Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsernes overordnede formål

Kapitel 2   Tilrettelæggelse m.v.

Kapitel 3   Bacheloruddannelsen og uddannelsen til Bibliotekar DB

Kapitel 4   Kandidatuddannelsen

Kapitel 5   Eksamensbestemmelser

Kapitel 6   Studieordningen

Kapitel 7   Andre bestemmelser

Kapitel 8   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole (Uddannelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 3 og § 7 i lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole fastsættes følgende bestemmelser:

Kapitel 1

Uddannelsernes overordnede formål

§ 1. Bachelor- og kandidatuddannelserne i Biblioteks- og Informationsvidenskab ved Danmarks Biblioteksskole er forskningsbaserede heltidsuddannelser, der kvalificerer den studerende til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner på baggrund af kundskaber og metodiske færdigheder inden for Biblioteks- og informationsvidenskab.

§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen i Biblioteks- og informationsvidenskab er at indføre den studerende i fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagområdets teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og kunnen, at give den studerende faglig viden og teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for fagområdets relevante bestanddele, at give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og at kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

§ 3. Formålet med kandidatuddannelsen er at udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge at de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. Formålet er endvidere at give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i biblioteks- og informationsvidenskabelige discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere komplekse erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder og organisationer.

Stk. 2. Kandidatuddannelsen skal også give de studerende en mulighed for at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde og kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen).

Kapitel 2

Tilrettelæggelse m.v.

§ 4. Bachelor- og kandidatuddannelserne tilrettelægges som heltidsuddannelse, men kan tillige tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole kan i studieordningen fastsætte regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet bachelor- og kandidatuddannelsen, efter at den er påbegyndt.

§ 5. Bachelor- og kandidatuddannelserne opbygges af et antal moduler.

Stk. 2. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-point, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen.

Stk. 3. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier.

§ 6. Danmarks Biblioteksskole tilbyder den studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen vejledning om uddannelsen og vejledning om efterfølgende beskæftigelsesmuligheder, både under selve uddannelsesforløbet og i forbindelse med indgang til kandidat- og ph.d.-uddannelse.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole offentliggør og vedligeholder endvidere en studievejledning om bachelor- og kandidatuddannelserne med eksempler på de erhvervsfunktioner, de sigter mod, og om valgmuligheder og anbefalede sammensætninger i studiet til brug for de studerendes planlægning af deres uddannelse.

§ 7. Danmarks Biblioteksskole kan tilbyde studerende som et individuelt valg og som et alternativ til at gennemføre hele uddannelsen i Danmark at gennemføre dele af uddannelsen ved en eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner efter aftale med de pågældende institutioner om gensidig udveksling. Et sådant parallelforløb er en del af den danske uddannelse. Parallelforløbet svarer til (ækvivalerer) det uddannelsesforløb, der gennemføres på Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole kan kun indgå en aftale med udenlandske uddannelsesinstitutioner om gennemførelse af parallelforløb, hvis:

1) det udenlandske uddannelsesforløb er forskningsbaseret og på samme uddannelsesniveau som den danske uddannelse,

2) de uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, lever op til de samme krav om kvalitet, faglig sammenhæng, relevans og progression, som gælder for danske uddannelser,

3) den studerende ikke pålægges studieafgifter af det eller de udenlandske uddannelsesinstitutioner,

4) Danmarks Biblioteksskole kan sikre den studerendes retssikkerhed, herunder at den studerende får en kvalificeret og pålidelig bedømmelse ved eksamen og mindst to eksamensforsøg til at bestå en prøve, og

5) Danmarks Biblioteksskole skal tilrettelægge uddannelsesforløbet sådan, at den studerende kan gennemføre den udenlandske uddannelsesdel inden for den normerede studietid og sådan, at den studerende i øvrigt kan gennemføre hele uddannelsen inden for den samlede normerede studietid.

6) Danmarks Biblioteksskole kan fastsætte i studieordningen, at studerende, der har gennemført et parallelforløb ved et eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner, skal have mulighed for at tage en eller flere prøver, herunder mulighed for reeksamen, ved Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole skal tilrettelægge sit samlede udbud af parallelforløb sådan, at der er gensidighed og økonomisk balance i udvekslingen med de udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Stk. 4. Tilbud om et parallelforløb, herunder regler for indskrivning på dette, fastsættes i uddannelsens studieordning.

