Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om erstatningsansættelser i den lægelige videreuddannelse

1. Indledning

I henhold til bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger planlægger og godkender de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse erstatningsansættelser i forbindelse med barsel, børnepasningsorlov, sygdom, forskning, ændrede uddannelsesforløb som følge af dispensation samt på grund af manglende målopfyldelse.

For færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen efter den tidligere speciallægeordning, jf. bekendtgørelse nr. 654 af 3. juli 1996 om uddannelse af speciallæger (1996-uddannelsesordningen) er der i de samme situationer stillet krav om ad hoc-klassificering af manglende uddannelseselementer. Ad hoc-klassificeringen godkendes af de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

2. Læger der færdiggør speciallægeuddannelsen efter 1996- uddannelsesordningen

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender erstatningsansættelser til færdiggørelse af speciallægeuddannelsen efter 1996-uddannelsesordningen i tilfælde af:

a.
ad hoc-klassifikationer til færdiggørelse af fase 2 og/eller fase 3
b.
ad hoc-klassifikationer i forbindelse med sygdom, graviditet, barsel, børnepasningsorlov, omsorgsdage, adoption og andre særlige grunde
c.
ad hoc-klassifikation i forbindelse med forlængelse som følge af manglende målopfyldelse
d.
ad hoc-klassifikation på andet grundlag f. eks. ved omstrukturering eller organisatoriske eller administrative forhold, som den uddannelsessøgende er uden indflydelse på

Ad hoc-klassifikation skal ske på afdelinger, der deltager i speciallægeuddannelsen efter 2003- uddannelsesordningen, hvor kravene i 1996- uddannelsesordningens målbeskrivelse kan opfyldes.

Ad hoc-klassifikationen retter sig mod en konkret person og skal gives senest 1 måned inde i ansættelsen med angivelse af den samlede klassifikationsperiode. Der skal foreligge et uddannelsesprogram inden ansættelsens start.

Den uddannelsessøgende læge skal vejledes og evalueres under sin ansættelse, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning ”Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse”, januar 1998. Ansættelsen skal afsluttes med udfærdigelse af et CS- bilag med godkendelse af den aktuelle ansættelsesperiode.

3. Læger der færdiggør speciallægeuddannelsen efter 2003- uddannelsesordningen

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse godkender ansættelser til erstatning for:

a.
sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, adoption, børnepasningsorlov eller andre særlige grunde
b.
manglende målopfyldelse i det enkelte uddannelseselement
c.
manglende uddannelsestid som følge af deltidsansættelse, herunder deltidsansættelse kombineret med forskning (kombinationsstilling)

Erstatningsansættelsen skal ske på en afdeling, som er i stand til at sikre tilvejebringelsen af de kompetencer, der skulle have været opnået i det afbrudte eller mangelfuldt gennemførte uddannelseselement.

Erstatningsansættelsen retter sig mod en konkret person og gives senest 1 måned inde i ansættelsen med angivelse af den samlede periode for erstatningsansættelsen. Til ansættelsen skal der foreligge et godkendt uddannelsesprogram.

Ansættelsen afsluttes med udfærdigelse af attestation i logbogen for, at de manglende kompetencer er opnået samt udfyldt og attesteret skema ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement”.

4. Særligt om manglende målopfyldelse

For begge uddannelsesordninger gælder:

Hvis erstatningsansættelsen skyldes manglende målopfyldelse kan det aftales, at den nødvendige yderligere ansættelse sker i form af forlænget ansættelse på samme afdeling eller på anden afdeling med godkendt uddannelsesprogram for tilsvarende ansættelse. Varigheden af erstatningsansættelsen aftales mellem den uddannelsessøgende læge og afdelingen og godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Såfremt den manglende målopfyldelse skyldes omstrukturering eller organisatoriske eller administrative forhold, som den uddannelsessøgende er uden indflydelse på, skal det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse umiddelbart sikre ansættelse på anden afdeling således, at kompetencerne i det pågældende uddannelseselement opnås.

5. Sammenhæng med andre regelsæt

5.1. Fraværsregler

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel mv., der udgør mere end 10 % af den fastsatte varighed for en given del af speciallægeuddannelsen, forlænges uddannelsen forholdsmæssigt, svarende til det samlede fravær. Forlængelsen gives i form af erstatningsansættelse. Ved fravær i erstatningsansættelsen gælder den samme 10 % - regel som ved fravær i uddannelsesstillingen.

5.2. Deltidsansættelse

Erstatningsansættelse kan ske som deltidsansættelse, hvis betingelserne for deltid i videreuddannelsen er opfyldt, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2006 om uddannelse af speciallæger og § 12 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger.

Varigheden af disse erstatningsansættelser fastlægges på grundlag af den manglende del af fuld uddannelsestid. Ved varigheden af erstatningsansættelse i forbindelse med deltidsansættelse kombineret med forskning fastsætter det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse varigheden efter en konkret vurdering af den nødvendige forlængelse af uddannelsen.

6. Sagsbehandlingen

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse træffer afgørelser om erstatningsansættelser mv. inden for rammerne af gældende bekendtgørelser og vejledninger om den lægelige videreuddannelse. De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse sikrer ensartede procedurer og udmeldinger på området.

Meddelelse om erstatningsansættelser/ad hoc-klassifikationer sendes til Sundhedsstyrelsen.

Meddelelsen til Sundhedsstyrelsen skal indeholde:

oplysninger om, hvad godkendelsen omfatter

begrundelse for godkendelsen

uddannelsessøgende læges navn og cpr-nr.

uddannelsessøgende læges speciale og uddannelsesniveau

hospitalets og afdelingens navn

oplysning om hvorvidt erstatningsansættelsen gennemføres på fuld tid eller som deltidsansættelse

perioden for erstatningsansættelsen/ ad hoc-klassifikationen

Sundhedsstyrelsen, den 30. juni 2008

Marit Karina Buccarella

/ Maria Herlev Ahrenfeldt