Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31996L0002
 
32002L0020
 
32002L0021
 
32002L0022
 
32002L0058
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde

Kapitel 2   Krav til ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester

Kapitel 3   Fælles vilkår for udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til slutbrugere

Kapitel 4   Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og lokaliseringsdata, sikkerhed og oplysningspligt

Kapitel 5   Straffebestemmelser

Kapitel 6   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

I medfør af §§ 9-11, § 14, § 23, stk. 3, § 29, stk. 1, § 33, § 85 og § 112, stk. 2 og 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter ethvert udbud af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, krav til ejere af kommunikationsnet samt udbud af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke etablering og drift af betalingstelefoner, fordeling af radio- og tv-programmer i fællesantenneanlæg eller fællesantenneanlæg, der kun anvendes til fordeling af radio- og tv-programmer.

Stk. 3. Udbud af elektroniske kommunikationstjenester, der alene udbydes ved hjælp af forudbetalte kort, eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, er ikke omfattet af § 9, § 10, stk. 1 og 2, §§ 12 og 13, og §§ 14-26.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 9 og 10, § 12, §§ 14-16, § 18, stk. 2 og 3, og §§ 21-24 kan efter forudgående aftale mellem slutbrugeren og udbyderen af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fraviges i aftaler, hvor der er tale om kundeforhold, der ikke er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

Stk. 5. Pligten til at tilbyde frit operatørvalg, jf. § 22, stk. 3, og § 23, stk. 3, gælder kun i det omfang, det følger af § 35 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

Definitioner

§ 2. Ved elektroniske kommunikationstjenester, der udbydes alene ved hjælp af forudbetalte kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, forstås udbud af tjenester, hvor slutbrugeren via køb af et kort eller elektroniske kommunikationstjenester, der kan sidestilles hermed, forudbetaler den samlede tjeneste, inklusive løbende forbrug.

Stk. 2. Ved trafikdata forstås data, som behandles med henblik på overføring af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet eller debitering heraf.

Stk. 3. Ved lokaliseringsdata forstås data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet, og angiver den geografiske placering af det terminaludstyr, som brugeren af en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste anvender.

Stk. 4. Ved tillægstjeneste forstås enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafik- eller lokaliseringsdata ud over trafikdata, der er nødvendig for overføring af kommunikation eller debitering heraf.

Stk. 5. Ved bruger forstås en fysisk person, som anvender en offentligt tilgængelig elektronisk kommunikationstjeneste i privat eller forretningsmæssigt øjemed uden nødvendigvis at abonnere på den pågældende tjeneste.

Stk. 6. I det omfang denne bekendtgørelse refererer til begreber, som er defineret i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, henvises til de i loven fastlagte definitioner.

Kapitel 2

Krav til ejere af elektroniske kommunikationsnet og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller - tjenester

§ 3. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, der tillader brugerne at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, skal sikre, at alle brugere og slutbrugere, der er tilsluttet nettet eller tjenesten, kan

1) foretage gratis opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og

2) foretage opkald til forsyningspligtudbyders teksttelefontjeneste og denne tjenestes nødkaldenummer.

Stk. 2. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, som nævnt i stk. 1, er ikke forpligtet til at efterleve de i stk. 1 beskrevne krav i de tilfælde, hvor opkald til telefonnumre i den danske nummerplan sker via en elektronisk kommunikationstjeneste, der udbydes af tredjemand.

§ 4. Udbydere af ikke-offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at opkald fra de tilsluttede slutbrugere til den offentlige alarmtjeneste (112) straks termineres i et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at opkald fra de tilsluttede slutbrugere til den offentlige alarmtjeneste (112) straks termineres i forsyningspligtudbyders elektroniske kommunikationsnet.