Stk. 5. De dele af en dansk uddannelse, som kan gennemføres ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, må højst udgøre 2/3 af uddannelsens samlede ECTS-point.

Stk. 6. Studerende, der er under uddannelse i medfør af stk.1, følger, mens de er indskrevet på den anden uddannelsesinstitution, reglerne for den pågældende uddannelsesinstitution og ikke reglerne fastsat i medfør af denne bekendtgørelse.

Kapitel 3

Bacheloruddannelsen og uddannelsen til Bibliotekar DB

§ 8. Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point med en normeret studietid på 3 år.

§ 9. Bacheloruddannelsen kan suppleres med et erhvervsrelateret projektmodul på 30 ECTS med en normeret studietid på 1/2 år. Det erhvervsrelaterede projektmodul består af seminarundervisning og vejledning i relation til projektet, feltpraktik samt udarbejdelse af en projektopgave.

§ 10. En bacheloruddannelse i Biblioteks- og informationsvidenskab giver ret til betegnelsen BSc i Biblioteks- og informationsvidenskab. Den engelsksprogede betegnelse er Bachelor of Science (BSc) in Library and Information Science. Har den studerende endvidere gennemført det erhvervsrelaterede projektmodul, jf. § 9, gives tillige betegnelsen Bibliotekar DB.

§ 11. Bacheloruddannelsen skal være et afrundet forløb, der bygger videre på de færdigheder, som den studerende har erhvervet i den adgangsgivende uddannelse.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole tilrettelægger uddannelsesforløbet på en måde, så den faglige sammenhæng og progression sikres. Uddannelsens modulopbygning, jf. § 5, skal sikre, at den studerende har mulighed for at vælge kandidatuddannelsen, det erhvervsrelaterede projektmodul eller afslutte bacheloruddannelsen med umiddelbar erhvervskompetence.

Stk. 3. Bacheloruddannelsen omfatter efter regler fastsat af Danmarks Biblioteksskole i studieordningen for den enkelte uddannelse følgende: Konstituerende fagelementer for uddannelsens generelle faglige kompetence og identitet og andre obligatoriske fagelementer, herunder støttefag, svarende til mindst 120 ECTS-point. De konstituerende fagelementer skal udgøre mindst 90 ECTS-point og indeholde fagets eller fagområdets videnskabsteori samt et bachelorprojekt på mindst 10 ECTS-point og højst 20 ECTS-point.

Stk. 4. Bachelorprojektet placeres på uddannelsens tredje år og skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen.

Stk. 5. Danmarks Biblioteksskole godkender emneafgrænsningen efter stk. 4 og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for projektet.

§ 12. Bacheloruddannelsen kan inden for den normerede studietid, jf. § 9, efter nærmere bestemmelse i studieordningen, indeholde projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for Danmarks Biblioteksskole.

Kapitel 4

Kandidatuddannelsen

§ 13. Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point med en normeret studietid på 2 år.

§ 14. En kandidatuddannelse giver ret til at anvende betegnelsen cand. scient. bibl.(candidatus scientiae bibliothecariae). Den engelsksprogede betegnelse er Master of Science in Library and Information Science.

§ 15. Kandidatuddannelsen skal være et afrundet forløb, der udbygger de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen eller anden adgangsgivende eksamen, jf. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole tilrettelægger uddannelsesforløbet på en måde, så den faglige sammenhæng og progression sikres. Uddannelsens modulopbygning, jf. § 5, skal sikre, at den studerende normalt kan vælge mellem kompetenceprofiler, der retter sig mod forskellige erhvervsfunktioner.

Stk. 3. Kandidatuddannelsen omfatter efter regler fastsat af Danmarks Biblioteksskole i studieordningen for den enkelte uddannelse følgende: Konstituerende fagelementer for uddannelsens særlige faglige kompetence og identitet svarende til mindst 90 ECTS-point. Heri skal være indeholdt et kandidatspeciale på 30 ECTS-point.

Stk. 4. Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Kandidatspecialet afslutter uddannelsen, jf. dog § 54.

Stk. 5. Danmarks Biblioteksskole godkender opgaveformuleringen for kandidatspecialet og fastsætter samtidig hermed en afleveringsfrist for specialet og en plan for specialevejledning af den studerende. Specialet skal påbegyndes og afleveres inden for den tidsramme, der i studieordningen er fastsat for specialets omfang, og som gælder for heltidsuddannelser.

