Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kapitel 2   Målgrupper

Kapitel 3   Differentieret vejledning

Kapitel 4   Indholdet af vejledningen i folkeskolen

Kapitel 5   Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen

Kapitel 6   Særlige vejledningsinitiativer, herunder mentorer i 9. klasse

Kapitel 7   Vejledning ved optagelse på produktionsskole

Kapitel 8   Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Kapitel 9   Uddannelses- og erhvervsvejledning af unge under 25

Kapitel 10   Underretningspligt

Kapitel 11   Samarbejde

Kapitel 12   Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring

Kapitel 13   Almen orientering af forældre til unge 15-17-årige

Kapitel 14   Uddannelseskrav til vejlederne

Kapitel 15   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

I medfør af § 2, stk. 3, § 2 d, § 5, stk. 3, § 7, stk. 1 og 4 og § 12 a, stk. 4 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 630 af 20. juni 2008, § 3, stk. 3, i lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov og § 2, stk. 2, i lov nr. 311 af 30. april 2008 om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse og i hf-uddannelsen til studentereksamen (avu-loven), fastsættes:

Kapitel 1

Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ 1. Vejledning efter denne bekendtgørelse varetages af kommunalbestyrelsen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vejledning til elever i ungdomsskolens heltidsundervisning varetages af ungdomsskolen.

Kapitel 2

Målgrupper

§ 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede eleverne i folkeskolens 6. til 10. klasse.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal tilbyde unge under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, ikke går i 10. klasse og ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 3. Forpligtelsen omfatter unge, der har bopæl i det geografiske område, vejledningsenheden omfatter.

Stk. 4. Vejledning af unge under 18 år skal tilrettelægges således, at forældremyndighedens indehaver inddrages i vejledningen og i den unges uddannelsesplanlægning.

Stk. 5. Vejledning til elever på friskoler, private grundskoler og frie kostskoler, som gives af kommunalbestyrelsen efter reglerne i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, følger reglerne i nærværende bekendtgørelse, og tilrettelægges efter aftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolerne under hensyntagen til skoleformernes særlige karakter.

Kapitel 3

Differentieret vejledning

§ 3. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkeltes unges behov og forudsætninger.

Stk. 2. Vejledningen skal differentieres i omfang, aktiviteter og redskaber så den i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

Stk. 3. En særlig vejledningsindsats efter stk. 2 iværksættes på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd, der udspringer af faglige, personlige og/eller sociale forhold.

Kapitel 4

Indholdet af vejledningen i folkeskolen

§ 4. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv i folkeskolens 6.-10. klasse skal tilrettelægges, så den omfatter følgende elementer:

1) vejledningssamtaler enkeltvis og i grupper,

2) forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf. §§ 5-11,

3) introduktion til ungdomsuddannelser i 7. klasse,

4) obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse, jf. bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne,

5) brobygningsforløb i 9. og 10. klasse, jf. bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne,

6) særlige initiativer, jf. lov om folkeskolen § 9, stk. 4 og § 33, stk. 3-7,

7) mentorer i 9. klasse, jf. §§ 13 og 14

8) praktikforløb, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 3 og 4, og § 33, stk. 5,

9) informationsmøder for elever og forældre,

10) åbent hus arrangementer og

11) virksomhedsbesøg, jf. folkeskolelovens § 7.

Stk. 2. Vejledningsforløbet, jf. stk. 1, skal sikre progression og differentiering i vejledningsprocessen, herunder sikre, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Stk. 3. Vejledningen bygger på de kundskaber og færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som eleverne modtager undervisning i fra 1. – 9. klasse, jf. folkeskolelovens regler herom.

Stk. 4 . Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår skolen med tilrettelæggelse af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen.

Kapitel 5

Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen

§ 5. På 6. klassetrin påbegynder eleven arbejdet med en uddannelsesbog, som skal understøtte elevens refleksioner gennem vejledningsforløbet og løbende følge og dokumentere vejledningsprocessen samt afdække elevens individuelle behov for vejledning.