Stk. 3. Forsyningspligtudbyder skal sikre, at alarmopkald straks dirigeres

1) til den alarmcentral, der hører til den pågældende slut­brugers tilslutning til det offentlige elektroniske kommunikationsnet,

2) til den alarmcentral, der hører til den pågældende slut­brugers tilslutning til et elektronisk kommunikationsnet, der ikke er offentligt, hvis forsyningspligtudbyders oplysninger, jf. stk. 4, tillader det, eller

3) efter nærmere aftale mellem forsyningspligtudbyder og alarmmyndighederne.

Stk. 4. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal efter nærmere aftale med forsyningspligtudbyder sikre, at oplysninger, der er nødvendige for den i stk. 3 nævnte dirigering af alarmopkaldet, stilles til rådighed for forsyningspligtudbyder senest samtidig med, at alarmopkaldet til den offentlige alarmtjeneste (112) foretages.

§ 5. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, der tillader brugerne at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, skal bidrage med at tilvejebringe og stille retvisende oplysninger til brug for stedbestemmelse til rådighed for den offentlige alarmtjeneste (112), senest samtidig med, at alarmopkaldet til den offentlige alarmtjeneste (112) foretages. Dette skal ske ved

1) som minimum at sikre, at relevante, grundlæggende oplysninger til brug for stedbestemmelse af alarmopkald stilles til rådighed for den offentlige alarmtjeneste (112), herunder nummeroplysningsdata, jf. § 34, stk. 2, 1. pkt., i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, og,

2) i det omfang det er teknisk muligt, at sikre tilvejebringelse og overførsel af stedbestemmelsesoplysninger om brugers fysiske position sammen med hvert enkelt alarmopkald til den offentlige alarmtjeneste (112 ), såfremt brugers fysiske position kan afvige fra abonnentadressen eller installationsadressen.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at stedbestemme et alarmopkald, jf. stk. 1, nr. 2, skal udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og ejere af elektroniske kommunikationsnet, der tillader brugerne at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, i tillæg til de i stk. 1, nr. 1, nævnte oplysninger stille andre relevante oplysninger om særlige anvendelser af tjenester og net m.m., som kan have betydning for validiteten af oplysninger som nævnt i stk. 1, nr. 1, til rådighed for den offentlige alarmtjeneste (112).

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte bidrag samt de i stk. 2 nævnte oplysninger til at stedbestemme alarmopkald til den offentlige alarmtjeneste (112) fastlægges efter nærmere aftale mellem alarmmyndighederne, forsyningspligtudbyder og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester.

Stk. 4. Ejere af elektroniske kommunikationsnet, som nævnt i stk. 1 og som geografisk dækker flere fysiske adresser, skal efter nærmere aftale med udbyderen af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester sikre, at udbyderen kan stille oplysninger, herunder stedbestemmelsesoplysninger, jf. stk. 1-3, til rådighed for forsyningspligtudbyder senest samtidig med, at alarmopkaldet til den offentlige alarmtjeneste (112) foretages, jf. stk. 6.

Stk. 5. De i stk. 1 nævnte bidrag til at stedbestemme alarmopkald til den offentlige alarmtjeneste (112) skal stilles til rådighed for forsyningspligtudbyder efter nærmere aftale mellem forsyningspligtudbyder og udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, senest samtidig med at alarmopkaldet til den offentlige alarmtjeneste (112) foretages.

Stk. 6. Forsyningspligtudbyderen skal sikre, at stedbestemmelsesoplysninger, jf. stk. 1 og 3, stilles til rådighed for alarmmyndighederne, jf. § 34, stk. 5, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet eller efter nærmere aftale med disse og senest samtidig med den i § 4, stk. 3, nævnte dirigering af alarmopkaldet til den offentlige alarmtjeneste (112).

§ 6. Forsyningspligtudbyder må for den i §§ 4 og 5 omhandlede koordinering, dirigering og håndtering af alarmopkald og oplysninger til brug for stedbestemmelse af alarmopkald af de pågældende udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester opkræve en betaling, der ikke overstiger forsyningspligtudbyders samlede omkostninger, inkl. en rimelig fortjeneste, ved denne koordinering, dirigering og håndtering af alarmopkald og oplysninger til brug for stedbestemmelse af alarmopkald.

§ 7. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, eller som ikke giver adgang til at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, er ikke forpligtet til at efterleve de i §§ 3-5 beskrevne krav.

Stk. 2. Hvis kravene i §§ 3-5 ikke opfyldes af en ejer af et elektronisk kommunikationsnet, fordi der ikke er mulighed for at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, skal den pågældende ejer oplyse brugerne af det elektroniske kommunikationsnet herom.

Stk. 3. Hvis kravene i §§ 3-5 ikke opfyldes af en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der udelukkende giver adgang til at foretage opkald til udlandet, eller som ikke giver adgang til at foretage opkald til telefonnumre i den danske nummerplan, skal den pågældende udbyder senest ved indgåelse af aftalen om tilslutning til nettet eller tjenesten oplyse slutbrugerne herom.

Stk. 4. Hvis det ikke er teknisk muligt for en ejer af et elektronisk kommunikationsnet at opfylde kravene til stedbestemmelse i § 5, stk. 1, nr. 2, skal den pågældende ejer oplyse brugerne af det elektroniske kommunikationsnet herom.

Stk. 5. Hvis det ikke er teknisk muligt for en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at opfylde kravene til stedbestemmelse i § 5, stk. 1, nr. 2, skal den pågældende udbyder senest ved indgåelse af aftalen om tilslutning til elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester oplyse slutbrugerne herom. I eksisterende aftaler, skal den pågældende udbyder give slutbrugerne særskilt underretning om, at kravene til stedbestemmelse ikke kan opfyldes.

§ 8. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der giver slutbrugere mulighed for at ringe til andre slutbrugere med numre i den danske nummerplan, skal sikre, at deres slutbrugere kan foretage opkald til minimum én opkaldsbaseret, landsdækkende nummer­op­lys­nings­tje­neste, der indeholder samtlige numre inden for den offentlige danske nummerplan, som er tildelt slutbrugere.

§ 9. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der giver slutbrugere mulighed for at ringe til andre slutbrugere med numre i den danske nummerplan, skal give egne slutbrugere adgang til en opkaldsbaseret takstoplysningsfacilitet. Udbyderne skal tilbyde den nævnte facilitet senest seks måneder efter udbuddets begyndelse.

Stk. 2. Slutbrugeren skal via takstoplysningsfaciliteten som nævnt i stk. 1 have mulighed for umiddelbart at få oplysning om alle relevante omkostninger, herunder f.eks. opkaldsafgift og listepris pr. minut, ved at ringe til et nummer i den danske nummerplan. Takstoplysningsfaciliteten skal dog ikke indeholde prisoplysninger vedrørende opkald til nummerserier, der er afsat til informations- og indholdstjenester i medfør af § 27, stk. 1, nr. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Der skal heller ikke gives oplysning om pris for opkald fra udlandet, f.eks. ved brug af mobiltelefon i udlandet

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte facilitet skal tilbydes gratis eller til en betaling, der ikke overstiger omkostningerne ved tilvejebringelse heraf.

Kapitel 3

Fælles vilkår for udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til slutbrugere

§ 10. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at der foreligger en kontrakt som grundlag for ethvert kundeforhold med en slutbruger.

Stk. 2. Kontrakten, som nævnt i stk. 1, skal indeholde oplysninger om

1) udbyderens navn og adresse,

2) kvalitets- og serviceniveau – herunder leveringstider,

3) alle relevante priser, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom,

4) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

5) betingelser for fornyelse af aftalen,

6) eventuelle minimumaftaleperioder, jf. § 13, stk. 1, nr. 1,

7) vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten,

8) procedure for bilæggelse af tvister,

9) funktioner og faciliteter, som slutbrugeren har krav på at få stillet til rådighed i medfør af § 9 og §§ 17 og 18,

10) særlige funktioner og faciliteter i henhold til §§ 25 og 26, hvis de udbydes, og

11) eventuelle særlige begrænsninger relateret til alarmopkald (112), herunder om begrænsninger i forhold til at dirigere alarmopkald til nærmeste alarmcentral og begrænsninger i de stedbestemmelsesoplysninger, som stilles til rådighed for alarmmyndighederne ved brug af nettet eller tjenesten.

Stk. 3. Ved forudbetalte elektroniske kommunikationstjenester som nævnt i § 1, stk. 3, skal udbyderen sikre, at slutbrugeren, senest umiddelbart inden slutbrugeren får mulighed for at tage tjenesten i brug, modtager oplysninger om

1) udbyderens navn og adresse,

2) kvalitets- og serviceniveau,

3) alle relevante priser, herunder hvordan der kan indhentes ajourførte oplysninger herom,

4) vilkår, herunder om varsling, for opsigelse, afbrydelse og ophør i tilfælde af slutbrugerens misligholdelse,

5) betingelser for fornyelse af aftalen,

6) vilkår om kompensation og tilbagebetaling i tilfælde af mangler ved tjenesten,

7) procedure for bilæggelse af tvister,

8) særlige funktioner og faciliteter i henhold til §§ 25 og 26, hvis de udbydes, og

9) eventuelle særlige begrænsninger relateret til alarmopkald (112), herunder om begrænsninger i forhold til at dirigere alarmopkald til nærmeste alarmcentral og begrænsninger i de stedbestemmelsesoplysninger, som stilles til rådighed for alarmmyndighederne ved brug af nettet eller tjenesten.

Stk. 4. Udbydere af ikke-offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester til slutbrugere, der benytter en kontrakt som grundlag for et kundeforhold med en slutbruger, skal sikre, at kontrakten indeholder oplysningerne i stk. 2.

§ 11. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal på forespørgsel over for enhver oplyse om de forhold, som er nævnt i § 10, stk. 2, herunder i hvilket omfang der er mulighed for via den pågældende udbyders net eller tjenester at kommunikere med slutbrugere, der er kunder hos andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, samt priser og vilkår herfor.

§ 12. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal sikre, at slutbrugere varsles om ændringer i de vilkår og relevante priser, der gælder for udbuddet, så slutbrugeren får mulighed for at opsige aftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder f.eks. generelle nedsættelser af priser, kan gennemføres uden forudgående varsel.

Stk. 2. Varslet om ændringer efter stk. 1 skal være på mindst én måned og indeholde oplysning om slutbrugerens ret til at opsige aftalen.

§ 13. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal i forbindelse med det pågældende udbud sikre,

1) at der i kontrakten om adgang til en udbyders elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester ikke er vilkår, som direkte eller indirekte binder slutbrugeren længere end seks måneder, således at slutbrugere fem måneder efter kontraktens ikrafttræden til enhver tid med et varsel, der maksimalt kan fastsættes til én måned, kan opsige kontrakten uden yderligere omkostninger, og at en eventuel forudbetalt ydelse refunderes forholdsmæssigt, og

2) at afbrydelse som følge af slutbrugerens manglende betaling kun omfatter den berørte, ikke-betalte, del af tjenesten eller abonnementet, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.

Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk. 1, kan ved forholdsmæssig refusion af eventuelle forudbetalte ydelser efter stk. 1, nr. 1, indføre en ordning, hvorefter forudbetalte ydelser ikke refunderes slutbrugeren, hvis tilgodehavendet ikke overstiger 25 kr. Ved indførsel af denne ordning vil udbyderen ikke hos slutbrugeren kunne indkræve et eventuelt tilgodehavende, som ikke overstiger 25 kr.

Stk. 3. Udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, skal sikre, at slutbrugere ved aftaler om køb, lån, leje m.v. af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester, senest seks måneder efter kontraktens ikrafttræden ikke er bundet til, f.eks. ved SIM-lås, at anvende et bestemt elektronisk mobilkommunikationsnet. Ophævelse af bindinger skal ske uden omkostninger for slutbrugeren snarest muligt efter, at slutbrugeren har anmodet om det.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 3, gælder alene for aftaler, der er omfattet af købelovens § 4a om forbrugerkøb.

§ 14. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, der skal foretage undersøgelser og fremkomme med udtalelser i forbindelse med behandling af klager over størrelsen af udbyderens regninger.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor udbuddet kun er af begrænset omfang, og hvor det organisatorisk ikke er muligt for udbyderen at nedsætte en særlig intern undersøgelsesenhed, dispensere fra kravet i stk. 1. Dispensationen kan gøres tidsbegrænset.

§ 15. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal senest tre måneder efter, at en klage første gang er indgivet, skriftligt træffe afgørelse i klagesager, hvor slutbrugeren klager over registreret forbrug og betaling for de omhandlede net og tjenester. Hvis det i klagebehandlingen indgår, at der i en periode af en vis varighed gennemføres en særlig registrering eller overvågning af forbrug, debitering m.v. med henblik på afdækning af evt. fejlkilder, forlænges den nævnte frist til seks måneder.

Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk.1, af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester skal under deres behandling af klager over registreret forbrug og betaling stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero og undlade at afbryde slutbrugerens forbindelse.

Stk. 3. Slutbrugerens forbindelse kan dog spærres for udgående trafik, hvis slutbrugerens trafikforbrug i den periode, hvor opkrævning af regningsbeløbet er stillet i bero, inden for en faktureringsmåned overskrider et beløb svarende til det højeste månedlige trafikforbrug registreret de seneste tre måneder forud for den påklagede periode. Har kundeforholdet haft en varighed på mindre end tre måneder, beregnes det højeste månedlige trafikforbrug på grundlag af de hidtil forløbne måneder. I tilfælde, hvor der mellem slutbrugeren og udbyderen er aftalt et kreditmaksimum, træder dette i stedet for det højeste månedlige trafikforbrug.

Stk. 4. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at der uanset spærring i medfør af stk. 1 kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112).

Stk. 5. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at en slutbruger uanset bestemmelsen i stk. 1 skal have mulighed for at forhindre spærring af udgående trafik ved at stille sikkerhed for det omtvistede regningsbeløb.

Stk. 6. Opsættende virkning efter stk. 2 medfører alene, at betalingsforpligtelsen og en ikke effektueret lukning af telefonforbindelsen suspenderes med virkning fra tidspunktet, hvor klagen er indgivet. Der sker ikke suspension af påløb af renter under sagens behandling.

§ 16. Hvis en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere ikke giver en slutbruger medhold i en klage, skal udbyderen

1) stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt slutbrugeren. Udbyderen må i denne periode ikke afbryde slutbrugerens forbindelse, jf. dog § 15, stk. 3, om mulighederne for at gennemføre en spærring under en verserende klagesag

2) oplyse slutbrugeren om reglerne i nr. 1, og

3) oplyse slutbrugeren om muligheden for at påklage udbyderens afgørelse.

Funktioner og faciliteter

§ 17. Udbydere af taletelefonitjenester til slutbrugere, skal tilbyde slutbrugeren standsning af viderestilling fra tredjemand, jf. § 19, senest seks måneder efter udbuddets begyndelse.

§ 18. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester til slutbrugere skal som en integreret del af tjenesten tilbyde slutbrugeren saldooplysning, jf. § 20, hvis der ved udbuddet af tjenesten anvendes forbrugsafhængig debitering.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester til slutbrugere skal, hvis der ved udbuddet af tjenesten anvendes forbrugsafhængig debitering, tilbyde slutbrugeren følgende funktioner og faciliteter senest seks måneder efter udbuddets begyndelse:

1) takstopdelt regning og specificeret regning, jf. § 21,

2) saldokontrolordning, jf. § 22.

Stk. 3. Udbydere af taletelefonitjenester til slutbrugere skal tilbyde slutbrugeren følgende funktioner og faciliteter senest seks måneder efter udbuddets begyndelse:

1) spærring, jf. § 23,

2) spærring for adgang til informations- og indholdstjenester, jf. § 24.

