Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur

§ 1

I bekendtgørelse nr. 146 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1, pkt. 2.3.2., ændres »5 uger« til: »10 uger«.

2. I bilag 1, afsnit 3.1., pkt. 6, ændres »bestået« til: »gennemført«.

3. I bilag 1, pkt. 4.1.2., ændres »jord« til: »jordbehandling«.

4. I bilag 1, pkt. 4.1.8., ændres »flisebelægning« til: »betonvare«.

5. I bilag 1, pkt. 4.1.17., ændres »lagt« til: »sat«.

6. I bilag 1, pkt. 4.1.18., ændres »piksten« til: »knoldebrosten«.

7. Bilag 3, afsnit 6, ophæves, og i stedet indsættes som nyt afsnit 6 bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Bilag 7, afsnit 6, ophæves, og i stedet indsættes som nyt afsnit 6 bilag 2 til denne bekendtgørelse

9. I bilag 9, pkt. 3.2., indsættes efter »minimum traktor«: », have gennemført delprøve 1 og 4 (sprøjtecertifikat) i henhold til Miljøministeriets regler«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Undervisningsministeriet, den 17. juni 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Anja Kær Kold


Bilag 1

6. Bedømmelse og beviser m.v.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode for trin 1, greenkeeperassistent eller groundsmanassistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i trin 2, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Formålet med prøven er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Opgaven stilles af skolen i samråd med det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Prøven i begge specialer (greenkeeper og groundsman) består af tre opgaver; en skriftlig prøve, bestående af opgaver inden for områdefag og specialefag, en projektanalyse af et for specialet udpeget område og en praktisk opgave inden for de emner og arbejdsprocesser, der er typisk for specialet. Den praktiske opgave består af to delopgaver. Dels en projektbeskrivelse, der indgår i skoleundervisningen, dels en tilknyttet praktisk projektopgave. Der gennemføres en mundtlig eksamination med udgangspunkt i den praktiske opgave.

6.3.2. Den skriftlige prøve løses indenfor en varighed af 3 klokketimer. Projektanalysen løses indenfor en varighed af 28 klokketimer. Den praktiske projektopgave løses indenfor en varighed af 84 klokketimer, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Projektbeskrivelsen for den praktiske opgave skal være godkendt af læreren inden løsningen af opgaven.

6.3.3. Prøven bedømmes af en lærer (eksaminator) udpeget af skolen og 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg. Lærerens bedømmelse vægtes med 1/2, mens de 2 skuemestres samlede bedømmelse vægtes med 1/2. Der gives én karakter for hver af prøverne nævnt i afsnit 6.3.1. og der beregnes et vægtet gennemsnit af de tre karakterer, hvori karakteren for den skriftlige prøve indgår med 1/6 og karakteren for projektanalysen med 2/6 og karakteren for den mundtlige og praktiske opgave med 3/6.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet.

6.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 1, greenkeeperassistent og groundsmanassistent, skal prøven være bestået.

6.6. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2, greenkeeper og groundsman, skal prøven være bestået.

6.7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen.


Bilag 2

6. Bedømmelse og beviser m.v.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1, skov- og naturassistent, afholder skolen en afsluttende prøve, der består af en praktisk opgave og en mundtlig eksamination. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den praktiske opgave løses indenfor en varighed af 3 dage med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 30 minutter inklusiv votering og tager udgangspunkt i opgaven.

6.2.2. Elevens præstation bedømmes med én karakter, hvor opgaven og den mundtlige præstation vægtes lige.

6.3. Som del af den næstsidste skoleperiode i trin 2, skov- og naturtekniker, stiller skolen et projekt, der tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2. Opgavens praktiske elementer er relateret til og udføres i elevens praktikvirksomhed.

6.3.1. Opgavens indhold, forløb og praktiske elementer tilrettelægges af skolen i samråd med praktikvirksomheden. Projektet løses indenfor en varighed af 5 dage med normal arbejdstid og indgår som dokumentation i den afsluttende eksamen. Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i projektet og varer 30 minutter inklusiv votering.

6.3.2. Elevens præstation bedømmes med én karakter, hvor opgaven og den mundtlige præstation vægtes lige.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået en beståkarakter efter den gældende karakterskala, beregnet som gennemsnittet af karaktererne for alle grundfag, områdefag og specialefag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakterer, skal gennemføres efter reglerne om faget.

6.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, skov- og naturassistent, skal den afsluttende prøve være bestået efter den gældende karakterskala.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, skov- og naturtekniker, skal den afsluttende prøve være bestået efter den gældende karakterskala.

6.7. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen.