Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bachelor-
og kandidatuddannelser mv. ved Danmarks Biblioteksskole

(afskaffelse af 13-skalaen mv.)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 460 af 15. juni 1998 om bachelor- og kandidatuddannelser mv. ved Danmarks Biblioteksskole med senere ændringer foretages følgende ændringer:

1. § 14 affattes således:

»§ 14. Mindst 1/3 af henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen skal dokumenteres ved eksterne prøver. De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentligste områder.«

2. § 17 affattes således:

»§ 17. Ved bedømmelse gives karakterer efter 7-trinsskalaen eller bedømmelsen Bestået/ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt, jf. karakterbekendtgørelsen. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og eventuelle diplom- og masterprojekter bedømmes efter 7-trinsskalaen. For undervisningsdeltagelse mv. gives bedømmelsen Bestået/ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt. I studieordningen fastsættes regler om, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen mv.

Stk. 2. Bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt kan højst anvendes ved prøver, der dækker 1/3 af uddannelsens ECTS-point. Meritoverførte prøver samt det erhvervsrelaterede projektmodul, jf. § 7 indgår ikke i denne beregning.«

3. § 19, stk. 3, 2. pkt . ophæves.

4. § 21, stk. 2, nr. 8-11 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2007 og har virkning fra 1. september 2007.

Kulturministeriet, den 24. januar 2007

Brian Mikkelsen

/Mette-Astrid Jessen