Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven og skatteforvaltningsloven

(Konsekvensændringer som følge af lov om skattenedslag for seniorer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1577 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 538 af 6. juni 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, indsættes som litra k :

»k) Nedslag efter lov om skattenedslag for seniorer.«

2. I § 60, stk. 2, indsættes efter »litra c-f«: »og litra k«.

3. I § 62, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Der ydes ingen godtgørelse af et beløb, som modsvares af nedslaget efter lov om skattenedslag for seniorer.«

§ 2

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 345 af 18. april 2007 og senest ved § 37 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 3, ændres »4-9« til: »4-10«.

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter nr. 9 som nyt nummer:

»10) Afgørelser efter § 14 i lov om skattenedslag for seniorer.«

3. I § 5, stk. 2 og 3, ændres »2-9« til: »2-10«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen