Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod indførsel af visse levende dyr og animalske non-food produkter fra Kroatien og Schweiz 1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr fastsættes:

§ 1. Det er på grund af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 forbudt at indføre fjerkræ og rugeæg heraf, fugle og rugeæg heraf, råt foder til selskabsdyr og uforarbejdede fodermidler der indeholder dele af vildtlevende fjervildt samt ubehandlede jagttrofæer af alle fugle.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder for:

1) Dyr og produkter med oprindelse i Kroatien fra alle områder der er underlagt restriktioner som følge af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i overensstemmelse med beslutning 2006/563/EF.

2) Dyr og produkter med oprindelse i Schweiz fra alle områder der er underlagt restriktioner som følge af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i overensstemmelse med beslutning 2006/415/ EF og 2006/563/EF.

§ 2. Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. juli 2008.

Fødevarestyrelsen, den 4. juli 2008

Anders Munk Jensen

/ Ina Elise Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen implementerer dele af Kommissionens beslutning af 26. juni 2008 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Kroatien og Schweiz.