Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007 om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008), som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 29. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 61 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2:

»Stk. 2. Efter den 26. juni 2008 kan Fiskeridirektoratet tildele ekstra årsmængder for 2008 til kystfiskerfartøjer, der i 2007 har deltaget i puljefiskeri, hvor der både indgår kystfiskerfartøjer og fartøjer, der ikke har kystfiskerstatus, uanset om vilkåret i stk.1 er opfyldt.«

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 3-4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. juni 2008

Fiskeridirektoratet, den 24. juni 2008

Esben Egede Rasmussen

/ Birgit Bolgann