni 2008

P.S.V.
Jan Mousing

/ Tenna Olsen