Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Stadfæstelse af afgørelse om afslag på ansøgning til indførsel af hund fra Israel

Resumé

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, havde ved afgørelse af 11. juni 2008 givet afslag på ansøgning om dispensation til indførsel af hund fra Israel født 9. januar 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager (SFV) stadfæstede fødevareregionens afgørelse med henvisning til, at der ikke var hjemmel til at dispensere fra kravet i det foreliggende tilfælde.

Det fremgår ligeledes af afgørelsen, at muligheden for dispensation, som er angivet på Fødevarestyrelsens hjemmeside, ikke er i overensstemmelse med forordningen

NN
Den 11. juni 2008
Sagsnr.: 158/12188
Ref.: lkha
Tlf.: 33 95 14 13

Stadfæstelse af afgørelse om afslag på ansøgning om dispensation til indførsel af hund fra Israel

De har ved brev af 1. juni 2008 klaget over afgørelse af 29. maj 2008 fra Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, om afslag på ansøgning om dispensation til indførsel af hund fra Israel født 9. januar 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har modtaget klagen den 2. juni 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster afgørelsen.

Dette betyder, at De skal følge fødevareregionens afgørelse.

De kan læse mere om afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, modtog den 13. maj 2008 en ansøgning fra Dem om dispensation til at indføre en hund fra Israel. Med ansøgningen var vedlagt oplysninger om hundens race, fødselsdato, ID-nummer, kopi af rabiesvaccinationsattest, og sundhedscertifikat fra Neve-Tzedek dyrehospital. Det fremgår herudover af ansøgningen, at antistofsvaret på blodprøven først ville ligge klart 2. juni, hvorefter det ville blive sendt. Hunden er født i Israel den 9. januar 2008, og det fremgår, at hundens forældre er ukendte. Hunden har været vaccineret mod rabies den 9. april 2008 og 1. maj 2008, som påkrævet.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, gav ved afgørelse af 29. maj 2008 afslag på ansøgning om dispensation til at indføre hunden fra Israel, da blodprøven til måling af antistoffer mod rabies ikke er udtaget 3 måneder før indrejse til Danmark, jf. artikel 8 i forordning nr. 998/20031).

Ved brev af 1. juni 2008 har De påklaget afgørelsen.

Til støtte for klagen har De anført:

At hunden lever op til alle krav som Fødevarestyrelsen stiller til dispensation, og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko i Danmark.

At fødevareregionens begrundelse, hvorefter det er anført ”det er ikke laboratoriemæssigt muligt at skelne mellem antistoffer fra en vaccination og antistoffer fra en reel rabies infektion. På trods af en eventuelt tilfredsstillende antistoftiter kan det derfor ikke udelukkes, at hvalpen kan være smittet med rabies, og i givet fald vil kunne udgøre en betydelig sundhedsrisiko ved indførsel til Danmark.”, er ulegitim.

At det er kritisabelt at fødevareregionen giver dig afslag uden overhovedet at have fået resultatet af blodprøven.

De har anført, at hunden ønskes medtaget til Danmark den 15. juni 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

I det foreliggende tilfælde, er der tale om ikke-kommerciel transport af en hund, fra tredjelandet, Israel, til Danmark. Forordning nr. 998/2003 finder derfor anvendelse, jf. forordningens artikel 1 og 2.

Af forordningens artikel 8, stik. 1, litra b, pkt. 1, fremgår:

»Selskabsdyr af de arter, der er opført i bilag I, del A og B, skal under transport:

b) hvis de indføres fra et andet tredjeland

i) til en af de medlemsstater, der er nævnt i bilag II, del B, afdeling 1

- identificeres ved hjælp af en identifikationsanordning som defineret i artikel 4, og

- have fået foretaget:

- en rabiesvaccination i overensstemmelse med artikel 5, og

- en neutraliserende antistoftitrering svarende til mindst 0,5 IE/ml på en prøve, som en bemyndiget dyrlæge har udtaget mindst 30 dage efter vaccinationen og tre måneder inden transporten.

Det er ikke nødvendigt at gentage denne antistoftitrering på selskabsdyr, som er blevet revaccineret med de intervaller, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1.

Denne tre-måneders frist finder ikke anvendelse på genindførsel af et selskabsdyr, hvis pas godtgør, at titreringen blev foretaget med et positivt resultat, inden dyret forlod Fællesskabets område.«

Hunde er omfattet af bilag 1, del A, og Danmark er omfattet af bilag II, del B, afdeling 1, hvorfor bestemmelsen finder anvendelse.

Af ovennævnte bestemmelse fremgår, at der alene er mulighed for at dispensere fra kravet om, at blodprøven skal være udtaget inden tre måneder før transporten, i tilfælde af genindførsel af et selskabsdyr, herunder en hund.

Der foreligger ikke i øvrigt hjemmel til at dispensere fra tre måneders kravet.

De oplistede krav De henviser til på Fødevarestyrelsens hjemmeside for at opnå dispensation, er ikke i overensstemmelse med forordningen.

De har oplyst, at blodprøverne først vil foreligge den 2. juni 2008.

I det foreliggende tilfælde er der ikke tale om, at hunden skal genindføres, hvorfor kravet om, at hunden skal forblive i Israel tre måneder efter prøven er udtaget inden transporten, er gældende.

Da der den 15. juni 2008 ikke er forløbet tre måneder fra blodprøvens udtagelse, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, at det er korrekt, at fødevareregionen har givet afslag på dispensation.

Da ansøgningen allerede af denne grund skal afvises, kan det ikke kritiseres, at fødevareregionen ikke afventede resultatet af blodprøven.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af ovennævnte grunde Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsteds afgørelse om afslag på dispensation til at indføre ovennævnte hund født 9. januar 2008, jf. § 8 i forordning om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Øst, Kontrolafdeling Ringsted, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF, med senere ændringer.