Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om meddelelse og rapportering af jernbaneulykker og -hændelser til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

I medfør af § 21 p, stk. 3, og § 22, stk. 6, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for rapportering af ulykker og hændelser her i landet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for rapportering af ulykker og hændelser, der er sket i udlandet, i det omfang at dansk registreret rullende materiel er involveret.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Hændelse: Enhver anden begivenhed (i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed m.v. (jernbanesikkerhedsdirektivet) benævnt tildragelse) end en ulykke, der er forbundet med jernbanedrift (i jernbanesikkerhedsdirektivet benævnt togdrift), og som berører sikkerheden ved jernbanedriften.

2) Jernbaneinfrastrukturforvalter: Enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis hovedaktivitet er drift af jernbaneinfrastruktur med dertil hørende regulerings- og sikkerhedssystemer samt tildeling af infrastrukturkapacitet.

3) Jernbanevirksomhed: Enhver offentlig eller privat virksomhed, hvis hovedaktivitet består i godstransport eller passagerbefordring via jernbane, og som er forpligtet til at sørge for trækkraften, herunder virksomheder, som kun sørger for trækkraften.

4) Ulykke: En uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en specifik kæde af sådanne hændelser, der har skadelige følger; ulykker opdeles i følgende kategorier: sammenstød, afsporinger, ulykker på jernbaneoverkørsler (i jernbanesikkerhedsdirektivet benævnt overskæringer), personskader som følge af rullende materiel i bevægelse, brand m.v.

Rapportering

§ 3. Ved følgende ulykker og hændelser skal jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere straks underrette Havarikommissionen på vagttelefon (33 14 70 80):

1) Situationer hvor tog er impliceret i kollision eller afsporing uanset form og omfang.

2) Påkørsler i jernbaneoverskæringer uanset omfang.

3) Ulykker hvor personer omkommer eller kommer alvorligt til skade, dog ikke ulykker, hvor der formodes at være tale om selvmord eller selvmordsforsøg, og hvor politiets første undersøgelser ikke giver anledning til at antage andet.

4) Rangeruheld med betydelige materielle skader.

5) Brand i tog, herunder i trækkraftenheden.

6) Uheld med farligt gods, der har medført lækage eller lugtgener.

7) Situationer hvor sikkerheden i øvrigt har været udsat for alvorlig fare.

Stk. 2. Ved følgende ulykker og hændelser skal jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere underrette Havarikommissionen snarest muligt og senest tre hverdage efter, at ulykken eller hændelsen er sket:

1) Selvmord og selvmordsforsøg.

2) Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med signalforbikørsel, klargøring/rangering og andre forhold, såfremt sikkerheden har været i fare.

3) Situationer, hvor der i øvrigt er sket skade på personer, materiel eller infrastruktur, eller hvor sikkerheden har været udsat for fare, medmindre disse er omfattet af de i stk. 1, anførte situationer.

Stk. 3. Underretningen til Havarikommissionen skal indeholde oplysninger om følgende:

1) ulykkens eller hændelsens karakter,

2) tidspunkt og sted for ulykken eller hændelsen,

3) omfanget af skaden (personer, materiel, anlæg og miljø),

4) hvilke jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanekøretøjer m.v. der har været indblandet,

5) hvem der hos pågældende jernbanevirksomhed og jernbaneinfrastrukturforvalter er ansvarlig for den videre kontakt til Havarikommissionen, og

6) hvem der er repræsentant for virksomheden på ulykkesstedet.

Stk. 4. Oplysningerne i stk. 3 kan gives mundtligt eller skriftligt. Skriftlige oplysninger indsendes så vidt muligt elektronisk.

Dokumentation

§ 4. For de oplysninger, der er rapporteret mundtligt i henhold til § 3, stk. 4, skal der foreligge skriftlig dokumentation hos Havarikommissionen inden 14 dage fra hændelsen er sket, medmindre andet er aftalt med Havarikommissionen. Den skriftlige dokumentation indsendes så vidt muligt elektronisk.

Straf og ikrafttræden

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3 og 4 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. jernbanelovens § 22, stk. 7.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. §§ 1-9, § 10, stk. 2, §§ 11 og 12 og bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1169 af 29. december 1999 om undersøgelse af sikkerhedsmæssige hændelser på jernbane ophæves.

Transportministeriet, den 23. juni 2008

Carina Christensen

/ Hakon Iversen