Stk. 6. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den i stk. 5 fastsatte frist, godkender Danmarks Biblioteksskole en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde, og fastsætter samtidig hermed en ny afleveringsfrist på tre måneder. Hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den nye frist, kan den studerende få et tredje eksamensforsøg efter samme regler, som gælder for andet eksamensforsøg.

§ 16. Kandidatuddannelsen kan inden for den normerede studietid, jf. § 13, efter nærmere bestemmelse i studieordningen, indeholde projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for Danmarks Biblioteksskole.

Kapitel 5

Eksamensbestemmelser

§ 17. Formålet med eksamen er at bedømme, om og i hvilken grad den studerendes kvalifikationer er i overensstemmelse med de mål, kompetencer og faglige krav, som er fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, studieordningen m.v. Den afsluttende prøve giver grundlag for udstedelse af eksamensbevis, jf. § 42, stk. 1.

§ 18. Prøveformen skal tilgodese fagelementets formål og afspejle undervisningens indhold.

Stk. 2. Prøverne skal tilrettelægges som individuelle prøver, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Ved individuelle prøver forstås:

1) Eksamination og besvarelse skal foregå individuelt, jf. dog stk. 5.

2) Der skal foretages en individuel bedømmelse og gives individuelle karakterer.

Stk. 4. Der kan kun gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres, sådan at det sikres, at en individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 5. Hvis der ikke gives en selvstændig karakter for en skriftlig opgavebesvarelse efter stk. 4, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende individuel mundtlig eller anden prøve af den enkelte studerende, jf. § 19, stk. 2.

Stk. 6. Kulturministeriet kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 2, hvis det er helt uomgængeligt for at dokumentere opfyldelsen af fagelementets formål. Dette gælder dog ikke, for så vidt angår stk. 3, nr. 2.

§ 19. Uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer, og som kan være:

1) mundtlige, skriftlige og praktiske prøver,

2) deltagelse i undervisning, kurser, seminarer, øvelser m.v.,

3) kombinationer af nr. 1-2, eller

4) projektorienterede forløb, eventuelt i tilknytning til områder uden for Danmarks Biblioteksskole i Danmark eller i udlandet.

Stk. 2. Det kan fastsættes i studieordningen, at der forud for bedømmelsen af en opgavebesvarelse skal afholdes forelæsning om eller mundtligt forsvar af opgavebesvarelsen. Bedømmelsen sker da på grundlag af en samlet vurdering af den skriftlige opgavebesvarelse og den mundtlige præstation.

Stk. 3. Hvis den studerende ønsker dette, skal Danmarks Biblioteksskole sikre, at den studerende får mulighed for at aflevere en individuel opgavebesvarelse, der kan indgå i bedømmelsen. Dette gælder dog ikke for prøver, hvor ministeriet har dispenseret i henhold til § 18, stk. 6.

Stk. 4. Danmarks Biblioteksskole kan tilbyde studerende at bruge computer ved prøverne. Forinden udarbejder Danmarks Biblioteksskole nærmere regler herom.

§ 20. Prøverne aflægges normalt på dansk.

Stk. 2. Hvis undervisningen i et fag er foregået på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog. Danmarks Biblioteksskole kan fravige denne regel.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis prøven forudsætter fremstilling på dansk.

§ 21. Prøverne er enten interne eller eksterne.

Stk. 2. Ved interne prøver forstås:

1) prøver som alene bedømmes af undervisere ved Danmarks Biblioteksskole (eksaminatorer), eller

2) prøver som foruden eksaminatorer bedømmes af censorer, som er udpeget af Danmarks Biblioteksskole blandt underviserne på Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 3. Ved eksterne prøver forstås prøver, som foruden eksaminatorer bedømmes af censorer, der er beskikkede af Kulturministeriet.

Stk. 4. Mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt, erhvervsrelateret projektmodul og kandidatspeciale. Det gælder dog ikke ved meritoverførte prøver, jf. § 52 samt ved parallelforløb jf. § 7 og § 24.

Stk. 5. Bedømmelsen af en studerendes undervisningsdeltagelse, jf. § 19, stk. 1, nr. 2, foretages af underviseren ved den pågældende undervisning.

§ 22. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse, medmindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, som berettiger til sygeeksamen.

§ 23. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterskalabekendtgørelsen. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt bedømmes efter 7-trins-skalaen. For undervisningsdeltagelse m.v., jf. § 19, stk. 1, nr. 2, gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. I studieordningen fastsættes regler, om i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen m.v.

Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Det gælder dog ikke for meritoverførte prøver, jf. § 52 samt ved parallelforløb jf. § 7 og § 24.

§ 24. Danmarks Biblioteksskole kan fravige regler i kapitel 5 og i Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved indgåelse af en aftale med et eller flere udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb jf. § 7, sådan at:

1) Mindre end 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point kan dokumenteres ved eksterne prøver, hvis mindst 1/2 af de ECTS-point, der gennemføres ved Danmarks Biblioteksskole, dokumenteres ved eksterne prøver.

2) Der ikke anvendes ekstern censur ved bedømmelse af bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt, hvis projektet eller specialet gennemføres ved en udenlandsk uddannelsesinstitution.

3) Der anvendes en anden national karakterskala end 7-trins skalaen eller ECTS-karakterskalaen.

4) Der anvendes bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt ved mere end 1/3 af uddannelsens ECTS-point.

§ 25. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog det er skrevet på, jf. § 20. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes stave- og formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest.

Stk. 2. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis bachelorprojekt, kandidatspeciale eller masterprojekt er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole kan dispensere fra stk. 1 for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål.

§ 26. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 2. På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end i stk. 1, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 3. Har den studerende ikke bestået en prøve, som afholdes efter reglerne i stk. 1 og 2, skal den studerende have mulighed for at deltage i næste ordinære prøve.

Stk. 4. Det kan fastsættes i studieordningen, at syge- eller omprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. § 19, stk. 1 og § 21. Det gælder dog ikke for bachelorprojektet, projektopgaven på det erhvervsrelaterede projektmodul eller kandidatspecialet.

§ 27. Mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afholdes der forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 19, stk. 2, eller tager prøven udgangspunkt i en opgavebesvarelse, og er besvarelsen udarbejdet af flere studerende, må disse studerende ikke være til stede i eksamenslokalet, før de skal eksamineres eller er blevet eksamineret.

Stk. 3. Danmarks Biblioteksskole kan ved mundtlige prøver begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis det findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamen. Danmarks Biblioteksskole kan endvidere fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til den studerende taler herfor.

Stk. 4. Danmarks Biblioteksskole kan foretage lyd- og/eller billedoptagelser af en mundtlig prøve, hvis optagelserne indgår som en del af eksamensforløbet.

§ 28. Prøver kan afholdes som videokonferencer eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger. Danmarks Biblioteksskole skal sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med afholdelsen af en sådan eksamen svarer til, hvad der gælder ved afvikling af den ordinære eksamen. Danmarks Biblioteksskole udpeger eller godkender tilsynsførende, der skal være hos den studerende under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder end den studerende, men skal eksaminere og give karakter efter gældende regler i øvrigt.

§ 29. Den studerende kan foretage lydoptagelse af sin egen mundtlige prøve under forudsætning af at bedømmerne er orienteret herom inden prøven går i gang og under forudsætning af at bedømmerne ved prøvens afslutning får udleveret en kopi af lydoptagelsen.

§ 30. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringer. Danmarks Biblioteksskole kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer må overvære en votering.

§ 31. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i de prøver, der ifølge studieordningen er en del af førsteårsprøven.

§ 32. Prøverne efter første studieår, jf. § 31, skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen.

Stk. 2. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 1, bortfalder adgangen til et nyt eksamensforsøg, jf. § 35, stk. 1.

§ 33. For bacheloruddannelser, der påbegyndes 1. september, skal resultatet af det første forsøg, jf. § 31, være meddelt den studerende senest inden den 1. august det efterfølgende år. Hvis prøven ikke er bestået, kan den studerende senest tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende senest inden udgangen af september.

§ 34. Danmarks Biblioteksskole kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidsfrister, der er fastsat i §§ 31-33, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 35. Den studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve m.v., jf. dog § 32, stk. 2. Danmarks Biblioteksskole kan tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå.

Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor.

Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, jf. § 19, stk. 1, nr. 2, kan forlange at aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en prøve.

Stk. 4. En studerendes modtagelse af et tilbud om reeksamination i henhold til Bekendtgørelse om behandling af klager over eksamen mv. ved Danmarks Biblioteksskole § 5, stk. 2 – 3 og § 12, stk. 4, betragtes ikke som et eksamensforsøg efter stk. 1.