§ 19. Ved standsning af viderestilling fra tredjemand forstås, at en konkret automatisk viderestilling, der er etableret til en slutbrugers nummer, standses efter anmodning fra slutbrugeren.

Stk. 2. Standsning af viderestilling skal tilbydes slutbrugeren gratis.

§ 20. Ved saldooplysning forstås oplysning om den forbrugsafhængige debitering. Saldooplysning skal tilbydes slutbrugeren via relevant tjeneste.

Stk. 2. Slutbrugeren skal have adgang til saldooplysning minimum ti timer dagligt.

Stk. 3. Oplysninger, der ligger til grund for saldooplysning, skal som minimum opdateres med intervaller på 24 timer, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 4. Oplysninger, som nævnt i stk. 3, der vedrører opkald foretaget fra eller modtaget på en mobilterminal i udlandet (roamede opkald), skal opdateres inden 24 timer efter, at udbyderen har modtaget oplysningerne, dog senest 31 døgn efter, at opkaldet er foretaget.

Stk. 5. Oplysninger, som nævnt i stk. 3, der vedrører opkald til manuelt betjente særtjenester, skal som minimum opdateres med intervaller på 72 timer, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Kravene i stk. 3 om opdateringshyppighed gælder ikke ved opkald foretaget fra udlandet, der faktureres og opkræves af udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere i Danmark på baggrund af data fra udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i udlandet, f.eks. modtager-betaler-opkald.

Stk. 7. Saldooplysning skal tilbydes slutbrugeren til en taksering, der ikke overstiger den laveste anvendte taksering, som udbyderen anvender, på det tidspunkt, hvor funktionen anvendes.

§ 21. Ved takstopdelt regning forstås en regning med opdeling af de debiterede ydelser fordelt på de takseringskategorier, udbyderen opererer med.

Stk. 2. Ved specificeret regning forstås en regning, der indeholder en specifikation af de debiterede ydelser, så slutbrugeren kan identificere forbruget af tjenesten, herunder oplysninger om det kaldte nummer, dato, klokkeslæt, varighed, pris eller tilsvarende data, som danner grundlag for debitering af forbrug af tjenesten.

Stk. 3. Uanset kravene i stk. 2 skal oplysninger om det kaldte nummer ved opkald foretaget fra en mobilterminal i udlandet alene specificeres, såfremt udbyderen kan komme i besiddelse af oplysninger fra den anvendte udbyder i udlandet.

Stk. 4. Slutbrugeren kan kræve enten at modtage en takstopdelt regning, jf. stk. 1, eller en specificeret regning, jf. stk. 2. Regningen skal tilbydes slutbrugeren gratis på enten trykt medium eller varigt elektronisk medium. Specificeret regning, der udarbejdes i forbindelse med klagesager, jf. §§ 15 og 16, skal altid tilbydes gratis.

Stk. 5. Uanset stk. 1-3 må opkald, der er gratis for slutbrugeren, ikke specificeres på regningen.

§ 22. Ved saldokontrolordning forstås en funktion, hvor den udbudte tjeneste spærres for yderligere forbrug umiddelbart efter, at det er konstateret, at forbruget har overskredet et beløb, der på forhånd er aftalt mellem udbyderen og slutbrugeren.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte spærring skal med umiddelbar virkning kunne ophæves af slutbrugeren ved brug af kode. Spærringen skal kunne ophæves via relevant tjeneste.

Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal der dog kunne foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

Stk. 4. Oplysninger, der ligger til grund for saldokontrolordning, skal opdateres på den i § 20, stk. 3-6, anførte måde.

Stk. 5. Saldokontrolordningen skal tilbydes slutbrugeren gratis ved aftalens indgåelse og ved justering af ordningen én gang i kvartalet. Udbydere som nævnt i § 18, stk. 2, skal gøre slutbrugeren opmærksom på adgangen til gratis saldokontrolordning på tidspunktet for indgåelse af kontrakten med slutbrugeren.

