Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk

(Kommunale hjemmelsbestemmelser, udnyttelse af energi på havet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4 affattes således:

»§ 4. En kommune kan varetage netvirksomhed med færre end 100.000 tilsluttede forbrugere og produktion af elektricitet ved afbrænding af affald. En kommune kan deltage i selskaber med begrænset ansvar, som varetager virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 1. En kommune kan deltage i elhandelsvirksomheder, som handler med CO2-kvoter og CDM- og JI-kreditter, når det udelukkende sker med henblik på annullering i det danske kvoteregister, jf. lov om CO2-kvoter, og i direkte forbindelse med salg af elektricitet.

Stk. 2. En kommune kan deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til en virksomhed omfattet af § 2, stk. 1, som kommunen varetager eller deltager i. Tilsvarende gælder for Energinet.dk.

Stk. 3. Virksomhed omfattet af stk. 2 skal udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler vedrørende virksomhed omfattet af stk. 2, herunder om de aktiviteter, der kan udøves, og om regnskabs- og forretningsmæssige forhold.

Stk. 5. De bestemmelser i loven, som gælder for netvirksomheder og elproduktionsvirksomheder, gælder kun for de af en kommunes opgaver, der er en del af netvirksomhed eller elproduktionsvirksomhed efter stk. 1, 1. pkt.«

2. §§ 13-16 affattes således:

»§ 13. Adgangen til at udnytte energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone tilkommer alene den danske stat. Forundersøgelser og efterfølgende udnyttelse af energi kan kun finde sted efter tilladelse fra klima- og energiministeren.

Stk. 2. Tilladelse til forundersøgelser gives enten efter indkaldelse af ansøgninger ved et udbud eller efter modtagelse af ansøgning.

Stk. 3. Tilladelse til forundersøgelse gives til områder, hvor klima- og energiministeren finder, at udnyttelse af energi kan være relevant. Tilladelsen gives som en eneret for et nærmere angivet område og tidsrum.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder om de forhold, som skal undersøges, om rapportering, om forundersøgelsernes forløb og resultater, om ministerens adgang til at benytte forundersøgelsens resultater, jf. § 15, stk. 4, samt om overholdelse af miljø- og sikkerhedskrav og lign.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan træffe afgørelse om tilladelser efter stk. 2-4.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om forhold omfattet af stk. 4.

§ 14. Ved udbud gives tilladelsen efter § 13 til den, som vinder udbuddet. Klima- og energiministeren kan angive særlige forhold eller vilkår, der lægges vægt på ved stillingtagen til de indkomne bud.

Stk. 2. Vilkår efter stk. 1 kan vedrøre økonomiske forhold, herunder støtte til produktionen, udformningen og tekniske forhold vedrørende produktionsanlægget eller den infrastruktur, som skal forbinde anlægget med det sammenhængende elforsyningssystem. Der kan stilles krav om, at forbrugere eller andre sammen med ansøgeren skal kunne deltage som parter i projektet, og at der betales bod, hvis vinderen af buddet ikke overholder betingelser fra sit bud eller fra aftalte betingelser, herunder tidsfrister.

Stk. 3. Ved ansøgning uden for udbud gives tilladelse til forundersøgelser efter § 13 til ansøgere, der skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre forundersøgelserne, jf. dog § 13, stk. 3. Søger flere tilladelse for samme område, gives tilladelse til den, som først fremsender en ansøgning, der dokumenterer opfyldelse af betingelserne herfor.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om forhold omfattet af stk. 2.

§ 15. Når forundersøgelserne er afsluttet, indsendes en forundersøgelsesrapporttil klima- og energiministeren, som tager stilling til, om forundersøgelsesrapporten kan godkendes. Godkendes denne, har ansøgeren ret til udnyttelse af den godkendte forundersøgelsesrapport efter bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Inden 3 måneder efter godkendelse af forundersøgelsesrapporten skal ansøgeren meddele, om denne ønsker at opføre et produktionsanlæg på lokaliteten. Med klima- og energiministerens tilladelse kan retten til at udnytte en forundersøgelsestilladelse inden for samme frist overdrages til en anden.

Stk. 3. Modtager klima- og energiministeren et tilsagn som angivet i stk. 2, fastsættes en frist for modtagelse af ansøgning om etableringstilladelse efter § 16. Der kan endvidere stilles krav om sikkerhedsstillelse for gennemførelse af projektet.

Stk. 4. Modtager klima- og energiministeren ikke rettidigt et tilsagn omfattet af stk. 2, eller overholdes en frist efter stk. 3 ikke, kan ministeren uden vederlag til ansøgeren stille forundersøgelsesrapporten til rådighed for andre.

§ 16. Etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med tilhørende interne ledningsanlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra klima- og energiministeren.

Stk. 2. Tilladelserne meddeles til ansøgere, der har ret til at udnytte en forundersøgelsestilladelse efter § 15, stk. 1, 2 eller 4, og som skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan betinge godkendelsen af disse anlæg af vilkår, herunder krav til konstruktion, indretning, installationer, opstilling, drift, nedtagning og sikkerhedsstillelse for nedtagning af anlæg samt økonomiske, tekniske, sikkerheds- og miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift, herunder ophold og beboelse.

Stk. 4. Elproduktionsanlæg nævnt i stk. 1, som er fast forankret på samme sted på søterritoriet m.v., anses i tinglysningsmæssig henseende for fast ejendom. Tinglysning af rettigheder over sådanne anlæg sker efter reglerne i tinglysningslovens § 19, stk. 1, 2. pkt.«

3. § 18 affattes således:

»§ 18. Anlæg nævnt i § 16, stk. 1, må først tages i drift med henblik på udnyttelse af energi, når tilladelse hertil er givet af klima- og energiministeren. Tilladelsen gives for 25 år og kan efter ansøgning forlænges.

Stk. 2. Tilladelse kan gives, når ansøgeren dokumenterer, at vilkår stillet efter §§ 13-17 b og i en eventuel udbudskontrakt er opfyldt.

Stk. 3. Der kan i tilladelsen stilles vilkår, herunder om tekniske og økonomiske forhold vedrørende drift af anlægget, om pligt til at sikre fremtidig overholdelse af vilkår stillet i tilladelser efter §§ 13-17 b, om dennes tilsynsforpligtelse i forhold til det samlede anlæg og stillede vilkår og om pligt til indrapportering vedrørende de nævnte forhold.

Stk. 4. Tilladelser givet efter bestemmelserne i §§ 13-16 og 18 kan med klima- og energiministerens tilladelse overdrages til andre.«

4. I § 27 g, stk. 1, ændres »§ 13« til: »§ 18«.

5. § 37, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1.«

6. I § 37 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter som nævnt i § 37 a, stk. 1, herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommunens revisor eller en statsautoriseret revisor.«

7. I § 51 a, nr. 2, ændres »§ 13, stk. 2,« til: »§ 13, stk. 1,«, og efter »§ 16, stk. 1,« indsættes: »§ 18, stk. 1,«.

8. § 87, stk. 1, nr. 1 og 2, affattes således:

»1) driver produktions-, net- og transmissionsvirksomhed samt forsyningspligtig virksomhed efter §§ 10, 19 og 33 uden bevilling,

2) etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22 a og 23 uden tilladelse,«

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 8. november 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Kommuner kan deltage i virksomhed omfattet af § 2.

Stk. 2. Distributionsvirksomhed kan udøves i kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, eller i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Anden virksomhed omfattet af § 2 skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Klima- og energiministeren kan tillade, at en kommune varetager distributionsvirksomhed, eller at distributionsvirksomheden udøves i anden organisationsform.

Stk. 3. En kommune kan deltage i anden virksomhed, som har nær tilknytning til en virksomhed omfattet af § 2, som kommunen varetager eller deltager i, eller som er begrundet i særlige forhold vedrørende udbredelsen af naturgas. Tilsvarende gælder for Energinet.dk.

Stk. 4. Virksomhed omfattet af stk. 3 skal udøves på kommercielle vilkår i selskaber med begrænset ansvar.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler vedrørende virksomhed omfattet af stk. 3, herunder om de aktiviteter, der kan udøves, og om regnskabs- og forretningsmæssige forhold.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan godkende et samarbejde mellem to eller flere kommunale fællesskaber, som udøver naturgasforsyningsvirksomhed efter stk. 1, om en fælles og samtidig afvikling af den gæld, som ved lovens ikrafttræden påhvilede fællesskaberne, herunder at de kommunale fællesskaber bidrager til hinandens gældsafvikling.«

2. I § 28 a udgår i stk. 1 »med de i § 5, stk. 1 og 2, nævnte undtagelser«, og stk. 2 ophæves.

3. I § 35, stk. 9, 1. pkt., indsættes efter »§ 2«: »eller § 5, stk. 3«.

4. I § 37, stk. 4, ændres »§ 5, stk. 1« til: »§ 5, stk. 2«.

5. I § 49, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nye numre:

»4) undlader at foretage underretning som angivet i § 34,

5) undlader at foretage eller indsende opgørelse, ophøre med ejerskab eller fremsende dokumentation som angivet i § 35,«

Nr. 4-6 bliver herefter nr. 6-8.

