Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0391
 
31992L0091
 
32000L0054
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshoresikkerhedsloven 1)

I medfør af § 3, stk. 2, 3 og 5, §§ 49 og 52, § 61, stk. 3, og § 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov), som ændret ved lov nr. 107 af 7. februar 2007, og § 32 a i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for offshoreanlæg som defineret i offshoresikkerhedslovens § 2.

Stk. 2. § 2, § 3, stk. 1, nr. 2 og 3, og stk. 2 og 3, § 4, stk. 3, nr. 1 og 2, § 5, stk. 1, nr. 3 og 7, og §§ 9-11 finder endvidere anvendelse på rørledninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på indkvarteringsfaciliteter på skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 3, og hvor personer, der arbejder på et offshoreanlæg, indkvarteres, i det omfang, det har betydning for sikkerheden og sundheden for de indkvarterede personer.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på de aktiviteter, der udføres fra skibe og indretninger omfattet af offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 5, (specialfartøjer), samt på det udstyr, der anvendes, i den udstrækning aktiviteterne eller udstyret indvirker på sikkerheds- og sundhedsforholdene på tilknyttede offshoreanlæg.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) Ulykke: En pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, der sker under arbejde eller ophold i øvrigt på offshoreanlægget, og som medfører dødsfald eller personskade.

2) Arbejdsbetinget lidelse: En sygdom, der er opstået efter længere tids påvirkning under arbejdet eller ophold i øvrigt på offshoreanlægget.

3) Nærved hændelse: En hændelse, som kunne have ført til en ulykke eller en skade på offshoreanlægget af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

4) Uarbejdsdygtig: Den tilskadekomne er ude af stand til i fuldt omfang at varetage sit sædvanlige arbejde.

5) Arbejdsskader: En fælles betegnelse for arbejdsbetingede lidelser og personskader opstået ved ulykker.

6) Sikringspligtig arbejdsgiver: Arbejdsgiver, der har pligt til at tegne ulykkesforsikring efter arbejdsskadesikringsloven.

§ 3. Den driftsansvarlige virksomhed skal registrere oplysninger om enhver:

1) Ulykke og ethvert dødsfald i øvrigt sket på offshoreanlægget.

2) Nærved hændelse, herunder ethvert udslip af kulbrinter.

3) Ikke ubetydelig skade på offshoreanlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Registreringen skal ske elektronisk eller på papir på en måde, der er tilgængelig for Energistyrelsen.

Stk. 3. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at den driftsansvarlige virksomhed kan anvende disse til at imødegå gentagelse af hændelser efter stk. 1.

Stk. 4. Offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation skal have adgang til oplysningerne i registreringen i det omfang, de har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 4. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal anmelde enhver ulykke, der medfører:

1) dødsfald eller,

2) at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysning om, hvor længe den tilskadekomne var uarbejdsdygtig.

Stk. 3. Den driftsansvarlige virksomhed skal anmelde:

1) Enhver nærved hændelse, der kunne have medført dødsfald eller ulykke med alvorlig personskade eller fare for offshoreanlæggets integritet.

2) Ethvert udslip af kulbrinter,

a) der medfører brand eller eksplosion eller

b) har potentiale til at forårsage en større ulykke, jf. definitionen i bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg m.v.

3) Enhver hændelse, hvor en person er blevet eller må formodes at være blevet udsat for ioniserende stråling i mere end det tilladte omfang ifølge de regler om dosisgrænser for ioniserende stråling, der er fastsat af Sundhedsstyrelsen, jf. bekendtgørelse om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling på offshoreanlæg.

4) Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens, og som kan forårsage alvorlig infektion eller sygdom hos mennesker.

5) Enhver betydelig skade på offshoreanlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1 og 3 skal ske snarest muligt til Energistyrelsen og inden 9 dage efter hændelsens indtræden, jf. dog § 5, stk. 1 og 4.

Stk. 5. Den driftsansvarlige virksomhed skal give offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelsen. Eventuelle tilskadekomne skal endvidere have en kopi af anmeldelsen.

