Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0048
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse for lån anmeldt til tinglysning i forbindelse med pengeinstitutters udstedelse af særligt dækkede obligationer 1)

I medfør af § 152 h, stk. 1, nr. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 22. maj 2008, som ændret ved lov nr. 515 af 17. juni 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for den sikkerhedsstillelse, som pengeinstitutter efter 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed modtager for lån ydet på grundlag af særligt dækkede obligationer, når pantebrevet er anmeldt til tinglysning.

Sikkerhedsstillelse

§ 2. For lån ydet på grundlag af pantebrev, som er anmeldt til tinglysning, jf. § 152 c, stk. 1, nr. 1, 2. pkt., i lov om finansiel virksomhed, skal den stillede sikkerhed garantere for lånets indfrielse og omkostningerne i forbindelse hermed, herunder for eventuelle restancer, hvis pantebrevet ikke bliver endeligt tinglyst med den forudsatte prioritetsstilling.

§ 3. Som sikkerhedsstillelse kan alene anvendes de i § 152 c, stk. 1, nr. 3-7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver.

Stk. 2. Hvis sikkerheden stilles i form af de i § 152 c, stk. 1, nr. 6 og 7, i lov om finansiel virksomhed nævnte aktiver, skal sikkerheden medregnes i 15 pct.-grænsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Uanset stk. 2 skal en garanti fra et pengeinstitut stillet i henhold til § 8, stk. 1 eller 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ikke medregnes i 15 pct.-grænsen, hvis garantien kun afdækker den risiko, som er forbundet med pantebrevets endelige tinglysning.

Stk. 4. Ved lån som nævnt i § 8, stk. 3, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. kan Finanstilsynet dispensere fra kravet om, at en garanti fra et pengeinstitut skal medregnes i 15 pct.-grænsen.

§ 4. Garantierklæringen eller anden sikkerhedsstillelse skal være modtaget i pengeinstituttet senest samtidig med lånets udbetaling. Dokumentation herfor skal opbevares i lånesagen.

§ 5. Værdien af den sikkerhed, jf. § 3, som stilles midlertidigt for lånet, skal til enhver tid mindst svare til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer.

Frist

§ 6. Pengeinstituttet skal uden ugrundet ophold tilvejebringe endeligt tinglyst pantebrev.

Frigivelse af sikkerhedsstillelsen

§ 7. Pengeinstituttet må tidligst frigive sikkerhedsstillelsen, når instituttet har modtaget endeligt tinglyst pantebrev uden præjudicerende retsanmærkninger.

Straffebestemmelser

§ 8. Overtrædelse af §§ 2, 3, stk. 1-3, § 4, § 6 og § 7 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Finanstilsynet, den 26. juni 2008

Henrik Bjerre-Nielsen

/ Jørn Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning), (EU-Tidende 2006 nr. L 177, s. 1).