Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af musikloven

(Nedsat brugerbetaling for musikskoleelever)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003, som ændret ved lov nr. 1212 af 27. december 2003 og lov nr. 561 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 3 c indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen