Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning

(Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 293 af 27. april 2005, § 3 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 10 i lov nr. 1417 af 21. december 2005, § 1 i lov nr. 520 af 7. juni 2006, § 13 i lov nr. 534 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 548 af 6. juni 2007 og § 1 i lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »gennemfører«: »dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/89/EF af 18. januar 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 33, side 22),«.

2. I § 8, stk. 3, og § 9, stk. 1, ændres »§§ 56-57 b« til: »§§ 56-57 e«.

3. § 12 a affattes således:

»§ 12 a. Elproduktion ved afbrænding af affald på anlæg på centrale kraftværkspladser, jf. reglerfastsat i medfør af § 10, stk. 6, må kun finde sted efter tilladelse fra klima- og energiministeren. Der kan ikke gives tilladelse til afbrænding af blandet dagrenovation.

Stk. 2. Elproduktion ved forbrænding af kød- og benmel og lignende produkter må kun finde sted efter tilladelse fra klima- og energiministeren. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for elektricitet produceret på anlæg, som producerer elektricitet udelukkende ved forbrænding af affald.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 og 2 kan tidsbegrænses og betinges af vilkår, herunder om dokumentation for overholdelsen af tilladelsen.

Stk. 4. Elproduktion som nævnt i stk. 1 og 2 er ikke omfattet af § 27 c, stk. 5, og modtager ikke pristillæg efter kapitel 9.«

4. I § 27 c, stk. 8, 2. pkt., ændres »§ 57« til: »§ 57, stk. 2, og § 57 c«.

5. I § 48 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, som producerer elektricitet med tilladelse efter § 12 a.«

6. § 56 affattes således:

»§ 56. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstalla­tion som nævnt i § 56 b, og havvindmøller som nævnt i § 56 e.

Stk. 2. Der ydes et pristillæg til vindmøller som nævnt i stk. 1, som udgør 25 øre pr. kWh for en elproduktion, som svarer til produktionen i de første 22.000 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) efter vindmøllens nettilslutning.

Stk. 3. Der ydes endvidere et pristillæg på 0,4 øre pr. kWh i de første 22.000 fuldlasttimer til elektricitet fra en vindmølle på land omfattet af stk. 1. Indtjente beløb indsættes indtil videre af Energinet.dk på en spærret konto med henblik på, at der ved lov etableres en grøn ordning til naturgenopretning.

Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1. Klima- og energiministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at godtgørelsen skal nedsættes eller bortfalde.

Stk. 5. Der udstedes ikke VE-bevis for elproduktion fra de i stk. 1 nævnte vindmøller.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan for vindmøller nævnt i stk. 1-5 og §§ 56 a-56 f fastsætte regler om adgangen til at modtage pristillæg, om beregningen af vindmøllers installerede effekt og produktion og om andre forhold af betydning for fastsættelsen af pristillæg og andre ydelser.«

7. § 56 d, stk. 4-6, affattes således:

»Stk. 4. Der ydes pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle nettilsluttet fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2010, på betingelse af at ejeren af vindmøllen udnytter skrotningsbeviser, som er udstedt for nedtagning af en vindmølle med en effekt på 450 kW eller derunder fra den 15. december 2004 til og med den 15. december 2010. Skrotningsbeviset kan dog ikke udnyttes i vindmøller på søterritoriet m.v., jf. § 16, stk. 1, eller vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i § 56 b. Skrotningsbeviser kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt i nedtagne vindmøller på 175 MW.

Stk. 5. Pristillægget efter stk. 4 ydes, jf. dog stk. 6, på følgende måde:

1) For vindmøller nettilsluttet senest den 20. februar 2008 udgør pristillægget 12 øre pr. kWh for en elproduktion svarende til de første 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Pristillægget fastsættes således, at tillægget og summen af den efter § 59, stk. 2, nr. 3, fastsatte markedspris og pristillæg efter § 56 f, stk. 2, ikke overstiger 48 øre pr. kWh.

2) For vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere udgør pristillægget 8 øre pr. kWh for en elproduktion svarende til de første 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt.

