Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

§ 1. Lovens formål er gennem kulturaftaler med kommuner m.v. at understøtte regioners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommuner, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og regionsgrænser. Loven fastlægger samtidig regionernes opgaver på det kulturelle område.

Stk. 2. Kulturaftalerne har til formål at medvirke til at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat på tværs af kommunegrænser og med Kulturministeriet og ministeriets råd og nævn.

§ 2. Kulturministeren kan indgå kulturaftaler med en kommune eller en række kommuner, der fremsætter ønske herom.

Stk. 2. En kulturaftale indgås for en tidsbegrænset periode af op til fire års varighed.

Stk. 3. Regioner kan sammen med en kommune eller flere kommuner i forening indgå i kulturaftaler inden for de kompetencer, der er tillagt regionerne på kulturområdet, jf. § 3 a.

§ 3. Kulturaftalen skal indeholde bestemmelser om,

1) hvilke opgaver der skal varetages, og hvilke konkrete mål den eller de kommuner, der indgår i kulturaftalen skal opfylde i aftaleperioden,

2) hvilke økonomiske vilkår der er knyttet til aftalen,

3) hvorledes der i kulturaftalen på det kommunale niveau kan sikres balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed, og

4) erfaringsudveksling og evaluering i forbindelse med kulturaftalerne.

§ 3 a. Regionerne kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle tilbud, som kan videreføres af andre parter i en mere permanent drift.

§ 4. Den eller de kommuner, der er omfattet af kulturaftalen, modtager i aftaleperioden efter aftale med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af kulturaftalen. Kommunerne kan inden for rammerne af kulturaftalen råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål.

Stk. 2. Bevillingen kan forudbetales.

Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter stk.1 helt eller delvis falder bort, eller at udbetalte tilskud efter stk. 1 helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis væsentlige vilkår i aftalen ikke opfyldes.

Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 7. (udeladt) 1)

§ 8. (udeladt)1)

§ 9. (udeladt)1)

 

Lov nr. 563 af 24/06/2005 om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) indeholder følgende ikraftrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Bestemmelserne i stk. 2-6 træder dog i kraft dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. (udeladt) 2)

Stk. 3. (udeladt)2)

Stk. 4. (udeladt)2)

Stk. 5. (udeladt)2)

Stk. 6. (udeladt)2)

Stk. 7. (udeladt)2)

Kulturministeriet, den 7. juni 2007

Brian Mikkelsen

/Per Voetmann

Officielle noter

1) Bestemmelserne i §§ 7, 8 og 9 giver kulturministeren bemyndigelse til at fravige udvalgte bestemmelser i anden lovgivning når der skal indgås kulturaftaler. Der henvises til henholdsvis teaterloven, museumsloven og musikloven.

2) Ikrafttrædelsesbestemmelserne m.v. i stk. 2 til og med stk. 7 vedrører anden lovgivning, som ikke er relevant i forhold til bestemmelser i lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regioners opgaver på kulturområdet.