Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-684

Resumé

Klager – en person – klagede over en pressemeddelelse på www.dr.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressemeddelelsen af 7. marts 2008 er bragt på www.dr.dk, der er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, hvorfor der som udgangspunkt er tale om et medie omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Det bemærkes, at nævnet ikke har efterprøvet, om betingelserne for anmeldelsen af 26. april 1996 var til stede. Spørgsmålet om, hvorvidt foretagendet er omfattet af medieansvarsloven og i givet fald i hvilket omfang, er underlagt domstolenes kompetence.

Da pressemeddelelsen er offentliggjort på et medie anmeldt til nævnet, og pressemeddelelsen i øvrigt er en redigeret envejskommunikation som den øvrige redaktionelle del af hjemmesiden, finder Pressenævnet, at meddelelsen er underlagt medieansvarslovens regler og derved nævnets kompetence. Klagen behandles herefter.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningerne rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af [K]s synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at klager har henvendt sig til forskellige personer med henblik på at høre, om de var interesseret i at deltage i dokumentarfilmen på Danmarks Radio. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klager skulle være ansat eller erhvervsmæssig researcher på dokumentarfilmen. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet herefter, at www.dr.dk har bragt korrekte oplysninger om, at klager hverken er ansat eller researcher for tv-holdet. Det fremgår i øvrigt af pressemeddelelsen, at [K] af mediet blev anmodet om at skabe kontakt til to personer.

www.dr.dk har oplyst, at [K] blev kontaktet 3-5 gange for at skabe forbindelse til medvirkende og ikke blot i ”et enkelt tilfælde”, hvorfor pressemeddelelsens oplysning herom er ikke korrekt. Da der ikke foreligger dokumentation for yderligere henvendelser, finder nævnet ikke, at oplysningen er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning.

[K] henvendte sig til redaktionssekretær [B] fra Danmarks Radio den 5. marts 2008, hvorfor oplysningen om, at ”[K] aldrig har henvendt sig med sin kritik til redaktionen eller tilrettelæggeren efter udsendelsen” ikke er korrekt. Da klager imidlertid først 5. marts 2008 henvendte sig vedrørende dokumentarfilmen af 31. oktober 2007, finder nævnet ikke, at oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning.

Klager er herefter ikke berettiget til et genmæle.

[K] har klaget til Pressenævnet over, at www.dr.dk har afvist at bringe et genmæle vedrørende en pressemeddelelse den 7. marts 2008.

1. Sagsfremstilling

www.dr.dk bragte den 7. marts 2008 en pressemeddelelse under overskriften ”Ingen manipulation i ’Flugten fra Grønland’” og underoverskriften ”Danmarks Radio afviser beskyldninger om manipulation i dokumentarfilm”. Af pressemeddelelsen fremgik følgende:

”I Politiken er der i dag fredag en artikel om dokumentarfilmen ’Flugten fra Grønland’, som er indstillet til årets Tv-Oscar af Billed-Bladet. I artiklen bliver dokumentarfilmens tilrettelægger [A] beskyldt for på en række områder at manipulere med virkeligheden. Danmarks Radio afviser disse beskyldninger.

”Debat om udsendelser er en naturlig følge af at lave dokumentarfilm og en del af formålet – og det deltager jeg gerne i. Men det fremmer en god debat, at man diskuterer på et korrekt grundlag,” siger [A].

Artiklen bygger på en række ukorrekte oplysninger:

- [K] er ikke researcher på dokumentarfilmen. Hun har ikke været ansat, aflønnet og er heller ikke krediteret i filmen. Gennem en af de ansatte journalister er hun i et enkelt tilfælde blevet kontaktet for at skabe kontakt til to medvirkende, som imidlertid ikke optræder i programmet.

- [K] har aldrig henvendt sig med sin kritik til redaktionen eller tilrettelæggeren efter udsendelsen.

- Tilrettelæggeren har ikke bedt medvirkende om at tage grimt tøj på for at fremstille social elendighed på Grønland.