Stk. 5. Danmarks Biblioteksskole kan undtagelsesvis give dispensation til mere end fem eksamensforsøg, især når den studerende alene mangler at bestå en enkelt prøve for at have gennemført uddannelsen.

§ 36. Ved tilmelding af den studerende til et fagelement m.v., hvortil der er tilknyttet en eller flere prøver, er den studerende automatisk tilmeldt til prøven eller prøverne. Danmarks Biblioteksskole fastsætter samtidig en frist for rettidig afmelding fra prøven, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Hvis rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes prøven med hensyn til antal eksamensforsøg som påbegyndt, jf. § 35, stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom.

Stk. 3. Når Danmarks Biblioteksskole har fastsat en afleveringsfrist for kandidatspecialet, jf. § 15, stk. 5 og 6, kan afmelding ikke finde sted, og der er brugt et eksamensforsøg, jf. § 35, hvis den studerende ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist.

Stk. 4. Danmarks Biblioteksskole kan dispensere fra den i stk. 1 og 3 fastsatte frist, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 37. Det påhviler Danmarks Biblioteksskole at orientere de studerende om:

1) Generelle eksamensregler.

2) Førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. §§ 31-33.

3) Specielle eksamensregler for hvert enkelt fagelement m.v., herunder eventuelle regler om automatisk eksamenstilmelding, jf. § 36.

4) Mulighed for at aflevere individuel opgavebesvarelse, hvis den skal indgå i bedømmelsen, jf. § 19, stk. 3.

5) Retningslinjer i forbindelse med sygdom.

6) Følger af ikke at overholde eksamensregler.

7) Mulighed for at klage over eksamen, jf. Bekendtgørelse om behandling af klager over eksamen mv. ved Danmarks Biblioteksskole.

8) Mulighed for lydoptagelse af egen mundtlig prøve, jf. § 29.

9) Mulighed for brug af computer ved eksamen.

10) Retningslinjer for afholdelse af prøver i udlandet, hvis sådanne afholdes.

Stk. 2. Senest ved meddelelsen af tidspunktet for prøvens afholdelse oplyser Danmarks Biblioteksskole, hvilke hjælpemidler den studerende forudsættes at have til rådighed, samt eventuelle begrænsninger for, hvilke hjælpemidler der må medbringes.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og 2 skal offentliggøres på Danmarks Biblioteksskoles hjemmeside.

§ 38. Bliver bedømmerne opmærksomme på væsentlige mangler ved en prøve, skal de straks underrette Danmarks Biblioteksskole herom med indstilling om, hvordan der kan kompenseres for fejlen.

Stk. 2. Efter indstilling fra bedømmerne kan Danmarks Biblioteksskole, hvor bedømmelsen ikke er meddelt den studerende, annullere prøven og foranstalte en ekstraordinær reeksamination.

Stk. 3. Bliver Danmarks Biblioteksskole i øvrigt opmærksom på en væsentlig mangel ved prøven på et tidspunkt, hvor bedømmelsen ikke er meddelt den studerende, kan Danmarks Biblioteksskole, efter indhentet udtalelse fra den for prøven ansvarlige, annullere prøven og foranstalte en ekstraordinær reeksamination.

Stk. 4. Bliver Danmarks Biblioteksskole i øvrigt opmærksom på en væsentlig mangel ved prøven på et tidspunkt, hvor bedømmelsen er meddelt den studerende, kan Danmarks Biblioteksskole, efter indhentet udtalelse fra den for prøven ansvarlige, give tilbud om en ekstraordinær reeksamination. Den studerende kan vælge at beholde den oprindeligt givne bedømmelse.

§ 39. Danmarks Biblioteksskole fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen.

§ 40. Ved prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, fastsætter Danmarks Biblioteksskole en dato for, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort.

Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge inden for seks uger efter prøvens afholdelse, jf. dog § 33, og skal meddeles den studerende samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse enten ved opslag eller på anden måde.

Stk. 3. For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal bedømmelsen dog være offentliggjort senest to måneder efter, at projektet/specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 4. Danmarks Biblioteksskole kan fravige den i stk. 1-3 fastsatte frist, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal Danmarks Biblioteksskole hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår bedømmelsen vil blive offentliggjort.

