Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31999L0063
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere
Kapitel 3 Sundhedsbevis
Kapitel 4 Klagebestemmelser
Kapitel 5 Almindelige bestemmelser
Kapitel 6 Straffebestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Oversigt over sygdomme, defekter mv., der normalt vil medføre kassation eller begrænsninger
Bilag 2 Oversigt over de normalt anvendte begrænsninger i fartsområde
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere1)

I medfør af § 4, stk. 2, § 70, stk. 1, og § 75 a i Sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 511 af 17. juni 2008, § 19, stk. 1, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning og § 12, stk. 1, i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser, fastsættes efter bemyndigelse, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1068 af 4. september 2007 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv., samt efter forhandling med Sundhedsstyrelsen:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på søfarende og erhvervsfiskere, der er omfattet af sømandslovens § 1 og § 2, og som gør tjeneste om bord på handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover eller på fiskeskibe.

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse på skibsførere på de i stk. 1 nævnte skibe.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse for personer, der skal have et gyldigt sundhedsbevis i forbindelse med:

1) Erhvervelse eller fornyelse af sønæringsbevis efter reglerne i lov om skibes besætning.

2) Optagelse som studerende på en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse, der omfattes af lov om maritime uddannelser.

3) Gennemførelse af uddannelse til røgdykker som led i en af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse.

Stk. 2. For personer omfattet af stk. 1 udsteder eller påtegner Søfartsstyrelsen sundhedsbeviset, når lægeundersøgelse efter § 4 har fundet sted i udlandet.

Kapitel 2

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

§ 3. Søfarende og fiskere, der gør tjeneste på tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af bevis for at have gennemgået lægeundersøgelse i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse (sundhedsbevis) og være fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

§ 4. Lægen foretager ved undersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgtes fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således, at den pågældende er egnet til arbejde i skib, jf. bilag 1. Hvis det i bilaget udtrykkeligt er anført, hvad følgen af sygdommen eller defekten er, skal lægen følge denne, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Den undersøgtes egnethed kan begrænses i henseende til:

1) Sundhedsbevisets gyldighedsperiode.

2) Arbejdsområde om bord.

3) Fartsområde. I bilag 2 er angivet de begrænsninger i fartsområde, som normalt bør anvendes.

Stk. 3. Hvis lægen i særlige tilfælde skønner, at der under hensyntagen til indledningen til bilag 1 er grund til at fravige bilagets bestemmelser om følgen af sygdommen eller defekten, skal lægen skriftligt begrunde fravigelsen.

§ 5. Lægen skal ved undersøgelsen benytte den lægeattest, der er udarbejdet af Søfartsstyrelsen. Lægeattesten kan hentes på Søfartsstyrelsens hjemmeside på internettet, www.soefartsstyrelsen.dk.

§ 6. Lægeundersøgelser efter § 4 skal så vidt muligt finde sted i Danmark og må i Danmark kun foretages af søfartslæger, der er udpeget af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Personer, der skal gennemgå en lægeundersøgelse i medfør af denne bekendtgørelse, vælger selv hvilken søfarts-læge, der skal foretage undersøgelsen, dog undtaget de tilfælde hvor Søfartsstyrelsen anviser en bestemt søfartslæge, jf. §§ 9, stk. 2, og 10.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan tillige udpege søfartslæger i udlandet.

§ 7. Den, der første gang tiltræder tjeneste i skib, eller som ikke har arbejdet i skib inden for de sidste 5 år, skal ved lægeundersøgelsen være skønnet egnet, evt. egnet med begrænsninger, jf. bilag 1, kolonne A.

§ 8. Personer under 18 år skal med højst 1 års mellemrum ved lægeundersøgelsen være skønnet egnet, evt. egnet med begrænsninger, jf. bilag 1, kolonne A.

Stk. 2. Personer, der er 18 år eller derover, skal med højst 2 års mellemrum ved lægeundersøgelsen være skønnet egnet, evt. egnet med begrænsninger, jf. bilag 1, kolonne B.