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og § 5 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og senest ved § 3 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, affattes således:

»Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af § 20 og § 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima- og energiministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af tilsynet. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af erklæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energitilsynet kan give pålæg om anmeldelse.«

2. § 23 l, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Selskabsmæssige omstruktureringer er ikke omfattet af stk. 1, når de ejere, der direkte eller indirekte har ejerandele i de virksomheder, der berøres af den selskabsmæssige omstrukturering, ikke opnår andet vederlag i forbindelse hermed end direkte eller indirekte ejerandele i samme indbyrdes forhold i den virksomhed eller de virksomheder, der består efter den selskabsmæssige omstrukturering. Dette er dog betinget af, at virksomheden eller virksomhederne er omfattet af stk. 1.«

3. I § 23 n indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren kan endvidere fastsætte regler om påbegyndelse af væsentlige nye aktiviteter som nævnt i § 23 m, stk. 1, herunder om, at der skal indhentes erklæringer fra kommunens revisor eller en statsautoriseret revisor.«

4. I § 33, stk. 1, indsættes efter »§ 21, stk.«: »1,«.

5. § 34, stk. 1, affattes således:

»Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) etablerer nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller udfører større ændringer i eksisterende anlæg efter § 4 uden tilladelse,

2) tilsidesætter vilkår for en tilladelse efter loven,

3) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

4) undlader at udskille driften efter § 23 g,

5) undlader at afgive erklæring, foretage registrering, indberetning eller afhændelse som angivet i §§ 23 l og 23 m,

6) anvender midler i strid med § 23 m, stk. 3, eller

7) meddeler klima- og energiministeren, Energitilsynet, Energiklagenævnet eller kommunalbestyrelsen urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.«

§ 4

I lov nr. 1384 af 20. december 2004 om Energinet.dk, som ændret ved § 4 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og § 6 i lov nr. 548 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 33, side 22),«.

2. I § 2, stk. 2, ændres »og gaslagervirksomhed« til: », gaslager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed«.

3. I § 2, stk. 4, ændres »eller« til: »,«, og efter »lov om naturgasforsyning« indsættes: »eller lov om tilskud til elproduktion«.

4. Overskriften til kapitel 2 affattes således:

»Udbygning af transmissionsnet m.m.«

5. I § 4 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på etablering af nye gasopstrømsrørledningsnet og væsentlige ændringer i bestående gasopstrømsrørledningsnet.«

6. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »og lagervirksomhed« til: », lager- og gasopstrømsrørledningsvirksomhed«.

7. I § 12, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »lagerfaciliteter«: »og gasopstrømsrørledningsnet«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra den 12. marts 2008.

Stk. 3. Kommuner kan deltage i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter lov om elforsyning, som er påbegyndt inden den 12. marts 2008 i henhold til § 4, stk. 2, i lov om elforsyning, og som ikke er omfattet af § 1, nr. 1.

Stk. 4. Kommuner kan deltage i CDM- og JI-projekter efter § 21 a i lov om CO2-kvoter, som er påbegyndt inden den 1. januar 2008.

Stk. 5. Kommuner skal senest den 31. december 2008 oplyse klima- og energiministeren om, hvilken anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter lov om elforsyning, kommunen den 12. marts 2008 deltog i med hjemmel i § 4, stk. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 6. Bekendtgørelse nr. 976 af 29. november 2002 om bevillingspligtige naturgasselskabers sideordnede aktiviteter ophæves.

Stk. 7. Ansøgninger om tilladelse til forundersøgelser vedrørende anlæg omfattet af den hidtil gældende elforsyningslovs § 14, stk. 2, som er modtaget inden den 1. juli 2008, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 8. Ansøgninger om tilladelse til forundersøgelser uden for udbud vedrørende andre anlæg end de i stk. 7 nævnte, som er modtaget inden den 1. juli 2008, behandles efter elforsyningslovens § 13 som affattet ved § 1, nr. 2, såfremt ansøgningen måtte opfylde betingelserne for at blive fremmet. Såfremt der inden den 1. juli 2008 måtte foreligge flere ansøgninger for samme opstillingsområde, behandles disse efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Connie Hedegaard