Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1543 af 19. december 2007 om regulering af fiskeriet i 2008 og visse vilkår for fiskeriet i følgende år (Reguleringsbekendtgørelsen 2008), som ændret ved bekendtgørelse nr. 304 af 29. april 2008 og bekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:

»Fiskeri kan gøres betinget af en tilladelse. Tilladelser udstedes af Fiskeridirektoratet i overensstemmelse med bilag 3. Oplysning om, hvilke tilladelser, der er udstedt til et fartøj, er offentligt tilgængeligt.«

2. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 a

Offentligt tilgængelige oplysninger om FKA

§ 88 a. Fiskeridirektoratets edb-register over FKA er offentligt tilgængeligt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Fiskeridirektoratet, den 26. juni 2008

Esben Egede Rasmussen

/ Birgit Bolgann