§ 9. Hvis en person er skønnet uegnet til skibstjeneste, må en ny lægeundersøgelse i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse kun foretages, hvis Søfartsstyrelsen har givet tilladelse hertil.

Stk. 2. Hvis en person er skønnet egnet med begrænsninger, kan Søfartsstyrelsen kræve, at fornyede lægeundersøgelser i henhold til § 8 skal finde sted hos en af Søfartsstyrelsen anvist søfartslæge.

§ 10. Søfartsstyrelsen kan kræve, at en søfarende eller en fisker, der har gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse hos en af Søfartsstyrelsen anvist læge, når det på grundlag af foreliggende helbredsoplysninger, bl.a. i forbindelse med sygeafmønstringer, må anses for tvivlsomt, om den pågældende fortsat er egnet til vedkommendes arbejdsområde om bord i skib. Den anviste læge skal være søfartslæge eller speciallæge.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne kræver det, beslutte, at en person ikke må gøre tjeneste om bord i skib, når der kræves ny lægeundersøgelse efter stk. 1.

Stk. 3. Gør den søfarende eller fiskeren tjeneste i skib på det tidspunkt, hvor der kræves lægeundersøgelse efter stk. 1, kan Søfartsstyrelsen kræve den pågældende afmønstret eller beslutte, at undersøgelsen skal gennemføres inden for en fastsat frist. Kræver Søfartsstyrelsen den pågældende afmønstret, betaler styrelsen udgifterne til fri rejse med underhold til den pågældendes bopæl.

Stk. 4. Den søfarende eller fiskeren må ikke gøre tjeneste om bord i et skib efter den i stk. 3 meddelte frist, medmindre det ved lægeundersøgelsen er godtgjort, at den pågældende fortsat er egnet til sit arbejdsområde.

Kapitel 3

Sundhedsbevis

§ 11. Sundhedsbevisets form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen sender efter anmodning gratis sundhedsbeviset til søfartslæger og rederier.

§ 12. Hvis undersøgelsen efter § 4 har fundet sted i Danmark, skal søfartslægen udstede sundhedsbevis til den undersøgte eller påtegne et allerede udstedt sundhedsbevis i overensstemmelse med resultatet af undersøgelsen. Søfartslægen skal sende resultatet af undersøgelsen til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartslægen skal sende resultatet af lægeundersøgelsen til Søfartsstyrelsen i elektronisk form efter Søfartsstyrelsens anvisning.

Stk. 3. Har lægeundersøgelsen fundet sted i udlandet, og er lægeundersøgelsen ikke foretaget af en af Søfartsstyrelsen udpeget søfartslæge, udsteder eller påtegner skibsføreren sundhedsbeviset i overensstemmelse med lægeattesten og sender snarest den originale attest til Søfartsstyrelsen.

Stk. 4. Er en person tidligere erklæret uegnet til arbejde i skib, kan Søfartsstyrelsen - uanset resultatet på den senest foreliggende lægeattest - forlange, at den pågældende skal afmønstre i første havn, skibet anløber, og hvorfra hjemrejse bekvemt kan finde sted.

§ 13. En søfarende eller en fisker, der tiltræder tjeneste i skib, skal overgive sit sundhedsbevis til skibsføreren, der holder det i forvaring, så længe den søfarende eller fiskeren gør tjeneste om bord.

Stk. 2. Skibsføreren skal indsende sundhedsbeviser, der er taget i forvaring efter stk. 1, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

Stk. 3. Personer, der er i besiddelse af sundhedsbevis, skal indsende beviset, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

§ 14. Såfremt en frist efter § 7 eller § 8 for foretagelse af en undersøgelse udløber under en rejse, bevarer den i sundhedsbeviset angivne påtegning sin gyldighed indtil første anløb af en havn, hvor undersøgelse kan finde sted uden unødigt ophold.

Kapitel 4

Klagebestemmelser

§ 15. Den søfarende, fiskeren, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indbringe resultatet af en lægeundersøgelse efter § 4 for det i medfør af lov om sikkerhed til søs nedsatte Ankenævn for Søfartsforhold, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Den søfarende, fiskeren eller rederiet kan indbringe en afgørelse truffet efter § 10, stk. 1, for det i stk. 1 nævnte ankenævn. Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold indgives skriftligt til Søfartsstyrelsen, Sekretariatet for Ankenævnet for Søfartsforhold, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø.

Stk. 4. Søfartslægens afgørelse om syns- og høreevnens betydning for arbejde i skib, jf. bilag 1, afsnit V, nr. 1, 4 og 7, kan af den søfarende, fiskeren eller rederiet indbringes for Søfartsstyrelsen, der træffer afgørelse i sagen, eventuelt efter yderligere undersøgelse hos speciallæge.

Stk. 5. Ankefristen for de i stk. 1, 2 og 4 nævnte afgørelser er 4 uger. Ankenævnet og Søfartsstyrelsen kan se bort fra fristen, når der er særlig grund dertil.

Kapitel 5

Almindelige bestemmelser

§ 16. Søfarende og fiskere, som benytter briller eller kontaktlinser for at opfylde de i bilag 1 anførte krav til synsstyrke, skal bruge denne korrektion under arbejdet og skal til enhver tid at være i besiddelse af et ekstra sæt briller eller kontaktlinser, som giver optimal korrektion.

§ 17. Personer, som i medfør af denne bekendtgørelse undersøges hos en læge eller speciallæge, skal kunne forevise billedlegitimation, hvis dette forlanges.

§ 18. Lægeundersøgelser af søfarende betales af den pågældendes arbejdsgiver. Har den undersøgte ikke en arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor undersøgelsen finder sted, refunderer den første arbejdsgiver, der ansætter den pågældende i en stilling, hvortil der kræves et gyldigt sundhedsbevis, udgifterne til den lægeundersøgelse, der har dannet grundlag for udstedelsen af beviset forudsat, at den søfarende kan vise original kvittering for betalingen.

Stk. 2. Lægeundersøgelser af søfartsuddannelseselever, der har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi, betales af de pågældende rederier. Søfartsstyrelsen betaler lægeundersøgelser af andre elever på de godkendte maritime uddannelser, hvor det er et optagelseskrav, at eleven har en godkendt lægeundersøgelse og er fundet egnet til skibstjeneste, evt. med begrænsninger.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen betaler erhvervsfiskeres lægeundersøgelser efter § 3, der er foretaget inden den 1. januar 2011.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser, som styrelsen har krævet i medfør af § 10, stk. 1, og lægeundersøgelser foretaget i forbindelse med ankenævnsbehandling og klage over syns- og høreevne, jf. § 15, stk. 1, 2 og 4.

Stk. 5. Erhvervsfiskere skal dokumentere over for søfartslægen at være erhvervsfiskere ved gyldigt registreringskort for erhversfisker. Elever på de godkendte maritime uddannelser, som nævnt i stk. 2, 2. pkt., skal dokumentere over for søfartslægen, at de er optaget på en godkendt maritim uddannelse på betingelse af, at de opnår et sundhedsbevis, der opfylder optagelsesbetingelserne.

Stk. 6. Søfartslægen modtager honorar for undersøgelser, som betales af Søfartsstyrelsen efter stk. 2, 2. pkt., stk. 3 og stk. 4, når undersøgelsens resultat er modtaget i Søfartsstyrelsen. Hvor lægeundersøgelsen efter stk. 1 og 2 skal betales af en arbejdsgiver eller et godkendt rederi, opkræver søfartslægen sit honorar hos den undersøgte, der får det refunderet hos arbejdsgiveren eller rederiet.

Stk. 7. Honoraret for lægeundersøgelser, der foretages i Danmark, fastsættes efter forhandlinger mellem Søfartsstyrelsen og Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg.

§ 19. Det påhviler skibsføreren at påse, at bestemmelserne i § 10, stk. 4, § 12, stk. 3 og 4, og § 13, stk. 1 og 2, overholdes.

§ 20. Søfartsstyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 1-3, § 6, stk. 1, og § 14, når særlige forhold taler herfor.

Kapitel 6

Straffebestemmelser

§ 21. Skibsføreren, eller den der er trådt i skibsførerens sted, straffes med bøde, hvis vedkommende tilsidesætter sine pligter efter § 19.

