Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om greencardordningens pointsystem

I medfør af udlændingelovens § 9 a, stk. 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 6. august 2007 som ændret ved lov nr. 486 af 17. juni 2008 fastsættes:

§ 1. Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, meddeles på baggrund af det i bilag 1 optrykte pointsystem.

Stk. 2. En udlænding skal opnå mindst 100 point for at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.

§ 2. Der gives point for udlændingens uddannelsesniveau. Der kan gives point for ét uddannelsesniveau.

Stk. 2. Der kan gives bonuspoint, hvis udlændingens uddannelsesretning er inden for et område, der er omfattet af positivlisten, jf. udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2. Bonuspoint for uddannelsesretning inden for et område, der er omfattet af positivlisten, vil blive givet, når der er knyttet bestemte uddannelseskrav til at kunne bestride et job, der er omfattet af positivlisten.

Stk. 3. Der gives bonuspoint til en udlænding, der har afsluttet sin uddannelse på et anerkendt universitet efter den seneste THES-QS World Ranking.

§ 3. Der gives point for sprogfærdigheder i enten dansk, svensk eller norsk. Der gives endvidere point for sprogfærdigheder i enten engelsk eller tysk.

Stk. 2. Point for sprogfærdigheder gives på grundlag af enten aflagte sprogprøver i dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk, som ligger på A2-niveau eller derover, jf. Common European Framework of Reference (CEFR), og som figurerer på den liste, der er offentliggjort af Association of Language Testers in Europe (ALTE), eller efter de i bilag 2 optrykte sprogprøver. En vejledende liste over relevante prøver offentliggøres på hjemmesiden www.nyidanmark.dk.

Stk. 3. Sprogfærdigheder kan også dokumenteres ved, at udlændingen fremlægger en arbejdsgivererklæring, hvoraf det fremgår, at udlændingen har haft dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk som arbejdssprog i mindst 1 år, eller ved bevis for, at udlændingen på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk har gennemført mindst 1 års studier på en videregående uddannelse afsluttet med eksamen. Udlændingen vil i disse tilfælde blive betragtet som havende bestået en sprogprøve på niveau med studieprøven.

Stk. 4. Der gives højst 30 point for sprogfærdigheder.

§ 4. Der gives point for arbejdserfaring inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse som forsker eller inden for områder, der er omfattet af positivlisten, eller anden arbejdserfaring.

§ 5. Der gives point for videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz eller point for lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Stk. 2. Der gives bonuspoint for dansk som sprogfærdighed på baggrund af en af de i § 3, stk. 2, nævnte prøver.

§ 6. Der gives point for udlændingens alder efter udlændingens alder på ansøgningstidspunktet.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1135 af 1. oktober 2007 ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 25. juni 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Vibeke Hauberg


Bilag 1

Greencardordningens pointsystem

Grundlag for tildeling af point i forbindelse med meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, jf. § 9 a, stk. 15.

 
Kriterium
Point
Bonus-point
Maxpoint
1
Uddannelse (der gives point for ét uddannelsesniveau)
     
         
 
Bachelorgrad/Afsluttet mellemlang videregående uddannelse
30
   
 
Bachelorgrad efterfulgt af 1-årig masteruddannelse
50
   
 
Kandidatgrad
60
   
 
Ph.d.
80
   
         
 
Bonus for uddannelsesretning (inden for område omfattet af positivlisten)
 
10
 
         
 
Bonus for anerkendt universitet
     
 
Placering i top 400
 
5
 
 
Placering i top 200
 
10
 
 
Placering i top 100
 
15
 
       
105
2
Sprogfærdigheder
     
         
 
Prøve i Dansk 1 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 1)
5
   
 
Prøve i Dansk 2 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 2)
10
   
 
Prøve i Dansk 3 (eller prøve i svensk/norsk svarende til Prøve i Dansk 3)
15
   
 
Studieprøven eller prøve på højere niveau (eller prøve i svensk/norsk svarende til Studieprøven eller højere niveau)/1 års studier eller arbejde på dansk/svensk/norsk
20
   
         
 
og
     
         
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 1
5
   
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 2
10
 
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Prøve i Dansk 3
15
 
 
Prøve i engelsk eller tysk svarende til Studieprøven eller højere niveau/ 1års studier eller arbejde på engelsk eller tysk
20
 
30
(uanset 2x studieprøve)
3
Arbejdserfaring som forsker eller inden for områder, der er omfattet af positivlisten
     
         
 
1-2 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse
10
   
 
3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse
15
   
         
 
eller
     
         
 
Anden arbejdserfaring
     
         
 
3-5 års arbejde inden for de seneste 5 år forud for ansøgningens indgivelse
5
 
15
4
Tilpasningsevne
     
         
 
Mindst et års videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz
5
   
 
Mindst tre år videregående uddannelse afsluttet med eksamen i et EU/EØS-land eller Schweiz
10
   
         
 
eller
     
         
 
Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst et sammenhængende år
5
   
 
Lovligt ophold og beskæftigelse i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst to sammenhængende år
10
   
         
 
Bonus for dansk som sprogfærdighed (mindst Prøve i Dansk 2)
 
5
15
5
Alder
     
         
 
35-40 år
10
   
 
34 år eller yngre
15
 
15

En udlænding skal opnå 100 point for at kunne få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.


Bilag 2

 
Ud over de i § 3, stk. 2, 1. pkt., nævnte ALTE-sprogprøver kan følgende prøver anvendes som dokumentation for engelskkundskaber på studieprøveniveau:
 
TOEFL computerbaseret med test score: mindst 200 point
TOEFL internetbaseret med test score: mindst 72 point
TOEFL papirbaseret med test score: mindst 533 point