Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Administrationen af Centralregisteret for Motorkøretøjer

Kapitel 2   Typer af køretøjer, der skal registreres

Kapitel 3   Veterankøretøj

Kapitel 4   Tilknytning her til landet

Kapitel 5   Registrering i udlandet m.v.

Kapitel 6   Brug her i landet af et udenlandsk køretøj

Kapitel 7   Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet

Kapitel 8   Bevis for registrering i udlandet mv.

Kapitel 9   Registreringsgrundlaget

Kapitel 10   Registreringsattest mv.

Kapitel 11   Tidsbegrænset eller midlertidig registrering

Kapitel 12   Ændring af registrerede oplysninger og afmelding

Kapitel 13   Nummerpladen

Kapitel 14   Særlige nummerplader mv.

Kapitel 15   Betaling

Kapitel 16   Kontrol mv.

Kapitel 17   Straf

Kapitel 18   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. 1)

Efter § 72, § 73, stk. 1, § 73 a, § 73 b, § 75, stk. 3, § 76, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 8, § 124 m, stk. 3, § 124 q og § 134 d i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24. oktober 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 491 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 498 af 17. juni 2008, samt § 22, stk. 1, i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 1537 af 19. december 2007 og § 1 i lov nr. 265 af 23. april 2008, fastsættes:

Terminologi

§ 1. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »registrering« eller afledninger heraf som en samlebetegnelse for indregistrering og omregistrering af et køretøj.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »færdselslovens område« om vej her i landet, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, jf. § 1 i færdselsloven.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »offentlig vej« om veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune efter lov om offentlige veje, jf. § 1 i loven.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse, bortset fra §§ 7-10, bruges betegnelsen »ejer« af et køretøj eller afledninger heraf såvel om tilfælde, hvor der kun er én ejer af køretøjet, som om tilfælde, hvor der er flere ejere af køretøjet. Tilsvarende gælder betegnelsen »bruger« af et køretøj. Begrebet »en bruger« er defineret i § 38.

Stk. 5. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »her i landet« om Kongeriget Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland.

Stk. 6. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »udenlandsk køretøj« eller afledninger heraf om et køretøj, der er registreret af en kompetent myndighed i en anden stat, Færøerne eller Grønland og forsynet med nummerplader.

Stk. 7. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »Wienerkonventionen« om Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der en oversigt over de stater, der har tiltrådt Wienerkonventionen.

Stk. 8. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »EU/EØS-stat« om en stat, der enten er medlem af EU eller deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er i dag de 27 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge. Betegnelsen ”EU/EØS-stat” dækker ikke Færøerne og Grønland.

Stk. 9. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »registreringsattest« eller afledninger heraf om den samlede registreringsattest. Består registreringsattesten således af to dele, omfatter betegnelsen begge dele af attesten.

Afsnit I

Registrering

Kapitel 1

Administrationen af Centralregisteret for Motorkøretøjer

§ 2. SKAT forvalter Centralregisteret for Motorkøretøjer (CRM3).

Stk. 2. SKAT kan dispensere fra kapitel 4, og § 59, stk. 1, hvis særlige grunde taler derfor.

Stk. 3. SKAT kan fastsætte nærmere regler for forvaltningen af Centralregisteret for Motorkøretøjer, herunder udforme blanketter til brug i forbindelse med administrationen af registeret.

Stk. 4. SKAT kan slette registrerede oplysninger om et køretøj tolv år efter, at køretøjet er afregistreret, hvis køretøjet ikke inden da er indregistreret på ny.

Kapitel 2

Typer af køretøjer, der skal registreres

§ 3. Følgende typer af køretøjer skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2-5, samt kapitlerne 4 og 5:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, jf. dog stk. 2.

3) Knallert, jf. dog stk. 3.

4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

5) Campingvogn.

6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Stk. 2. En traktor som nævnt i § 74 i færdselsloven skal ikke registres. En traktor som nævnt i § 75 i færdselsloven skal registreres som godkendt og forsynes med nummerplade, før traktoren tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3. En lille knallert skal kun registreres, hvis den er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere. En invalideknallert skal ikke registreres.

Stk. 4. Et køretøj, der efter Kongehusets bestemmelse fører en Kroneplade, skal ikke registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Stk. 5. Et køretøj, der tilhører en kommune, og som er fritaget for registreringsafgift efter § 2, stk. 1, nr. 3 eller 4, i registreringsafgiftsloven, skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, men kan føre særlige kommunale nummerplader.

§ 4. Et motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendigt for motorredskabets funktion, skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer og forsynes med nummerplader, før det tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Et motorredskab som nævnt i stk. 1 kan uden registrering bruges på privat område, herunder privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, samt i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke:

1) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.

2) En minitruck, i det omfang den kun bruges på privat område, herunder privat vej samt i ubetydeligt omfang på offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen. En minitruck er defineret i § 1 i bekendtgørelse om klassifikation og anvendelse af visse mindre motordrevne køretøjer som motorredskaber (minitruck).

3) En gaffeltruck, i det omfang godset kun befordres på gaffeltrucken. En gaffeltruck er et lastbærende og lastløftende køretøj, hvis egenvægt fungerer som kontravægt for lasten.

§ 5. SKAT kan fritage et køretøj for registrering, hvis køretøjet ganske overvejende skal anvendes uden for offentlig vej. Ved en registreringsfritagelse fastsættes det område, hvor køretøjet må anvendes.

Stk. 2. SKAT kan efter aftale med Færdselsstyrelsen fastsætte yderligere vilkår om køretøjets indretning, udstyr, benyttelse og synspligt.

Kapitel 3

Veterankøretøj

§ 6. Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk syn, jf. § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan registreres til veterankørsel.

Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis. Køretøjet må ikke bruges til erhvervsmæssig personbefordring, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden føre.

Kapitel 4

Tilknytning her til landet

Bopæl eller hjemsted

§ 7. Et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, registreres kun i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af køretøjet har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ikke ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. § 13.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af køretøjet har bopæl eller hjemsted her i landet, skal der ske registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 4. Skulle det forekomme, at en ejer eller bruger af køretøjet samtidig har bopæl i flere stater, anses den pågældende for, i relation til denne bekendtgørelse, at have bopæl i den stat, hvor den pågældende må anses for hjemmehørende.

§ 8. Med bopæl for en fysisk person sidestilles, at den pågældende har opholdt sig her i landet i et år eller, hvis den pågældende har opholdt sig her i afbrudte perioder, at vedkommende inden for de sidste 24 måneder har været her i landet i tilsammen 365 dage.

Stk. 2. Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted.

Fraflytning

§ 9. Hvis en registreret ejer eller bruger af et køretøj opgiver sin bopæl eller sit hjemsted her i landet, skal køretøjet afregistreres eller omregistreres til en ny ejer, respektive en ny bruger, hvis den fraflyttende har været afgørende for registreringen i Centralregisteret for Motorkøretøjer efter § 7.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende kun tager ophold i en anden stat, Færøerne eller Grønland i mindre end 185 dage.

Tilflytning

§ 10. Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj, der skal registreres efter kapitel 2, etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer inden 14 dage efter tilflytningen, hvis køretøjet bruges på færdselslovens område.

Kapitel 5

Registrering i udlandet m.v.

§ 11. Et udenlandsk køretøj kan ikke samtidigt være registreret med nummerplader i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

§ 12. Hvis ejer eller bruger af et motorkøretøj har en sådan tilknytning til en anden stat, Færøerne eller Grønland (hjemland), at køretøjet ikke skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, jf. kapitel 4, skal køretøjet være registreret af en kompetent myndighed i den pågældende stat mv., før køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 2. Det samme gælder et påhængskøretøj til et motorkøretøj, hvis påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt over 750 kg, og påhængskøretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der har ratificeret Wienerkonventionen. Hvis ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, behøver køretøjet ikke være registreret, uanset køretøjets vægt.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på et motorredskab, en traktor eller et påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet skal registreres i ejer eller brugers hjemland.

Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en knallert, jf. § 28, med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen.

Stk. 5. Et køretøj, der er registreret og forsynet med nummerplader i en anden stat, Færøerne eller Grønland, må ikke bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet ikke må bruges på vejene i den pågældende stat mv.; f.eks. på grund af manglende fremstilling af køretøjet til syn.

Kapitel 6

Brug her i landet af et udenlandsk køretøj

§ 13. En person med bopæl her i landet må ikke føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i §§ 14 - 21.

Vare- eller lastbil

§ 14. Et udenlandsk motorkøretøj, der udelukkende er beregnet og indrettet til godstransport, må i følgende tilfælde føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet:

1) Kørslen alene udføres i virksomhedernes interesse som godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Rådets forordning om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (881/92/EØF), herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med Rådets forordning om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre intern vejgodstransport i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (3118/93/EØF).

2) Kørslen er godstransport i overensstemmelse med bilag II i Rådets forordning om adgang til markedet for vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters områder (881/92/EØF), herunder cabotagekørsel i overensstemmelse med punkt 4 i samme bilag.

Bus

§ 15. Et udenlandsk motorkøretøj, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, må i følgende tilfælde føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet:

1) Kørslen alene udføres i virksomhedens interesse som erhvervsmæssig personbefordring, jf. Rådets forordning om fælles regler for international personbefordring med bus (684/92/EØF), herunder cabotagekørsel, jf. Rådets forordning om betingelserne for transportvirksomheders adgang til at udføre personbefordring ad vej i en medlemsstat, hvor de ikke er hjemmehørende (12/98/EF).

2) Kørslen er personbefordring for egen regning i overensstemmelse med Rådets forordning om fælles regler for international personbefordring med bus (684/92/EØF), jf. bekendtgørelsen om buskørsel.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse, hvis motorkøretøjet er registreret til en sammenslutning, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som ikke er etableret her i landet.

Værkstedskørsel mv.

§ 16. En person med bopæl her i landet, der er beskæftiget i et automobilfirma, en automobilservicestation, et automobiludlejningsfirma, et automobilværksted, et hotel, en motororganisation, et rederi, et redningskorps, et parkeringsanlæg, et skibsmæglerfirma, et speditionsfirma, en synsvirksomhed eller en omsynsvirksomhed, må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis kørslen alene finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport.

Stk. 2. Tilsvarende gælder en offentligt ansat, i det omfang kørslen er nødvendig til kontrol af køretøjet.

Taxa

§ 17. En person med bopæl her i landet må føre et udenlandsk motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel i den pågældende stat mv.

Stk. 2. Køretøjet må på færdselslovens område kun bruges til erhvervsmæssig personbefordring.

Stk. 3. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Firmabil - Lønmodtagere

§ 18. En herboende arbejdstager, der får stillet et udenlandsk motorkøretøj til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område.

Stk. 2. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand.

Stk. 3. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Erhvervsdrivende

§ 19. En herboende selvstændig erhvervsdrivende, der er etableret eller udfører tjenesteydelser i en anden EU/EØS-stat, og i den forbindelse anvender et udenlandsk motorkøretøj til brug for udførelsen af denne selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område.

Stk. 2. § 18, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Kørsel overvejende uden for landets grænser

§ 20. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk køretøj, der ganske overvejende anvendes uden for landets grænser, på færdselslovens område, hvis der i øvrigt foreligger særlige grunde til ikke at kræve køretøjet registreret her i landet.

Stk. 2. Tilladelse kan kun meddeles til privat kørsel. Tilladelse til erhvervsmæssig kørsel kan dog gives til:

1) Kørsel med et køretøj, der er særligt indrettet til demonstrationskørsel, til kørsel med dette formål. Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for 12 måneder.

2) Importører og forhandlere i forbindelse med demonstration for forhandlere og presse af en ny køretøjsmodel, der er stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel.

3) Journalister med motorstof som hovedområde til prøvekørsel af en ny model, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel.

Stk. 3. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Kørsel i transit eller i forbindelse med havari

§ 21. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører et udenlandsk køretøj på færdselslovens område i følgende tilfælde:

1) Køretøjet køres i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet.

2) Køretøjet i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for den pågældende person, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel uden for landet, og køretøjet køres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet.

Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Kapitel 7

Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet

Forsikring

§ 22. Et udenlandsk motordrevet køretøj og et påhængskøretøj dertil må kun bruges på færdselslovens område, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet.

Stk. 2. Forsikringspligten anses uden videre for opfyldt for køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, Andorra, Færøerne , Gibraltar, Grønland, Kroatien, Monaco, San Marino eller Schweiz. For køretøjer, der er registreret i en anden stat, skal føreren være i besiddelse af gyldigt internationalt grønt forsikringskort eller af en grænseforsikringspolice udstedt af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Forsikringsdokumentet skal være underskrevet og udvise, at lovpligtig ansvarsforsikring er i kraft, og at forsikringens gyldighedsområde er de EU/EØS-staterne.

Tekniske krav

§ 23. Et udenlandsk motorkøretøj eller et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet som minimum opfylder de tekniske krav, der følger af Wienerkonventionen, anneks 5, og dette kapitel i øvrigt.

Stk. 2. Har køretøjets ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, skal køretøjet som minimum opfylde de tekniske krav, der følger af den internationale færdselskonvention af 19. december 1949, jf. bekendtgørelse nr. 7 af 2. marts 1949, og dette kapitel i øvrigt.

Stk. 3. Der kan i anden lovgivning mv. være fastsat krav, der skal være opfyldt, før et udenlandsk køretøj tages i brug på færdselslovens område.

§ 24. Et udenlandsk køretøj skal overholde reglerne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, bortset fra bestemmelserne i § 2, stk. 4, § 11, stk. 2, og § 16, stk. 2.

Stk. 2. En sættevogn kan dog overskride de længdebegrænsninger, der er fastsat i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, såfremt den samlede længde af sættevognstoget ikke overstiger 15,50 m.

§ 25. Et udenlandsk køretøj med forlygter med asymmetrisk nærlys, der er indstillet til venstrekørsel, må kun benyttes her i landet, såfremt den sektorformede del af lygteglasset, hvorfra de asymmetriske stråler udgår, tildækkes, eller lygterne omstilles til højrekørsel.

§ 26. Færdselslovens regler om tilkobling af påhængskøretøj og sidevogn finder tilsvarende anvendelse på et udenlandsk køretøj.

Stk. 2. En udenlandsk motorcykel eller cykel må dog være tilkoblet en sidevogn, der er anbragt til venstre for motorcyklen, respektive cyklen.

§ 27. Et udenlandsk motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet opfylder de krav, der følger af dette kapitel og af bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v.

§ 28. Som knallert anses alene et køretøj, der opfylder betingelserne i færdselslovens § 2, nr. 6. Opfylder en udenlandsk knallert ikke disse betingelser, skal den betragtes som motorcykel.

Stk. 2. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen skal opfylde de krav, der gælder for motorcykler.

Stk. 3. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen skal overholde kravene i § 31, nr. 2-6, og § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. Knallerten skal desuden være forsynet med en rød bagudrettet refleksanordning og et identifikationsmærke, der angiver cylindervolumen, og mærket »CM«.

§ 29. En udenlandsk cykel skal være forsynet med:

1) Bremse, som kan bremse cyklen på en sikker, hurtig og virksom måde.

2) Rød refleksanordning, som kan ses bagfra.

3) Sådanne anordninger, at cyklen fortil kan vise et hvidt eller gulligt lys og bagtil et rødt lys.

4) En klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.

Kapitel 8

Bevis for registrering i udlandet mv.

Registreringsnummer

§ 30. En udenlandsk bil skal både foran og bag på være forsynet med et registreringsnummer. Har bilens ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, stilles der kun krav om, at bilen bag på er forsynet med et registreringsnummer.

Stk. 2. En udenlandsk motorcykel skal være forsynet med et registreringsnummer bag på.

Stk. 3. Et udenlandsk påhængskøretøj, der efter § 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område, skal være forsynet med et registreringsnummer bag på. Skal påhængskøretøjet ikke være registret efter § 12, skal køretøjet bag på enten vise det trækkende køretøjs registreringsnummer eller påhængskøretøjets eget registreringsnummer.

Stk. 4. Registreringsnummeret skal bestå af arabiske tal eller latinske bogstaver. Hvis andre tal eller bogstaver benyttes, skal de gentages med arabiske tal, respektive latinske bogstaver.

Stk. 5. Registreringsnummeret skal være læseligt i normalt dagslys i en afstand af 40 meter. Har bilens ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, nedsættes afstanden til 20 meter.

Stk. 6. Registreringsnummeret kan enten være anbragt på en særlig plade (nummerplade) eller være fastgjort til eller malet på selve køretøjet. I begge tilfælde skal det være anbragt i lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på udenlandsk knallert, motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet efter § 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område.

Registreringsattest

§ 31. Som registreringsattest betegnes et dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat, Færøerne eller Grønland som bevis for, at køretøjet er registreret.

Stk. 2. Registreringsattesten for et påhængskøretøj kan bestå i, at påhængskøretøjet er anført i registreringsattesten for det trækkende køretøj.

Stk. 3. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF). Attesten skal dog som minimum opfylde de krav, der følger af stk. 4.

Stk. 4. Er køretøjet ikke registret i en EU/EØS-stat, skal registreringsattesten være skrevet med latinske bogstaver eller arabiske tal og oplyse om:

1) Køretøjets registreringsnummer, mærke, stelnummer, datoen for første registrering eller produktionsåret samt navn og adresse på attestens indehaver.

2) Attestens gyldighedstid, hvis attesten er tidsbegrænset.

3) Køretøjets totalvægt, hvis køretøjet er beregnet til godstransport og registreret i en stat, der har ratificeret Wienerkonventionen.

Stk. 5. For køretøjer, der ikke er registreret i en EU/EØS-stat, ligestilles et kørecertifikat, der er udstedt i henhold til den internationale konvention af 24. april 1926 om kørsel med motorkøretøjer, med en registreringsattest, såfremt certifikatet er udstedt inden for det seneste år.

Stk. 6. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på udenlandsk knallert, motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet efter § 12 skal være registret, før det tages i brug på færdselslovens område.

Landekendingsmærke

§ 32. Et udenlandsk motorkøretøj og et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj skal bag på være forsynet med registreringslandets landekendingsmærke.

Stk. 2. Et påhængskøretøj til et udenlandsk motorkøretøj skal, hvis påhængskøretøjet ikke er registreret, bag på være forsynet med det trækkende køretøjs landekendingsmærke.

Stk. 3. Landekendingsmærket skal bestå af mindst eet og højst tre latinske bogstaver, der er malet med sort på en hvid elliptisk bund, jf. dog stk. 6. Bogstaverne skal være mindst 80 mm høje og stregbredden mindst 10 mm.

Stk. 4. Ellipsen på et landekendingsmærke til en motorcykel skal være på mindst 175x115 mm. På landekendingsmærket til andre motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil skal ellipsen være mindst 240x145 mm, hvis mærket består af tre bogstaver. Dimensionerne kan nedsættes til 175x115 mm, hvis mærket består af et eller to bogstaver.

Stk. 5. Landekendingsmærket skal være anbragt med vandret hovedakse i overensstemmelse med reglen i § 30, stk. 6. Dog kan ellipsen anbringes med lodret hovedakse, såfremt landekendingsmærket kun består af eet bogstav.

Stk. 6. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder EU-nummerpladen som landekendingsmærke, jf. Rådets forordning om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet (2411/98/EF).

Nordiske køretøjer med prøveskilte

§ 33. Kravet om registrering anses for opfyldt for:

1) Norske køretøjer, der kan benyttes i Norge på »prøvekjennemerke«.

2) Svenske køretøjer, der kan benyttes i Sverige på grundlag af »saluvagnslicens«.

3) Finske køretøjer, der kan benyttes i Finland med »provnummerskyltar«.

Stk. 2. Som bevis for tilladelsen gælder:

1) Norge: »prøvekjennemerke« sammen med »vognkort« for »årsprøvekjennemerke« eller »kjøreseddel« for »dagsprøvekjennemerke« i original.

2) Sverige: »saluvagnsskyltar«.

3) Finland: »provnummerskyltar« sammen med et bevis for retten til at anvende sådanne nummerplader.

Nordiske køretøjer med tilladelse til midlertidig brug

§ 34. Krav om registrering anses for opfyldt for køretøjer, for hvilke der i Norge, Sverige eller Finland er meddelt tilladelse til midlertidig brug, og som enten ikke er registreret i hjemlandet eller som er midlertidigt registreret i hjemlandet. Sådanne køretøjer vil kunne benyttes her i landet i den periode, tilladelsen gælder.

Stk. 2. Som bevis for tilladelsen gælder:

1) Norge: »vognkort« og tilsvarende nummerplade for særlig registrering.

2) Sverige: »turistvagnslicens« og »turistvagnskylt«, bevis for »exportvagnsregistrering« og »exportvagnsskylt« sammen med »besiktningsinstrument« eller »interimslicens« og »interimsskylt«.

3) Finland: »interimistisk registreringsbevis« og tilsvarende nummerplade eller »interimsintyg« og tilsvarende »SF-skylt«.

Kapitel 9

Registreringsgrundlaget

Anmeldelse til registrering

§ 35. Anmeldelse af et køretøj til registrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer sker til SKAT.

Stk. 2. Anmeldelse kan kun ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Med anmeldelsen skal følge det registreringsgrundlag, der er nævnt i §§ 38-54.

§ 36. Alene ejeren af et køretøj kan anmelde køretøjet til registrering, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Anmeldelsen kan ske efter fuldmagt fra køretøjets ejer. Den, der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget af ejeren til at anmelde køretøjet til registrering.

Stk. 3. Ved registreringen sker der ikke en egentlig prøvelse af det civilretlige ejerforhold til køretøjet. Er eller har køretøjet tidligere været registreret, men er registreringsattesten bortkommen, sker der en prøvelse af, om anmelderen afleder sin ret til at disponere over køretøjet fra den senest registrerede ejer.

§ 37. I anmeldelsen skal der oplyses om ejerens fulde navn, CPR-nummer eller CVR-nummer og adresse. Sker anmeldelsen efter fuldmagt, skal disse identifikationsoplysninger tillige gives om den befuldmægtigede.

Stk. 2. Som adressen for en fysisk person angives det sted, hvor den pågældende har bopæl efter lov om det centrale personregister. Har den pågældende ikke en sådan bopæl, angives det sted, hvor den pågældende har fast ophold efter lov om det centrale personregister.

Stk. 3. Som adressen for en juridisk person angives det sted, hvor den pågældende har hjemsted her i landet. Har den pågældende ikke et sådant hjemsted, angives det sted, hvor den pågældende har adresse her i landet.

Registrering af en bruger af køretøjet

§ 38. Hvis en fysisk eller juridisk person, der er forskellig fra den registrerede ejer af et køretøj, har varig råden over køretøjet, skal den pågældende registreres som bruger af køretøjet.

Stk. 2. En rådighed anses i denne sammenhæng for varig, hvis rådigheden er aftalt til at vare mere end 6 måneder.

Stk. 3. Ved registrering af en bruger finder § 37 tilsvarende anvendelse.

Tidligere registrering

§ 39. Hvis et brugt køretøj skal registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, og køretøjet senest har været registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringsattesten for denne registrering afleveres til SKAT ved anmeldelsen til registrering.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis betingelserne efter § 59 for at få erstattet registreringsattesten er opfyldt.

