Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af vejledning om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel

(Til politi og anklagemyndighed)

Pr. 15. juni 2008 blev vejledning nr. 77 af 19. maj 1998 om færdselslovens forbud mod anvendelse af håndholdte mobiltelefoner under kørsel ophævet, jf. cirkulære nr. 29 af 6. juni 2008.

Baggrunden for ophævelsen af vejledningen er, at vejledningen er forældet som følge af den teknologiske udvikling på området. Efter vejledningens udstedelse er der kommet nye typer af udstyr til, der gør det muligt at betjene en mobiltelefon uden at holde denne i hånden. Eksempelvis kan nævnes Bluetooth-teknologien, som giver mulighed for, at opkald kan besvares ved tryk på et sæt hovedtelefoner, ligesom hovedtelefonerne kan være indstillet til at besvare opkald automatisk. Ligeledes giver visse typer af udstyr mulighed for at foretage opkald via hovedtelefonerne.

Justitsministeriet har ikke fundet det hensigtsmæssigt at udstede en ny vejledning på grund af den løbende teknologiske udvikling på området.

Justitsministeriet finder endvidere, at bestemmelsen i færdselslovens § 55 a, stk. 1, i sig selv giver tilstrækkelig vejledning i, hvordan forbuddet skal forstås, idet bestemmelsen alene forbyder anvendelse af håndholdt mobiltelefon. Efter en naturlig sproglig forståelse indebærer bestemmelsen således ikke forbud mod anvendelse af mobiltelefoner, der er placeret i en holder, eller som betjenes ved hjælp af hovedtelefoner eller lignende.

Justitsministeriet, den 17. juni 2008

Anette Arnsted