Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder

 

I medfør af § 29 i, stk. 2, og § 29 v, stk. 5, i museumsloven jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006 fastsættes:

Kapitel 1

Pleje af fortidsminder

Fortidsminder, der ikke ejes af statslige myndigheder

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan pleje privatejede fortidsminder.

Stk. 2. Pleje efter stk. 1 skal udføres, så det ikke medfører udgift, væsentlige gener eller tab for ejer eller bruger.

Stk. 3. Inden kommunalbestyrelsen gennemfører plejeforanstaltninger, skal ejer og bruger underrettes om disse, og om at ejer eller bruger selv kan foretage de pågældende plejeforanstaltninger inden for en nærmere angivet frist. Fristen fastsættes under hensyntagen til plejeforanstaltningernes karakter samt muligheden for at indpasse plejen i ejendommens almindelige drift. Såfremt ejer eller bruger selv vil foretage plejen, skal dette meddeles kommunalbestyrelsen inden 4 uger fra underretningens modtagelse.

Stk. 4. Inden for samme frist, som nævnt i stk. 3, sidste pkt., kan ejer fremsætte indsigelser mod de varslede plejeforanstaltninger. Såfremt der ikke opnås enighed om disse, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om deres gennemførelse.

Statsejede fortidsminder

§ 2. Den administrerende statslige myndighed gennemfører pleje af statsejede fortidsminder.

Kapitel 2

Underretning

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1 til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Kulturarvsstyrelsen og

4) offentlige myndigheder, som må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal endvidere meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1 skal indeholde oplysning om, at afgørelser ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den pågældende afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. museumslovens § 29 v, stk. 3.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en afgørelse, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre afgørelser efter denne bekendtgørelses § 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere offentliggøre andre afgørelser efter bekendtgørelsens § 1, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Offentliggørelse sker ved bekendtgørelse i stedlige blade efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysning om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

4) klageadgang.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1027 af 21. oktober 2004 om pleje af og tilsyn med fortidsminder.

Kulturministeriet, den 14. december 2006

Brian Mikkelsen

/Malene Sthyr