Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0060
 
32006L0070
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, samt definitionen af politisk udsatte personer1)

I medfør af § 1, stk. 2, § 3, stk. 2, § 20, stk. 3, § 21, stk. 4, og § 37, stk. 3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 517 af 17. juni 2008, fastsættes:

Lempede kundelegitimationskrav

§ 1. Offentlige myndigheder eller offentlige organer er ikke omfattet af legitimationsproceduren i henhold til § 12, stk. 1-3, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Kunden udøver offentlige funktioner i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller den afledte fællesskabsret.

2) Kundens identitet er offentligt tilgængelig, gennemsigtig og kan fastslås med sikkerhed.

3) Kundens aktiviteter og regnskabspraksis er gennemsigtige.

4) Kunden er ansvarlig over for en fællesskabsinstitution eller en medlemsstats myndigheder, eller underlagt passende kontrolprocedurer, som sikrer kontrol med kundens aktiviteter.

Stk. 2. Der skal i alle tilfælde indhentes tilstrækkelig information til at fastslå, at kunden er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Der skal altid kræves legitimation og opbevaring heraf, jf. §§ 12, 19 og 23 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, der er omfattet af § 7 i denne lov. Hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning i henhold til § 7 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

§ 2. Produkter og transaktioner i tilknytning til produktet er ikke omfattet af legitimationsproceduren i henhold til § 12, stk. 1-3 og § 19, stk. 2 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, hvis de opfylder følgende betingelser:

1) Produktet er baseret på et skriftligt aftalegrundlag på papir eller andet varigt medium.

2) Transaktionerne i tilknytning hertil gennemføres via kundens konto

a) i et kreditinstitut, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed,

b) i et udenlandsk kreditinstitut, der er omfattet af 3. hvidvaskdirektiv,

c) eller i et kreditinstitut i et land uden for Den Europæiske Union, der stiller krav svarende til kravene i nævnte direktiv.

3) Aftageren af produktet eller af transaktionen i tilknytning til produktet må ikke være anonym.

4) Produktet eller transaktionen må maksimalt udgøre et beløb på 15.000 euro, uanset om transaktionen udføres som en eller flere indbyrdes sammenhængende transaktioner. Såfremt ejendomsretten til produktet først overføres til kunden ved kontraktsforholdets udløb, må den årlige ydelse maksimalt udgøre 15.000 euro.

5) Tredjemand må ikke kunne drage fordel af produktet eller transaktionen undtagen i tilfælde af død, invaliditet, overlevelse indtil en forudbestemt høj alder eller lignende begivenheder.

Stk. 2. For produkter eller transaktioner i tilknytning til produktet, hvor der investeres midler i finansielle aktiver eller fordringer, herunder forsikringer eller andre typer betingede krav, gælder udover betingelserne i stk. 1 følgende krav:

1) Fordelene ved produktet eller transaktionen i tilknytning til produktet må kun kunne realiseres på lang sigt.

2) Produktet eller transaktionen må ikke kunne anvendes som sikkerhed.

3) Der må ikke kunne foretages fremskyndede betalinger eller benyttes tilbagekøbsklausuler.

4) Kontraktforholdet må ikke kunne opsiges inden kontraktforholdets udløb.

Stk. 3. Beløbsgrænsen i stk. 1, nr. 4 finder ikke anvendelse på de tilfælde, der er omfattet af § 20 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 4. Der skal altid kræves legitimation og opbevaring heraf, jf. §§ 12, 19 og 23 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, der er omfattet af § 7 i denne lov.

Finansiel aktivitet, der udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang

§ 3. Juridiske eller fysiske personer er undtaget fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, såfremt de udøver finansiel aktivitet, der

1) ikke overstiger 1000 euro pr. kunde, uanset om transaktionen udføres som en eller flere sammenhængende transaktioner,

2) ikke overstiger 5 pct. af den pågældende juridiske eller fysiske persons samlede omsætning pr. år,

3) er en supplerende aktivitet og har direkte sammenhæng med hovedaktiviteten,

4) kun udbydes til hovedaktivitetens kunder og ikke til offentligheden generelt, og såfremt

5) hovedaktiviteten ikke er omfattet af § 1 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for finansielle aktiviteter, der udøves uden for Danmark.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for pengeoverførselsvirksomhed, jf. bilag 1, nr. 4 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Stk. 4. Der skal dog altid kræves legitimation og opbevaring heraf, jf. §§ 12, 19 og 23 i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, når der er mistanke om, at transaktionen har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, der er omfattet af § 7 i denne lov.

Definition af politisk udsatte personer

§ 4. Politisk udsatte personer i § 3, stk. 1, nr. 6, jf. § 19, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, skal forstås i overensstemmelse med definitionerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Ved politisk udsatte personer, der har eller har haft et højerestående offentligt erhverv, forstås:

1) Statschefer, regeringschefer, ministre og viceministre eller assisterende ministre.

2) Parlamentsmedlemmer.

3) Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.

4) Medlemmer af revisionsretter og af bestyrelser for centralbanker.

5) Ambassadører, chargés d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker.

6) Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer.

Stk. 3. Ved umiddelbare familiemedlemmer forstås:

1) Ægtefæller.

2) Registrerede partnerne.

3) De i nr. 1 og 2 nævnte personers børn.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte personers forældre.

Stk. 4. Ved nære samarbejdspartnere forstås:

1) Personer, der har ejendomsret til retlige enheder og retlige arrangementer eller som på anden måde har nære forretningsforbindelser med en af de i stk. 2 omfattede personer.

2) Personer, der har ejendomsret til en retlig enhed eller et retligt arrangement, som er oprettet til fordel for en af de i stk. 2 omfattede personer.

Stk. 5. De i stk. 2 nævnte personer omfatter ikke embedsmænd på mellemniveau eller lavere niveau.

Stk. 6. Såfremt en af de i stk. 2 nævnte personer ikke har haft et højerestående erhverv i mindst et år, betragtes denne ikke længere som en politisk udsat person.

Straf

§ 5. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 3, § 2, stk. 4, og § 3, stk. 4, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. juli 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1377 af 10. december 2007 om hvilke fysiske og juridiske personer samt produkter, der kan undtages fra lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Finanstilsynet, den 1. juli 2008

Henrik Bjerre-Nielsen

/ Stig Nielsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af »politisk udsat person« og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang, (EU-Tidende 2006 nr. L 214, s. 29).