§ 23. Ved spærring forstås en funktion, hvor slutbrugeren ved anvendelse af kode kan hindre brug af tjenesten. Slutbrugeren skal ved anvendelse af koden både kunne etablere og ophæve spærringen med umiddelbar virkning via relevant tjeneste.

Stk. 2. Slutbrugeren skal kunne anmode om, at spærring, som nævnt i stk. 1, alene skal vedrøre opkald til udenlandske numre.

Stk. 3. Uanset spærring, jf. stk. 1, skal udbydere af taletelefonitjenester til slutbrugere sikre, at der kan foretages opkald til den offentlige alarmtjeneste (112) og opkald via frit operatørvalg.

Stk. 4. Spærring skal tilbydes slutbrugeren gratis.

§ 24. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere, der giver adgang til at foretage opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-tjenester), skal imødekomme og herefter skriftligt bekræfte anmodninger fra den enkelte slutbruger om spærring og ophævelse af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester.

Stk. 2. Omkostninger i forbindelse med den første etablering og den første ophævelse af spærring for adgang til informations- og indholdstjenester afholdes af den i stk. 1 nævnte udbyder.

Kapitel 4

Hemmeligholdelse, behandling af trafik- og lokaliseringsdata, sikkerhed og oplysningspligt

§ 25. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder A-nummervisning, skal give mulighed for, at den kaldende abonnent gratis kan forhindre A-nummeroverførsel. Denne mulighed skal den kaldende abonnent have for hvert enkelt opkald og for hver enkelt forbindelse.

Stk. 2. Udbydere som nævnt i stk. 1 skal give mulighed for, at den kaldte abonnent gratis kan

1) forhindre visning af A-nummeret ved ankommende opkald, og

2) afvise ankommende opkald, når den kaldende bruger eller abonnent har blokeret visning af A-nummeret. Dette forudsætter, at A-nummeret kan vises, inden opkaldet besvares.

Stk. 3. Ved A-nummer forstås den kaldende abonnents nummer. Ved A-nummeroverførsel forstås, at A-nummeret overføres til den kaldte abonnent med henblik på visning hos denne.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder også anvendelse på opkald til udlandet samt Færøerne og Grønland.

§ 26. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som udbyder tjenester, der muliggør visning af tilsluttet nummer, skal give den kaldte abonnent mulighed for gratis at blokere for, at den kaldende bruger kan identificere det tilsluttede nummer.

Stk. 2. Ved tilsluttet nummer forstås den kaldte abonnents nummer, uanset om dette er forskelligt fra det nummer, den kaldende bruger har kaldt.

Stk. 3. Stk. 1 finder også anvendelse på ankommende opkald fra udlandet samt Færøerne og Grønland.

§ 27. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal ved udbud af faciliteter som nævnt i §§ 25 og 26 sikre, at en blokering af visning af A-nummer eller tilsluttet nummer suspenderes

1) ved indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kap. 71 og

2) ved opkald til den offentlige alarmtjeneste (112 ).

Stk. 2. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal tillige sikre, at der i de i stk. 1, nr. 2, nævnte tilfælde ses bort fra, at en abonnent eller bruger har nægtet eller ikke har givet samtykke til, at lokaliseringsdata behandles, jf. § 29.

§ 28. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at trafikdata, jf. § 2, stk. 2, vedrørende abonnenter eller brugere slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen, jf. dog stk. 2-5 og lov om rettens pleje § 786, stk. 4, eller regler udstedt med hjemmel heri.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at behandle og opbevare trafikdata med henblik på debitering af abonnenter og afregning for samtrafik. En sådan behandling og opbevaring af data er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er det tilladt for en udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester at behandle trafikdata, jf. § 2, stk. 2, vedrørende abonnenter eller brugere med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester, jf. § 2, stk. 4, forudsat at abonnenten eller brugeren har givet sit samtykke hertil. Behandlingen er kun tilladt i det omfang og tidsrum, som tjenesten eller markedsføringen kræver. Abonnenten eller brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Stk. 4. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal underrette abonnenten eller brugeren om, hvilke typer af trafikdata der behandles med henblik på de i stk. 2 omhandlede formål og om behandlingens varighed. Ved behandling med henblik på de i stk. 3 omhandlede formål skal underretning ske, inden samtykke indhentes.

