Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 5

I medfør af § 9, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, fastsættes:

§ 1. Ud over de i folkeskolelovens § 9, stk. 1 og 2, nævnte fag og emner kan kommunerne tilbyde eleverne på 8. og 9. klassetrin undervisning i følgende ikke-prøveforberedende valgfag: Spansk, hverdagsfransk, hverdagstysk, almindelige indvandrersprog og edb. Undervisningen kan tilbydes på et eller begge de nævnte klassetrin.

Stk. 2. Undervisningen må ikke påbegyndes, førend kommunalbestyrelsen har godkendt en læseplan for de enkelte valgfag, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 3, og 44, stk. 8.

Stk. 3. Eleverne skal oplyses om, at undervisningen i valgfagene hverdagsfransk og hverdagstysk ikke er prøveforberedende og ikke er adgangsgivende til de gymnasiale uddannelser.

§ 2. I valgfag, hvor der efter folkeskolens § 14 ikke kan aflægges afsluttende prøve, må elevernes standpunkt ikke udtrykkes ved hjælp af standpunktskarakterer.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 1994 om valgfag i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6, ophæves.

Undervisningsministeriet, den 2. juli 2008

P.M.V.
Peter Grønnegård
Afdelingschef

/ Lone Basse

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsens bemyndigelse er ophævet og således bortfaldet, jf. lov nr. 1640 af 26. december 2013.