Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af teaterloven

(Ændring af navn samt visse andre forhold vedrørende Hovedstadens Teater)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1156 af 19. december 2003 og lov nr. 519 af 21. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Hovedstadens Teater« til: »Københavns Teater« og »Det Danske Teater« til: »folketeatret.dk«.

2. § 14 d, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 4 . Det er en betingelse for, at et teater kan modtage drifts- og produktionstilskud som en del af Københavns Teater, at bestyrelsen for Københavns Teater udpeger bestyrelsen for det enkelte teater i ordningen og herudover udpeger enten teaterlederen eller teaterledelsen.

Stk. 5. Udpegningen af teaterlederen eller teaterledelsen for det enkelte teater sker efter drøftelse med teatrets bestyrelse.

Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til, at bestemmelsen i § 14 d, stk. 4, fraviges.

Stk. 7. Afgørelser truffet af Københavns Teater kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1, om ændring af navnet »Det Danske Teater« til: »folketeatret.dk« træder dog i kraft den 1. juli 2007.

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2007

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Brian Mikkelsen