Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 913 af 3. oktober 2000 om ungdomsskolens virksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 1, nr. 2, ændres »afgangsprøve« til: »afgangsprøver« og »10.-klasse-prøve« til: »10.-klasse-prøver«.

2. I § 2 ændres »folkeskolens afsluttende prøver m.v.« til: »prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser og bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner samt om folkeskolens afsluttende prøver (Fælles Mål m.v.)«.

3. I § 4, stk. 1, nr. 2, ændres: »§ 8, stk. 1-4, § 14 og § 18, stk. 3« til: »§§ 19 c, 19 f og 19 g. I de fag, hvor der er prøver, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene i de enkelte fag ved prøverne kan opfyldes«.

4. I § 4, stk. 3, indsættes efter »10. klasse«: », herunder brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. bestemmelserne herom i bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2008

P.M.V.
E.B.
Finn Christensen