Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner

Kapitel 2   Anvendelsesområde

Kapitel 3   Tilladelse

Kapitel 4   Klassificering

Kapitel 5   Forbudt farligt gods

Kapitel 6   Emballering

Kapitel 7   Mærkning

Kapitel 8   Afsenders pligter

Kapitel 9   Luftfartsforetagendets pligter

Kapitel 10   Fragtagenters pligter

Kapitel 11   Informationspligt

Kapitel 12   Uddannelse

Kapitel 13   Dispensation

Kapitel 14   Straf og ikrafttræden mv.

Bilag

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods

I medfør af § 85, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 21. juni 2007, og bekendtgørelse nr. 1597 af 18. december 2007 om Statens Luftfartsvæsens opgaver og beføjelser, om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet fastsatte forskrifter og om klageadgang, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Afsender (Shipper): En person eller en virksomhed, der til en fragtagent, et fragthandlingsselskab eller direkte til et luftfartsforetagende indleverer farligt gods med henblik på hel eller delvis transport med luftfartøj.

2) Alvorlig kvæstelse (Serious injury): En kvæstelse, som en person har pådraget sig ved en ulykke, og

a) som nødvendiggør indlæggelse på hospital i mere end 2 døgn, hvis indlæggelse sker senest 7 dage efter den dag, hvor personen blev kvæstet, eller

b) hvorved der er sket knoglebrud (bortset fra ukomplicerede brud på fingre, tæer eller næse), eller

c) hvorved der er fremkommet alvorlig blødning, nerve-, muskel- eller seneskade, eller

d) hvorved der er sket kvæstelse af et indre organ, eller

e) hvorved der er sket 2. eller 3. gradsforbrændinger eller forbrændinger, der dækker mere end 5 procent af kroppen, eller

f) hvorved der er sket bevislig udsættelse for smitsomme stoffer eller skadelig stråling.

3) Besætningsmedlem (Crew member): En person, der er udpeget af et luftfartsforetagende til tjeneste om bord i et luftfartøj i forbindelse med en flyvning.

4) Chicago-konventionen (Convention on International Civil Aviation): Konventionen angående international civil luftfart, undertegnet i Chicago den 7. december 1944, med senere ændringer.

5) Container (Unit load device): Enhver type fragtcontainer, luftfartøjscontainer, luftfartøjspalet med net eller luftfartøjspalet med net over en plastboble. En sampakning betragtes ikke som en container.

6) Emballage (Packaging): Beholdere og andre dele eller materialer, der er nødvendige, for at beholderen kan opfylde sin funktion som transportbeholder, og som er nødvendige for at sikre opfyldelsen af de krav til emballering, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

7) Emballering (Packing): Den metode og proces, ved hvilken genstande eller stoffer indpakkes og/eller forpakkes eller sikres på anden måde.

8) EU-OPS: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1899/2006 af 12. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart.

9) Farligt gods (Dangerous goods): Genstande eller stoffer, der kan medføre betydelig risiko for helbred, sikkerhed eller ejendom, når de transporteres med luftfartøj.

10) Flyvebesætningsmedlem (Flight crew member): Et certificeret besætningsmedlem, der er pålagt opgaver af betydning for føringen af et luftfartøj i flyvetiden.

11) FN-nummer (UN-number): Et fircifret tal, tildelt af FN’s komite af eksperter om transport af farligt gods (United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) med henblik på identifikation af et stof eller en bestemt gruppe af stoffer.

12) Forsendelse (Consignment): Et eller flere kolli med farligt gods, som et luftfartsforetagende har påtaget sig at transportere fra en bestemt afsender på et bestemt tidspunkt og på en bestemt adresse, som der er kvitteret for som et parti, og som transporteres til en bestemt modtager på en bestemt adresse.

13) Fragtagent (Freight forwarder): En person eller en virksomhed, der tilbyder at arrrangere lufttransport af farligt gods.

14) Fragtluftfartøj (Cargo aircraft): Ethvert luftfartøj, bortset fra passagerluftfartøj, som anvendes til transport af gods.

15) ICAO-TI (ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air): Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods, dokument 9284-AN/905, i seneste udgave.1)

16) Kolli (Package): Det færdige produkt af indpakningsprocessen, dvs. emballage med indhold, således som dette foreligger klart til transport.

17) Korrekt teknisk betegnelse (Proper shipping name): Det navn, der skal anvendes til at beskrive en bestemt genstand eller et bestemt stof.

18) Luftfartsforetagende (Operator): En person, et selskab eller andet foretagende, der har til formål at beskæftige sig med flyvevirksomhed.

19) Luftfartøjschef (Pilot-in-command): Den pilot, der er ansvarlig for luftfartøjets føring og sikkerhed i flyvetiden.

20) Oprindelsesland (State of Origin): Det land, inden for hvis territorium godset først blev lastet på et luftfartøj.

21) Passagerluftfartøj (Passenger aircraft): Et luftfartøj, som transporterer en eller flere personer, bortset fra besætningsmedlemmer, ansatte i luftfartsforetagendet, der udfører arbejde for luftfartsforetagendet, officielle repræsentanter for vedkommende myndighed eller personer, der ledsager en forsendelse eller anden fragt.

22) Sampakning (Overpack): En pakke, der indeholder et eller flere kolli, og som udgør en enhed, der benyttes af samme afsender for at lette ekspedition og opbevaring.

23) Uheld med farligt gods (Dangerous goods incident): En begivenhed forårsaget af farligt gods, som transporteres med luftfartøj, bortset fra ulykke med farligt gods, når begivenheden sker under eller i forbindelse med transporten, og begivenheden resulterer i kvæstelse af person, skade på ejendom, brand, brækage, spild, udsivning af væske eller stråling eller andet bevis på, at emballagen er blevet beskadiget. Enhver begivenhed i forbindelse med transporten af farligt gods, som bringer luftfartøjet eller de ombordværende i alvorlig fare, anses også for et uheld med farligt gods.

24) Ulykke med farligt gods (Dangerous goods accident): En begivenhed forårsaget af farligt gods, som transporteres med luftfartøj, når begivenheden sker under eller i forbindelse med transporten, og den resulterer i dødsfald, alvorlig kvæstelse af person eller større skade på ejendom.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med luftfartøj inden for dansk område samt for transport af farligt gods med dansk luftfartøj uden for dansk område.

Stk. 2. Et luftfartøj betragtes som dansk, når det er dansk registreret, eller når det er udenlandsk registreret og opererer i henhold til en dansk driftstilladelse, jf. luftfartslovens § 4, stk. 2.

Stk. 3. Kapitlerne 3-12 i denne bekendtgørelse gælder ikke for luftfartsforetagender, der i henhold til Air Operators Certificate, jf. bestemmelserne i ”EU-OPS”, har tilladelse til at transportere farligt gods.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for alle genstande og stoffer, der er klassificeret som farligt gods, jf. kapitel 5, bortset fra de eksplosive stoffer samt krigsammunition, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995 om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for genstande og stoffer, der er klassificeret som farligt gods, men som er nødvendige om bord på et luftfartøj for at opfylde luftdygtighedskrav og driftsbestemmelser eller bestemt til de særlige formål, som er angivet i ICAO-TI.

Stk. 3. Hvis genstande eller stoffer, der er beregnet som erstatning for de genstande eller stoffer, der er omtalt i stk. 2, medføres på et luftfartøj, skal de transporteres i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse. Dette gælder dog ikke, hvis transport af nævnte genstande eller stoffer er tilladt i henhold til ICAO-TI.

Stk. 4. Genstande og stoffer, der er beregnet til passagerernes eller besætningsmedlemmernes personlige brug, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse i det omfang, der er fastsat regler herom i ICAO-TI.

Kapitel 3

Tilladelse

§ 4. Transport af farligt gods, der skal udføres af et luftfartsforetagende, der ikke er omfattet af bestemmelserne i ”EU-OPS” eller er hjemmehørende i en stat, der ikke har tilsluttet sig Chicago-konventionen, kræver en forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Det samme gælder for ikke-erhvervsmæssig flyvevirksomhed, der udføres af en person, et selskab eller andet foretagende, der er hjemmehørende i Danmark eller i en stat, der ikke har tilsluttet sig Chicago-konventionen.

Stk. 2. Ansøgning skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 5 dage, inden flyvningen påtænkes udført. Ansøgningen skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger om klassificering og emballering samt om den måde, hvorpå transporten påtænkes gennemført.

Stk. 3. Lufttransport af

1) fissilt radioaktivt materiale, som er omfattet af særlige ekstra krav til emballering m.m. på grund af de fissile egenskaber, jf. ICAO-TI, og

2) radioaktivt stof

a) i et type B(U) kolli, hvis indhold overstiger 3000 A1 eller 3000 A2 eller 1000 TBq, eller

b) i et type B(M) kolli eller

c) som gennemførelse af et særligt arrangement i transportreglernes forstand,

kræver i alle tilfælde en forud indhentet tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen. Ansøgning indsendes til Statens Institut for Strålehygiejne.

Kapitel 4

Klassificering

§ 5. En genstand eller et stof skal klassificeres i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i ICAO-TI.

Kapitel 5

Forbudt farligt gods

§ 6. Genstande og stoffer, der udtrykkeligt er nævnt ved navn eller ved fællesbetegnelse i ICAO-TI som genstande eller stoffer, det under alle omstændigheder er forbudt at transportere med luftfartøj, må ikke transporteres med luftfartøj.

§ 7. Genstande og stoffer, som er angivet i ICAO-TI som forbudte at transportere under normale omstændigheder, og levende dyr med infektioner, må ikke transporteres med luftfartøj. Dette gælder dog ikke, hvis det er anført i ICAO-TI, at de må transporteres i henhold til en godkendelse udstedt af oprindelseslandet.

Kapitel 6

Emballering

§ 8. Farligt gods skal emballeres i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel og i ICAO-TI.

Stk. 2. Emballage til lufttransport af farligt gods skal være af god kvalitet og skal være konstrueret og sikkert lukket således, at lækage ikke kan opstå under normale lufttransportforhold ved forandringer i temperatur, fugtighed eller tryk eller ved rystelser.

Stk. 3. Emballagen skal være egnet til indholdet. Emballage i direkte berøring med farligt gods skal være modstandsdygtig over for enhver kemisk eller anden påvirkning fra sådant gods.

Stk. 4. Emballagen skal opfylde materiale- og konstruktionsspecifikationerne i ICAO-TI.

§ 9. Emballage skal være afprøvet i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

Stk. 2. Emballage til lufttransport af farligt gods skal være typegodkendt af Teknologisk Institut, Emballage og Transport, medmindre den er typegodkendt af den kompetente myndighed i andet land. Dette gælder dog ikke, hvis emballagen er omfattet af overgangsreglerne i ICAO-TI.

Stk. 3. Emballage, hvis hovedformål er at kunne indeholde væske, skal kunne modstå de tryk, som er angivet i ICAO-TI, uden at der opstår lækage.

Stk. 4. Indvendig emballage skal være emballeret, sikret eller polstret således, at skader eller lækage forhindres og således, at deres bevægelser i den ydre emballage forhindres ved lufttransport under normale forhold. Støddæmpende eller absorberende materiale må ikke kunne forårsage en farlig reaktion med indholdet i beholderne.

Stk. 5. Beholdere må ikke genbruges, før de er blevet kontrolleret og fundet fri for tæring eller anden skade. Hvis en beholder genbruges, skal der træffes alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre forurening af det nye indhold.

Stk. 6. Hvis ikke-rengjorte, tomme beholdere på grund af det tidligere indhold kan udgøre en risiko, skal de lukkes tæt til og behandles under hensyntagen til den risiko, de udgør.

§ 10. Ydersiden af et kolli må ikke være forurenet med en skadelig mængde af et farligt stof.

Kapitel 7

Mærkning

§ 11. Hvert kolli med farligt gods skal forsynes med den/de korrekte fareseddel/faresedler, således som det er angivet i ICAO-TI.

§ 12. Hvert kolli med farligt gods skal være mærket med indholdets korrekte tekniske betegnelse, herunder FN-nummer, hvis et sådant findes, samt sådanne andre mærkninger, som måtte være anført i ICAO-TI.

§ 13. Emballage, som er fremstillet i overensstemmelse med en af de specifikationer, der er fastsat i ICAO-TI, skal være mærket herom. Ingen emballage må forsynes med mærkning om specifikationer, medmindre de opfylder de krav, der er angivet i ICAO-TI.

§ 14. Mærkning af farligt gods skal være affattet på engelsk.

Kapitel 8

Afsenders pligter

§ 15. Forud for indlevering af et kolli eller en sampakning med farligt gods til lufttransport skal afsenderen sikre sig,

1) at det ikke er forbudt af transportere det farlige gods med luftfartøj, samt

2) at godset er korrekt klassificeret, emballeret, mærket og ledsaget af de fornødne, korrekt udfærdigede transportdokumenter for farligt gods som angivet i §§ 16 og 17 i ICAO-TI.

§ 16. Medmindre andet er fastsat i ICAO-TI, skal afsenderen af farligt gods til lufttransport udfylde og underskrive et transportdokument for farligt gods, som skal indeholde de oplysninger, der er krævet i ICAO-TI. Transportdokumentet skal gives til luftfartsforetagendet.

Stk. 2. Transportdokumentet skal indeholde en erklæring underskrevet af afsenderen af det farlige gods til lufttransport om,

1) at det farlige gods er fuldstændigt og præcist beskrevet med angivelse af korrekt teknisk betegnelse, samt

2) at det er klassificeret, emballeret, mærket og i korrekt tilstand til lufttransport i henhold til de gældende bestemmelser.

§ 17. Transportdokumenter for farligt gods skal være affattet på engelsk.

Kapitel 9

Luftfartsforetagendets pligter

§ 18. Et luftfartsforetagende må ikke modtage farligt gods til lufttransport, medmindre

1) det farlige gods er ledsaget af et udfyldt transportdokument for farligt gods, undtagen hvor det er angivet i ICAO-TI, at et sådant dokument ikke kræves, og

2) luftfartsforetagendet har kontrolleret kolliet, sampakningen eller fragtcontaineren med det farlige gods i overensstemmelse med de fremgangsmåder ved modtagelse, som er indeholdt i ICAO-TI.

§ 19. Luftfartsforetagendet skal udarbejde og anvende en kontrolliste ved modtagelse af farligt gods i henhold til § 18.

§ 20. Kolli og sampakninger med farligt gods og fragtcontainere med radioaktive stoffer skal inspiceres for tegn på lækage eller skade, før de lastes på et luftfartøj eller i en container. Kolli, sampakninger eller fragtcontainere, som lækker eller er beskadigede, må ikke lastes på et luftfartøj.

Stk. 2. En container med farligt gods må ikke lastes på et luftfartøj, medmindre den er inspiceret og fundet fri for ethvert tegn på lækage fra eller skade på det farlige gods.

Stk. 3. Hvis et kolli med farligt gods, som er lastet på et luftfartøj, viser sig at være beskadiget eller utæt, skal luftfartsforetagendet sørge for, at det fjernes fra luftfartøjet. Foretagendet skal derefter sikre sig, at resten af ladningen er i korrekt tilstand til lufttransport, og at ingen andre kolli er blevet forurenet.

§ 21. Kolli eller sampakninger med farligt gods og fragtcontainere med radioaktive stoffer skal ved losningen fra luftfartøjet eller containeren inspiceres for tegn på skade eller lækage.

Stk. 2. Hvis der konstateres skade eller lækage, skal det sted i luftfartøjet, hvor det farlige gods eller containeren var placeret, inspiceres for skade eller forurening.

§ 22. Farligt gods må ikke transporteres i et luftfartøjs passagerkabine, hvori der befinder sig passagerer, eller i cockpittet undtagen under omstændigheder, hvor det er tilladt efter bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 23. Enhver farlig forurening på et luftfartøj, der skyldes lækage eller skade på farligt gods, skal ufortøvet fjernes.

Stk. 2. Et luftfartøj, som er blevet forurenet af radioaktivt stof, skal straks tages ud af trafik. Det må ikke indsættes i trafik igen, før strålingsniveauet på enhver tilgængelig overflade og den forurening, der kan fjernes, ikke overstiger de værdier, der er angivet i ICAO-TI.

§ 24. Kolli med farligt gods, som kan forårsage en farlig reaktion med hinanden eller med kolli med andet gods, skal i et luftfartøj stuves på en sådan måde, at kolliene i tilfælde af lækage ikke kan forårsage en farlig reaktion med hinanden.

§ 25. Kolli med gift og smittefarlige stoffer skal på et luftfartøj stuves i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 26. Kolli med radioaktive stoffer skal på et luftfartøj stuves således, at de er adskilt fra personer, levende dyr og ufremkaldte film i overensstemmelse med bestemmelserne i ICAO-TI.

§ 27. Når farligt gods lastes på et luftfartøj, skal luftfartsforetagendet beskytte det farlige gods mod at blive beskadiget. Luftfartsforetagendet skal stuve godset om bord på luftfartøjet således, at kolliene ikke kan vælte eller forskubbe sig. Kolli med radioaktive stoffer skal stuves i overensstemmelse med bestemmelsen i § 26.

§ 28. Kolli med farligt gods, som ifølge mærkningen kun må transporters med fragtluftfartøj, skal lastes på en sådan måde, at et besætningsmedlem eller en anden autoriseret person kan identificere og håndtere samt, hvis størrelse og vægt tillader det, adskille sådanne kolli fra anden fragt under flyvningen, medmindre andet er foreskrevet i ICAO-TI.

