Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier mv.

Generelle bemærkninger

Finansministeriet og Danmarks Jurist- og Økonomforbund har den 25. februar 2008 indgået aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved private og almene gymnasier mv. i tilknytning til overenskomst for akademikere i staten

Aftalen indebærer, at rektorer, bortset fra rektorer der er ansat på tjenestemandsvilkår, med virkning fra 1. januar 2007 omfattes af overenskomst for akademikere i staten.

Cirkulæret træder i kraft 1. januar 2007.

Finansministeriet, den 11. juni 2008

Per Gårdsted Jensen


Aftale om løn- og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier mv.

1.

Med virkning fra 1. januar 2007 ansættes rektorer ved private og almene gymnasieskoler, studenterkurser og selvstændige 2-årige hf-kurser i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

2.

Stillinger som rektor ved de i punkt 1 nævnte institutioner er henført til lønramme 37.

Rektorer henføres dog til lønramme 38, når gymnasiet har 700 studenterårsværk og derover ekskl. enkeltfagskursister.

Til lønramme 38 henføres endvidere rektorer ved gymnasieskoler med tilknyttet grundskoleafdeling på mindst 650 grundskoleelever under forudsætning af, at antallet af gymnasieelever inkl. kursister i 2-årigt hf-forløb er på mindst 300 studenterårsværk.

Der udbetales løn svarende til lønnen i den pågældende lønramme.

3.

Rektorer kan ydes tillæg i henhold til Aftale om chefløn. Endvidere kan ydes engangsvederlag for honorering af særlig indsats, merarbejde og resultatløn i henhold til Aftale om chefløn.

4.

Tillæg, der er ydet til tjenestemandsansatte rektorer i henhold til aftale af 5. juli 1993 tilbageføres ved ledighed til cheflønspuljen, idet sådanne tilbageførte tillæg alene vil kunne anvendes til rektorer ved gymnasieskoler mv. (uanset ansættelsesform). Fremtidige tillæg ydet af denne pulje tilbageføres ligeledes hertil ved ledighed.

5.

Der gennemføres en årlig drøftelse om udmøntningen af de under punkt 4 nævnte midler mellem Undervisningsministeriet og DJØF. Undervisningsministeriet udarbejder årligt pr. 1. januar et særskilt regnskab over disse midler.

6.

Tjenestemandsansatte rektorer for gymnasier, studenterkurser og selvstændige 2-årige hf-kurser er fortsat omfattet af aftale af 5. juli 1993 om omklassificering af rektor ved gymnasieskoler mv.

7.

Nærværende aftale kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2011.

 
København, den 25. februar 2008
 
Danmarks Jurist og Økonomforbund
John Wæver
Finansministeriet
P.M.
E.B.
Mogens Esmarch

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 013-08