Stk. 2. Overtrædelse af § 12, stk. 3, § 13, stk. 3 og § 18, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 12, stk. 2, træder i kraft den 1. oktober 2008.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 438 af 6. juni 2005 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere ophæves 1. juli 2008, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. De søfartslæger, der er udpeget i henhold til den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse, bevarer deres tilladelse til at foretage lægeundersøgelser og udstede sundhedsbeviser for søfarende og fiskere.

Stk. 5. Sundhedsbeviser, der er udstedt efter den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse, bevarer deres gyldighed med de i beviset anførte vilkår.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. juni 2008

Jan Gabrielsen

/ Laura Bonde-Østerborg


Bilag 1

Oversigt over sygdomme, defekter mv., der normalt vil medføre kassation eller begrænsninger

Indledning

Helbredsundersøgelsernes formål er at sikre den enkelte søfarende og fiskers helbred samt skibets sikkerhed. Ved vurdering af søfarende og fiskeres egnethed til at sejle til søs skal følgende derfor altid indgå i overvejelserne:

1. Medfører sygdommen eller tilstanden en forøget risiko for akutte komplikationer, som ikke kan behandles af lægmand i et skib, og som dermed kan udgøre en væsentlig risiko for vedkommende selv?

2. Vil akut opstået sygdom hos en søfarende eller en fisker udgøre en risiko for skibets sikkerhed eller sætte andre besætningsmedlemmer i en unødigt vanskelig situation?

3. Medfører sygdommen eller tilstanden, at den søfarende eller fiskeren vil have vanskeligt ved at klare en nødsituation om bord?

I vurderingen af førstegangsudmønstrende bør der lægges væsentlig vægt på, om sygdommen eller tilstanden på sigt vil kunne forventes at blive til hinder for arbejde i handels- og fiskeskibe.

   
Kolonne A
Førstegangsudmønstrende, dvs. alle der står til søs for første gang, som ikke har arbejdet i skib inden for de seneste 5 år samt alle søfarende og fiskere under 18 år.
Kolonne B
Erhvervssøfarende, dvs. søfarende og fiskere over 18 år, som har arbejdet i skib inden for de sidste 5 år og for hvem søfarts- eller fiskerierhvervet må betragtes som hovederhverv.
I.
SVULSTER af ondartet type, herunder lymfomer og leukæmier
Absolut kassation hvor sygdommen, dens følger og recidivrisiko indebærer nærliggende fare eller risiko for tjenesteudygtighed. Ellers evt. begrænsning i tid og fartsområde.
Absolut kassation hvor sygdommen, dens følger og recidivrisiko indebærer nærliggende fare eller risiko for tjenesteudygtighed. Ellers evt. begrænsning i tid og fartsområde.
II.
ENDOKRINE SYGDOMME
   
 
1. Hyper-hypothyreoser:
   
 
- velkompenseret
Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
- ikke kompenseret
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
2. Diabetes mellitus:
   
 
- Insulinkrævende
Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkninger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom og beherske blodsukkermåling.
Begrænsning i tid (ikke længere end 1 år) og begrænsning i arbejdsområde: Ikke i en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, der fører frem til en sådan stilling. Ikke tjeneste i fiskeskibe.
Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkninger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom og beherske blodsukkermåling.
Begrænsning i tid (ikke længere end 1 år) og eventuelt i arbejdsområde om bord.
 
- Tabletbehandlet
Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkninger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom.
Begrænsning i tid (ikke længere end 1 år) og begrænsning i arbejdsområde: Ikke i en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, der fører frem til en sådan stilling.
Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkninger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom.
Begrænsninger i tid (ikke længere end 1 år) og eventuelt i arbejdsområde om bord.
 
- Diætbehandlet
Tilstanden skal være stabil uden væsentlige symptomer. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn. Evt. begrænsning i tid.
Tilstanden skal være stabil uden væsentlige symptomer. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn. Evt. begrænsning i tid.
 
3. Fedme i væsentlig grad:
   
 
Et Body Mass Index (BMI) > 40 kg/m2skal medføre en konkret vurdering.
   
