Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0106
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Markedsføring og salg

Kapitel 3   EF-overensstemmelseserklæring og EF-typeattest

Kapitel 4   CE-mærkning

Kapitel 5   Markedskontrol

Kapitel 6   Administrative bestemmelser

Kapitel 7   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

I medfør af byggelovens § 31, stk. 1, § 31 A, stk. 1, § 31 B, stk. 5, § 31 C, § 31 D, og § 30, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998, som ændret ved lov nr. 514 af 17. juni 2008 fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter alle byggevarer, der bringes på markedet eller sælges her i landet.

§ 2. Ved byggevarer forstås i denne bekendtgørelse alle varer, som fremstilles med henblik på at indgå varigt i bebyggelse, herunder bygninger og anlægsarbejder.

Kapitel 2

Markedsføring og salg

§ 3. Byggevarer må kun markedsføres eller sælges:

1) hvis de er egnede til den anvendelse, de er bestemt til,

2) hvis de opfylder kravene i en teknisk specifikation, dvs.

a) en harmoniseret standard eller på områder, hvor en sådan ikke findes,

b) en frivillig europæisk teknisk godkendelse, eller

c) en dansk standard, godkendelse eller mærkning, eller en standard i et andet EU- eller EØS-land, der opfylder kravene på samme niveau som den danske standard, godkendelse eller mærkning og

3) hvis de i nr. 2, litra a og b, nævnte byggevarer tillige er forsynet med CE-mærkning, jf. § 9.

Stk. 2 . Byggevarer, som opfylder kravene i stk. 1, må dog kun anvendes i en bygning eller et anlægsarbejde, hvis de tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til.

§ 4. Byggevarer, der ikke er omfattet af en teknisk specifikation, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, må kun markedsføres og sælges her i landet, hvis varen opfylder eventuelle krav i byggelovgivningen, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til, og såfremt byggevaren tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning.

§ 5. Markedsføring af byggevarer må ikke ske ved anvendelse af urigtige eller urimeligt mangelfulde angivelser, der er egnet til at vildlede om varens lovlige anvendelse i byggeri eller om varens egenskaber.

Stk. 2. Rigtigheden af angivelse om faktiske forhold skal kunne dokumenteres.

Kapitel 3

EF-overensstemmelseserklæring og EF-typeattest

§ 6. Fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant udsteder en EF-overensstemmelseserklæring for byggevarer, som er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b. EF-overensstemmelseserklæringen skal kunne forevises på forlangende.

Stk. 2. EF-overensstemmelseserklæringen skal indeholde oplysning om:

1) fabrikantens eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentants navn og adresse,

2) en beskrivelse af byggevaren, der gør det muligt entydigt at identificere varen og dens forudsatte anvendelse,

3) bestemmelser, som byggevaren opfylder,

4) eventuelle særlige betingelser for byggevarens anvendelse,

5) navn og adresse på bemyndigede organer i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et sådant organ ved attesteringen af overensstemmelse og

6) navn og stillingsbetegnelse på den person, der er bemyndiget til at underskrive erklæringen på fabrikantens eller dennes repræsentants vegne.

§ 7. For byggevarer, hvor et bemyndiget certificeringsorgan har medvirket ved attesteringen af overensstemmelse, udsteder certificeringsorganet en EF-typeattest. EF-typeattesten skal kunne forevises på forlangende.

Stk. 2. EF-typeattesten skal ud over de i § 6, stk. 2, nævnte oplysninger indeholde oplysning om:

1) certificeringsorganets navn og adresse,

2) nummer på EF-typeattesten og

3) EF-typeattestens gyldighedsperiode.

§ 8. EF-overensstemmelseserklæringen og EF-typeattesten skal foreligge på dansk.

Kapitel 4

CE-mærkning

§ 9. Inden markedsføring eller salg af de i § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b, nævnte byggevarer skal fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant forsyne varen med CE-mærkning.

Stk. 2. Hvis byggevaren tillige er omfattet af andre direktiver end EF-direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer, og disse direktiver også foreskriver CE-mærkning, må CE-mærkningen kun foretages, hvis byggevaren også opfylder reglerne i disse andre direktiver.

Stk. 3. CE-mærkningen skal udformes i overensstemmelse med den model, der er angivet i bilag 1, og skal anbringes, så den er tydelig, læsbar og holdbar.

Stk. 4. CE-mærkningen skal anbringes på selve byggevaren, på en etikette, som er fastgjort på varen, på emballagen eller på de ledsagende handelsdokumenter i overensstemmelse med retningslinjerne herfor i den pågældende tekniske specifikation.

Stk. 5. CE-mærkningen skal indeholde oplysning om:

1) fabrikantens navn eller identifikationsmærke,

2) de sidste to cifre i det år, hvor CE-mærkningen er anbragt,

3) identifikationsnummer på bemyndigede organer i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et sådant organ ved attesteringen af overensstemmelse,

4) nummer på EF-typeattesten i tilfælde, hvor der er krav om medvirken af et bemyndiget certificeringsorgan ved attesteringen af overensstemmelse og

5) angivelser, der gør det muligt at identificere byggevarens egenskaber i forhold til den pågældende tekniske specifikation.

§ 10. Der må ikke anbringes anden mærkning eller påskrifter på byggevaren, som kan vildlede med hensyn til CE-mærkningens betydning eller grafiske udformning, eller som gør CE-mærkningen mindre synlig eller læsbar.

Kapitel 5

Markedskontrol

§ 11. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i §§ 3-10 overholdes. Tilsynet kan udøves ved stikprøvekontrol.

Stk. 2. For byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en frivillig europæisk teknisk godkendelse, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen forlange dokumentation for:

1) at byggevaren, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, er forsynet med CE-mærkning,

2) at CE-mærkningen er påført korrekt,

3) at EF-overensstemmelseserklæring og eventuelt tillige EF-typeattest foreligger og

4) at proceduren for attestering af overensstemmelse for byggevaren, som er angivet i den pågældende harmoniserede standard, er fulgt.

Stk. 3. For byggevarer, der er omfattet af en obligatorisk dansk mærkningsordning, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen forlange dokumentation for:

1) at byggevaren er mærket korrekt,

2) at en eventuel godkendelse og relevante prøvningsrapporter foreligger og

3) at certificering er foretaget på virksomheden.

§ 12. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan indhente sagkyndig bistand til prøvning af varen. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan endvidere indhente sagkyndige erklæringer, såfremt det skønnes nødvendigt til afgørelse af, om påbud eller forbud skal udstedes.

Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan pålægge fabrikanten eller importøren:

1) at afholde udgifter til sagkyndig bistand eller erklæring, jf. stk. 1, når prøvning viser, at byggevaren ikke lever op til bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af byggeloven eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller direktiver og

2) at refundere udgifter til byggevarer, der som led i markedskontrol er indkøbt i detailleddet, når prøvning viser, at byggevaren ikke lever op til bestemmelser i byggeloven eller bestemmelser, der er fastsat i medfør af byggeloven eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller direktiver.

Stk. 3. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan pålægge ethvert led i omsætningen at yde bistand ved forsendelse af vareprøver og at afholde udgifterne hertil.

§ 13. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bemyndige private virksomheder eller offentlige myndigheder til at udføre de praktiske kontrolfunktioner i forbindelse med markedskontrollen.

Stk. 2. Private virksomheder kan alene foretage markedskontrol i lokaler, der er tilgængelige for offentligheden. Den kontroludøvende virksomhed kan i den forbindelse kræve dokumentation som nævnt i § 11, stk. 2 og 3, og udbede sig øvrige oplysninger til bedømmelse af varens egenskaber.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 14. Hvor økonomi- og erhvervsministeren i henhold til byggelovens § 31 A og § 31 B tillægges administrative beføjelser, udøver Erhvervs- og Byggestyrelsen disse beføjelser.

Stk. 2. Afgørelser, som Erhvervs- og Byggestyrelsen træffer i medfør af byggelovens § 31 A eller i medfør af denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for økonomi- og erhvervsministeren.

§ 15. Erhvervs- og Byggestyrelsen underretter omgående Kommissionen, når der til fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant er meddelt påbud eller forbud i henhold til byggeloven, der er begrundet i:

1) manglende overholdelse af den pågældende harmoniserede standard eller europæisk tekniske godkendelse, eller

2) ukorrekt anvendelse af den pågældende harmoniserede standard eller europæisk tekniske godkendelse.

§ 16. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan offentliggøre resultaterne af en foretagen markedskontrol. Offentliggørelse kan ske på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside, via pressen eller i trykte medier. Offentliggørelse kan ske med oplysning om art og omfang af sanktioner efter byggeloven, samt med oplysning om navn på den person eller det firma, mod hvem sanktionen er rettet. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan i forbindelse med offentliggørelsen oplyse om størrelsen af idømte bøder.

Stk. 2. Offentliggørelse, jf. stk. 1, kan først ske, når Erhvervs- og Byggestyrelsen har truffet afgørelse om byggevarens lovlighed, og afgørelsen er meddelt sagens parter. Offentliggørelse på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside er begrænset til en periode på to år for oplysninger, der ikke er af rent statistisk karakter.

§ 17. Overtrædelse af §§ 3-10 straffes med bøde.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 118 af 13. marts 2002 om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer ophæves.

Stk. 3. Indtil de i § 3, stk. 1, nr. 2, litra a og b nævnte tekniske specifikationer, der danner grundlag for EF-overensstemmelseserklæring og EF-typeattest, jf. kap. 3, og CE-mærkning, jf. kap. 4, træder i kraft, kan byggevarer, som vil blive omfattet af en sådan teknisk specifikation, fortsat markedsføres og sælges her i landet, hvis varen opfylder eventuelle eksisterende krav i byggelovgivningen, som er fastsat for den anvendelse, byggevaren er bestemt til, og såfremt byggevaren tillige opfylder eventuelle krav i anden lovgivning.

Stk. 4. I perioden fra den tekniske specifikation er trådt i kraft, og indtil den af Kommissionen og medlemslandene vedtagne overgangsperiode udløber, kan fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant vælge, om byggevaren skal opfylde kravene i den tekniske specifikation eller de eventuelle eksisterende krav i byggelovgivningen og eventuelle krav i anden lovgivning.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 10. november 2008

Finn Lauritzen

/ Katrine Winding


Bilag 1

Bilag III, pkt. 4.1. »CE-overensstemmelsesmærkning« i bekendtgørelse nr. 118 af 16. februar 1998 om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med de ændringer, som følger af EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer

CE-overensstemmelsesmærkning

 

»CE-overensstemmelsesmærkning« består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:

     
     
   
AU3342_11_1.jpg Size: (354 X 212)
 
     
     

Hvis »CE-mærkningen« formindskes eller forstørres, skal modellens størrelsesforhold, som anført ovenfor, overholdes.

De forskellige dele, der indgår i »CE-mærkningen«, skal så vidt muligt være af samme højde, og denne skal mindst være 5 mm.

»CE-mærkningen« efterfølges af identifikationsnummeret for det organ, der deltager i produktionskontrolfasen.

Supplerende påskrifter

 

»CE-mærkningen« ledsages af fabrikantens navn eller identifikationsmærke, de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor »CE-mærkningen« er blevet anbragt, og i givet fald nummeret på EF-overensstemmelsescertifikatet og eventuelt af angivelser, der gør det muligt at identificere varens karakteristika i forhold til de tekniske specifikationer.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (EF-Tidende 1989 L 40, s. 12), som ændret ved Rådets direktiv nr. 93/68 (EF-Tidende 1993 L 220, s. 1).