Stk. 6. Ejeren af en vindmølle, som er nettilsluttet fra den 21. februar 2008 tilog med den 31. december 2010, kan vælge at modtage pristillæg som nævnt i stk. 5, nr. 1, for skrotningsbeviser, som udnyttes i vindmøllen.Pristillægget fastsættes således, at pristillægget og summen af den efter § 59, stk. 2, nr. 3, fastsatte markedspris ikke overstiger 38 øre pr. kWh. Tilvalg af pristillæg som nævnt i 1. pkt. er bindende i støtteperioden. Tilvalget er betinget af, at vindmølleejeren underretter den systemansvarlige virksomhed herom senest ved nettilslutningen.«

8. § 56 e, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Rødsand 2, udbudt den 7. februar 2008, ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 62,9 øre pr. kWh.«

9. Efter § 56 e indsættes før overskriften » Pristillæg m.v. til andre VE-elproduktionsanlæg« :

»§ 56 f. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg efter §§ 56 a-56 c. Der ydes ikke pristillæg efter denne bestemmelse til elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet senest den 31. december 1999.

Stk. 2. Der udstedes VE-beviser for elektricitet fra en vindmølle omfattet af stk. 1. Indtil VE-beviser udstedes, ydes i stedet et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Der udstedes VE-beviser eller ydes pristillæg i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3. Pristillæg efter stk. 2 til elektricitet fra vindmøller nettilsluttet før den 1. januar 2005 fastsættes således, at tillægget og den efter § 59, stk. 2, nr. 3 eller 4, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 36 øre pr. kWh.

Stk. 4. Endvidere ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 bortset fra elværksfinansierede vindmøller. Klima- og energiministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg fastsætte regler om, at godtgørelsen skal nedsættes eller bortfalde.«

10. §§ 57-57 b ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 57. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret ved biogas som energikilde.

Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender biogas, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 74,5 øre pr. kWh.

Stk. 3. For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af biogas sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 40,5 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved biogas.

Stk. 4. Summen af pristillæg og markedspris som nævnt i stk. 2 og pristillæg som nævnt i stk. 3 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2009 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

§ 57 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret ved anvendelse af biomasse bortset fra elektricitet, hvortil der ydes pristillæg efter § 57 b.

Stk. 2. For elektricitet som nævnt i stk. 1 ydes der et pristillæg på 15 øre pr. kWh, uanset om elektriciteten fremstilles på anlæg, som alene anvender biomasse, eller på anlæg, hvor biomasse anvendes sammen med andre brændsler.

§ 57 b . Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som fremstilles ved afbrænding af biomasse på elværksfinansierede VE-elproduktionsanlæg, og som omfattes af den hidtidige § 57 a som indsat ved lov nr. 495 af 9. juni 2004.

Stk. 2. Der ydes støtte til elektricitet som nævnt i stk. 1 i 10 år fra idriftsætningen af det pågældende anlæg, dog mindst i 10 år fra den 1. august 2001. Støtten ydes på følgende måde:

1) Der ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 30 øre pr. kWh.

2) Klima- og energiministeren kan efter forelæggelse for det i § 3 nævnte udvalg beslutte, at der skal ydes et pristillæg på op til 100 kr. pr. afbrændt ton biomasse. Ved fastlæggelse af pristillæggets størrelse kan der lægges vægt på de udgifter, som ejeren af det enkelte anlæg afholder i forbindelse med afbrændingen. Disse pristillæg kan for anlæggene tilsammen maksimalt udgøre 45 mio. kr. om året.

3) Der udstedes tillige VE-bevis. Indtil VE-beviser udstedes, ydes i stedet et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Stk. 3. Efter ophør af støtten i stk. 2 ydes der pristillæg efter § 57 a.

§ 57 c. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor der alene anvendes

1) solenergi, bølgekraft eller vandkraft eller

2) andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, jf. §§ 57-57 b.

Stk. 2. For elektricitet fra anlæg nettilsluttet senest den 21. april 2004 ydes der et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningen, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.

Stk. 3. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 22. april 2004 eller senere, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes der efter klima- og energiministerens bestemmelse et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 59, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

2) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 nævnte ydes der VE-beviser. Indtil VE-beviser udstedes, ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Der udstedes VE-beviser eller ydes pristillæg i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ydes pristillæg efter stk. 3 til elproduktionen fra et anlæg nettilsluttet senest den 21. april 2004, når elproduktionskapaciteten efter denne dato forøges væsentligt på grund af udskiftning eller væsentlige ombygninger af anlægget.

§ 57 d. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor følgende vedvarende energikilder anvendes sammen med andre energikilder:

1) Solenergi, bølgekraft eller vandkraft.

2) Andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, jf. §§ 57-57 b.

Stk. 2. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt senest den 21. april 2004, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder, som udgør 26 øre pr. kWh i 20 år, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.