 
Hvis det vurderes, at fedtfordeling og muskelfylde anses for at være svært hæmmende for bevægeligheden
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
III.
PSYKISKE LIDELSER2)
   
 
1. Psykotiske og sværere affektive sindslidelser (F2 og F3, eventuelt F20-F29 og F30-F39):
   
 
- Manifeste og tidligere med under 2 års symptomfrihed.
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- Tidligere med mindst 2 års symptomfrihed med eller uden behandling.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
 
2. Lettere affektive sindslidelser (F3, eventuelt F30-F39), nervøse tilstande (F4 og F5, eventuelt F40-F48 og F50-F59) og personlighedsforstyrrelser (F6, eventuelt F60-F69) , der medfører utilstrækkelig funktionsevne eller invaliderende symptomer.
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- Tidligere med mindst 2 års symptomfrihed med eller uden behandling.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
 
3. Vidtgående psykiske funktionsforstyrrelser, herunder demens og andre organiske tilstande (F0, eventuelt F00-F09) mental retardering (F7, eventuelt F70-F79), gennemgribende udviklingsforstyrrelser (F84) og hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse (F90).
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
4. Rusmiddelmisbrug, herunder regelmæssig indtagelse af rusmidler, som vurderes at have skadelig indflydelse på den undersøgtes dømmekraft i forbindelse med sikkerhed og sundhed til søs. Endvidere afhængighedstilstand, skadelig brug eller psykiske lidelser forårsaget af rusmidler. Ved rusmidler forstås alkohol og andre psykoaktive stoffer, herunder opioider, sedativa og hypnotika, kokain og andre centralstimulerende stoffer, cannabinioider, hallucinogener og flygtige opløsningsmidler (F1, eventuelt F10-F19).
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- Tidligere, med mindst 2 års lægeligt dokumenteret stoffrihed
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
IV.
NERVESYSTEMETS SYGDOMME
   
 
1. Epilepsi:
   
 
- Med anfaldsfænomener inden for de sidste 2 år med eller uden behandling
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- Med anfaldsfænomener inden for de sidste 10 år, dog ikke inden for de sidste 2 år med eller uden behandling
Absolut kassation for stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.
Absolut kassation for stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.
 
- Uden anfaldsfænomener gennem mindst 10 år, heraf mindst 5 år uden medicinsk behandling
For stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse skal der foreligge erklæring fra speciallæge i neurologi om risikoen for anfaldsfænomener.
For stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse skal der foreligge erklæring fra speciallæge i neurologi om risikoen for anfaldsfænomener.
 
2. Cerebrovaskulære sygdomme
Absolut kassation de første 6 måneder efter sygdommens debut. Herefter individuel vurdering af recidivrisiko. Der må ikke være betydende følgetilstande og eventuel tilgrundliggende sygdom skal være behandlet. Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
Absolut kassation de første 6 måneder efter sygdommens debut. Herefter individuel vurdering af recidivrisiko. Der må ikke være betydende følgetilstande og eventuel tilgrundliggende sygdom skal være behandlet. Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
V.
SANSEORGANERNES SYGDOMME
   
 
1. Hørelsen
   
 
Alle tjenstgørende
- Den undersøgte skal kunne høre almindelig talestemme på 4 meters afstand evt. ved anvendelse af høreapparat
I modsat fald:
Absolut kassation.
I modsat fald:
Evt. begrænsning i arbejdsområde om bord.
 
Udkigstjeneste
- Den undersøgte skal kunne forstå almindelig talestemme på 4 meters afstand, begge ører prøvet under ét uden anvendelse af høreapparat
I modsat fald:
Ikke udkigstjeneste.
I modsat fald:
Ikke udkigstjeneste.
 
2. Menieres sygdom
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid og arbejdsområde om bord.
 
3. Kronisk mellemøre betændelse
Begrænsning i tid og fartsområde.
Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
4. Synet3) Alle tjenstgørende
- Synsstyrken med eventuel korrektion skal på højre eller venstre øje eller for begge øjne anvendt samtidigt være på mindst 0,3
I modsat fald:
Absolut kassation.
I modsat fald:
Absolut kassation.
 
