Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten

 

I medfør af § 5 i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 519 af 21. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten har til formål at bidrage til at dække behovet for hhv. musikdramatik, skuespil og dans i hele landet ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker.

Stk.2. De tre institutioner skal endvidere som led i deres virksomhed medvirke til at udvikle teaterkunsten gennem eksperimenterende virksomhed og særlige initiativer.

Kapitel 2

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten, hvis institutionerne opfylder de betingelser, som fremgår af denne bekendtgørelse. Statens bevilling fastsættes på de årlige bevillingslove.

Kapitel 3

Selskabsform

§ 3. Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten drives som selvejende institutioner.

Kapitel 4

Den Jyske Operas bestyrelse

§ 4. Den Jyske Opera ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden. 1 af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra KL. De øvrige medlemmer udpeges af

1) Århus Kommune (1 medlem)

2) Kunstrådet (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have operafaglig indsigt)

3) Den Jyske Operas medarbejdere (1 medlem)

4) Danmarks Teaterforeninger (1 medlem)

5) LandsdelsOrkesterForeningen (1 medlem).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 5

Peter Schaufuss Ballettens bestyrelse

§ 5. Peter Schaufuss Balletten ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden. 1 af disse medlemmer udpeges efter indstilling fra KL. De øvrige medlemmer udpeges af

1) Holstebro Kommune (1 medlem)

2) Kunstrådet (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have særlig indsigt i ballet/dans)

3) Peter Schaufuss Ballettens medarbejdere (1 medlem)

4) Danmarks Teaterforeninger (1 medlem).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 6

Det Danske Teaters bestyrelse

§ 6. Det Danske Teater ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og teaterfaglig indsigt. Kulturministeren udpeger 2 medlemmer af bestyrelsen. De øvrige medlemmer udpeges af

1) Københavns Teater (2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal have særlig indsigt i skuespil)

2) Det Danske Teaters medarbejdere (1 medlem)

3) Danmarks Teaterforeninger (2 medlemmer, der repræsenterer en bred geografisk spredning)

4) Sydslesvigsk Forening (1 medlem uden stemmeret).

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Umiddelbar genbeskikkelse kan kun finde sted én gang. Bestyrelsen udpeges første gang pr. 1. januar 2007.

Stk. 3. I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af perioden.

Stk. 4 . Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer. Der skal være enighed om udpegningen blandt de af Københavns Teater og Danmarks Teaterforeningers udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen udpeger en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Kapitel 7

Vedtægter

§ 7. Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Balletten udarbejder vedtægter for den enkelte institution.

§ 8. Vedtægterne skal bl.a. indeholde bestemmelser om teatrets navn og hjemsted, om formål, om bestyrelsens sammensætning og valgmåde, om ansættelse af teaterledelse, om budget, regnskab, revision og årsberetning, om vedtægtsændringer og om forhold ved en eventuel ophørssituation.

§ 9. Vedtægterne skal godkendes af Kunststyrelsen.

Kapitel 8

Teaterledelse

§ 10. Bestyrelsen ansætter teaterlederen eller -ledelsen.

Stk. 2. Teaterlederen eller -ledelsen ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 3. Kunststyrelsen skal godkende løn- og ansættelsesvilkår for teaterlederen eller -ledelsen, jf. teaterlovens § 31, stk. 1.

Stk. 4. Der skal ved ansættelsen af teaterlederen eller – ledelsen for Det Danske Teater være enighed blandt de af Københavns Teater og Danmarks Teaterforeningers udpegede bestyrelsesmedlemmer.

§ 11. Der må ikke uden kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. teaterloven, § 31, stk. 2.

Kapitel 9

Resultataftale

§ 12. Kulturministeriet kan indgå flerårige resultataftaler med de teatre, der er omfattet af nærværende bekendtgørelse, hvor der, inden for rammer, der er fastsat i teaterloven, kan fastsættes særlige mål og krav til institutionernes virksomhed.

Kapitel 10

Budget, regnskab og revision

§ 13. Den Jyske Opera, Det Danske Teater og Peter Schaufuss Ballettens budgetter og regnskaber følger teatersæsonen og går fra 1. juli til 30. juni.

Stk. 2. De tre selvejende institutioner skal vedrørende budget, regnskab og revision følge reglerne i bekendtgørelse om budget, regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til teaterloven, jf. bekendtgørelse nr. 346 af 12. maj 2003.

Stk. 3. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. teaterlovens § 31 a, stk. 2.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Kulturministeriet, den 15. december 2006

Brian Mikkelsen

/Annette Kornerup