Stk. 3. Hvis køretøjet er afregistreret fra Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringsattesten være forsynet med påtegning herom, eller der skal forevises en kvittering for at nummerpladen er afleveret.

§ 40. Hvis et brugt køretøj skal indregistreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, og køretøjet senest har været registreret efter reglerne for forsvarets eller Beredskabsstyrelsens køretøjer, skal bevis for denne registrering forevises for SKAT ved anmeldelsen til registrering.

§ 41. Hvis et køretøj er indført brugt fra en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT ved anmeldelse af køretøjet til indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der forevises andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering, og den kompetente myndighed i den stat, hvor køretøjet senest har været registreret, skal skriftligt eller elektronisk bekræfte, at anmelderen har ret til at indregistrere køretøjet i en anden af de stater mv., der er nævnt i stk. 1. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registeret, skal der fremlægges bevis herfor.

Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT.

§ 42. Hvis et køretøj er indført brugt fra en stat uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT ved anmeldelse af køretøjet til indregistrering i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der fremlægges andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registret, skal der fremlægges bevis herfor.

Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT.

Forskriftsmæssig stand

§ 43. Et køretøj, der skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal registreres med denne godkendelse, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 2. Hvis et registreret køretøjs indretning, udstyr, art, brug eller tilkobling af køretøj ændres, og ændringen skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal ændringen anmeldelse til registrering, før køretøjet tages i brug med ændringen på færdselslovens område.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 omfatter alle typer af godkendelser efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, herunder godkendelse af et køretøj ved syn af køretøjet.

Stk. 4. For et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj, der ikke skal synes, skal der afleveres en typeattest, der er i overensstemmelse med de krav, der stilles i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 5. For andre køretøjer, der skal synes, skal anmeldelsesblanketten være forsynet med en godkendelsespåtegning fra en godkendt syns- eller omsynsvirksomhed. Godkendelsen kan i indtil 1 år danne grundlag for anmeldelse til registrering til den anvendelse, hvortil køretøjet er godkendt.

Stk. 6. For biler, der anmeldes til registrering til synsfri sammenkobling uden godkendelse, og som efter bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg kan registreres uden godkendelse hertil, skal der ved anmeldelsen afleveres en erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsen om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Stk. 7. For et køretøj, der er underkastet periodisk syn, og som ikke skal synes, skal der afleveres dokumentation for seneste syn og godkendelse.

Ansvarsforsikring

§ 44. Et motordrevet køretøj kan kun registreres, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet.

Stk. 2. Bevis for køretøjets forsikring kræves ikke forevist ved omregistrering som nævnt i § 66.

Registreringsafgift

§ 45. Tolddokument som bevis for berigtigelse af eller fritagelse for registreringsafgift skal afleveres i de tilfælde, der er nævnt i § 46 og § 47.

Stk. 2. Tolddokument kræves dog ikke for:

1) Bil som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 7, i registreringsafgiftsloven.

2) Motorkøretøj, der hovedsagelig er indrettet til og udelukkende registreres som trækkraft for andet afgiftsfrit køretøj.

3) Ambulance eller rustvogn.

4) Egentligt brandslukningskøretøj.

5) Køretøj, der anvendes til buskørsel, herunder rutekørsel i henhold til lov om buskørsel, hvis tilladelse til buskørsel, herunder rutekørsel forevises ved anmeldelsen.

6) Traktor.

7) Knallert.

8) Påhængs- eller sættevogn, der utvivlsomt er konstrueret udelukkende til godstransport.

9) Campingvogn eller andet registreringspligtigt påhængsredskab.

10) Motorredskab.

§ 46. Hvis et køretøj ikke tidligere har været registreret her i landet eller senest har været registreret efter de særlige regler om forsvarets og redningsberedskabets køretøjer, gælder følgende:

1) For køretøjer, der skal berigtiges med fuld registreringsafgift, og lastbiler med tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, skal der afleveres

a) afgiftsattest (dvs. attest om, at registreringsafgift er berigtiget), eller

b) toldcertifikat (dvs. erklæring fra anmelderen om, at køretøjet tilhører de nævnte kategorier, ledsaget af dokumentation for at anmelderens virksomhed er registreret i henhold til registreringsafgiftslovens § 14).

2) For alle andre køretøjer skal der afleveres toldattest (dvs. attest om, at der ikke af hensyn til reglerne om registreringsafgift er noget til hinder for køretøjets registrering for den pågældende ejer eller bruger).

§ 47. Hvis køretøjet er eller tidligere har været registreret her i landet, skal der afleveres toldattest, hvis forevisning heraf ved ændring af registrering er foreskrevet i registreringsattesten, eller køretøjet ønskes registreret til anden art eller anvendelse end hidtil, og ændringen ikke åbenbart er uden betydning for beregning af registreringsafgiften.

§ 48. Ved anmeldelse af en bil som nævnt i § 5 i registreringsafgiftsloven, der allerede er registreret i Centralregisteret for Motorkøretøjer, til omregistrering til en ny tilladt totalvægt, skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bevis som nævnt i stk. 1 skal ikke fremlægges, hvis bilens tilladte totalvægt ændres inden for et af følgende intervaller:

1) 0-2.000 kg.

2) 2.001-2.500 kg.

3) 2.501-3.000 kg.

4) 3.001-4.000 kg.

5) Over 4.001 kg.

Godskørsel

§ 49. Et motorkøretøj eller vogntog, der anvendes til godskørsel for fremmed regning, hvortil der efter lov om godskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til godskørsel skal forevises ved anmeldelsen.

Firmakørsel

§ 50. Et køretøj, der efter lov om godskørsel skal anmeldes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering heraf.

Stk. 2. Køretøjets registreringsattest forsynes med påtegning om, at køretøjet (vogntoget) er anmeldt som firmakøretøj. Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen.

Stk. 3. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet.

Buskørsel

§ 51. Et køretøj, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, hvortil der efter lov om buskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf (buskørsel). Tilladelsen til buskørsel skal forevises ved anmeldelsen.

Stk. 2. Køretøjets registreringsattest eller kopi heraf skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet.

§ 52. Et køretøj, som udlejes eller udlånes til personbefordring, hvortil der efter lov om buskørsel kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til udlejning skal forevises ved anmeldelsen.

Taxikørsel og lign.

§ 53. Et køretøj, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel eller sygetransport), hvortil der efter lov om taxikørsel mv. kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelsen til taxikørsel mv. skal forevises ved anmeldelsen.

Stk. 2. Tilladelsen skal være udstedt til en person, der er eller samtidig registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer som ejer eller bruger af køretøjet.

Udrykningskørsel

§ 54. Et køretøj, der skal anvendes til udrykningskørsel, hvortil der kræves en tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf. Tilladelse til udrykningskørsel skal forevises ved anmeldelsen.

Stk. 2. Udrykningstilladelse skal dog ikke forevises, såfremt køretøjet tilhører:

1) Politi eller det kommunale redningsberedskab.

2) Indsatsledere, der af kommunalbestyrelsen er udpeget til at varetage ledelsen af den tekniske indsats på et skadessted.

Kapitel 10

Registreringsattest mv.

Kvittering for anmeldelse til registrering

§ 55. Anmeldes et køretøj til registrering, udsteder SKAT en kvittering for anmeldelsen til anmelderen, medmindre anmeldelsen umiddelbart afvises. Kvitteringen gælder her i landet som bevis for, at køretøjet er registreret foreløbigt, indtil den egentlige registreringsattest kan udstedes.

Stk. 2. Endvidere udleverer SKAT nummerplader til køretøjet, hvis køretøjet ikke er registreret. Det samme gælder, hvis køretøjet er registreret, men skal have andre nummerplader end hidtil.

Afvisning

§ 56. Konstaterer SKAT før udstedelse af en registreringsattest, at betingelserne for registreringen ikke er til stede, afvises køretøjet fra registrering.