- Læserne af artiklen bliver forledt til at tro, at redaktionssekretær [B] er involveret i arbejdet eller har ansvaret for filmen. Dette er heller ikke korrekt. [B] er ansat på TV Avisen og er utilfreds med den rolle, han får i artiklen, hvilken han har meddelt Politiken.

- Det er ikke korrekt, når [A] bliver citeret for at sige, at han aldrig har modtaget en klage. [A] har 20 års produktion af dokumentarfilm bag sig og har selvfølgelig oplevet klager. Men han har aldrig skullet beklage eller dementere oplysninger eller indhold i hans tv-dokumentarer.

- Det er heller ikke korrekt, at Danmarks Radio ikke ”vil røre” ved sagen. [A] og DRs dokumentarchef [C] har besvaret snesevis af henvendelser – både positive og negative. Ligeledes har DRs lytter- og seerredaktør [D] besvaret konkrete klager over programmet.

Det er dog korrekt, at der er en pige, som spiser spæk i filmen. Men disse billeder er hverken iscenesatte eller indgår i den sammenhæng, som [K] beskriver.”

www.dr.dk afviste ved brev af 15. maj 2008 [K]s klage.

[K] henvendte sig ved e-mail af 5. marts 2008 til redaktionssekretær og reporter [B] i Danmarks Radio. Han svarede ved e-mail af 6. marts 2008 følgende:

”Jeg må beklage, at jeg ikke agter at gå videre med din kritik. Synes simpelthen den er for tynd.

Ved ikke, hvilke uoverensstemmelser, du og [A] måtte have haft om brugen af din research. Men du indkalder til demonstration om DR-manipulation – og har ikke andet at anføre end misvisende brug af nogle billeder og situationer, som jeg med min bedste vilje ikke kan se har nogen indflydelse på dokumentarens fremstilling af helt overordnede og ganske andre væsentlige problemer i Grønland. Såsom forældres omsorgssvigt over for børn i forbindelse med heftigt alkoholmisbrug, den politiske elites manglende forståelse for beskyldninger om magtmisbrug, seksuelle overgreb mod mindreårige piger osv. Disse heftige sociale og menneskelige problemer er det, der fylder massivt i oplevelsen af dokumentar-udsendelsen – i modsætning til de eksempler på ”manipulation”, som du anfører i din løbeseddel.

Dit forsvar for det Grønland du tydeligvis elsker meget, har jeg stor respekt for. Men intet i det tilsendte underbygger altså i mine øjne din påstand om, at dokumentarudsendelsen er manipulation. Beklager.”

Af Den Danske Ordbog på www.sproget.dk fremgår bl.a. følgende:

”researcher sb. fk.

person der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med at drive research, fx som samarbejdspartner til en journalist der skal udføre formidlingsarbejde på grundlag af researchen”

Danmarks Radio har ved brev af 26. april 1996 anmeldt DR Online til Pressenævnet, jf. medieansvarsloven § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, og ved brev af 5. november 1998 oplyst, at internetadressen er www.dr.dk.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at hun er registreret som Location Manager, Grønland, i DFI-bogen (Det Danske Filminstitut).

[K] har anført, at hun i forbindelse med produktionen af dokumentarfilmen ”Flugten fra Grønland” har arbejdet som ulønnet undersøger, skaffet adgang til adskillige personer og har brain-stormet en del omkring indholdet. Det er ikke korrekt, at ingen af hendes kontakter blev vist i filmen, idet der blev vist et kort klip af en af klagers kontakter, David Kristoffersen.

Klager har ved flere lejligheder talt med [E], Danmarks Radio, i forbindelse med optagelserne i Grønland, hvor også [A] var involveret. I flere timer var klager i dialog med [A] og fotograf [F] på Hotel Kap Farvel, Nanortalik. [A] tilbød endvidere klager at deltage i klipningen. Herudover har hun talt en del gange med en kvindelig kontaktformidler/undersøger for optagelserne i Nuuk. I den forbindelse blev klager lovet kreditering som tak for sin indsats, og hun henvendte sig den 1. november 2007 til Danmarks Radio, der ikke ønskede at følge op på henvendelsen.

[K] har endelig anført, at de ukorrekte oplysninger har gjort hende utroværdig.

2.2. www.dr.dk’s synspunkter

www.dr.dk har anført, at der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt udsendelse af en pressemeddelelse i almindelighed kan føre til, at klagesystemet efter medieansvarsloven finder anvendelse.

www.dr.dk har anført, at det ikke er retvisende at betegne [K] som researcher på dokumentarfilmen, ligesom hun heller ikke har været ansat. Der er ingen opgavebeskrivelse, research- eller tidsplan, der kan godtgøre klagers rolle som researcherens. [E], Danmarks Radio, kontaktede klager 3-5 gange, da hun havde været vikar på en skole, hvor filmholdet skulle filme. Dels var klager holdt op med at arbejde på skolen, og dels ønskede man primært grønlandske medvirkende. [K] indvilligede i at skabe forbindelse (telefonnumre og kontakter) til 2 tidligere kolleger og en grønlandsk familie. Det gør hende ikke til researcher. Klager har ikke skaffet kontakt til nogen, der medvirker i udsendelsen.

www.dr.dk har oplyst, at [A] efter afslutningen af nogle optagelser i området blev præsenteret for klager en sen aften på et værtshus.

www.dr.dk har herudover anført, at mediet siden marts 2008 har haft en længere korrespondance med klager, men redaktionen modtog ingen skriftlig klage fra [K] lige efter offentliggørelsen af udsendelsen i oktober 2007. Lytter-/seerredaktøren har i den forbindelse besvaret en klage fra [K].

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Pressemeddelelsen af 7. marts 2008 er bragt på www.dr.dk, der er anmeldt til Pressenævnet efter medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, hvorfor der som udgangspunkt er tale om et medie omfattet af medieansvarsloven og derved Pressenævnets kompetence. Det bemærkes, at nævnet ikke har efterprøvet, om betingelserne for anmeldelsen af 26. april 1996 var til stede. Spørgsmålet om, hvorvidt foretagendet er omfattet af medieansvarsloven og i givet fald i hvilket omfang, er underlagt domstolenes kompetence.

Da pressemeddelelsen er offentliggjort på et medie anmeldt til nævnet, og pressemeddelelsen i øvrigt er en redigeret envejskommunikation som den øvrige redaktionelle del af hjemmesiden, finder Pressenævnet, at meddelelsen er underlagt medieansvarslovens regler og derved nævnets kompetence. Klagen behandles herefter.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningerne rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af [K]s synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at klager har henvendt sig til forskellige personer med henblik på at høre, om de var interesseret i at deltage i dokumentarfilmen på Danmarks Radio. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klager skulle være ansat eller erhvervsmæssig researcher på dokumentarfilmen. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet herefter, at www.dr.dk har bragt korrekte oplysninger om, at klager hverken er ansat eller researcher for tv-holdet. Det fremgår i øvrigt af pressemeddelelsen, at [K] af mediet blev anmodet om at skabe kontakt til to personer.

www.dr.dk har oplyst, at [K] blev kontaktet 3-5 gange for at skabe forbindelse til medvirkende og ikke blot i ”et enkelt tilfælde”, hvorfor pressemeddelelsens oplysning herom er ikke korrekt. Da der ikke foreligger dokumentation for yderligere henvendelser, finder nævnet ikke, at oplysningen er egnet til at påføre klager økonomisk eller anden skade af betydning.

[K] henvendte sig til redaktionssekretær [B] fra Danmarks Radio den 5. marts 2008, hvorfor oplysningen om, at ”[K] aldrig har henvendt sig med sin kritik til redaktionen eller tilrettelæggeren efter udsendelsen” ikke er korrekt. Da klager imidlertid først 5. marts 2008 henvendte sig vedrørende dokumentarfilmen af 31. oktober 2007, finder nævnet ikke, at oplysningen er egnet til at påføre klager skade af betydning.

Klager er herefter ikke berettiget til et genmæle.

Afgjort den 24. juni 2008