Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af løsgående heste

I medfør af § 30 a, stk. 3, i lov nr. 528 af 6. juni 2007 om hold af heste, som ændret ved lov nr. 315 af 30. april 2008, fastsættes:

§ 1. Forsikringspligten omfatter alle heste med undtagelse af heste, der holdes af det offentlige.

Stk. 2. Forsikringen skal dække personskade på indtil 10.000.000 kr. og tingsskade på indtil 2.000.000 kr. for den ved en enkelt begivenhed forårsagede skade.

§ 2. Forsikringen skal tegnes i et forsikringsselskab, der er medlem af foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte heste. Ethvert ansvarsforsikringsselskab, som i Danmark lovligt udbyder forsikringer, der dækker ansvaret i henhold til § 30 a, stk. 1, i lov om hold af heste, har pligt til at være medlem af foreningen. Ansvarsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen, er forpligtet til at overtage forsikring for enhver forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil underkaste sig selskabets almindelige forretningsbetingelser.

§ 3. Selskabet skal tegne forsikringen således, at ethvert erstatningsansvar i forhold til tredjemand påhviler selskabet, og at den omstændighed, at forsikringstageren handler imod eller ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, ikke berettiger dette til over for en erstatningsberettiget skadelidt at nægte betaling.

Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet til forsikringstageren, sker det på selskabets egen risiko, således at selskabet over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den pågældende til gode.

Stk. 3. Har flere skadelidte krav på erstatning i anledning af samme under forsikringen faldende skade, og overstiger deres krav tilsammen, hvad selskabet er pligtig til at yde, skal de, for så vidt kravene er anmeldt til selskabet eller på anden måde kommet til dets kundskab, fyldestgøres forholdsmæssigt.

§ 4. Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte heste har over for Justitsministeriet påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må antages forvoldt af ukendt hest, og til – mod regres over for den ansvarlige – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en hest, for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Erstatning ydes ikke ud over de i § 1 angivne beløb. For de i § 1 nævnte heste, der holdes af det offentlige, hæfter foreningen dog ikke.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Justitsministeriet, den 25. juni 2008

Lene Espersen

/ Lennart Houmann