Oversigt (indholdsfortegnelse)

   Etablering og drift m.v.

Den fulde tekst

Lov om kommunal fjernkøling

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Etablering og drift m.v.

 § 1. Kommuner, der helt eller delvis ejer fjernvarmevirksomheder, kan etablere og drive fjernkølingsanlæg med henblik på at fremme energieffektiv køling af bygninger.

 § 2. Ved kommunalt fjernkølingsanlæg forstås i denne lov hel eller delvis kommunal virksomhed, der har til formål at levere køling til bygninger, og hvor produktionen af kølet vand primært sker ved brug af fjernvarme og frikøling.

 § 3. Kommuners udøvelse af fjernkølingsvirksomhed skal ske på kommercielle vilkår i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori der ikke må udøves andre aktiviteter end fjernkøling.

 § 4. Kommuner må ikke yde tilskud til eller stille lånegaranti for kommunale fjernkølingsanlæg.

Projektgodkendelse

§ 5. Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kommunale fjernkølingsanlæg eller for udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. Kommunalbestyrelsen kan alene godkende et fjernkølingsprojekt, som fremmer en energieffektiv køling af bygninger.

 § 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om behandlingen af sager efter § 5.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om forudsætninger, som kommunalbestyrelsen skal lægge til grund for sin godkendelse af projektforslag til kommunale fjernkølingsanlæg.

Klageadgang m.v.

§ 7. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter § 5 eller efter regler udstedt i henhold til § 6.

Stk. 2. Klage til Energiklagenævnet skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 3. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

§ 8. Ved behandling af klager over afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven erstattes Dansk Industris og Landbrugs­raa­dets repræsentanter i Energiklagenævnet af 2 medlemmer med særlig økonomisk eller teknisk sagkundskab inden for fjernkølingsvirksomhed. Disse udpeges af klima- og energiministeren.

Stk. 2. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der skal behandles efter denne lov eller efter regler udstedt i henhold til loven.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at indhente godkendelse efter § 5.

Stk. 2. I regler, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Ændringsbestemmelser m.v.

§ 11. I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 37 a, stk. 2, indsættes efter »lov om varmeforsyning«: », lov om kommunal fjernkøling«.

2. I § 37 a, stk. 3, indsættes efter »lov om varmeforsyning«: », lov om kommunal fjernkøling«.

3. I § 37 a, stk. 5, indsættes efter »stk. 4«: »og § 3 i lov om kommunal fjernkøling«.

§ 12. I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og senest ved § 3 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 m, stk. 2, indsættes efter »lov om elforsyning«: », lov om kommunal fjernkøling«.

2. I § 23 m, stk. 3, indsættes efter »lov om elforsyning«: », lov om kommunal fjernkøling«.

3. I § 23 m, stk. 5, indsættes efter »stk. 4«: »og § 3 i lov om kommunal fjernkøling«.

§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Connie Hedegaard