Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd

(Til samtlige ministerier mv.)

Ansættelsesområder

1. Ansættelsesområderne for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten og folkekirken er fastlagt i aftale af 30. juni 2008 om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten og folkekirken. Aftalen er vedlagt.

Ansættelsesområdet for tjenestemænd ansat på åremål er vedkommende ministerium/institution.

2. Der skal tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet ved ansættelse og udnævnelse af tjenestemænd i folkekirken, der ikke får ansættelsesområdet folkekirken, jf. aftalens § 2, 1. pkt. Det gælder dog ikke for tjenestemænd omfattet af aftalens § 2, 2. pkt.

Ansættelsesbreve

3. Ved kongelig udnævnelse af tjenestemænd i staten bruges formular Fi 31. Ved udnævnelse af andre tjenestemænd i staten bruges formular Fi 32 eller en formular med tilsvarende indhold.

Formularerne udfyldes efter følgende retningslinjer:

1) Ansættelse på prøve

»....... som (stillingsbetegnelse) på prøve med et ansættelsesområde, der omfatter (vedkommende ministerium med tilhørende institutioner)«. For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, desuden: »og samtlige andre ministeriers departementer«.

2) Varig ansættelse

»....... som (stillingsbetegnelse) med varig ansættelse med et ansættelsesområde, der omfatter (vedkommende ministerium med tilhørende institutioner)«. For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, desuden: »og samtlige andre ministeriers departementer«.

3) Ansættelse på åremål

»....... som (stillingsbetegnelse) på åremål i (antal) år med et ansættelsesområde, der omfatter (vedkommende ministerium/institution)«.

4) Ansættelsesbrevets fod

»Ansættelsesbrev for (navn (cpr-nummer)) som (stillingsbetegnelse) (på prøve/med varig ansættelse/på åremål)«.

Ved kongeligt udnævnte tjenestemænds afgivelse af løfteerklæring i henhold til grundlovens § 27, stk. 1, bruges formular Fi 33.

4. Ansættelse i tjenestemandsstilling skal ske med virkning fra den 1. i en måned. Ansættelsesbrevet skal være underskrevet før den dato, ansættelsen har virkning fra.

Ansættelse kan dog i følgende tilfælde ske med virkning fra et tidspunkt, der ligger før underskrivelsen af ansættelsesbrevet, når den, der ansættes, allerede fra dette tidligere tidspunkt har varetaget arbejdsopgaverne i stillingen:

1) Når ansættelsesbrevet er underskrevet senest den 14. i en måned, kan ansættelse ske med virkning fra samme måneds begyndelse.

2) Ansættelse i en nyoprettet tjenestemandsstilling kan ske med virkning fra det tidspunkt, hvor stillingen er oprettet.

3) Ansættelse i en omklassificeret tjenestemandsstilling kan ske med virkning fra det tidspunkt, omklassificeringen har virkning fra.

4) Ansættelse, der har afventet resultatet af en bedømmelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager, kan ske med virkning fra den 1. i den måned, hvor nævnet er anmodet om en udtalelse om ansættelse af den pågældende.

Ikrafttræden

5. Cirkulæret har virkning for ansættelser og udnævnelser af statstjenestemænd og tjenestemænd i folkekirken omfattet af aftalens § 2, 2. pkt., der sker med virkning fra 1. oktober 2008 eller senere og for tjenestemænd i folkekirken omfattet af § 2, 1. pkt., der ansættes eller udnævnes i anden stilling efter det tidspunkt, der for de enkelte tjenestemandsgrupper, der fastsættes af finansministeren.

Cirkulære nr. 9255 af 18. maj 2004 om ansættelsesområder og ansættelsesbreve for tjenestemænd (Perst. nr. 033-04) ophæves 1. oktober 2008.

6. Ophævelsen af aftale af 15. august 1975 om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken berører ikke § 2, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 5, i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 21. juni 1993 om ophævelse af regler i folkeskolen.

Personalestyrelsen, den 30. juni 2008

P.M.V., E.B., Britta Ljungquist


Aftale om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten og folkekirken

I medfør af § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 1. For tjenestemænd i staten er ansættelsesområdet vedkommende ministerium med tilhørende institutioner, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ministerier, som med tilhørende institutioner er af betydelig størrelse, kan ved aftale opdeles i flere ansættelsesområder.

Stk. 3. For administrative tjenestemænd, der ved ansættelsen får tjenestested i hovedstadsområdet, jf. stk. 4, omfatter ansættelsesområdet desuden samtlige andre ministeriers departementer.

Stk. 4. Hovedstadsområdet anses for omfattende Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune.

§ 2. For tjenestemænd i folkekirken er ansættelsesområdet folkekirken. Stiftsøvrigheder og bispekontorer betragtes dog i henseende til denne aftale som institutioner under Kirkeministeriet, jf. § 1, stk. 1 og 3.

§ 3. Reglerne i §§ 1-2 kan ikke medføre nogen indskrænkning i bestående ansættelsesområder.

§ 4. Omflytninger af tjenestemænd i medfør af denne aftale bevirker ikke, at tjenestemanden skal have nyt ansættelsesbrev.

§ 5. Aftalen har virkning for statstjenestemænd og tjenestemænd i folkekirken omfattet af § 2, 2. pkt., fra tidspunktet for ansættelsen eller udnævnelsen, når denne sker med virkning fra 1. oktober 2008 eller senere. Aftalen har virkning for tjenestemænd i folkekirken omfattet af § 2, 1. pkt., der ansættes eller udnævnes i anden stilling efter det tidspunkt, der for de enkelte tjenestemandsgrupper fastsættes af finansministeren.

Stk. 2. Aftale af 15. august 1975 om ansættelsesområder for varigt ansatte tjenestemænd og tjenestemænd ansat på prøve i staten, folkeskolen og folkekirken ophæves 1. oktober 2008.

   
København, den 30. juni 2008
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(det statslige område)
Flemming Vinther
Statstjenestemændenes Centralorganisation II
Peter Ibsen
Akademikernes Centralorganisation
Sine Sunesen
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Britta Ljungquist