Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0036
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Idrætsbegivenheder omfattet af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Kapitel 2   Kontrollørers uddannelse

Kapitel 3   Legitimation mv.

Kapitel 4   Politiets videregivelse af oplysninger til autoriserede kontrollører

Kapitel 5   Autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget fra politiet

Kapitel 6   Idrætsklubber

Kapitel 7   Straf og ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder1)

I medfør af § 1, stk. 2, § 4, stk. 6, § 6, stk. 4, og § 9, stk. 4, i lov nr. 307 af 30. april 2008 om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder fastsættes:

Kapitel 1

Idrætsbegivenheder omfattet af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

§ 1. Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder finder anvendelse i forbindelse med afviklingen af følgende begivenheder inden for herreidræt:

1) Fodboldlandskampe.

2) Fodboldkampe, herunder træningskampe, med deltagelse af hold fra superligaen, 1. og 2. division.

3) Internationale fodboldkampe i UEFA-regi.

Kapitel 2

Kontrollørers uddannelse

§ 2. Kontrollører ved de idrætsbegivenheder, der er omfattet af § 1, skal være autoriserede.

Stk. 2. Politiet kan efter ansøgning meddele autorisation til personer, der

1) er fyldt 18 år,

2) opfylder kravene til uddannelse efter stk. 3 og 4,

3) ikke er dømt for strafbart forhold, der indebærer en nærliggende fare for misbrug af hvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

4) ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Stk. 3. Kravet efter stk. 2, nr. 2, er opfyldt, hvis ansøgeren har gennemført en uddannelse, der giver den pågældende det fornødne kendskab til de regler, som er relevante for autoriserede kontrollører, herunder om behandling af personoplysninger, magtanvendelse og forbud mod diskrimination. Uddannelsen skal også sikre, at ansøgeren får den fornødne viden om kontrollørers opgaver, generel sikkerhed på stadion, egen sikkerhed, konflikthåndtering, samarbejde med politiet og publikumshåndtering.

Stk. 4. En uddannelse som nævnt i stk. 3 skal være godkendt af justitsministeren.

Stk. 5. Politiet kan meddele dispensation fra kravet om uddannelse efter stk. 2, nr. 2, hvis ansøgeren i øvrigt har de fornødne kvalifikationer.

§ 3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af autorisationer efter denne bekendtgørelse. En ansøger kan autoriseres, hvis den pågældende godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan anerkendes efter direktivets regler, og hvis den pågældende i øvrigt opfyldet betingelserne i § 2.

Stk. 2. I sager om tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 5, stk. 2, skal tjenesteyderen indgive anmeldelse efter direktivets artikel 7, stk. 1, og anmeldelsen skal ledsages af de dokumenter, som er nævnt i direktivets artikel 7, stk. 2. Politiet kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktivets artikel 7, stk. 4.

Stk. 3. Sager om etablering behandles efter reglerne i direktivets artikel 11-14, 15, stk. 3, og 50-52.

§ 4. Politiet kan indtil den 1. juli 2009 meddele midlertidig autorisation som kontrollør til personer, der ikke opfylder kravene efter § 2, stk. 2, nr. 2, eller § 2, stk. 5.

Stk. 2. Der kan alene meddeles midlertidig autorisation efter stk. 1, hvis ansøgeren ikke har haft mulighed for at gennemføre den nødvendige uddannelse. I den midlertidige autorisation fastsættes frister for gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 3. En midlertidig autorisation bortfalder, hvis den pågældende ikke har gennemført uddannelsen inden udløbet af den frist, der er fastsat i autorisationen.

Kapitel 3

Legitimation mv.

§ 5. Rigspolitiet udsteder et personlegitimationskort til autoriserede kontrollører.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører skal under udførelse af deres funktion altid være i besiddelse af personlegitimationskortet. Personlegitimationskortet skal forevises politiet på forlangende.

Stk. 3. En person, som har fået meddelt midlertidigt autorisation efter § 4, skal være i besiddelse af en kopi af den midlertidige autorisation, medmindre politiet har anvist andet. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. Autoriserede kontrollører skal under udførelse af deres funktion være uniformerede eller på anden måde fremstå, så det klart fremgår, hvilken funktion de varetager.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører skal i deres påklædning klart adskille sig fra politiet.

Kapitel 4

Politiets videregivelse af oplysninger til autoriserede kontrollører

§ 7. Politiet kan til autoriserede kontrollører videregive oplysninger om, hvilke personer der er meddelt generel karantæne efter § 2 i lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, hvis videregivelsen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

Stk. 2. Oplysninger om meddelte generelle karantæner må alene videregives til autoriserede kontrollører, der skal udføre kontrolopgaver i forbindelse med den konkrete idrætsbegivenhed.

Stk. 3. Beslutningen om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 træffes af politiet i den kreds, hvor idrætsbegivenheden skal afvikles.

§ 8. Politiet kan tidligst 24 timer før idrætsbegivenhedens start videregive oplysninger efter § 7 til autoriserede kontrollører om navn, eventuelle særlige kendetegn og foto vedrørende de personer, der er meddelt generel karantæne, når oplysningerne er relevante i forhold til den konkrete idrætsbegivenhed.

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk. 1 skal videregives på lister, hvor de enkelte eksemplarer er nummererede. Listerne må alene udleveres til autoriserede kontrollører i det antal, der i forhold til den enkelte idrætsbegivenhed er nødvendigt for at sikre, at personer, der er meddelt generel karantæne, ikke får adgang til stadion.

Stk. 3. Politiet skal registrere oplysninger om numrene på de lister, der udleveres, samt oplysninger om, hvem listerne er udleveret til.

Stk. 4. Politiet påser, at alle udleverede lister tilbageleveres til politiet snarest muligt og senest 24 timer efter idrætsbegivenhedens afslutning.

Kapitel 5

Autoriserede kontrollørers behandling af oplysninger modtaget fra politiet

§ 9. Autoriserede kontrollører kan behandle oplysninger modtaget i medfør af § 7, i det omfang behandlingen er nødvendig for at håndhæve karantæner.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af § 7. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse.

§ 10. Autoriserede kontrollører skal behandle og opbevare de lister, der er nævnt i § 8, stk. 2, på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for, at uvedkomne personer får adgang til listerne.

Stk. 2. Autoriserede kontrollører skal kvittere for modtagelsen af listerne.

Stk. 3. Listerne over personer, der er meddelt generel karantæne, må ikke uretmæssigt kopieres eller afskrives.

Stk. 4. Listerne over personer, der er meddelt generel karantæne, skal tilbageleveres til politiet snarest muligt og senest 24 timer efter idrætsbegivenhedens afslutning.

Kapitel 6

Idrætsklubber

§ 11. Idrætsklubber, der beskæftiger autoriserede kontrollører, skal sikre, at de pågældende kontrollører overholder § 5, stk. 2 og 3, § 6, § 9, stk. 1, og § 10.

§ 12. Idrætsklubber, der beskæftiger autoriserede kontrollører, er dataansvarlige, jf. lov om behandling om personoplysninger.

Stk. 2. Idrætsklubberne skal foretage anmeldelse til og indhente tilladelse fra Datatilsynet efter §§ 48 og 50 i lov om personoplysninger inden iværksættelse af en behandling af oplysninger, som autoriserede kontrollører har modtaget.

Kapitel 7

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der overtræder § 5, stk. 2 og 3, § 6, § 9, stk. 1, § 10 og § 11, med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Justitsministeriet, den 26. juni 2008

Lene Espersen

/ Carsten Kristian Vollmer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, (EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22).