Stk. 2. Skyldes afvisningen, at køretøjet ikke svarer til en typeattest eller en erklæring om synsfri sammenkobling, giver SKAT typeattesten eller erklæringen en påtegning herom, og underretter Færdselsstyrelsen derom. Skyldes afvisningen, at køretøjet urigtigt er anmeldt som standardtypegodkendt, underretter SKAT Færdselsstyrelsen derom.

Stk. 3. Hvis der er udleveret nummerplader, inddrages disse af politiet efter anmodning fra SKAT tilligemed kvitteringen for anmeldelsen til registrering, jf. § 55.

Dato for første registrering

§ 57. Hvis et køretøj første gang er registreret i en anden stat, Færøerne eller Grønland, registreres datoen for denne første registrering som køretøjets første registrering. Kan denne dato ikke oplyses, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har angivet på anmeldelsesblanketten. Tilsvarende gælder et køretøj, der første gang er registret efter de regler, der gælder for forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer,

Stk. 2. For et køretøj, der ikke er fabriksnyt, men som ikke tidligere har været registreret, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har angivet på anmeldelsesblanketten. Det samme gælder for et køretøj, der er fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj under sådanne omstændigheder, at der skal betales ny registreringsafgift.

Stk. 3. Anvendes et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for registreret første gang ved udgangen af fabrikationsåret.

Registreringsattest

§ 58. SKAT udsteder en attest for registrering af et køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Stk. 2. Attesten udfærdiges i to dele (Del I og Del II) i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF). Ved en tidsbegrænset registrering som nævnt i § 60 udstedes en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af en del (Del I).

Stk. 3. SKAT sender registreringsattesten til køretøjets ejer på den adresse, der er nævnt i § 37, stk. 2 og 3. Er køretøjet registreret med flere ejere, sendes attesten til den ejer, der ved registreringen er anført som adressat for registreringsattesten.

Erstatningsattest

§ 59. SKAT udsteder en erstatning for en registreringsattest, der er beskadiget, bortkommen eller ikke kan fremskaffes, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Den, der er registreret som ejer af køretøjet, afgiver en skriftlig erklæring om, at den originale attest helt eller delvis er bortkommen, eller afleverer den originale registreringsattest i beskadiget stand.

2) Den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af registeret, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

3) Den, der ifølge skriftlig erklæring fra den registrerede ejer nu er blevet ejer af køretøjet, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

Stk. 2. Er det kun en del af registreringsattesten, der mangler, skal den resterende del af registreringsattesten afleveres sammen med anmodningen om en erstatningsattest.

Stk. 3. Erstatningsattesten sendes til den registrerede ejer, jf. § 58, stk. 3.

Kapitel 11

Tidsbegrænset eller midlertidig registrering

Umiddelbar kørsel til udlandet

§ 60. SKAT kan i forbindelse med en foreløbig registrering, jf. § 55, udstede en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af DEL I, hvis:

1) Den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden den ordinære registreringsattest kan udstedes.

2) Registreringsattesten er bortkommen, og den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden en erstatningsattest kan udstedes.

Stk. 2. Tidsbegrænsningen fastsættes efter formålet med kørslen; dog højst til 4 uger.

Registrering på grænsenummerplader

§ 61. SKAT kan tillade, at et nyt køretøj, der er købt her i landet, og et brugt køretøj, der senest har været registreret her i landet med andet end grænsenummerplader, registreres tidsbegrænset med grænsenummerplader.

Stk. 2. Tidsbegrænsningen bestemmes efter formålet med kørslen og den tid, der forløber inden køretøjet eventuelt kan registreres på bestemmelsesstedet.

Stk. 3. En tilladelse kan gives i følgende tilfælde, jf. stk. 4, eventuelt på vilkår:

1) Hvis køretøjet ønskes registreret til en, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, til brug i udlandet, og køretøjet skal køre over grænsen. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan gives for højst 24 timer og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst et år.

2) Hvis en, der ikke har bopæl eller hjemsted her i landet, agter at bruge køretøjet under et midlertidigt ophold her i landet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for et år og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i yderligere højst et år.

3) Hvis en, der har bopæl eller hjemsted her i landet, i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet (mindst 6 måneder) agter at medtage og anvende køretøjet i udlandet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for 21 dage forud for udrejsen og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst et år. Er den pågældende udrejst forud for registreringstidspunktet, kan tilladelsen til kørsel i Danmark dog højst gives for 24 timer i forbindelse med afhentning af køretøjet.

Stk. 4. En tilladelse efter stk. 3 må for køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter synsbekendtgørelsens

§ 55, stk. 1, højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato,

§ 55, stk. 2, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato, og

§ 55, stk. 3, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato.

Stk. 5. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registret på grænsenummerplader, udsteder SKAT en tidsbegrænset registreringsattest.

Stk. 6. Syn af et køretøj, der ønskes registreret på grænseplader, sker efter § 71 i bekendtgørelsen af godkendelse og syn af køretøjer. Er køretøjet godkendt efter denne bestemmelse, anføres dette på registreringsattesten.

Stk. 7. SKAT kan forlænge en tilladelse, der er givet for en periode, der er kortere end den maksimale periode efter stk. 3 og 4 for kørsel på færdselslovens område, respektive i udlandet. Summen af den oprindelige periode og forlængelsen kan ikke overstige den i stk. 3 og 4 nævnte maksimale periode. Anmodning om forlængelse skal indgives inden udløbet af den første periode. Imødekommes anmodningen, udstedes en ny tidsbegrænset registreringsattest.

Stk. 8. SKAT kan tillade, at en person, der ikke har bopæl her i landet, bruger et motorkøretøj, der er registreret efter stk. 3, nr. 1 eller 2, men hvor tilladelsen til kørsel her i landet er udløbet, på færdselslovens område i op til 5 uger yderligere, hvis forholdene i særlig grad taler derfor (feriekørsel).

Midlertidig godkendelse i en synsvirksomhed

§ 62. Hvis et køretøj er meddelt en midlertidig godkendelse af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan køretøjet registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvis køretøjet i øvrigt opfylder betingelserne for at blive registreret. Det anføres på registreringsattesten og i registeret, at godkendelsen er midlertidig.

Stk. 2. Hvis Færdselsstyrelsen imødekommer dispensationsansøgningen, kan køretøjet registreres endeligt. Hvis Færdselsstyrelsen afslår dispensationsansøgningen, bortfalder registreringen.

Kapitel 12

Ændring af registrerede oplysninger og afmelding

Ny ejer eller bruger

§ 63. Hvis et registreret køretøj skifter ejer eller bruger, har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) pligt til at anmelde køretøjet til registrering af ny ejer eller bruger snarest mulig og senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet, medmindre køretøjet forinden afmeldes.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor en ejer eller bruger af køretøjet ophører med at være ejer, respektive bruger, jf. dog § 64.

§ 64. Hvis en registreret ejer af et køretøj afgår ved døden, har boet efter den afdøde pligt til at afmelde køretøjet senest 6 måneder efter dødsfaldet, medmindre der forinden sker anmeldelse af en ny ejer af køretøjet i stedet for afdøde.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis en registreret bruger af et køretøj afgør ved døden.

§ 65. Hvis et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter ejer, har den hidtidige ejer pligt til at sikre, at køretøjet afmeldes snarest muligt og senest 3 uger efter ejerskiftet.

Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i § 124 m, stk. 2, i færdselsloven, kan køretøjet dog registreres med ny ejer uden afmelding.

Andre ændringer af registrerede oplysninger

§ 66. Sker der andre ændringer end nævnt i §§ 63-65 af registrerede oplysninger om et køretøj, og fremgår oplysningen af registreringsattesten, skal dette meddeles til SKAT.

Afmelding fra registrering

§ 67. Afmelding af et køretøj sker ved aflevering af køretøjets nummerplader til SKAT.