Kapitel 10

Fragtagenters pligter

§ 29. En fragtagent, der påtager sig klassificering, emballering og mærkning af en forsendelse for en afsender, skal sikre sig, at bestemmelserne om klassificering, emballering og mærkning i denne bekendtgørelse samt i ICAO-TI er opfyldt, selvom afsender underskriver det i § 16 omhandlede transportdokument.

Kapitel 11

Informationspligt

§ 30. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som har med lufttransport af farligt gods at gøre, skal give deres personale sådanne oplysninger, der gør det muligt for personalet at udføre sine pligter i forbindelse med transporten af farligt gods. Endvidere skal der gives personalet instruktioner om de forholdsregler, der skal træffes, hvis der opstår nødsituationer, som omfatter det farlige gods.

Stk. 2. Luftfartsforetagendet skal i sin driftshåndbog opføre de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., som vedrører flyvebesætningsmedlemmerne.

Stk. 3. ”Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents involving Dangerous Goods”, ICAO-dokument 9481-AN/928, skal vedlægges den i stk. 2 nævnte driftshåndbog.2)

§ 31. Hvis et luftfartøj skal medføre farligt gods, skal luftfartsforetagendet så tidligt som muligt før luftfartøjets start forsyne luftfartøjschefen med skriftlige informationer som angivet i ICAO-TI.

§ 32. Ved passagertransport skal luftfartsforetagendet informere passagererne om de former for gods, som det ikke er tilladt dem at medføre om bord på et luftfartøj, hverken som håndbagage eller som indskrevet bagage.

§ 33. Hvis der opstår en nødsituation under flyvningen, skal luftfartøjschefen informere vedkommende lufttrafiktjenesteenhed om, at der er farligt gods om bord. Hvis situationen tillader det, bør informationerne indeholde oplysning om korrekt teknisk betegnelse, klassificering, sekundære risici, som har krævet mærkning, forenelighedsgruppe i klasse 1, mængde og placering om bord på luftfartøjet.

§ 34. Hvis et luftfartøj, som medfører farligt gods, havarerer, skal luftfartsforetagendet snarest muligt informere den stat, hvori havariet indtraf, om, at luftfartøjet medførte farligt gods, samt oplyse den korrekte tekniske betegnelse, klassificering, sekundære risici, som har krævet mærkning, forenelighedsgruppe i klasse 1, mængde og placering om bord på luftfartøjet.

§ 35. Hvis et luftfartøj, som medfører farligt gods, bliver indblandet i en flyvehændelse, skal luftfartsforetagendet efter anmodning fra myndighederne i det land, i hvilket hændelsen skete, forsyne disse med de oplysninger, som kræves for mest muligt at begrænse de risici, en hvilken som helst skade på det farlige gods om bord på luftfartøjet kunne fremkalde.

§ 36. Hvis der sker en ulykke eller et uheld med farligt gods, skal luftfartsforetagendet underrette vedkommende myndigheder i det land, hvori ulykken eller uheldet indtraf, i overensstemmelse med disse myndigheders krav.

Stk. 2. Indtræffer ulykken eller uheldet med farligt gods inden for dansk område, skal Statens Luftfartsvæsen underrettes.

Stk. 3. Danske luftfartsforetagender skal tillige give Statens Luftfartsvæsen meddelelse om ulykker og uheld med farligt gods, der indtræffer uden for dansk område.

§ 37. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter og andre, der har med lufttransport af farligt gods at gøre, skal i tilfælde af udeklareret eller forkert deklareret farligt gods, give meddelelse herom til Statens Luftfartsvæsen i henhold til bestemmelserne i ICAO-TI.

Kapitel 12

Uddannelse

§ 38. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som er beskæftiget med lufttransport af farligt gods, skal oprette og ajourføre uddannelsesprogrammer i overensstemmelse med ICAO-TI. Uddannelsesprogrammerne skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen.

§ 39. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, der ikke har tilladelse til regelmæssigt at flyve med farligt gods, skal sikre,

1) at personale, der er beskæftiget med fragt og bagagehandling, har modtaget den fornødne uddannelse til at udføre sine opgaver i forbindelse med farligt gods. Sådant personale skal som minimum have den uddannelse, der fremgår af kolonne 1 i tabel 1 i bilaget til denne bekendtgørelse, og

2) at besætningsmedlemmer og passagerhandlingspersonale har modtaget minimum den uddannelse, der fremgår af kolonne 2 i tabel 1 i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsen skal have et sådant omfang, at den sikrer et tilstrækkeligt kendskab til de risici, der er forbundet med lufttransport af farligt gods.

