Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse

I medfør af § 19 c, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, fastsættes:

§ 1. På 10. klassetrin udfører hver elev en obligatorisk selvvalgt opgave som en del af undervisningen.

Stk. 2. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet.

Stk. 3. Det skal tilstræbes, at opgaven så vidt muligt placeres i forlængelse af brobygningsforløb eller kombinationer af brobygnings- og praktikforløb, således at opgaven kan indgå som en del af elevens efterbehandling heraf.

Stk. 4. I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer.

§ 2. Eleven beslutter i samråd med de relevante lærere opgavens emne og indhold.

Stk. 2. Arbejdet med opgaven kan foregå i samarbejde mellem to eller flere elever, hvor der er en umiddelbar sammenhæng med de konkrete uddannelsesplaner.

Stk. 3. Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

§ 3. Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet med henblik på en kvalificering af arbejdet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter:

1) Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen.

2) Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.

3) Brug af kilder og materialer.

4) Fremstilling af produkt.

5) Valg af udtryksform.

§ 4. Eleven skal forud for arbejdet med opgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på i bedømmelsen.

§ 5. Arbejdet med den obligatoriske selvvalgte opgave afsluttes senest 1. april for 10. klasseforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb. Opgaven skal være bedømt, senest 1 uge før de skriftlige prøver finder sted. Ved 10. klasseforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen, jf. dog § 7, stk. 2.

§ 6. Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter.

Stk. 2. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af

1) Den selvvalgte opgaves emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan.

2) Elevens valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer.

3) Elevens valg og brug af kilder og materialer.

4) Sammenhængen mellem indholdet og det færdige produkts udtryksform.

Stk. 3. Karakteren er en helhedsvurdering af stk. 2, pkt. 1-4.

Stk. 4. Eleven kan efter eget ønske få medtaget den skriftlige udtalelse og/eller karakteren på afgangsbeviset.

§ 7. Ønskes opgaven bedømt med en karakter, skal eleven meddele skolen dette senest ved afleveringen af opgaven.

Stk. 2. For undervisningsforløb, der er tilrettelagt som helårsforløb, skal eleven senest den 1. juni meddele skolen, om udtalelsen og/eller karakteren skal påføres afgangsbeviset. For undervisningsforløb af kortere varighed fastsætter skolens leder fristen herfor. Denne skal ligge, så eleven har mindst 14 dage efter modtagelsen af udtalelsen og/eller karakteren til at træffe beslutningen.

§ 8. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige reglerne i bekendtgørelsen, herunder i forbindelse med forsøgs- eller udviklingsarbejde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 497 af 31. maj 2000 om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse ophæves.

Undervisningsministeriet, den 2. juli 2008

P.M.V.
Peter Grønnegård
Afdelingschef

/ Lone Basse