Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning

(Øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale værker)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006 og § 3 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og senest ved § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 87, stk. 1,nr. 9, ændres »afgive oplysninger eller« til: »afgive oplysninger,«, og i nr. 10 ændres »§ 84 a.« til: »§ 84 a eller«.

2. I § 87, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) overtræder vilkår for en godkendelse efter § 98, stk. 2.«

3. I § 98 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Klima- og energiministeren kan efter ansøgning ændre betingelser i godkendelser nævnt i stk. 1. Godkendelsen kan tidsbegrænses. Ved ændring af betingelser om brændselsanvendelse kan ministeren stille vilkår om, at brændselsændringen er betinget af, at ansøgeren inden for en frist anvender en mængde biomasse fastsat af ministeren på samme værk eller et andet værk, og vilkår om, hvorledes overholdelsen heraf skal dokumenteres.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Connie Hedegaard