§ 40. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, der har tilladelse til regelmæssigt at flyve med farligt gods, skal sikre,

1) at personale, der er beskæftiget med modtagelsen af farligt gods, har modtaget den fornødne uddannelse samt er kvalificeret til at udføre sine opgaver i forbindelse med farligt gods. Sådant personale skal som minimum have den uddannelse, der fremgår af kolonne 1 i tabel 2 i bilaget til denne bekendtgørelse, og uddannelsen skal have et sådant omfang, at personalet kan tage beslutning om at acceptere eller afvise lufttransport af farligt gods,

2) at personale, der er beskæftiget med groundhandling og lastning af farligt gods på luftfartøjet, har modtaget den fornødne uddannelse. Sådant personale skal som minimum have den uddannelse, der fremgår af kolonne 2 i tabel 2 i bilaget til denne bekendtgørelse,

3) at personale, der er beskæftiget med fragt og bagagehandling, har modtaget den fornødne uddannelse til at udføre sine opgaver i forbindelse med farligt gods. Sådant personale skal som minimum have den uddannelse, der fremgår af kolonne 3 i tabel 2 i bilaget til denne bekendtgørelse,

4) at flyvebesætningsmedlemmer har modtaget minimum den uddannelse, der fremgår af kolonne 4 i tabel 2 i bilaget til denne bekendtgørelse, og

5) at passagerhandlingspersonale og øvrige besætningsmedlemmer har modtaget minimum den uddannelse, der fremgår af kolonne 5 i tabel 2 i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uddannelsen skal have et sådant omfang, at den sikrer et tilstrækkeligt kendskab til de risici, der er forbundet med lufttransport af farligt gods.

§ 41. Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som er beskæftiget med lufttransport, skal sikre, at personalet, efter at have modtaget den i §§ 39 og 40 nævnte undervisning, gennemfører en test, der skal afklare, om de pågældende har forstået indholdet af uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsen skal kunne dokumenteres i henhold til ICAO-TI.

§ 42. Luftfartforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som er beskæftiget med lufttransport, skal sikre, at personalet får opfølgningsuddannelse med intervaller, der ikke er længere end 24 måneder.

Kapitel 13

Dispensation

§ 43. Statens Luftfartsvæsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, dog ikke fra § 6.

Stk. 2. Dispensation til transport af de genstande og stoffer, der er nævnt i § 7, kan kun gives for hver enkelt transport.

Kapitel 14

Straf og ikrafttræden mv.

§ 44. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, stk. 3, § 4, stk. 1 og stk. 3, samt kapitlerne 4-12 straffes i medfør af luftfartslovens § 149, stk. 8, med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

§ 45. For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2008. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 737 af 17. november 1989 om lufttransport af farligt gods.

Statens Luftfartsvæsen, den 11. juli 2008

Kurt Lykstoft Larsen

/ Niels Remmer


Bilag

Uddannelse

     
Tabel 1
   
Uddannelsesemner
1
2
Generel introduktion
X
X
Begrænsninger af transport af farligt gods
 
X
Mærkning af farligt gods
X
X
Farligt gods i passagerers bagage
X
X
Nødprocedurer
X
X
”x” indikerer, at der skal undervises i emnet
   
           
Tabel 2
         
Uddannelsesemner
1
2
3
4
5
Generel introduktion
X
X
X
X
X
Begrænsning af transport af farligt gods
X
X
 
X
X
Klassifikation af farligt gods
X
       
Liste over farligt gods
X
X
 
X
 
Krav til emballage og pakkeinstruktioner
X
       
Emballage specifikationer og mærkning
X
       
Mærkning og labels
X
X
X
X
X
Dokumentation fra afsender
X
       
Modtagelse af farligt gods, brug af checkliste
X
       
Procedurer i forbindelse med lastning
X
X
X
X
 
Inspektion af beskadiget gods
X
X
     
Bestemmelse om information til luftfartøjschefen
X
X
 
X
 
Farligt gods i passagerers bagage
X
X
X
X
X
Nødprocedurer
X
X
X
X
X
”x” indikerer at der skal undervises i emnet
         

Officielle noter

1) Dokumentet findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen.

2) Dokumentet findes på Statens Luftfartsvæsens hjemmeside www.slv.dk og kan endvidere købes ved henvendelse til Statens Luftfartsvæsen.