Maskintjeneste
- Synsstyrken med korrektion skal på hvert øje være på mindst 0,5 og synsfelttest for finger må ikke afsløre synsfeltsdefekter
I modsat fald:
Ikke maskintjeneste.
I modsat fald:
Ikke maskintjeneste.
 
Udkigstjeneste
- Synsstyrken uden korrektion skal på hvert øje være på mindst 0,1. Synsstyrken med korrektion skal på hvert øje være på mindst 0,5. Synsfeltet skal være normalt og den undersøgte må ikke have bemærket vanskeligheder ved orientering i nedsat belysning
I modsat fald:
Ikke udkigstjeneste.
I modsat fald:
Ikke udkigstjeneste.
 
5. Alvorlige og evt. recidiverende sygdomme i ydre og indre øje (iridocyclit, glaucom m.m.)
Absolut kassation.
Begrænsning i tid og arbejdsområde om bord.
 
6. Dobbeltsyn (diplopia)
Absolut kassation.
Begrænsning i tid og arbejdsområde om bord.
 
7. Farvesans4) Farveblindhed
Ikke udkigstjeneste.
Ikke udkigstjeneste.
VI
HJERTE- OG KREDSLØBSSYGDOMME
   
 
1. Symptomgivende iskæmisk hjertesygdom, betydende hjertepumpesvigt.
Absolut kassation såfremt behandling ikke kan normalisere tilstanden. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
Absolut kassation såfremt behandling ikke kan normalisere tilstanden. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
2. Hjerterytmeforstyrrelser med væsentlig risiko for akutte symptomer.
Absolut kassation såfremt behandling ikke kan normalisere tilstanden. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
Absolut kassation såfremt behandling ikke kan normalisere tilstanden. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
3. Hypertension, diastolisk blodtryk >110 mm Hg,
systolisk blodtryk >180-200 mmHg.
Absolut kassation indtil velreguleret. Evt. begrænsning i tid.
Absolut kassation indtil velreguleret. Evt. begrænsning i tid.
 
4. AMI, bypass operation, PTCA, indsættelse af pacemaker
Absolut kassation de første 2 måneder efter AMI og/eller indgreb. Herefter nøje individuel vurdering af funktionsniveau og risiko for senkomplikationer. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
Absolut kassation de første 2 måneder efter AMI og/eller indgreb. Herefter nøje individuel vurdering af funktionsniveau og risiko for senkomplikationer. Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
5. Sygdomme, der kræver antikoagulationsbehandling
Absolut kassation i en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, der fører frem til en sådan stilling. For andre absolut kassation i en periode efter påbegyndt behandling. Efter stabilisering i tilstanden begrænsninger i tid og arbejdsområde om bord samt fartsområde afhængig af årsag til behandling og prognose for sygdomsbilledet.
Absolut kassation i en periode efter påbegyndt behandling. Efter stabilisering i tilstanden begrænsninger i tid og arbejdsområde om bord samt fartsområde afhængig af årsag til behandling og prognose for sygdomsbilledet.
VII
ÅNDEDRÆTSORGANERS SYGDOMME
   
 
1. Lungesygdomme med betydelig funktionsnedsættelse og/eller med alvorlig behandlingskrævende anfald (f.eks. astma) inden for de seneste 2 år.
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
2. Lungesygdomme i let grad.
Begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde.
Evt. begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde.
VIII
INFEKTIØSE OG SMITSOMME SYGDOMME
   
 
1. Tuberkulose:
   
 
- i smitsomt stadium eller ved mistanke herom eller utilstrækkelig behandling
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- ikke smittefarligt stadium, men i behandling
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
2. Infektiøse sygdomme i øvrigt i smittefarligt stadium.
Absolut kassation.
Vurdering baseret på sygdomsmanifestation og smittestadium.
 