Stk. 5. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at behandling af trafikdata som nævnt i stk. 1-4 kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og som er beskæftiget med debitering eller trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra abonnenter, opsporing af svig eller med markedsføring af udbyderens egne tjenester eller levering af tillægstjenester. I forbindelse med behandlingen af sådanne konkrete sager skal behandlingen af trafikdata begrænses til alene at vedrøre det, der er strengt nødvendigt for behandlingen af sagen.

§ 29. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester må kun behandle lokaliseringsdata, jf. § 2, stk. 3, bortset fra trafikdata, i følgende tilfælde, jf. dog lov om rettens pleje § 791a, stk. 5 og 6:

1) når data er anonymiseret, eller

2) når abonnenten eller brugeren har givet samtykke til behandlingen, og da kun i det omfang og i det tidsrum, som er nødvendigt for levering af en tillægstjeneste, jf. § 2, stk. 4.

Stk. 2. Udbydere, der foretager behandling af lokaliseringsdata som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal, inden abonnentens eller brugerens samtykke indhentes, underrette abonnenten eller brugeren om, hvilken type lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, der behandles. Udbydere skal tillige oplyse, hvorfor og hvor længe data behandles, og om data videregives til tredjemand med henblik på levering af en tillægstjeneste.

Stk. 3. Hvis abonnenten eller brugeren efter stk. 1, nr. 2, har givet sit samtykke til behandling af lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, skal abonnenten eller brugeren fortsat have mulighed for gratis, på en enkel måde, midlertidigt at forhindre behandling af sådanne data ved hvert enkelt opkald til nettet, eller ved hver enkelt fremføring af kommunikation. Abonnenten eller brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage.

Stk. 4. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at behandling af lokaliseringsdata, bortset fra trafikdata, i henhold til stk. 1-3, kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbyderen af nettet eller tjenesten, eller fra den tredjemand, som leverer tillægstjenesten. Behandling som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal begrænses til det, der er nødvendigt for levering af tillægstjenesten.

§ 30. § 28 indskrænker ikke IT- og Telestyrelsens, Teleklagenævnets eller Teleankenævnets mulighed for at indhente oplysninger om trafikdata i forbindelse med behandlingen af konkrete sager.

§ 31. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal med henblik på sikring af netsikkerheden træffe passende tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at beskytte de udbudte tjenester. Dette skal om nødvendigt ske i samarbejde med ejeren eller udbyderen af det anvendte offentlige kommunikationsnet.

Stk. 2. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal give abonnenterne oplysning om en eventuel særlig risiko for brud på netsikkerhed. Udbyderne skal ligeledes oplyse om mulighederne for at forebygge sådanne brud og om omkostningerne forbundet hermed.

Kapitel 5

Straffebestemmelser

§ 32. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1-3, § 5, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2-5, og §§ 25-27.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1031 af 13. oktober 2006 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ophæves.

Stk. 3. § 13, stk. 3, gælder kun for aftaler indgået efter 30. juni 2005.

Stk. 4. § 9, stk. 3, finder ikke anvendelse på faciliteter vedrørende roaming i det omfang, betalingen for disse fortsat er reguleret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 26. juni 2008

Helge Sander

/ Mette Stürup

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 96/2/EF af 16. januar 1996 om ændring af direktiv 90/388/EØF, for så vidt angår mobil- og personkommunikation (EF-Tidende 1996 nr. L 20 s 59), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 108 s. 51), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (databeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L 201 s. 37), dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L108 s. 33) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-Tidende 2002 nr. L108 s. 21).