Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud

Kapitel 2   Øvrige betingelser for tilskud

Kapitel 3   Tilskudsberettigende elever

Kapitel 4   Tilskud til skolefritidsordninger og sprogstimulering

Kapitel 5   Tilskud til specialundervisning, ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

Kapitel 6   Specielle tilskud

Kapitel 7   Udbetaling af tilskud m.v.

Kapitel 8   Kommunale bidrag

Kapitel 9   Specialundervisning, sygeundervisning og supplerende undervisning

Kapitel 10   Forskellige regler

Kapitel 11   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v.

I medfør af § 3, stk. 1, § 5, stk. 7, § 8, stk. 3 og 4, § 9, stk. 4 og 7, § 10, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 14, stk. 2, § 15, stk. l og 3, § 15 a, stk. 1, § 18, stk. 5, § 20, § 22, § 24, stk. 1, § 26, stk. 3, og § 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, som ændret ved lov nr. 559 af 6. juni 2007 og efter forhandling med finansministeren i medfør af § 12, stk. 6, i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 fastsættes:

Kapitel 1

Fremgangsmåden ved oprettelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud

§ 1. Anmeldelse af en fri grundskole, der ønsker statstilskud, foretages ved at indsende følgende til Undervisningsministeriet:

1) Et anmeldelsesskema med oplysning om de forhold, der er anført på skemaet.

2) Depositum på 30.000 kr., der indbetales i to rater på 20.000 kr. og 10.000 kr.

3) Skolens vedtagne vedtægt til godkendelse, jf. lovens § 5, stk. 1.

4) Et skema med oplysninger om de forhold, der er anført på skemaet, samt dokumentation for at skolens bygninger er godkendt af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder til skole- og undervisningsformål. Skemaet skal være underskrevet af de tegningsberettigede efter skolens vedtægt.

Stk. 2. Skemaerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 4, udfærdiges af Undervisningsministeriet og findes på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.

§ 2. Det er en betingelse for at modtage tilskud, at anmeldelsesmaterialet er Undervisningsministeriet i hænde senest på følgende datoer:

1) 15. august året forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Anmeldelsesskema og 1. rate af depositum på 20.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.

2) 1. februar forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Vedtægt og 2. rate af depositum på 10.000 kr., jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3.

3) 1. juni forud for det skoleår, for hvilket skolen ønsker tilskud: Oplysningsskema med bilag, jf. § 1, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Depositum tilbagebetales, når det i forbindelse med indberetning til tilskudsberegningen i september måned er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Der beregnes ikke renter af det indbetalte beløb. Modtager skolen ikke tilskud for det skoleår, der er indbetalt depositum for, tilfalder depositum statskassen.

§ 3. Undervisningsministeriet kan i øvrigt indhente alle oplysninger til brug for en vurdering af, om skolen opfylder lovens og denne bekendtgørelses betingelser for at modtage tilskud, og i særlige tilfælde fastsætte særlige frister for indsendelse af materialet, herunder fravige de frister, der er nævnt i § 2, stk. 1.

§ 4. Det er en betingelse for at modtage tilskud til en skole med kostafdeling, der er omfattet af lovens § 5, stk. 3, at budgettet for skolens første kalenderår viser, at udgiften til alle løbende ydelser til bygninger og arealer pr. årselev, der er sengeplads til, og pr. årselev, der alene er dagelev, ikke vil overstige de beløb, der er fastsat på de årlige finanslove. I beregningen kan maksimalt indgå det antal dagelever, der er tilmeldt skolen den 1. juli det første år med kostafdeling. De løbende ydelser omfatter: Renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlig myndighed.

Kapitel 2

Øvrige betingelser for tilskud

§ 5. En fri grundskole må ikke erhverve bygninger og arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte.

§ 6. Det er en betingelse for at få tilskud, at skolen ved elevbetaling eller på anden måde tilvejebringer en rimelig egendækning af skolens driftsudgifter. Ansattes betaling for kost, lys og varme m.v. og lejeindtægter for ansattes leje af bolig kan ikke medregnes i egendækningen. Mindstegrænsen for egendækningen eksklusiv forældrebetaling for skolefritidsordning er 1/8 af det gennemsnitlige tilskud pr. årselev, jf. lovens § 10, stk. 3 og 4.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få tilskud til skolefritidsordning, at der opkræves forældrebetaling for eleven, og at eleven ikke har fået nedslag i skolepengebetalingen som følge af indmeldelsen i skolefritidsordningen.

Stk. 3. Opkræves skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning fælles, skal det fremgå af opkrævningen, hvor stor en andel der vedrører hver af de to betalinger.

§ 7. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lovens § 5, stk. 7, og § 24, stk. l, 5. pkt., hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af skolens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Kapitel 3

Tilskudsberettigende elever

§ 8. Antallet af elever pr. 5. september året før finansåret opgøres efter de attesterede elevfortegnelser, der nævnes i lovens § 37, stk. 3. Hertil lægges elever, der efter lov om Det Centrale Personregister ikke skal registreres i CPR (diplomatbørn m.v.), og grønlandske elever.

Stk. 2. For at en elev skal indgå i opgørelsen efter stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Elever i børnehaveklasse skal være fyldt 5 år inden den 1. oktober i skoleåret, og skolen antager, at eleven vil kunne følge undervisningen i børnehaveklassen med henblik på at gå i 1. klasse året efter. Elever i 1. klasse skal være fyldt 6 år inden den 1. oktober i skoleåret.

2) Eleven må ikke være fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, medmindre den frie grundskole har indgået aftale med en kommune om undervisning af eleven.

3) Eleven skal være indmeldt i den frie grundskole før den 5. september og faktisk have fulgt undervisningen før eller senest den 5. september bortset fra fravær på grund af sygdom og andet fravær med gyldig grund.

4) Eleven må ikke gå i børnehaveklasse for anden gang, medmindre det er særligt begrundet, og forældrene skriftligt har samtykket i, at eleven går to gange i børnehaveklasse.

5) Forældremyndighedens indehavere eller en af forældemyndighedens indehavere skal bo i Danmark eller være dansk statsborger eller have haft opholdstilladelse i Danmark i mere end 5 år. Dette gælder dog ikke:

a) Elever, der ikke skal registreres i CPR, og grønlandske elever, jf. stk. 1.

b) Udenlandske elever, der har fået opholdstilladelse med henblik på at følge undervisningen i en dansk skole som led i en udveksling.

c) Elever, som i medfør af EU-retten eller EØS-aftalen er berettiget til at indgå i opgørelsen.

d) Elever, der er kommet til Danmark som asylansøgere uden deres forældre og efterfølgende har fået opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven.

Stk. 3. Hvis en elev, der er indmeldt i en fri grundskole efter skoleårets start og inden den 5. september, skal medtages i opgørelsen efter stk. 1, skal skolen kunne dokumentere, at den har modtaget flyttebevis fra elevens tidligere skole, eller at den har sendt en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med angivelse af første skoledag til elevens tidligere skole. Kopien skal være elevens tidligere skole i hænde senest den 5. september kl. 12. Hvis den 5. september er en lørdag eller søndag, skal kopien være elevens tidligere skole i hænde senest den førstkommende mandag kl. 12.

§ 9. Undervisningsministeren kan godkende, at der til skoler med kostafdeling både for grundskoleelever og gymnasieelever gives tilskud til kostafdelingen, selv om mindsteelevtalskravet i lovens § 13, stk. 2, for grundskolekostelever ikke er opfyldt. Det er dog en forudsætning, at det samlede antal årskostelever er mindst 18.

Kapitel 4

Tilskud til skolefritidsordninger og sprogstimulering

§ 10. Tilskuddet til skolefritidsordning beregnes som tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, gange antallet af årselever.

Stk. 2. Antallet af årselever beregnes som indbetalt forældrebetaling og tilskud i henhold til § 14, stk. 1, 2. pkt., i skoleåret divideret med halvdelen af det tilskud pr. årselev til skolefritidsordning, der er fastsat på finansloven året før finansåret. I forhold til tilskudsberegningen kan antallet af årselever dog ikke overstige antallet af elever ved skolefritidsordningen den 5. september året før finansåret.

§ 11. Tilskuddet til sprogstimulering beregnes som tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, gange antallet af årselever.

Stk. 2. Antal årselever beregnes som 7/12 af antal børn i sprogstimulering den 5. september året før finansåret og 5/12 af antal børn i sprogstimulering den 5. september i finansåret.

Kapitel 5

Tilskud til specialundervisning, ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever

§ 12. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) administrerer tilskud til specialundervisning, ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 1. Ansøgning om tilskud skal ske på skemaer, der er udarbejdet af styrelsen. Styrelsen kan hos skolen indhente de nødvendige oplysninger til brug for tilskuddenes fordeling og administration.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til specialundervisning og tilskud til ekstraudgifter til elever med svære handicap vedlægges en udtalelse fra skolen og pædagogisk-psykologisk rådgivning i skolekommunen. Til ansøgning om tilskud til støtteundervisning i dansk af en tosproget elev vedlægges en af skolen udarbejdet faglig vurdering af elevens behov for støtteundervisning i dansk og forældrenes skriftlige samtykke til, at eleven skal have støtteundervisningen.

Stk. 3. Ansøgning om tilskud til ekstraudgifter til elever med svære handicap skal være styrelsen i hænde senest den 1. februar før det kommende skoleår. Dog kan der indsendes ansøgning om tilskud hele skoleåret for nye elever.

Stk. 4. Ansøgning om tilskud til specialundervisning og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever skal være styrelsen i hænde senest den 1. februar før det kommende skoleår. For nye elever er ansøgningsfristen 1. oktober i skoleåret.

Stk. 5. Skolen skal underrette styrelsen om afbrydelse og væsentlige ændringer i forhold til det ansøgte.

Stk. 6. Tilskud til specialundervisning, ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever må alene anvendes til formålene. Skolen skal skriftligt underrette elevens forældre om, at der er bevilget tilskud til denne del af elevens undervisningsaktivitet. Skolen skal skriftligt underrette styrelsen om ophør af den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til.

Stk. 7. Skolen skal udarbejde en oversigt over, hvornår eleven skal deltage i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til, og hvem der skal undervise. Skolen skal løbende føre protokol over elevens deltagelse i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til. Protokollen skal underskrives af skolelederen og den lærer, der har undervist.

Kapitel 6

Specielle tilskud

Tilskud til befordringsudgifter for syge og invaliderede elever, nedbringelse af skolepenge, nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger, nedbringelse af opholdsudgifter på en kostafdeling

§ 13. Skolen er forpligtet til at sørge for hel eller delvis befordring mellem skolen og hjemmet, såfremt eleven ikke er i stand til at befordre sig selv på grund af sygdom eller invaliditet.

Stk. 2. Skolen kan i tvivlstilfælde forlange, at forældrene indhenter en lægeerklæring eller anden sagkyndig erklæring til brug for vurdering af elevens befordringsbehov.

Stk. 3. Efter kriterier fastsat af fordelingssekretariatet kan en skole enten selv etablere en særlig befordringsordning, eventuelt mod en vis betaling fra eleven, eller i ganske særlige tilfælde indgå en aftale med forældrene om, at forældrene mod en vis godtgørelse selv sørger for befordringen.

§ 14. Fripladstilskud kan gives til elever i sprogstimulering og børnehaveklasse samt på 1.-10. klassetrin. Tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger kan gives til elever i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Opholdsstøttetilskud kan gives til elever på 8.-10. klassetrin. Det er en forudsætning for ydelse af fripladstilskud og opholdsstøttetilskud, at eleven ikke er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse. Elever, som fylder 18 år i løbet af et skoleår, kan få tilskud i resten af skoleåret.

Stk. 2. Opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fordeles til den enkelte skole ud fra forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 6, opgjort på grundlag af indkomsten for kalenderåret forud for det kalenderår, hvori skoleåret begynder.

Stk. 3. Hvis forældrene er gift med hinanden eller har fælles folkeregisteradresse uden at være gift med hinanden, beregnes støtten ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag.

Stk. 4. Hvis forældrene er skilt, separeret eller ikke gift med hinanden uden at have fælles folkeregisteradresse, beregnes støtten ud fra indkomstgrundlaget hos den af forældrene,

l) der har forældremyndigheden, eller

2) på hvis adresse eleven er tilmeldt folkeregisteret, hvis forældrene har forældremyndigheden i fællesskab.

Stk. 5. Forældrenes samlede indkomstgrundlag, jf. stk. 3, eller den ene af forældrenes indkomstgrundlag, jf. stk. 4, kan nedsættes for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved skoleårets begyndelse.

Stk. 6. Forældrenes indkomstgrundlag består af personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte bundfradrag og fradrag for grundbeløb samt tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 2.

Stk. 7. Skolens fordeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordninger til den enkelte elev sker under hensyn til elevens og forældrenes økonomiske forhold og til, hvorvidt bopælskommunen yder tilskud til skolepengene eller opholdet.

Stk. 8. Kriterierne for tildeling af opholdsstøtte, fripladstilskud og tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for skolefritidsordning fastsættes af fordelingssekretariatet.

§ 15. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud i henhold til § 14, at nærmere angivne elevgrupper, herunder børn af skolens bestyrelsesmedlemmer og ansatte, ikke helt eller delvist fritages for elevbetaling.

§ 16. Tilskuddet til de tyske mindretalsskoler skal dække det særlige udgiftsbehov, som er nødvendigt for opretholdelse og sikring af det tyske mindretals skolevæsen ved Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig. I udgiftsbehovet indgår timer til den dobbelte modersmålsundervisning (tysk, dansk), et særligt driftstilskud til sikring af skolernes eksistens og andre mindretalsspecifikke ordninger.

§ 17. Tilskud, som fordelingssekretariatet skal fordele til skolerne, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 2, og § 17, stk. 1 og 2, og tilskud, som Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig skal fordele til tyske mindretalsskoler, jf. lovens § 11, stk. 1, nr. 3, og § 14, udbetales ved finansårets begyndelse. Renteindtægter m.v. i perioden fra udbetalingen af tilskuddene og til anvendelsen bruges til delvis dækning af fordelingssekretariatets og Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswigs administrationsomkostninger.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud m.v.

§ 18. Tilskud til de enkelte skoler udbetales månedsvis forud. Tilskud til generelle driftsudgifter, bygningstilskud og tilskud til kostafdelinger udbetales med 1/12 af det beregnede årlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud for de første 7 måneder af finansåret udbetales endeligt. Hvis antallet af elever pr. 5. september i finansåret er større eller mindre end antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, og antallet af årselever, der skal indgå i tilskudsberegningen efter lovens § 10, § 11 og § 13, hermed ændres, tillægges mertilskud eller fratrækkes for meget udbetalt tilskud i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder.

Stk. 3. Tilskud til skolefritidsordning og sprogstimulering udbetales med 1/12 af tilskuddet beregnet som elevtallet den 5. september året før finansåret ganget med tilskuddet pr. årselev. Hvis antallet af elever i skolefritidsordning eller sprogstimulering pr. 5. september i finansåret afviger fra antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, reguleres i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder, ud fra tilskuddet pr. årselev, der er fastsat på finansloven, og afvigelsen i antallet af elever. Er antallet af årselever i skolefritidsordningen i det skoleår, der slutter i finansåret, mindre end antallet af elever pr. 5. september året før finansåret, fratrækkes for meget udbetalt tilskud pr. årselev i de tilskudsudbetalinger, der sker i de sidste 5 måneder.

Stk. 4. Hvis det for meget udbetalte tilskud, jf. stk. 2 og 3, er større end tilskudsudbetalingerne i den resterende del af finansåret, fratrækkes det for meget udbetalte tilskud i tilskudsudbetalingerne for næste finansår, indtil det for meget udbetalte tilskud er modregnet fuldt ud.

Stk. 5. Tilskud til specialundervisning, ekstraudgifter til undervisning af svært handicappede elever og støtteundervisning i dansk af tosprogede elever udbetales månedligt med en forholdsmæssig andel af de godkendte beløb. Udgifter til hjælpemidler afholdes dog af skolen og refunderes af styrelsen mod forevisning af dokumentation for udlæg. Hvis skolen skal tilbagebetale tilskud, jf. § 12, stk. 6, fratrækkes beløbet i tilskudsudbetalingerne for følgende måned.

Stk. 6. Der kan ikke udbetales tilskud til en nyoprettet skole, før det i forbindelse med indberetningen til tilskudsberegningen pr. 5. september er konstateret, at skolen opfylder mindsteelevtalskravet i lovens § 19. Tilskud udbetales med virkning fra skoleårets begyndelse.

§ 19. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indberetninger til brug for tilskudsberegningen er korrekt opgjort efter bestemmelserne herom.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at data til brug for tilskudsberegningen sendes til Undervisningsministeriet inden udgangen af første uge i oktober måned.

Stk. 3. Bestyrelsen skal straks underrette Undervisningsministeriet, når skolen har indgivet begæring om konkurs eller betalingsstandsning, eller når der i øvrigt er fare for, at skolen skal indstille sin virksomhed. Giver underretningen ikke rimelig sikkerhed for skolens fortsættelse, og tilvejebringes sådan sikkerhed ikke inden en af Undervisningsministeriet fastsat frist, kan yderligere tilskudsudbetaling betinges af, at der stilles garanti af et pengeinstitut.

Kapitel 8

Kommunale bidrag

§ 20. Kommunens bidrag til staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en skolefritidsordning ved en fri grundskole, beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår.

§ 21. Bidraget betales en gang årligt 1. juli i det løbende finansår gennem modregning i udbetalingerne i juli måned fra Told- og Skattestyrelsen af indkomstskat, statstilskud m.v.

§ 22. Bidragspligten for en elev i et finansår berøres ikke af, at eleven efter 5. september i det forudgående finansår er flyttet til en anden kommune eller er udmeldt af den pågældende skole eller af, at skolen ikke modtager tilskud i hele skoleåret.

Kapitel 9

Specialundervisning, sygeundervisning og supplerende undervisning

§ 23. Til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand efter reglerne i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand med de modifikationer, der følger af folkeskolens styrelsesforhold. Det er en forudsætning, at en elev kun henvises til specialundervisning, hvis der er tale om problemer, som ikke er af midlertidig karakter, og som ikke kan løses inden for rammerne af den almene undervisning.

§ 24. Elever, der på grund af sygdom eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i deres skole, er berettiget til undervisning efter reglerne i bekendtgørelse om sygeundervisning for elever i folkeskolen og visse private skoler.

§ 25. Til elever, der har behov for midlertidig støtte, uden at der er tale om specialundervisning, kan gives supplerende undervisning. Til tosprogede elever kan på tilsvarende måde gives særlig tilrettelagt danskundervisning, der sikrer, at tosprogede børn, der opholder sig permanent i Danmark, lærer dansk svarende til kravene til undervisningen i dansk i folkeskolen.

Kapitel 10

Forskellige regler

§ 26. Skolen betaler godtgørelse til den eller de personer, der er valgt som tilsynsførende, jf. lovens § 9, stk. 2, med følgende beløb pr. skoleår pr. skole:

1) 6.000 kr. for skoler med op til 55 elever den 5. september i skoleåret.

2) 10.000 kr. for skoler med 55-109 elever den 5. september i skoleåret.

3) 15.000 kr. for skoler med 110-219 elever den 5. september i skoleåret.

4) 20.000 kr. for skoler med over 219 elever den 5. september i skoleåret.

Stk. 2. Skolen kan desuden give tilsynsførende transportgodtgørelse efter statens regler, jf. Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen.

Stk. 3. Der betales ikke godtgørelse efter stk. 1 til tilsynsførende, hvis tilsynet udføres som led i deres ansættelsesforhold.

§ 27. Tilsynserklæringer, jf. lovens § 9, stk. 7, skal være skrevet på dansk og mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Skolens navn og skolekode.

2) Navn på den eller de tilsynsførende.

3) Dato for tilsynsbesøg med angivelse af, i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet undervisningen.

4) Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.

5) Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

6) Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet i lovens § 1, stk. 2, 4. pkt., om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 28. Skolerne er undtaget fra bestemmelserne i lov om offentlige betalinger m.v. §§ 1-6, for så vidt angår tilslutning til NemKontoSystemet, § 7, for så vidt angår modtagelse af elektronisk faktura og pligten til at muliggøre elektronisk indbetaling samt § 8, for så vidt angår anvendelsen af Statens Koncernbetalinger (SKB).

Kapitel 11

Ikrafttrædelse

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1299 af 10. december 2006 om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. (frie grundskoler) ophæves.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2008

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Mette Ploug Krølner