Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indledende bestemmelser

Kapitel 2   Afgivelse af erklæringer

Kapitel 3   Straffebestemmelser

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

I medfør af § 16, stk. 4, og § 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed, der kræves i henhold til lovgivningen, eller som ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Tilsvarende gælder ved afgivelse af udtalelser om ledelsesberetninger.

Stk. 2. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne uafhængigt af hvervgiver og under hensyn til de forhold, som modtagerne må forventes normalt at tillægge betydning, når de træffer beslutninger. Revisor skal derfor tage stilling til alle forhold, medmindre de er uvæsentlige for formålet med erklæringen og udtalelsen, og andet ikke fremgår af lovgivningen m.v.

Stk. 3. Revisor skal udforme erklæringerne og udtalelserne i et entydigt og let forståeligt sprog.

Stk. 4. Modtagerne forudsættes i denne bekendtgørelse at være de personer, virksomheder og offentlige myndigheder m.v., hvis beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af erklæringerne og udtalelserne.

§ 2. Ved et regnskab forstås i denne bekendtgørelse:

1) en årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et del­års­kon­cern­regn­skab i henhold til årsregnskabsloven, samt

2) et andet tilsvarende regnskab, som ikke er omfattet af nr. 1, og som i det mindste indeholder en resultatopgørelse, en balance og forklarende noter, og som tjener et generelt formål og retter sig mod en bred kreds af brugere.

Kapitel 2

Afgivelse af erklæringer

Revisionspåtegninger på reviderede regnskaber

§ 3. En revisionspåtegning på et regnskab er revisors erklæring om den udførte revision.

Stk. 2. Hvis et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, skal der indgå en revisionspåtegning i årsrapporten, som omfatter alle de revisionspligtige dele heraf. Hvis årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, der ikke er revideret, skal revisionspåtegningen desuden indeholde en udtalelse fra revisor, jf. § 5, stk. 1, nr. 7.

Stk. 3. I modervirksomheder, der aflægger et regnskab som omhandlet i § 2, nr. 1 eller 2, og som aflægger koncernregnskab, skal der afgives en fælles revisionspåtegning for årsregnskabet og koncernregnskabet. Reglerne i §§ 5-8 finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Er det aftalt, at revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed på en eller flere supplerende beretninger, der indgår i en årsrapport, kan erklæringerne for beretningerne udarbejdes særskilt. Sådanne erklæringer udformes i henhold til §§ 13-16.

§ 5. Revisionspåtegningen skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge:

1) En identifikation af det regnskab, der er revideret og hvilken regnskabsmæssig begrebsramme, der er anvendt ved dets udarbejdelse,

2) en omtale af revisors ansvar for revisionen samt en omtale af den udførte revision, jf. stk. 2,

3) forbehold i henhold til § 6, eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold, jf. stk. 3,

4) en konklusion vedrørende den udførte revision, jf. stk. 4-6,

5) supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet, jf. § 7, stk. 1,

6) supplerende oplysninger vedrørende andre forhold, jf. § 7, stk. 2, og

7) hvor ledelsesberetning er udarbejdet, en udtalelse fra revisor om, hvorvidt revisors gennemlæsning af ledelsesberetningen, baseret på den udførte revision af årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, har givet anledning til bemærkninger, jf. stk. 7 og 8.

Stk. 2. I omtalen af revisors ansvar samt af den udførte revision skal oplyses om revisionens formål og karakter samt om de revisionsstandarder, der er anvendt ved revisionen. Det skal særskilt oplyses, hvis revisionen omfatter andet end regnskabet.

Stk. 3. Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: »Revisionen har ikke givet anledning til forbehold«.

Stk. 4. I konklusionen skal oplyses, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle andre krav til regnskabsaflæggelsen. Herunder skal det oplyses, hvorvidt regnskabet, såfremt det er foreskrevet i lovgivningen eller i andre bestemmelser, giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav.

Stk. 5 . Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. stk. 6. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om »Forbehold«.

Stk. 6. En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at regnskabet ikke opfylder kravet om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller ikke opfylder tilsvarende, generelle kvalitetskrav.

Stk. 7. Udtalelsen om ledelsesberetningen skal, hvis der ikke er overensstemmelse med årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab, og dette skyldes fejl i ledelsesberetningen, som ikke er uvæsentlige, indeholde oplysninger om, hvori eventuelle uoverensstemmelser består. Hvis revisor herudover bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, skal udtalelsen ligeledes omfatte en beskrivelse heraf.

Stk. 8. Oplysningerne efter stk. 1, nr. 7, skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Udtalelse om ledelsesberetningen«.

Stk. 9. Revisionspåtegningen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage revisionen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives revisionspåtegningen af den eller de revisorer, til hvem revisionen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 10, skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Stk. 10. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

§ 6. Revisor skal i revisionspåtegningen tage forbehold, hvis:

1) revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler, eller

2) revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, at regnskabet er uden væsentlige fejl.

Stk. 2. Forbehold efter stk. 1 skal altid tages når:

1) regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et ret­vi­sen­de billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav,

2) regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige,

3) usikkerhed vedrørende opgørelsen af regnskabet eller usædvanlige forhold, som har påvirket det, ikke er tilstrækkeligt oplyst,

4) regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, men revisor finder, at forudsætningen ikke er opfyldt,

5) forhold af betydning for regnskabet ikke er tilstrækkeligt oplyst for revisor,

6) revisor ikke kan udtrykke en konklusion vedrørende dele af regnskabet eller regnskabet som helhed, eller

7) regnskabet i øvrigt ikke er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens eller eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.

Stk. 3. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af revisionspåtegningen. Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Forbehold«.

Stk. 4. Revisor skal i revisionspåtegningen tydeligt begrunde sine forbehold.

Stk. 5. Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet.

§ 7. Revisor skal i revisionspåtegningen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold i regnskabet, som revisor påpeger uden at tage forbehold.

Stk. 2. Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt, og den pågældende overtrædelse ikke er uvæsentlig. Der skal endvidere særskilt gives supplerende oplysninger om forhold, som revisor er blevet bekendt med under sit arbejde, og som giver en begrundet formodning om, at medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller undladelser, der berører virksomheden, tilknyttede virksomheder, virksomhedsdeltagere, kreditorer eller medarbejdere. Herunder skal altid oplyses om overtrædelse af:

1) straffelovens kapitel 28 samt skatte-, afgifts- og tilskudslovgivningen,

2) den for virksomheden fastsatte selskabsretlige eller tilsvarende lovgivning, eller

3) lovgivningen om regnskabsaflæggelse, herunder om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale.

Stk. 3. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold.

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet«, mens oplysningerne efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften »Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold«.

§ 8. Er der i revisionspåtegningen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning.

Erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber

§ 9. En erklæring om gennemgang (review) af et regnskab skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge:

1) En identifikation af det gennemgåede regnskab,

2) en omtale af revisors ansvar, jf. stk. 2,

3) en omtale af indholdet af den udførte gennemgang (review), herunder at revision ikke er foretaget,

4) forbehold, jf. § 10,

5) en konklusion, jf. stk. 3 og 4 og

6) supplerende oplysninger, jf. § 11.

Stk. 2. I omtalen af revisors ansvar skal oplyses om de standarder, der er anvendt ved revisors gennemgang (review).

Stk. 3. Revisors konklusion skal udtrykke, om revisor ved sin gennemgang (review) er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at regnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte regnskabsmæssige begrebsramme eller andre tilsvarende, generelle kvalitetskrav (begrænset sikkerhed).

Stk. 4. Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. § 5, stk. 5. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om regnskabet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om »Forbehold«.

Stk. 5. Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage gennemgangen. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af den eller de revisorer, til hvem gennemgangen er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 6, skal tydeligt fremgå af påtegningen.

Stk. 6. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

§ 10. Revisor skal i erklæringen tage forbehold i de tilfælde, som følger af § 6, stk. 1.

Stk. 2. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen. Forbeholdet skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Forbehold«.

Stk. 3. Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold.

§ 11. Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold.

Stk. 2. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold. Oplysningerne skal angives i et særskilt afsnit med overskriften: »Supplerende oplysninger«.

§ 12. Er der i erklæringen henvist til regnskabet, skal henvisningen foretages til konkrete poster eller noter i regnskabet eller til konkrete afsnit i en eventuel ledelsesberetning.

Andre erklæringer med sikkerhed

§ 13. Afgiver revisor andre erklæringer med sikkerhed, der ikke er omfattet af §§ 3-12, finder reglerne i §§ 14-16 anvendelse.

§ 14. En erklæring med sikkerhed efter § 13 skal i det mindste indeholde følgende i nævnte rækkefølge:

1) En identifikation af det forhold, hvorom der afgives erklæring (erklæringsemnet) og en beskrivelse af erklæringsopgaven,

2) en omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde, jf. stk. 2,

3) forbehold, jf. § 15,

4) en konklusion om det udførte arbejde, jf. stk. 3-5, og

5) supplerende oplysninger, jf. § 16.

Stk. 2. I omtalen af det udførte arbejde skal oplyses om erklæringsopgavens formål og karakter. Herunder skal oplyses om anvendte standarder.

Stk. 3. I en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed skal revisors konklusion udtrykke, om erklæringsemnet giver et retvisende billede eller er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, den er vurderet eller målt efter. I en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed skal revisors konklusion udtrykke, om revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter.

Stk. 4. Konklusionen skal være enten uden forbehold, med forbehold eller afkræftende, jf. stk. 5. Hvis revisor ikke kan udtrykke en konklusion om erklæringsemnet, skal dette angives i et særskilt afsnit efter afsnittet om »Forbehold«.

Stk. 5. En afkræftende konklusion indeholder oplysning om, at erklæringsemnet ikke giver et retvisende billede eller ikke er udarbejdet i overensstemmelse med de anvendte kriterier, det er vurderet eller målt efter.

Stk. 6. Erklæringen skal dateres og underskrives af den eller de revisorer, der er valgt til at foretage erklæringsopgaven. Hvor en revisionsvirksomhed er valgt, underskrives erklæringen af den eller de revisorer, til hvem erklæringsopgaven er overdraget. Revisionsvirksomhedens navn og revisors navn samt angivelse af, om vedkommende er statsautoriseret eller registreret revisor, jf. dog stk. 7, skal tydeligt fremgå af erklæringen.

Stk. 7. En revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 10, stk. 1, skal angive den faglige titel, som den pågældende er berettiget til efter godkendelse i henhold til regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

§ 15. Revisor skal i erklæringen tage forbehold, hvis de oplysninger, der er lagt til grund for det udførte arbejde, er behæftet med væsentlige fejl eller mangler eller revisor ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet bevis til at konkludere, at erklæringsemnet er uden væsentlige fejl. Desuden skal revisor tage forbehold, hvis usikkerhed ikke er tilstrækkeligt oplyst, og denne usikkerhed ikke er uvæsentlig.

Stk. 2. Tager revisor forbehold, skal dette klart fremgå af erklæringen.

Stk. 3. Revisor skal i erklæringen tydeligt begrunde sine forbehold.

§ 16. Revisor skal i erklæringen give supplerende oplysninger om eventuelle forhold, som revisor påpeger uden at tage forbehold.

Stk. 2. Supplerende oplysninger må ikke erstatte et forbehold.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 17. Overtrædelse af § 1, stk. 2, §§ 3-12 og §§ 14-16 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2. pkt., § 3, stk. 2, 2. pkt., § 5, stk. 1, nr. 7, og § 5, stk. 7 og 8, vedrørende revisors udtalelser om ledelsesberetninger træder i kraft den 1. september 2008 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. september 2008 eller senere. Indtil da finder denne bekendtgørelse tilsvarende anvendelse på sådanne ledelsesberetninger med de tilpasninger, der følger af, at ledelsesberetningen indgår som en revisionspligtig del af årsrapporten i lighed med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 26. juni 2008

Niels Henrik Englev

/ Lykke Jensen