Stk. 2. Modtager SKAT nummerpladerne til et køretøj, afregistreres køretøjet i Centralregisteret for Motorkøretøjer.

Stk. 3. SKAT kan afregistrere et køretøj, hvis den registrerede ejer erklærer, at køretøjets nummerplader er bortkomne eller inddragne.

Afsnit II

Nummerplader mv.

Kapitel 13

Nummerpladen

§ 68. Et køretøj, der registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal føre en eller flere nummerplader med køretøjets registreringsnummer, jf. dog § 3, stk. 5.

Stk. 2. Der må kun bruges en nummerplade, der er udleveret af SKAT eller politiet.

Stk. 3. Nummerpladen tilhører staten. Et køretøjs registrerede ejer har ansvaret for, at nummerpladen med køretøjets registreringsnummer afleveres til SKAT, når køretøjet afmeldes eller skal afregistreres, eksempelvis ved udløb af en tidsbegrænset registrering, ved omregistrering med et nyt registreringsnummer, eller hvis nummerpladen beskadiges, jf. § 73.

Stk. 4. Hvis den registrerede ejer erklærer, at en nummerplade er bortkommen, skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladen efterlyse.

Stk. 5. En nummerplade, der er inddraget af politiet, afleveres til SKAT. Det samme gælder en nummerplade, der findes som hittegods.

Stk. 6. SKAT udsteder en kvittering for en modtagen nummerplade til den, der indleverer pladen.

§ 69. Nummerpladen er af rektangulær eller kvadratisk type, jf. dog § 101.

Stk. 2. Nummerpladen har, bortset fra nummerplader som nævnt i stk. 4, nr. 3-5, et registreringsnummer, der består af to latinske bogstaver efterfulgt af et til fem arabiske tal.

Stk. 3. SKAT kan inddele registreringsnumre i serier efter køretøjers art eller anvendelse.

Stk. 4. SKAT kan udstede:

1) En dansk grænsenummerplade, jf. § 61.

2) En nordisk grænsenummerplade, jf. § 96.

3) En ønskenummerplade, jf. § 75.

4) En historisk korrekt nummerplade, jf. § 76.

5) Et prøveskilt (fast prøveskilt), jf. §§ 78-82.

6) Et prøvemærke, jf. §§ 83-85.

§ 70. Med de undtagelser, der følger af stk. 2-4, skal et registreret køretøj føre to nummerplader. Den ene nummerplade monteres foran og den anden bag på køretøjet.

Stk. 2. En registreret motorcykel, knallert eller påhængskøretøj skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet.

Stk. 3. En godkendt traktor skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres foran på traktoren.

Stk. 4. Hvis den bagerste nummerplade er helt eller delvis dækket af gods eller lignende, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Den skal monteres bag på godset eller på en særlig anordning, så nummerpladen umiddelbart kan læses. En bestilt ekstra nummerplade skal afhentes senest 3 måneder efter, at bestillingen er afgivet. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

§ 71. Nummerpladen monteres således, at den er synlig og let læselig.

Stk. 2. Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

Stk. 3. Hvis der bruges skruer ved monteringen, må de ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Skruehovedet skal være dækket af en hætte i samme farve som nummerpladen. Der må ikke anvendes pynteskruer.

Stk. 4. Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke påføres mærkater eller anden information eller udsmykning. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen, bortset fra den del af pladen, der er uden for den opprægede kant.

Stk. 5. Nummerpladen skal holdes ren, så den umiddelbart kan læses.

Stk. 6. Den bagerste nummerplade skal være belyst i lygtetændingstiden.

Efterligninger mv.

§ 72. Nummerpladen må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

Stk. 2. På et køretøj, der bruges på færdselslovens område, må der ikke anbringes sådanne plader eller påskrifter, der ved deres ydre form, indhold eller den måde, hvorpå de er anbragt, kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt.

Erstatningsnummerplade

§ 73. Hvis en nummerplade bortkommer, bliver ulæselig eller på anden måde ubrugbar, må køretøjet ikke bruges på færdselslovens område. Køretøjet skal enten afmeldes eller omregistreres med et nyt registreringsnummer, medmindre der bestilles en ny tilsvarende nummerplade til erstatning for den bortkomne eller beskadigede nummerplade (erstatningsnummerplade), jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 2. En beskadiget nummerplade skal afleveres til SKAT.

Stk. 3. En erstatningsnummerplade leveres ikke i følgende tilfælde, medmindre den skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk korrekt nummerplade:

1) Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes.

2) Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes.

3) Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet.

4) Hvis den nummerplade, der skal erstattes, viser et registreringsnummer med bogstaver eller talkombinationer, der ikke følger princippet i de efter Centralregisterets oprettelse fastsatte kombinationer.

Stk. 4. Hvis betingelserne for levering af en erstatningsnummerplade er opfyldt, men køretøjet har to emaljerede nummerplader og det kun er den ene nummerplade, der er bortkommet eller beskadiget, erstattes begge nummerplader med almindelige nummerplader.

§ 74. Ved bestilling af en erstatningsnummerplade udleverer SKAT uden betaling et prøvemærke til benyttelse, indtil erstatningsnummerpladen kan leveres, jf. § 84, stk. 2.

Stk. 2. Hvis køretøjet har én brugbar nummerplade, kan SKAT dog i stedet for skriftligt tillade, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den brugbare nummerplade anbringes bag på køretøjet. Tilladelsen skal være tidsbegrænset, medbringes under kørsel og på forlangende forevises for politiet eller SKAT.

Stk. 3. En bestilt erstatningsnummerplade skal afhentes senest 3 måneder efter, at bestillingen er afgivet. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen og køretøjet afregistreres efter forudgående varsel af den registrerede ejer af køretøjet.

Stk. 4. Hvis en bortkommen nummerplade findes, efter levering af en erstatningsnummerplade, skal enten den fundne nummerplade eller erstatningsnummerpladen afleveres til SKAT.

Kapitel 14

Særlige nummerplader mv.

Ønskenummer

§ 75. SKAT kan tillade brug af et ønskenummer på nummerpladen (ønskenummerplade).

Stk. 2. Ønskenummeret skal bestå af mindst to og højst syv latinske bogstaver eller arabiske tal. Et ønskenummer må ikke være egnet til at vække anstød eller medføre ulempe for nogen.

Stk. 3. Hvis flere ansøger om samme nummer, tildeles nummeret den, som SKAT først har modtaget en ansøgning fra.

Stk. 4. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med ønskenummeret. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, fortabes retten til ønskenummeret, og nummerpladen destrueres efter forudgående varsel af den, der har søgt om ønskenummeret.

Stk. 5. Retten til et ønskenummer kan ikke overdrages, bortset fra i tilfælde som nævnt i § 124 m, stk. 2, i færdselsloven. Ønskenummerpladen kan dog inden for rettighedsperioden overføres til et andet køretøj, som registreres til den, der har retten til at anvende ønskenummeret.

Stk. 6. Retten til et ønskenummer gælder i 8 år, regnet fra den første registrering af et køretøj med ønskenummeret (rettighedsperioden).

Stk. 7. Retten til et ønskenummer kan forlænges med en ny periode på 8 år mod betaling. Ansøgning om forlængelse skal indgives til SKAT inden rettighedsperiodens udløb, men modtages tidligst 3 måneder før rettighedsperiodens udløb.

Stk. 8. Ønskes retten til at anvende ønskenummeret ikke forlænget, skal ønskenummerpladen afleveres til SKAT senest ved rettighedsperiodens udløb. Samtidig skal køretøjet afregistreres eller omregistreres med et nyt registreringsnummer.

Stk. 9. Rettighedshaveren kan, hvis ønskenummerpladen er afmeldt inden rettighedsperiodens udløb, bestille ønskenummerpladen på ny til registrering til samme ejer eller til en person som nævnt i § 124 m, stk. 2, i færdselsloven for den resterende del af rettighedsperioden. En sådan bestilling skal indgives inden et år efter afmeldingen, men inden udløbet af rettighedsperioden.

