Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og
lov om leje

(Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 410 af 2. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

»§ 6. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af DR, TV 2/DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder i medfør af §§ 12, 31 og 38 a, herunder de regionale programmer, der er bestemt til modtagning i det pågældende område. Tilsvarende gælder programmer på den fjerde FM-radiokanal i medfør af § 11, stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke DR’s børne- og historiekanal.

Stk. 3. Digitale radioprogrammer fra DR skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale radioprogrammer i anlægget.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang der skal ske fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte FM-radiokanal, jf. § 11, stk. 5.

Stk. 5. Såfremt fordelingen af programmer i anlægget sker i programpakker,

1) skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1, 3 og 4, og

2) der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder de i stk. 1, 3 og 4 nævnte programmer eller alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken«.

2. Efter § 11 indsættes i kapitel 3:

»§ 11 a. Efter regler fastsat af kulturministeren kan Det Danske Filminstitut yde tilskud til produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer til udsendelse på andre fjernsynsforetagender end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lokal-tv-stationer, jf. § 92 a.«

3. I § 15, stk. 2, indsættes som 3. pkt. :

»Bortset fra virksomhed i tilknytning til DR’s ensembler og entrébetaling i forbindelse med større arrangementer, kan DR ikke kræve brugerbetaling for public service-ydelser.«

4. § 16, stk. 1, 1. og 2. pkt . , affattes således:

»DR ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 3 medlemmer (herunder formanden), Folketinget udpeger 6 medlemmer, og de fastansatte medarbejdere i DR udpeger 2 medlemmer samt 2 suppleanter herfor.«

5. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd eller Europa-Parlamentet kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.«

6. I § 16 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Medlemmer af eller kandidater til kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

7. I § 17, stk. 1, 3. pkt., udgår »og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion«.

8. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Bestyrelsen ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DR’s direktion.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter efter drøftelse med generaldirektøren endvidere lytternes og seernes redaktør. Redaktøren skal rapportere til bestyrelsen om sin virksomhed.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

9. I § 18 ændres »§ 17, stk. 1,« til: »§ 17, stk. 2 og 3,«.

10. I § 20, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 2,« til: »§ 17, stk. 4,«.

11. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De regionale TV 2-virksomheder kan udøve anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af ledig kapacitet inden for teknisk udstyr, personale, lokaler og lign.«

12. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. De regionale TV 2-virksomheder kan deltage finansielt og ledelsesmæssigt i selskaber med henblik på i samarbejde med andre virksomheder, der er uafhængige af de regionale TV 2-virksomheder, at udøve internetbaseret informationsvirksomhed om det enkelte regionale område. En regional TV 2-virksomhed må ikke ved sin deltagelse i sådanne selskaber opnå bestemmende indflydelse.«

13. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medlemmer af eller kandidater til Folketinget, regionsråd, Europa-Parlamentet eller kommunalbestyrelser kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.«

14. § 39, stk. 1, affattes således:

»Kulturministeren nedsætter et nævn, Radio- og tv-nævnet, der består af 8 medlemmer, som beskikkes af ministeren. Ministeren udpeger 7 medlemmer, herunder formand og næstformand, og Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpeger 1 medlem. De af ministeren udpegede medlemmer skal repræsentere juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab. Nævnet nedsættes for 4 år ad gangen.«

15. § 39, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

16. I § 40 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Nævnet afgiver herudover udtalelse om andre forhold, hvis dette er fastsat i radio- og fjernsynsforetagenders public service-kontrakter, tilladelser el.lign.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

17. I § 43, stk. 1, indsættes efter »tv-stationer«: », jf. § 92 a«.

18. § 43, stk. 2-4, ophæves.

19. I § 44, nr. 4, indsættes efter »80,«: »81,«.

20. Overskriften til kapitel 10 affattes således:

»Licens«.

21. § 69 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.

Stk. 2. For apparater, som alene kan modtage og gengive radioprogrammer, der er udsendt til almenheden, skal der betales radiolicens.

Stk. 3. Størrelsen af medielicensen og radiolicensen fastsættes for et eller flere år ad gangen af kulturministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte regler om licensbetaling for selskaber m.v. (juridiske personer).

Stk. 5. Efter forhandling med socialministeren kan kulturministeren fastsætte regler om nedsættelse eller bortfald af licensen for grupper af personer. Der kan stilles midler til rådighed af statskassen til dækning af det indkomsttab, sådanne regler medfører.

§ 69 a. Medielicensen og radiolicensen opkræves af DR og fordeles efter ministerens nærmere bestemmelse til DR, de regionale TV 2-virksomheder og eventuelle andre medierelaterede formål.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om licenspligtens indtræden og ophør, om betalingsfrister og opkrævning samt om rykkergebyrer m.v. Der påløber renter af for sent betalt licens og andre skyldige beløb. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om mindstebeløb for henholdsvis opkrævning og tilbagebetaling af licens. Renterne beregnes fra forfaldsdagen. Rentens størrelse beregnes i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Kulturministeren kan fastsætte regler om henstand og eftergivelse af restancer.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte rykkergebyr kan højst udgøre 200 kr.

Stk. 4. DR kan efter regler fastsat af kulturministeren indgå aftale med offentlige myndigheder om afgivelse af oplysninger, herunder i elektronisk form, som anses for nødvendige for afgørelse af sager om nedsættelse eller bortfald af licens, jf. § 69.

Stk. 5. Lovens § 17, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for DR’s afgørelser vedrørende opkrævning af afgifterne m.v.«

22. § 70, stk. 1, affattes således:

»Efter regler, der kan fastsættes af kulturministeren, påhviler det indehaveren af et apparat, der kan modtage og gengive lyd- eller billedprogrammer, at give DR meddelelse om ihændehavelsen af apparatet. Virksomheder, der sælger eller udlejer apparater, der kan modtage og gengive lyd- og billedprogrammer til forbrugere, skal efter regler, der kan fastsættes af ministeren, give DR meddelelse om stedfundne salg eller lejemål.«

23. I § 71, stk. 1, indsættes efter »§ 69«: », § 69 a«.

24. Efter § 92 indsættes i kapitel 12:

»§ 92 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om fordelingen af tilskud, vilkår for anvendelse af tilskud, indsendelse af ansøgninger, regnskabsaflæggelse, revisionskompetence og revisionens udførelse m.v. vedrørende tilskud, der udbetales i medfør af lovens §§ 11 a og 43.

Stk. 2. Det Danske Filminstitut henholdsvis Radio- og tv-nævnet kan indhente yderligere materiale fra tilskudsmodtagerne til brug for Rigsrevisionen til en nøjere regnskabsgennemgang.

Stk. 3. Afgivne tilsagn bortfalder og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt i tilfælde, hvor tilskudsmodtager ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud kan ske forskudsmæssigt.«

25. I § 93, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 39, stk. 4,« til: »§ 39, stk. 3,«.

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 2. maj 2006, som ændret senest ved § 85 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 46 c, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Uden aftale kan udlejeren dog forlange godtgørelse for udgifter, der med rimelighed er afholdt til forbedringer, det påhviler udlejeren at udføre efter anden lovgivning.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 6, træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 2.

§ 4

De regionale TV 2-virksomheder kan fortsat udøve anden virksomhed, der er etableret på tidspunktet for lovens ikrafttræden efter den hidtil gældende § 33, stk. 2 og 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Sådan virksomhed, der efter § 33, stk. 2 og 3, som affattet ved § 1, nr. 11 og 12, i denne lov, ikke må udøves, skal dog være afviklet senest den 1. januar 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Brian Mikkelsen