Stk. 2. Uddannelsesbogen skal danne grundlag for vejledningen i forbindelse med elevens uddannelsesplanlægning og skal udvikle elevens kompetencer i forhold til arbejdet med uddannelsesplanen, som indledes i 8. klasse, jf. § 7.

Stk. 3. Uddannelsesbogen udarbejdes af eleven og justeres løbende i samarbejde med forældremyndighedens indehaver, Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen, indtil eleven forlader folkeskolen.

§ 6. Uddannelsesplanen indeholder elevens mål for uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse. Uddannelsesplanen udarbejdes af eleven i samarbejde med forældremyndighedens indehaver, Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen, indtil eleven forlader folkeskolen.

Stk. 2. Uddannelsesplanen indgår i ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelser m.m., jf. bekendtgørelse om procedure for koordinering af uddannelsesinstitutionernes optagelse af ansøgere til ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, procedure om tilmelding til 10. klasse og om meddelelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning (procedurebekendtgørelsen).

§ 7. På 8. klassetrin introduceres eleven for uddannelsesplanen. Eleven tilkendegiver sit foreløbige uddannelsesvalg på planen. Planen justeres løbende og indgår i vejledningsprocessen sammen med uddannelsesbogen, jf. § 5, indtil eleven forlader folkeskolen eller 10. klasse.

§ 8. Uddannelsesplanen for elever i 9. og 10. klasse, der ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse, eller som forlader grundskolen, skal som minimum indeholde:

1) elevens præsentation af sig selv, herunder oplysninger om faglige, sociale og uformelle kompetencer samt arbejdsvaner,

2) oplysninger om elevens vejledningsforløb, eventuelle brobygningsforløb og andre vejledningsaktiviteter samt begrundelse for de valgte aktiviteter,

3) elevens valg af ungdomsuddannelse eller andre aktiviteter,

4) elevens overvejelser om uddannelsesvalget og fremtidigt erhverv,

5) skolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings stillingtagen til, hvorvidt elever, der søger en gymnasial uddannelse, indstilles til optagelsesprøve, jf. procedurebekendtgørelsen,

6) beskrivelse af forhold, der giver anledning til særlig opmærksomhed ved elevens start på ungdomsuddannelse, herunder behov for særlige støtteforanstaltninger på ungdomsuddannelsen med nødvendig dokumentation,

7) forældremyndighedens indehavers, skolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings bemærkninger og underskrifter.

Stk. 2. Unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten kan ansøge om at modtage undervisning efter avu-loven, hvis uddannelsesforløbet indgår i en uddannelsesplan, jf. stk. 1, som den unge har udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for unge, der søger om optagelse på en produktionsskole, jf. kapitel 7, samt for unge, der har forladt folkeskolen eller 10. klasse.

§ 9. Uddannelsesplanen for elever i 9. klasse, der ønsker at fortsætte i 10. klasse, skal som minimum indeholde:

1) elevens præsentation af sig selv, herunder oplysninger om faglige, sociale og uformelle kompetencer samt arbejdsvaner,

2) oplysninger om elevens vejledningsforløb, eventuelle brobygningsforløb og andre vejledningsaktiviteter samt begrundelse for de valgte aktiviteter,

3) elevens generelle overvejelser om valg af uddannelse og erhverv efter 10. klasse, herunder hvilke mål eleven har for uddannelse efter 10. klasse, og hvad der skal til, for at dette mål kan opfyldes,

4) beskrivelse af forhold, der giver anledning til særlig opmærksomhed ved elevens påbegyndelse af 10. klasse, herunder særlige vejledningsinitiativer, der har været iværksat samt begrundelsen herfor,

5) elevens ønsker om deltagelse i brobygningsforløb og praktik med uddannelsesperspektiv,

6) elevens overvejelser om aflæggelse af prøver, herunder prøver efter 20 ugers forløb,

7) beskrivelse af elevens behov for særlige støtteforanstaltninger i 10. klasse med nødvendig dokumentation herfor,

8) forældremyndighedens indehavers og skolens bemærkninger samt underskrifter, og

9) vejlederens bemærkninger og underskrifter, såfremt eleven vejledes af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 2. For elever, der påbegynder 10. klasse uden at have en uddannelsesplan, udarbejdes en sådan af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 3 . Udbyderen af 10. klasse skal anvende uddannelsesplanen, således at undervisningen i 10. klasse så vidt muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den imødekommer den enkelte elevs behov for undervisning, særlig støtte og afklaring af uddannelsesvalg.