§ 41. Danmarks Biblioteksskole kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med et andet modersmål end dansk og til studerende med tilsvarende vanskeligheder, når Danmarks Biblioteksskole vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille sådanne studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en sænkning af prøvens niveau.

§ 42. Danmarks Biblioteksskole udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse, jf. dog § 44. Beviset skal være den færdiguddannede i hænde senest to måneder, efter at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.

Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk, jf. dog stk. 3, og skal, ud over at indeholde oplysninger om den færdiguddannedes navn og institutionens navn, som minimum angive:

1) Den betegnelse uddannelsen giver ret til på dansk og engelsk.

2) Uddannelsens normering angivet i ECTS-point.

3) Hvilken bacheloruddannelse eller anden uddannelse der danner grundlag for kandidatuddannelsen.

4) De fagelementer, der er aflagt prøve i, eller der på anden måde er dokumenteret, med angivelse af omfanget af ECTS-point.

5) Meritoverførte prøver, jf. § 52.

6) Eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog, jf. § 20.

7) De opnåede bedømmelser, jf. § 23, stk. 1, og eventuelt gennemsnit af det samlede eksamensresultat, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet § 17.

8) En kompetenceprofil, som beskriver uddannelsen.

Stk. 3. Den færdiguddannede kan forlange at få sit eksamensbevis udfærdiget på engelsk.

Stk. 4. Som bilag til eksamensbeviset udsteder Danmarks Biblioteksskole et engelsksproget Diploma Supplement i overensstemmelse med den model, der er udviklet på grundlag af EU-kommissionens, Europarådets og UNESCO/CEPES's standardmodel, og som beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om Danmarks Biblioteksskole og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

Stk. 5. Eksamensbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 25, stk. 3, og § 41.

Stk. 6. Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den uddannelsesinstitution, hvor den studerende sidst er indskrevet til den pågældende uddannelse.

Stk. 7. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Danmarks Biblioteksskole på foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af ECTS-point.

§ 43. Har Danmarks Biblioteksskole godkendt, at et gennemført/bestået/godkendt fagelement m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregående uddannelsesinstitution meritoverføres, skal bedømmelsen overføres som Bestået/Godkendt. Hvis det pågældende fagelement m.v. bedømmes efter 7-trins-skalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal bedømmelsen overføres med karakterer. De involverede institutioner kan aftale andet. Hvis et fagelement m.v. er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal det fremgå af et bilag til eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved denne institution, samt en oversigt over den anvendte karakterskala.

§ 44. Hvis Danmarks Biblioteksskole udsteder eksamensbevis for en uddannelse, som er gennemført som et parallelforløb jf. § 7, gælder følgende:

1) Danmarks Biblioteksskole udsteder et dansk eksamensbevis, som omfatter det samlede uddannelsesforløb, for studerende, som er optaget og indskrevet på den pågældende uddannelse ved Biblioteksskolen. Eksamensbeviset udstedes efter reglerne i § 42, jf. dog nr. 2-4.

2) Uanset, at Danmarks Biblioteksskole har ansvaret for udstedelsen af det pågældende danske eksamensbevis, kan det forsynes med påtegning, underskrift eller lignende fra det eller de udenlandske uddannelsesinstitutioner, sådan at det fremstår som et fælles dokument eller kan tillægges retsvirkning efter fremmed ret.

3) Det skal fremgå af eksamensbeviset, hvilke uddannelsesdele der er gennemført ved den eller de udenlandske uddannelsesinstitutioner.

4) De uddannelsesdele (fagelementer m.v.), som er gennemført ved den eller de udenlandske uddannelsesinstitutioner, registreres som Bestået/Godkendt. Herudover skal det fremgå af eksamensbeviset, hvilken karakter der er opnået efter den karakterskala, som anvendes ved det eller de udenlandske uddannelsesinstitutioner, bilagt en oversigt over den anvendte karakterskala, jf. dog § 24, nr. 3.