Stk. 3. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt den 22. april 2004 eller senere, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af biogas eller andre energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes der efter klima- og energiministerens nærmere bestemmelse et pristillæg, som udgør 26 øre pr. kWh i 10 år og 6 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

2) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 nævnte ydes der VE-beviser. Indtil VE-beviser udstedes, ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh. Der udstedes VE-beviser eller ydes pristillæg i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der ydes pristillæg efter stk. 3 til VE-andelen af elproduktionen på et anlæg, hvor anvendelsen af vedvarende energikilder er påbegyndt senest den 21. april 2004, når VE-andelen efter denne dato forøges væsentligt på grund af udskiftning eller væsentlige ombygninger af anlægget.

§ 57 e. Den systemansvarlige virksomhed yder tilskud til fremme af udbredelsen af elproduk­tionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre VE-anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet.

Stk. 2. Tilskud ydes af en pulje, som den sy­stem­ansvarlige virksomhed etablerer og administrerer. Tilskudspuljen udgør 25 mio. kr. årligt i 4 år.

Stk. 3. Der ydes tilskud med henblik på at fremme markedsintroduktionen af anlæg som nævnt i stk. 1, herunder tilskud til pilotprojekter i mindre skala. Tilskud er betinget af, at anlægget er nettilsluttet.

Stk. 4 . Tilskud kan ydes til etablering af anlæg, drift af anlæg i en nærmere angivet periode eller information om energimæssige egenskaber ved anlæg og lign. Tilskud til etablering og drift kan ydes sammen med pristillæg efter § 57 c, stk. 3, nr. 1, eller § 57 d, stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at en plan for anvendelsen af midlerne i puljen skal godkendes af ministeren, før udgifterne hertil kan pålægges forbrugerne, jf. § 8, stk. 3. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om tildeling af midler, herunder om tilskudsstørrelser, og om regnskabsaflæggelse og afrapportering af aktiviteter.

57 f. Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg efter §§ 57-57 e.

Stk. 2. Der udstedes ikke VE-bevis for elektricitet omfattet af § 57, § 57 a, § 57 c, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, § 57 d, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, og § 57 e.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan efter forelæggelse for udvalget nævnt i § 3 fastsætte regler om, at pristillæg til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i §§ 57-57 d skal nedsættes eller bortfalde, og fastsætte regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter § 57 c, stk. 3, nr. 1, og § 57 d, stk. 3, nr. 1.

Stk. 4. Der udstedes ikke VE-bevis eller ydes pristillæg efter §§ 57 a-57 d for elektricitet fremstillet ved afbrænding af affald.

Stk. 5. Der kan tillige ydes pristillæg efter §§ 58 og 58 a for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 57, stk. 3, § 57 a og § 57 d. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 b for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 57 a.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om adgangen til at modtage pristillæg efter §§ 57-57 e. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes pristillæg beregnes til VE-elproduktionsanlæg, som anvender forskellige brændsler.«

11. § 59, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Markedsprisen for elektricitet produceret på anlæg som nævnt i §§ 56 a-56 c, § 56 e, § 57, stk. 2, §§ 57 b, 57 c og 58 a fastsættes på timebasis som spotprisen, jf. stk. 3, for elektricitet i det pågældende område.«

12. I § 59, stk. 2, nr. 3 og 4, ændres »§ 56« til: »§ 56 f«.

13. I § 59, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 57, stk. 3 og 4,« til: »§ 57 c, stk. 2 og stk. 3, nr. 1,«.

14. I § 59, stk. 5, 1. og 2. pkt., ændres »§ 57 a« til: »§ 57 b«.

15. I § 59 a, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 57« til: »§ 57, stk. 2, og § 57 c«.

16. I § 59 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »§ 56, stk. 1« til: »§ 56 f, stk. 1«.

17. § 60, stk. 1, affattes således:

»Producenter af VE-elektricitet modtager beviser for den mængde VE-elektricitet, som de har produceret, jf. dog § 56-56 f og § 57 f, stk. 2 og 4.«

18. § 75, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Virksomheder, som producerer elektricitet ved forbrænding af affald, skal økonomisk hvile i sig selv bortset fra virksomheder, som producerer elektricitet med tilladelse efter § 12 a.«

19. § 87, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) etablerer og driver net eller anlæg efter §§ 11, 12 a, 13, 15, 16, 18, 21, 22 a og 23 uden tilladelse,«

§ 2

Stk. 1. Klima- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte, at dele af loven får virkning på forskellige tidspunkter, herunder tidspunkter forud for ikrafttrædelsen.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Connie Hedegaard