Historisk korrekte nummerplader

§ 76. SKAT kan tillade brug af en historisk korrekt nummerplade på et køretøj, der er registreret første gang før den 1. april 1958. En historisk korrekt nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer fra før den 1. april 1958.

Stk. 2. En historisk korrekt nummerplade forsynes med geografisk korrekte kendingsbogstaver. Bogstaverne angives af Motorhistorisk Samråd i det omfang, bogstaverne angiver et bestemt område af landet.

Stk. 3. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med det historisk korrekte registreringsnummer. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Stk. 4. En historisk korrekt nummerplade følger køretøjet. Afregistreres køretøjet, eller omregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT.

Skilte til diplomater og konsuler

§ 77. Medlemmer af det herværende diplomatiske korps kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CD på deres motorkøretøjer.

Stk. 2. Fremmede staters udsendte konsuler kan føre et ovalt hvidt skilt med påskriften CC på deres motorkøretøjer.

Stk. 3. Et CD-skilt udleveres af SKAT. Skiltet skal afleveres til SKAT efter brug.

Stk. 4. Det registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, hvilket køretøj et CD-skilt udleveres til.

Prøveskilte

§ 78. SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte (faste prøveskilte) til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 79-81.

Stk. 2. Prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv.

Stk. 3. Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år.

Stk. 4. Udlevering af et prøveskilt registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer. SKAT udsteder en attest herfor.

Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

Stk. 6. SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 90, hvis skiltet bruges i strid med reglerne i §§ 79-82, eller hvis rettighedsindehaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1.

§ 79. Prøveskilte må på færdselslovens område kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel som nævnt i stk. 2 med et køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2, men som ikke er registreret, jf. dog stk. 2, nr. 2.

Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til kørsel til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, eller kørselsprøve i anledning af reparation af køretøjer, men ikke til tilkørsel af nye eller istandsatte køretøjer.

2) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller ændring af registrering, hvorved køretøjet skal forsynes med nye nummerplader. De aftagne gamle nummerplader eller de udleverede nye nummerplader skal medbringes i køretøjet.

3) Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.

4) Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg.Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type. Dette gælder dog ikke, hvis der er betalt registreringsafgift af køretøjet efter reglerne for person eller varebil, og dokumentation herfor medbringes under kørslen.

5) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.

6) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af køretøjet.

7) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke benyttes til almindelig færdsel, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med overførsel til et udstillingssted.

8) Kørsel her i landet med et køretøj, der indføres af en person, der har bopæl eller hjemsted her i landet. Sådan kørsel må kun finde sted fra grænsen eller havnen direkte til det sted, hvor køretøjet skal registreres, eller hvor den, der indfører køretøjet, har bopæl eller hjemsted, forretning eller værksted.

9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj.

Sådan kørsel må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer fremstillet i udlandet, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

10) Kortvarig kørsel i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue og lignende arrangementer. Sådan kørsel må kun foretages efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 3. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk. 2.

§ 80. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden.

Stk. 2. Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning, og køretøjet kun bruges sammen med et tilkoblet køretøj til et af de formål, der er nævnt i § 79, stk. 2.

Stk. 3. Prøveskilte kan bruges til kørsel med blokvogn eller mobilkran til de formål, der er nævnt i § 79, stk. 2, nr. 1, 5 og 6.

§ 81. Et prøveskilt må, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 78, og de hos denne ansatte.

Stk. 2. Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 79, stk. 2, nr. 3 og 4, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn.

Stk. 3. Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 79, stk. 2, nr. 3 og 4, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

§ 82. Et prøveskilt udleveres til enten bil eller motorcykel.

Stk. 2. Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængskøretøj. Hvis prøveskilte bruges til et påhængskøretøj, skal det ene skilt monteres bag på påhængskøretøjet.

Stk. 3. Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Prøvemærker

§ 83. SKAT kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person, der ikke vedvarende og i væsentligt omfang har brug for et prøveskilt, til kørsel som nævnt i §§ 79-80.

Stk. 2. SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

1) Køretøj, der er registret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

2) Køretøj, der deltager i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som foreviser den nævnte dokumentation.

§ 84. SKAT udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med brugen og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Stk. 2. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 14 dage bortset fra det tilfælde, der er nævnt i § 74, hvor tilladelsen kan gives for op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen.

Stk. 3. SKAT tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker her i landet.

§ 85. Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode.

Stk. 2. Et prøvemærke udleveres tidligst 5 dage før gyldighedsperiodens begyndelse.

Stk. 3. §§ 70-72 finder tilsvarende anvendelse på prøvemærker.

Stk. 4. Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug.

Afsnit III

Betalinger, kontrol, klage, straf mv.

Kapitel 15

Betaling

§ 86. Betaling efter §§ 124 j – 124 p i færdselsloven sker kontant, jf. dog stk. 2 og 3, ved anmeldelsen til registrering, respektive ved bestilling af en nummerplade mv.

Stk. 2. Betaling kan ske med penge, betalingskort eller check.

Stk. 3. En virksomhed, der er registreret hos SKAT efter § 14 i registreringsafgiftsloven, kan afregne betalingen for en afregningsperiode efter reglerne i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). Betalingen henføres til den afregningsperiode, hvor anmeldelsen til registrering er sket eller en nummerplade bestilt.

§ 87. Betaling, der er sket ved bestilling af en nummerplade mv., tilbagebetales ikke, hvis det bestilte ikke afhentes til tiden.

Stk. 2. Ønskes en bestilt nummerplade bragt ud, skal forsendelsesomkostningerne betales ved bestillingen.

Stk. 3. SKAT kan tilbagebetale betalingen for en erstatningsnummerplade, hvis særlige grunde taler derfor.

§ 88. Betaling for et prøvemærke beregnes for mærkets gyldighedsperiode, jf. § 84, stk. 2.

Stk. 2. Der skal ikke betales for et prøvemærke i en situation som nævnt i § 74, stk. 1.

§ 89. For personer med handicap, som opfylder betingelserne for at der kan ydes støtte til erhvervelse af motorkøretøj efter § 114 i lov om social service, eller forskrifter udstedt i medfør af denne bestemmelse, finder færdselslovens § 124 j om betaling for nummerplader ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved anmeldelse til registrering forevises afgørelsen om støtten eller kopi heraf sammen med anmeldelsesblanketten.

Kapitel 16

Kontrol mv.

Inddragelse af nummerplader

§ 90. Hvis det efter registreringen i Centralregisteret for Motorkøretøjer konstateres, at registreringsgrundlaget ikke har været i orden, kan SKAT bestemme, at køretøjets registreringsattest og nummerplader skal inddrages ved politiets foranstaltning.

Stk. 2. Hvis en nummerplade anvendes i strid med vilkår for brug af nummerpladen, kan politiet inddrage nummerpladen.

§ 91. Hvis ejeren eller brugeren af et registreret køretøj efter denne bekendtgørelse har pligt til at anmelde køretøjet til om- eller afregistrering, og opfyldes denne pligt ikke, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 2. SKAT kan, når særlige grunde taler derfor, beslutte at afregistrere et køretøj, selv om køretøjets nummerplade ikke er afleveret. I så fald skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladerne efterlyse.

§ 92. Det registreres i Centralregisteret for Motorkøretøjer, om et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt rettidigt.

Stk. 2. Hvis et køretøj, der er indkaldt til syn, ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn inden fristens udløb, og køretøjet ikke er afregistreret, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 3. Hvis et køretøj får synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, og køretøjet ikke er afregistreret, skal politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 4. Pladeinddragelse efter stk. 2 eller 3 sker på grundlag af registreringerne i Centralregisteret for Motorkøretøjer, medmindre det bevises, at køretøjet er godkendt eller der er givet tilladelse til omsyn med en frist, der endnu ikke er udløbet.