§ 45. Danmarks Biblioteksskole kan som led i en aftale med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb jf. § 7 bestemme, at Danmarks Biblioteksskole kan tildele et dansk eksamensbevis, som omfatter hele uddannelsesforløbet i Danmark og i udlandet, til studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Danmarks Biblioteksskole kan dog kun indgå aftale efter stk. 1:

1) hvis studerende fra Danmarks Biblioteksskole tilsvarende får mulighed for at opnå et eksamensbevis fra den udenlandske uddannelsesinstitution (gensidighed),

2) hvis den samlede udenlandske uddannelse er forskningsbaseret og lever op til tilsvarende krav om kvalitet, sammenhæng, relevans og faglig progression, som gælder for den danske uddannelse, og

3) hvis mindst 1/3 af den samlede uddannelses ECTS-point er gennemført ved Danmarks Biblioteksskole.

§ 46. Danmarks Biblioteksskole skal opbevare de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, i 30 år efter eksamens eller prøvens afslutning. Herefter skal oplysningerne afleveres til Statens Arkiver.

§ 47. For eksamen og udstedelse af eksamensbevis gælder i øvrigt:

1) Bekendtgørelse om censorvirksomhed og klager over bedømmelser af eksaminationer ved Danmarks Biblioteksskole.

2) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Kapitel 6

Studieordningen

§ 48. Danmarks Biblioteksskole fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelserne i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen for bacheloruddannelsen skal indeholde:

1) Uddannelsens betegnelse på dansk og på engelsk, jf. § 10.

2) Normering angivet i ECTS-point, jf. § 8.

3) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål,

b) de faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse.

4) Regler om moduler, fagelementer, jf. § 11:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer,

e) tidsmæssig placering, og

f) forudsætninger for deltagelse.

5) Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet og dettes omfang, jf. § 11, stk. 4 og stk. 5.

6) Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved en uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, jf. § 52 samt ved parallelforløb jf. § 7 og § 24.

7) Regler om praktik.

8) Eventuelle regler om projektorienterede forløb, jf. § 12.

9) Eventuelle regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 3. Studieordningen for det erhvervsrelaterede projektmodul skal indeholde:

1) Uddannelsens betegnelse på dansk, jf. § 10.

2) Normering angivet i ECTS-point, jf. § 9.

3) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål,

b) de faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse.

4) Regler om moduler, fagelementer:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer,

e) tidsmæssig placering, og

f) forudsætninger for deltagelse.

5) Regler om projektopgaven og dennes omfang, jf. § 9.

6) Regler om praktik.

7) Eventuelle regler for, hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne, jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4. Studieordningen for kandidatuddannelsen skal indeholde:

1) Adgangskrav, herunder eventuelle krav om supplering, jf. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved Danmarks Biblioteksskole.

2) Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk, jf. § 14.

3) Normering angivet i ECTS-point, jf. § 13.

4) Faglig profil, der beskriver

a) uddannelsens formål. og

b) de faglige og erhvervsrelevante kompetencer den studerende har efter afsluttet uddannelse.

5) Regler om moduler, fagelementer, jf. § 15,

a) mål,

b) indhold,

c) omfang angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer,

e) tidsmæssig placering, og

f) forudsætninger for deltagelse.

6) Regler om skriftlige opgaver, herunder kandidatspecialet og dettes omfang, jf. § 15, stk. 4 - 6.

7) Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved en uddannelsesinstitution i Danmark eller i udlandet, jf. § 52 samt ved parallelforløb jf. § 7 og § 24.

8) Eventuelle regler om projektorienterede forløb, jf. § 16.

9) Eventuelle regler for hvornår den studerende senest skal have afsluttet uddannelsen efter at være påbegyndt denne, jf. § 4, stk. 2.

§ 49. I studieordningen for den enkelte uddannelse fastsættes endvidere regler for prøver og bedømmelse:

1) Regler om prøveformer, herunder om prøven er mundtlig eller skriftlig, og om den studerende eventuelt kan vælge mellem flere prøveformer, samt antallet af studerende som må deltage i en opgavebesvarelse, jf. § 18 og 19, stk. 1.

2) Regler om deltagelse i undervisningen m.v. og aflevering af skriftlige opgavebesvarelser m.v. der er en forudsætning for at deltage i prøven eller i en del af prøven, jf. § 19, stk. 1.

3) Eventuelle regler om afholdelse af forelæsning om eller mundtligt forsvar af en opgavebesvarelse, jf. § 19, stk. 2.

4) Regler om eksamenssproget, jf. § 20.

5) Regler om, hvilke prøver der bedømmes under medvirken af ministerielt beskikkede censorer, jf. § 21, stk. 3-4.

6) Regler om, ved hvilke prøver der gives karakterer, og ved hvilke prøver der gives bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. § 23.

7) Regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen ved prøveformen undervisningsdeltagelse, jf. § 23, stk. 1, sidste pkt.

8) Regler om, hvorledes den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, jf. § 25, stk. 1.

9) Regler om, hvorledes resuméet indgår i bedømmelsen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på, jf. § 25, stk. 2.

10) Eventuelle regler i henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet om, at to eller flere prøver skal bestås i samme eksamenstermin.

11) Eventuelle regler i henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet om, at to eller flere prøver skal bestås på et samlet karaktergennemsnit; at en prøve med karakteren 00 eller derunder ikke kan tages om; at en prøve skal være bedømt til mindst 2 eller mindst 00 for at indgå i gennemsnittet; og at karaktererne tæller med forskellig vægt.

12) Eventuelle regler i henhold til Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet om, at en prøve består af flere delprøver; at en delprøve skal være bedømt til mindst 2 eller mindst 00 for at indgå i den samlede karakter; og at karaktererne tæller med forskellig vægt.

13) Regler om, hvilke karakterer der indgår i det samlede eksamensresultat, og med hvilken vægt de tæller.

14) Regler om syge- og omprøve, jf. § 26.

15) Regler om placeringen af prøverne i uddannelsesforløbet, herunder hvilke prøver den studerende skal deltage i inden udgangen af første studieår, jf. § 31.

16) Eventuelle regler om særlige prøvevilkår for studerende, jf. § 41.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at Danmarks Biblioteksskole, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Danmarks Biblioteksskole.

§ 50. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager Danmarks Biblioteksskole en drøftelse med relevante organisationer, der repræsenterer aftagere og færdiguddannede og indhenter udtalelser fra censorformandskabet, jf. Bekendtgørelse om censorvirksomhed og klager over bedømmelser af eksaminationer ved Danmarks Biblioteksskole.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsregler.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på Danmarks Biblioteksskoles hjemmeside.

§ 51. Med henblik på en sammenhængende uddannelsesstruktur for bachelor- og kandidatuddannelser kan Danmarks Biblioteksskole inden for bekendtgørelsens rammer fastsætte fælles regler om uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse på Danmarks Biblioteksskole.

Kapitel 7

Andre bestemmelser

§ 52. Danmarks Biblioteksskole kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af Danmarks Biblioteksskole, godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kandidatspecialet, jf. § 15, stk. 3 – 6, kan ikke meritoverføres.

Stk. 3. Afgørelser efter stk. 1 træffes på grundlag af en faglig vurdering.

§ 53. Ministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 54. Danmarks Biblioteksskole kan i særlige tilfælde dispensere fra reglen om, at kandidatspecialet afslutter kandidatuddannelsen, jf. § 15, stk. 4.

§ 55. Ministeriet kan dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 11, stk. 5, § 15, stk. 5, § 52 og § 54.

§ 56. Danmarks Biblioteksskoles afgørelser efter denne bekendtgørelse kan af studerende indbringes for Kulturministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Danmarks Biblioteksskole, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Danmarks Biblioteksskole sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 57. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2008 og har virkning for studerende, der påbegynder en bacheloruddannelse, et erhvervsrelateret projektmodul eller en kandidatuddannelse den 1. september 2008 og senere.

Stk. 2. § 11, stk. 5, § 15, stk. 5 og 6 samt § 36, stk. 1 og 2 har virkning fra 1. september 2008, uanset at uddannelsesbekendtgørelsens øvrige bestemmelser ikke har fået virkning for de studerende, jf. § 58.

§ 58. Bekendtgørelse nr. 460 af 15. juni 1998 om bachelor- og kandidatuddannelser m.v. ved Danmarks Biblioteksskole ophæves, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse finder dog fortsat anvendelse, indtil denne bekendtgørelse får virkning efter § 57.

Kulturministeriet, den 30. juni 2008

Brian Mikkelsen

/ Mette-Astrid Jessen


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1 - Uddannelsernes overordnede formål

Kapitel 2 - Tilrettelæggelse m.v.

Kapitel 3 - Bacheloruddannelsen

Kapitel 4 - Kandidatuddannelsen

Kapitel 5 - Eksamensbestemmelser

Kapitel 6 - Studieordningen

Kapitel 7 - Andre bestemmelser

Kapitel 8 - Ikrafttræden og overgangsbestemmelser