§ 10. Uddannelsesplanen sendes af skolen til den ungdomsuddannelsesinstitution eller udbyder af 10. klasse, som eleven søger optagelse på i forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Stk. 2. Hvis eleven ikke påbegynder en 10. klasse eller en ungdomsuddannelse, sendes uddannelsesplanen til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor eleven er tilmeldt folkeregisteret. Ungdommens Uddannelsesvejledning videresender den unges uddannelsesplan eller en efterfølgende justeret uddannelsesplan til uddannelsesinstitutionen, hvis den unge påbegynder en uddannelse inden det fyldte 25. år.

Stk. 3. Hvis eleven skifter skole i 9. eller 10. klasse, sendes uddannelsesplanen til elevens nye skole.

Stk. 4. Informationer efter § 8, stk. 1, nr. 6, og § 9, stk. 1, nr. 4 og 7, som er omfattet af persondatalovens § 7 og § 8, må kun videregives, såfremt forældremyndighedens indehaver eller den unge over 18 år selv giver sit samtykke hertil.

§ 11. Hvis en elev af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes at tilhøre målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, og eleven godkendes af kommunalbestyrelsen til optagelse på ungdomsuddannelsen, jf. kapitel 8, skal der udarbejdes en uddannelsesplan for ungdomsuddannelser til unge med særlige behov, jf. bestemmelserne herom i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kapitel 6

Særlige vejledningsinitiativer, herunder mentorer i 9. klasse

§ 12. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning og skolen vurderer, at en elev har øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, skal der tilbydes særlige vejlednings- og undervisningsforløb, som kan iværksættes fra 6. klasse.

Stk. 2 . Ungdommens Uddannelsesvejledning tager initiativ til planlægningen af indsatsen, jf. stk. 1, i samarbejde med skolen og forældremyndighedens indehaver.

Stk. 3. Hvor der er særlig begrundelse herfor, kan elevens mulighed for opfyldelse af undervisningspligten efter henholdsvis 7. og 8. klasse, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 4 og 5, indgå som et led i det særlige vejledningsforløb.

§ 13. Kommunen skal sørge for, at der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, etableres en mentorordning for de elever i 9. klasse, som skønnes at få særlige vanskeligheder ved overgangen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, jf. § 14.

Stk. 2. På kommunens initiativ etableres et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og områdets erhvervsrettede ungdomsuddannelsesinstitutioner om anvendelse af mentorer. Det lokale samarbejde skal sikre et tæt samspil med andre mentorordninger på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og kommunen og blandt andet medvirke til at understøtte, at eleven kan have den samme mentor i 9. klasse og på de indledende dele af den erhvervsrettede ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Kommunerne har pligt til at sikre, at den enkelte mentor er tilstrækkelig forberedt på den aktuelle mentoropgave, og at vedkommende har de nødvendige forudsætninger for at kunne løfte opgaven til gavn for den unge.

Stk. 4. Kommunens forpligtelser over for mentor ophører, når eleven påbegynder ungdomsuddannelsen. Ungdomsuddannelsesinstitutionen kan vælge at fortsætte mentorordningen efter eleven er påbegyndt ungdomsuddannelsen. I givet fald overtager ungdomsuddannelsesinstitutionen forpligtigelserne overfor mentor.

§ 14. Mentorordningen, der er en personlig støtte til unge med særlige vejledningsbehov, understøtter den unges påbegyndelse og fastholdelse i en ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Mentor er bindeled mellem den unges privatsfære og uddannelsessystemet og hjælper den unge med at etablere kontakt til relevante myndigheder og forsøger at inddrage den unges familie i løsningen af problemerne.

Stk. 3. Arbejdet som mentor kan udføres på såvel lønnet som ulønnet basis, jf. § 13. stk. 3.

Stk. 4. Den unge skal give sit samtykke til at få en mentor tilknyttet og for unge under 18 år skal forældremyndighedens indehaver ligeledes give sit samtykke hertil.

Kapitel 7

Vejledning ved optagelse på produktionsskole

§ 15. Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, om unge med bopæl i kommunen, der agter at ansøge eller har ansøgt om optagelse på en produktionsskole, tilhører produktionsskolernes målgruppe, jf. lov om produktionsskoler.

Stk. 2. Vurderingen udføres efter anmodning fra den unge eller fra produktionsskolen på den unges vegne.

Stk. 3. Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller produktionsskolens henvendelse til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Stk. 4. Den unge har efter anmodning krav på at få foretaget en ny vurdering 6 måneder efter at en tidligere vurdering har fundet sted.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager vurderingen, jf. stk. 1, ud fra en helhedsvurdering af den unges kort- og langsigtede uddannelsesmæssige muligheder, hvor den unges erfaringer fra gennemførte og eventuelt afbrudte skole-, uddannelses- og beskæftigelsesforløb inddrages. Der gennemføres mindst en samtale med den unge.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal i forbindelse med vurderingen tillige tilbyde den unge vejledning og udarbejdelse af en uddannelsesplan, jf. § 8.

Stk. 7. Afgørelsen, jf. stk. 1, skal være skriftlig.

Stk. 8. Inden for de første 6 måneder efter afgørelsen skal Ungdommens Uddannelsesvejledning ved henvendelse fra en produktionsskole, som den unge ansøger om optagelse på, oplyse om resultatet af vurderingen efter stk. 1. Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet, at den unge tilhører målgruppen, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning tillige sende kopi af afgørelsen til produktionsskolen, hvis der anmodes herom.

Kapitel 8

Vejledning i forbindelse med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

§ 16. Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning foretager en vurdering af den unge med henblik på den unges optagelse på ungdomsuddannelsen. Ved vurderingen foretages en afdækning af, hvorvidt den unge har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Stk. 3. Vurderer Ungdommens Uddannelsesvejledning, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, og der derfor skal gives den unge et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, sørger Ungdommens Uddannelsesvejledning for, at der sammen med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen udarbejdes et udkast til en individuel uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Stk. 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller efter samråd med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen til kommunalbestyrelsen, om den unge kan optages på ungdomsuddannelsen. Udkastet til uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov bilægges indstillingen. Kan der ikke opnås enighed med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen om indstillingen eller udkastet til denne plan, skal der i indstillingen redegøres herfor.

Stk. 5. Indstillingen kan efter samråd med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen i fornødent omfang suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige, herunder udtalelser fra pædagogisk-psykologisk rådgivning og skoler, hvor den unge har været optaget.

Stk. 6. Samtidig med fremsendelsen til kommunalbestyrelsen af den i stk. 4 nævnte indstilling m.v. fremsendes en kopi til den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen.

§ 17. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at der i forbindelse med afklaringsforløbet udarbejdes en uddannelsesplan for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

§ 18. Ungdommens Uddannelsesvejledning sørger for, at uddannelsesplanen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov justeres efter behov og mindst en gang årligt. Beslutning om justering af uddannelsesplanen skal ske efter samråd med den unge og forældremyndighedens indehaver eller værgen og godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kapitel 9

Uddannelses- og erhvervsvejledning af unge under 25

§ 19. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Stk. 2. Vejledningen koordineres med andre kommunale vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning, som udgår fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der er beskæftiget med den unge.

Stk. 3. Vejledningen tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, jf. § 3, stk. 3, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.

Stk. 4. Ungdommens Uddannelsesvejledning justerer uddannelsesplanen, jf. §§ 8-11 sammen med den unge. Uddannelsesplanen bygger på den vejledning, den unge tidligere har modtaget og indeholder tillige en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler, som den unge tilbydes.

Stk. 5. Hvis den unge ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, skal vejledningen tillige omfatte en målgruppevurdering fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. kapitel 5.

Stk. 6. Hvis den unge anmoder om et uddannelsestilbud efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, sørger Ungdommens Uddannelsesvejledning for at tilvejebringe det nødvendige grundlag for kommunalbestyrelsens beslutning herom, jf. kapitel 8.

§ 20. Vejledningen omfatter individuel vejledning samt bistand til at løse praktiske problemer i forbindelse med den unges bestræbelser på at begynde på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Stk. 2. Vejledningen skal tilbydes løbende, indtil den unge er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Stk. 3. Hvor det ikke er muligt at komme i kontakt med den unge skriftligt, elektronisk eller telefonisk, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning sørge for, at der rettes personlig henvendelse til den unge.

Stk. 4. For unge under 18 år skal Ungdommens Uddannelsesvejledning give forældremyndighedens indehaver, der inddrages i vejledningen af unge, jf. § 2, stk. 4, tilbud om dialog om den unges uddannelsesmuligheder og –behov, samt mulighed for at deltage i planlægningen af den unges uddannelse.

Stk. 5. For unge under 18 år, der har opfyldt undervisningspligten, og ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, kan Ungdommens Uddannelsesvejledning efter samråd med den unge og de sociale myndigheder beslutte tillige at inddrage en anden voksen person, som den unge støtter sig til, i vejledningen af den unge.

Kapitel 10

Underretningspligt

§ 21. Når en ung under 25 år, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed, skal uddannelsesinstitutionen underrette Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, herom.

Stk. 2. Ved indgåelse og ophævelse af uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser underretter den skole, der foretager registreringen af uddannelsesaftalen eller ophævelsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning i den unges bopælskommune herom.

Stk. 3. Når uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder et skole- eller uddannelsesforløb af mindst 3 måneders varighed uden at påbegynde et nyt, skal institutionen straks tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregistret, med henblik på at fastholde den unge i uddannelse.

Stk. 4. Når den unge er under 18 år, og uddannelsesinstitutionen foretager underretning efter stk. 1-3, skal uddannelsesinstitutionen tillige underrette forældremyndighedens indehaver.

Stk. 5. Underretningen efter stk. 1 og 2 skal ske elektronisk til Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor den unge er tilmeldt folkeregisteret, og skal ske uden unødigt ophold. Underretningen af forældremyndighedens indehaver, jf. stk. 4, skal ske samtidigt med underretningen af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Kapitel 11

Samarbejde

§ 22. Med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og koordineret vejledningsindsats skal Ungdommens Uddannelsesvejledning indgå i et samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg), ungdomsuddannelsesinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, Jobcentre, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, skoler og institutioner, der udbyder folkeoplysende aktiviteter, institutioner, der udbyder uddannelse og undervisning til unge med særlige behov, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Socialforvaltningen, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning i andre geografiske områder, hvor dette samarbejde er relevant.

Stk. 2. Samarbejdet skal omfatte konkrete vejledningsaktiviteter samt udvikling, tilrettelæggelse og koordinering af den samlede vejledningsindsats.

Stk. 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningsaktiviteter, jf. kapitlerne 3 og 4, skal ske i et samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og de uddannelsesinstitutioner og virksomheder mv., der står for gennemførelsen af arrangementerne. Samarbejdet omfatter bl.a. arrangementernes formål, indhold og varighed og tidsmæssig placering på året.

§ 23. Med henblik på at tilvejebringe et helhedsorienteret vejledningsforløb i folkeskolen tilrettelægges indsatsen i henhold til kapitel 4 i samarbejde med skolen.

Stk. 2. Skolen sikrer, at vejledningsforløbet sker i tilknytning til folkeskolens løbende interne evaluering, jf. folkeskolelovens regler herom.

Stk. 3. Skolen sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan foregå inden for skolens fysiske rammer og i elevens undervisningstid.

Stk. 4. Skolen stiller egnede lokaler til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor samtaler kan finde sted, undervisnings- og vejledningsmaterialer kan opbevares og edb-udstyr kan anvendes.