International udveksling af oplysninger

§ 93. Hvis et køretøj senest har været registreret i en anden EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, opbevarer SKAT registreringsattesten i mindst seks måneder, jf. § 41.

Stk. 2. SKAT giver inden for en frist på to måneder den kompetente myndighed i den stat mv., der har udstedt registreringsattesten, underretning om registreringen her i landet. SKAT sender registreringsattesten til den pågældende myndighed, hvis denne anmoder herom senest seks måneder efter at registreringsattesten er afleveret.

§ 94. SKAT kan indgå aftale med vedkommende registreringsmyndighed i en anden stat, Færøerne eller Grønland om, at SKAT underretter myndigheden, hvis der sker registrering her i landet af et køretøj, der senest har været registreret i den pågældende stat mv.

Stk. 2. En sådan aftale kan kun indgås, hvis den pågældende registreringsmyndighed i den anden stat forpligter sig til på tilsvarende måde at underrette SKAT, hvis et køretøj registreres i den pågældende stat mv., og køretøjet senest har været registreret her i landet.

Udenlandske køretøjer

§ 95. Et udenlandsk køretøj, der ikke opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, må ikke bruges på færdselslovens område.

Stk. 2. SKAT afgør spørgsmål om brug af et udenlandsk køretøj på færdselslovens område.

Stk. 3. Politiet bistår SKAT med kontrollen med brug af udenlandske køretøjer på færdselslovens område.

Nordiske grænsenummerplader mv.

§ 96. SKAT kan tillade, at et udenlandsk køretøj, der ikke er registreret i en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, og som ikke opfylder betingelserne i §§ 30-32, registreres tidsbegrænset på nordiske grænsenummerplader.

Stk. 2. Tidsbegrænsningen kan ikke overstige et år. Registreringsattesten skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og på forlangende vises til politiet eller SKAT.

Stk. 3. Registrering kan gøres betinget af, at køretøjet godkendes af en synsvirksomhed.

§ 97. Hvis et køretøj, der er forsynet med dansk, finsk, norsk eller svensk midlertidig køretilladelse (registreringsattest) og tilsvarende grænsenummerplader, kører fra Danmark til et andet område end Finland, Norge eller Sverige, skal nummerpladerne og attesten afleveres til politiet eller SKAT på udkørselsstedet fra Danmark.

Stk. 2. Politiet, respektive SKAT, kontrollerer, at tilladelsen ikke er forældet, og sender nummerpladerne og registreringsattesten til den myndighed, der har udstedt dem.

Klage

§ 98. Afgørelser truffet af SKAT efter denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2, påklages til Landsskatteretten efter § 13, stk. 3-5, og §§ 40-46 i skatteforvaltningsloven.

Stk. 2. Afgørelser truffet af SKAT efter §§ 68-77 kan ikke påklages administrativt.

Kapitel 17

Straf

§ 99. Med bøde straffes den, der overtræder § 3 og § 4, jf. kapitlerne 4 og 5, § 6, stk. 2, § 13, jf. §§ 14-21, §§ 22-34, § 36, stk. 1 og 2, § 38, stk. 1, jf. stk. 2, § 54, §§ 63-66, § 68, stk. 3, §§ 70-72, § 73, stk. 1 og 2, § 74, stk. 4, § 75, stk. 8, § 76, stk. 4, §§ 79-81,§ 84, stk. 2, og § 95, stk. 1.

Stk. 2. På samme måde straffes efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2 og 3, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til bekendtgørelsen eller undlader at efterkomme forbud eller påbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen.

Kapitel 18

Ikrafttræden

§ 100. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juli 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1567 af 20. december 2007 om registrering af køretøjer mv., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 98 har virkning for klager, der modtages den 7. juli 2008 eller senere. For klager, der modtages før denne dato, finder § 98 i bekendtgørelse nr. 1567 af 20. december 2007 om registrering af køretøjer mv. anvendelse.

Stk. 4. § 86, stk. 3, har virkning for beløb, der efter § 86, stk. 1, forfalder til betaling den 1. januar 2009 eller senere.

§ 101. Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse.

Stk. 2. Køretøjer med nummerplader med enkelt bogstav kan fortsat anvende disse.

Stk. 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2, leveres erstatningsnummerplader ikke, jf. § 73 og § 74.

§ 102. For køretøjer, der er registreret før den 5. december 2005, kan registreringsattesten, mod betaling efter reglerne i færdselsloven for udstedelse af en genpart af registreringsattesten, ombyttes til en registreringsattest i to dele.

§ 103. Indehavere af et fast prøveskilt, der er udleveret før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal have fornyet retten til prøveskiltet.

Stk. 2. Rettighedsfornyelsen skal ske inden udgangen af kalenderåret 2013. SKAT kontakter den enkelte rettighedsindehaver, når fornyelsen skal ske. Rettighedsfornyelsen påbegyndes først i 2009.

Stk. 3. Ved rettighedsfornyelsen finder § 78 anvendelse.

Stk. 4. SKAT kan fastsætte nærmere regler for gennemførelsen af rettighedsfornyelsen.

Skatteministeriet, den 26. juni 2008

Kristian Jensen

/ Lene Skov Henningsen


Bilag 1

 
 
 
Følgende lande har ratificeret Wienerkonventionen
Albanien
Bahamaøerne
Bahrain
Belarus
Belgien
Bosnien og Herzegovina
Brasilien
Bulgarien
Côte d’Ivoire
Cuba
Danmark
Den Centralafrikanske Republik
Den Demokratiske Republik Congo
Estland
Filippinerne
Finland
Frankrig
Georgien
Grækenland
Guineau
Iran
Israel
Italien
Kazakstan
Kroatien
Kuwait
Letland
Litauen
Luxembourg
Makedonien
Marokko
Moldova
Monaco
Mongoliet
Niger
Norge
Pakistan
Polen
Republikken Congo
Rumænien
Rusland
San Marino
Schweiz
Senegal
Serbien og Montenegro
Seychellerne
Slovakiet
Slovenien
Sydafrika
Sverige
Tadjikistan
Tjekkiet
Tyrkmenistan
Tyskland
Ukraine
Ungarn
Uruguay
Uzbekistan
Zimbabwe
Østrig


Bilag 2

       
       
       
Indholdsfortegnelse
 
       
Terminologi
 
       
Afsnit I
Registrering
 
 
Kapitel 1
Ansvaret for Centralregisteret for Motorkøretøjer
§ 2
 
Kapitel 2
Typer af køretøjer, der skal registreres
§§ 3-5
 
Kapitel 3
Veterankøretøj
§ 6
 
Kapitel 4
Tilknytning her til landet
§§ 7-10
 
Kapitel 5
Registrering i udlandet mv.
§ 11 og § 12
 
Kapitel 6
Brug her i landet af et udenlandsk køretøj
§§ 13-21
 
Kapitel 7
Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet
§§ 22-29
 
Kapitel 8
Bevis for registrering i udlandet m.v.
§§ 30-34
 
Kapitel 9
Registreringsgrundlaget
§§ 35-54
 
Kapitel 10
Registreringsattest
§§ 55-59
 
Kapitel 11
Tidsbegrænset eller midlertidig registrering
§§ 60-62
 
Kapitel 12
Ændring af registrerede oplysninger og afmelding
§§ 63-67
       
Afsnit II
Nummerplader mv.
 
 
Kapitel 13
Nummerpladen
§§ 68-74
 
Kapitel 14
Særlige nummerplader mv.
§§ 74-85
       
Afsnit III
Betaling, kontrol, klage, straf mv.
 
 
Kapitel 15
Betaling
§§ 86-89
 
Kapitel 16
Kontrol mv.
§§ 90-98
 
Kapitel 17
Straf
§ 99
 
Kapitel 18
Ikrafttræden
§§ 100-103

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, EF-Tidende 1999, L 138, s. 57, som ændret ved Kommissionens direktiv 2003/127/EF, EU-Tidende 2004, L10, s. 29.