3. HIV-positive med betydende følgesygdomme eller AIDS.
Absolut kassation men med mulighed for fartsområde "kystfart" efter individuel vurdering.
Absolut kassation men med mulighed for fartsområde "kystfart" efter individuel vurdering.
IX
FORDØJELSESORGANERS SYGDOMME
   
 
1. Tand- og tandkødslidelser, hvis utilfredsstillende og ufuldstændigt behandlet.
Begrænsning i fartsområde.
Begrænsning i fartsområde.
 
2. Sår i mavesæk og tolvfingertarm.
Begrænsning i tid og fartsområde.
Begrænsning i tid og fartsområde.
 
3. Kroniske enteriter, og colitter i udtalt grad.
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid og fartsområde.
 
4. Hernier, hvor risiko for indeklemning foreligger.
Begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde.
Begrænsning i fartsområde og evt. arbejdsområde om bord.
 
5. Galdesten, symptomgivende.
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
6. Pancreatitis, symptomgivende
Absolut kassation.
Absolut kassation.
X
URIN OG KØNSORGANERS SYGDOMME
   
 
1. Nyrestenstilfælde:
   
 
- Akut symptomgivende.
Absolut kassation.
Absolut kassation.
 
- Recidiverende med tilfælde inden for seneste 2 år.
Begrænsning i fartsområde og evt. arbejdsområde om bord.
Begrænsning i fartsområde og evt. arbejdsområde om bord.
 
2. Nephritter, nephroser, kroniske og subkroniske
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid og fartsområde afhængig af erklæring fra speciallæge i nephrologi.
XI
HUDSYGDOMME
   
 
Betydende inflamative eller allergiske hudreaktioner.
Evt. begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde.
Evt. begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde.
XII
MEDFØDTE SYGDOMME I KNOGLER, BEVÆGESYSTEM OG BINDEVÆV, ELLER SENFØLGER EFTER SKADER OG INFEKTIONER
   
 
1. Medførende funktionsnedsættelser af betydning i arbejds- og ulykkessituationer.
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
 
2. Polyartritis, kronisk.
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
 
3. Arthroser, spondyloser i udtalt grad.
Absolut kassation.
Evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
 
4. Discusprolaps med alvorlige radikulære symptomer
Absolut kassation.
Absolut kassation.
XIII
GRAVIDITET
   
 
Graviditet, ukompliceret.
Til og med 6. måned begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde. Derefter absolut kassation.
Til og med 6. måned begrænsning i arbejdsområde om bord og fartsområde. Derefter absolut kassation.
XIV
ANDRE SYGDOMME, SOM KAN HAVE BETYDNING FOR SØFARENDE OG FISKERE
   
 
Andre tilstande som kan udgøre en betydelig risiko for eget helbred eller hvor akut sygdom hos den søfarende eller fiskeren har betydning for skibets sikkerhed.
Individuel vurdering af risiko. Kan medføre absolut kassation, evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.
Individuel vurdering af risiko. Kan medføre absolut kassation, evt. begrænsning i tid, arbejdsområde om bord og fartsområde.

2) De anvendte betegnelser bestående af et »F« efterfulgt af et eller flere cifre refererer til den in-ternationale klassifikation af sygdomme og sundhedsproblemer (ICD 10).

3) Synsstyrken er angivet efter Snellen decimal notation og måles på 6 meter.

4) Farvesans undersøges efter Ishiharas »Test for Colourblindness Complete Edition«. Én fejl¬læsning er tilladt.


Bilag 2

Oversigt over de normalt anvendte begrænsninger i fartsområde

Kystfart:

Fart i Nordsøen øst for 3 grader Ø. længde og syd for 62 grader N. bredde, fart i Østersøen syd for 58 grader N. bredde samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen).

Nærfart:

Kystfart samt fart syd for 62 grader N. bredde, nord for 48 grader N. bredde og øst for 12 grader V. længde, fart i Østersøen nord for 58 grader N. bredde, fart på Færøerne samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinjen).

Defineret sejlrute:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sejlrute, normalt en færgeoverfart eller lignende.

Defineret område:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sø, havn eller fjord.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 1999/63/EF (EF-Tidende 1999 L 167, s. 33), og Rådets direktiv nr. 2000/34/EF (EF-Tidende 2000 L 195, s. 41).