§ 5. Den driftsansvarlige virksomhed skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Syd- og Sønderjyllands politi, som derefter underretter Energistyrelsen, om:

1) Enhver ulykke efter § 4, stk. 1, nr. 1, der medfører dødsfald.

2) Enhver ulykke efter § 4, stk. 1, nr. 2, der medfører alvorlig personskade.

3) Enhver hændelse efter § 4, stk. 3, nr. 1, der kunne have medført dødsfald eller alvorlig fare for offshoreanlæggets integritet.

4) Ethvert udslip af stoffer og materialer efter § 4, stk. 3, nr. 1, som medfører, at en eller flere personer ilandbringes til observation for forgiftning.

5) Ethvert udslip af kulbrinter efter § 4, stk. 3, nr. 2.

6) Enhver hændelse efter § 4, stk. 3, nr. 3 eller 4.

7) Enhver skade efter § 4, stk. 3, nr. 5, der medfører, at offshoreanlægget eller væsentlige dele heraf ikke er funktionsdygtigt.

Stk. 2. Den driftsansvarlige virksomhed skal i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, efterlade hændelsesstedet urørt og afspærret, medmindre politiet bestemmer andet, eller hensynet til at afværge en overhængende eller umiddelbar fare nødvendiggør andet.

Stk. 3. Den driftsansvarlige virksomhed skal snarest muligt efter, at hændelsen er konstateret, underrette offshoreanlæggets sikkerhedsorganisation om hændelsen.

Stk. 4. Den efterfølgende anmeldelse efter § 4, stk. 4, af de hændelser, der er nævnt i stk. 1, skal ledsages af en redegørelse for den driftsansvarlige virksomheds eller andre arbejdsgiveres opfølgning på hændelsen, herunder en beskrivelse af hændelsesforløbet og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der som følge af hændelsen er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser.

§ 6. Læger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en skade eller lidelse eller har været udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med arbejde eller ophold i øvrigt på offshoreanlæg, skal anmelde dette til Energistyrelsen, herunder alle sygdomme eller dødsfald, der kan tilskrives erhvervsmæssig påvirkning fra biologiske agenser.

Stk. 2. Anmeldepligten påhviler enhver læge, uanset om den pågældende er praktiserende eller ansat på sygehus, klinik eller anden institution. På sygehuse og klinikker m.v. påhviler anmeldepligten dog alene den ledende læge på hver afdeling.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske, så snart lægen er blevet bekendt med personskaden, lidelsen eller påvirkningen og den formodede sammenhæng med arbejde eller ophold i øvrigt på offshoreanlægget.

§ 7. Anmeldepligt efter § 6, stk. 1, bortfalder, når lægen har sikret sig, at personskaden, lidelsen, påvirkningen m.v. allerede er anmeldt til Energistyrelsen.

§ 8. Anmeldelse efter § 6, stk. 1, kræver tilskadekomnes samtykke.

§ 9. Anmeldelse efter § 4, stk. 4, og § 6, stk. 1, skal ske elektronisk eller i papirform på en måde, der er tilgængelig for Energistyrelsen efter dennes nærmere anvisninger.

Stk. 2. Energistyrelsen kan godkende, at anmeldelse sker i elektronisk eller papirbaseret form udarbejdet af anmelder.

§ 10. Den driftsansvarlige virksomhed og andre arbejdsgivere skal give oplysninger til brug for statistiske beregninger i forbindelse med opgørelse af ulykker eller nærved hændelser til Energistyrelsen på dennes forlangende, herunder opgørelse over antallet af udslip af kulbrinter, der ikke er omfattet af anmeldepligten efter § 4, stk. 3, nr. 2.

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshoresikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-5, § 6, stk. 1 og 3, § 8, § 9, stk. 1, eller § 10.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der inden for rammerne af offshoresikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008 og har virkning for arbejdsskader og andre hændelser, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Klima- og Energiministeriet, den 25. juni 2008

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, (EF-Tidende 1989 nr. L 183, side 1), som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (ellevte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 1992 nr. L 348, side 9), som ændret ved Europa- Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 165, side 21), og dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), (EF-Tidende 2000 nr. L 262, side 21).