Stk. 5. Ungdommens Uddannelsesvejledning sikrer, at arbejdet med elevernes uddannelses- og erhvervsvejledning kan indgå hensigtsmæssigt i skolens samlede planlægning og undervisning.

Stk. 6. Ungdommens Uddannelsesvejledning afholder møder med grundskolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne på baggrund af underretningen fra ungdomsuddannelsesinstitutionerne om elevernes udbytte af undervisningen, jf. kapitel 3 b i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.

Kapitel 12

Kvalitetsudvikling og kvalitetssikring

§ 24. Ungdommens Uddannelsesvejledning skal have et system til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den vejledning, der udbydes. Systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring skal, med udgangspunkt i de i henhold til § 1 og § 10, stk. 2, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, opstillede mål og rammer, som minimum belyse:

1) vejledningens omfang, resultater og effekter

2) sammenhængen mellem vejledningens vilkår og rammer og behovet for vejledning,

3) samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelsesinstitutioner, Jobcentre, erhvervslivet og øvrige kommunale samarbejdspartnere, jf. § 22, stk. 1, samt

4) procedurer for en årlig selvevaluering og for inddragelse af de personer, der er modtager af vejledning samt ansatte i Ungdommens Uddannelsesvejledning.

§ 25. Ungdommens Uddannelsesvejledning udarbejder på baggrund af den årlige selvevaluering en plan for opfølgning med henblik på at gennemføre den udvikling af vejledningen, som evalueringen giver anledning til.

§ 26. Ungdommens Uddannelsesvejledning offentliggør en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring og de opnåede resultater på en lettilgængelig måde på de berørte kommuners hjemmesider.

Kapitel 13

Almen orientering af forældre til unge 15-17-årige

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at alle de af kommunens borgere, som har forældremyndighed over unge i alderen fra 15 til 18 år, bliver orienteret om den uddannelses- og erhvervsvejledning, som kommunen tilbyder de unge, og om hvilke uddannelsesmuligheder de unge har, efter at have opfyldt undervisningspligten.

Stk. 2. Er den unges forældre ikke af dansk nationalitet, skal kommunen så vidt muligt tilbyde en orientering, der sprogligt er målrettet forældrene.

Kapitel 14

Uddannelseskrav til vejlederne

§ 28. Vejledningen efter denne bekendtgørelse skal varetages af personer, der har enten en professionsbacheloruddannelse i forvaltning med toning i uddannelses- og erhvervsvejledning, en diplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Vejledningen kan endvidere varetages af

1) personer, som har mindst 5 års erhvervserfaring som vejleder og har gennemført en af følgende tidligere vejlederuddannelser:

a) Skole- og/eller ungdomsvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, m.fl.)

b) Voksenvejlederuddannelsen (Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse m.fl.)

c) Uddannelsen som uddannelses- og erhvervsvejleder ved erhvervsskolerne (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse), (tidligere benævnt studievejledningen)

d) Studievejlederuddannelsen for studievejledere på gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (Undervisningsministeriet)

e) Grunduddannelsen for uddannelsesvejledere inden for almen voksenuddannelse (Undervisningsministeriet),

2) personer, som har mindst 3 års erhvervserfaring som vejleder og inden den 1. august 2008 har gennemført de tre basismoduler i diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, og

3) personer, der kan dokumenterer et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau ved en realkompetencevurdering.

Stk. 3. Ved alle nyansættelser efter 1. august 2008, skal ansøgeren opfylde uddannelseskravet eller dokumentere sine kompetencer efter stk. 1 eller 2. Erdet ikke muligt at ansætte en egnet ansøger, der opfylder kravene efter stk. 1 eller 2, kan der ansættes ansøgere, som herefter indgår i kommunalbestyrelsens efteruddannelsesplaner, jf. stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen udarbejder inden 1. august 2010 en plan for, hvornår alle vejledere kan leve op til uddannelseskravene i stk. 1 og 2.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 586 af 12. juni 2006 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv med senere ændringer ophæves.

Undervisningsministeriet, den 30. juni 2008

Afdelingschef
Jens Strunge Bonde

/ Silvia Fernandez