Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008D0329
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om advarselsmærkning af magnetlegetøj 1)

I medfør af § 13, stk. 1 og 3, § 27, stk. 5, og § 28 i lov nr. 364 af 18. maj 1994 om produktsikkerhed, som ændret ved lov nr. 1170 af 19. december 2003, fastsættes:

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse lægges følgende definitioner til grund:

1) Legetøj: Ethvert produkt, som klart er konstrueret eller bestemt til legeformål for børn under 14 år.

2) Magnetlegetøj: Legetøj, der indeholder eller består af en eller flere magneter eller en eller flere magnetiske dele, som er tilgængelige for børn og af en sådan form og størrelse, at de kan nedsvælges.

3) Af en sådan form og størrelse, at de kan nedsvælges: At de kan rummes fuldstændigt i cylinderen til smådele som defineret i standard EN 71-1:2005.

4) Tilgængelige for børn: Som er løse eller kan løsnes fra legetøjet, når det anvendes af børn på normal måde eller på en måde, der med rimelighed kan forventes, selv om de oprindeligt er indeholdt, indkapslet, forsænket eller indfattet i legetøjet.

5) Gøre tilgængelig på markedet: Enhver levering af magnetlegetøj med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

6) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af magnetlegetøj på Fællesskabets marked.

7) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, med henblik på at forhindre, at magnetlegetøj distribueres, udstilles og tilbydes forbrugeren.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på magnetlegetøj, der er bragt i omsætning, er gjort tilgængeligt på markedet, bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet.

Krav om advarselsmærkning

§ 3. Magnetlegetøj, der er bragt i omsætning, er gjort tilgængeligt på markedet, bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet, skal være forsynet med enten:

1) Advarsel med følgende ordlyd: ”Advarsel! Dette legetøj indeholder magneter eller magnetiske dele. Magneter, der hænger sammen eller fæstner sig til en metalgenstand inde i den menneskelige krop, kan forårsage alvorlig eller dødbringende skade. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis magneter sluges eller kommer i luft­vej­ene.”, eller

2) advarsel med tilsvarende letforståelig ordlyd, der klart giver de samme oplysninger.

Stk. 2. Advarslen skal fremstå tydelig og letlæselig på et iøjnefaldende sted på emballagen eller skal på anden måde være anbragt på magnetlegetøjet, således at den er synlig for forbrugeren på salgsstedet.

Stk. 3. Advarslen skal være på dansk.

Stk. 4. Magnetlegetøj, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, 2 eller 3 om advarselsmærkning, skal øjeblikkeligt trækkes tilbage fra markedet, og forbrugerne skal underrettes behørigt herom.

Markedskontrol

§ 4. Sikkerhedsstyrelsen forestår kontrollen med, at det magnetlegetøj, der findes på markedet, opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5. Konstaterer Sikkerhedsstyrelsen, at magnetlegetøj ikke opfylder de krav til mærkning, der stilles i denne bekendtgørelse, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den, der har bragt magnetlegetøjet i omsætning, eller enhver, der på anden måde har gjort magnetlegetøjet tilgængeligt på markedet, at

1) standse salget af produktet,

2) trække produktet tilbage og

3) underrette forbrugerne behørigt om risikoen.

Stk. 2. Enhver, der har været led i omsætningen, kan påbydes at medvirke til at gennemføre et påbud vedrørende et produkt, som er meddelt en anden i medfør af stk. 1.

§ 6. Sikkerhedsstyrelsen kan træffe nødvendige foranstaltninger med henblik på at advare forbrugerne behørigt om risikoen ved magnetlegetøj, der ikke opfylder kravene til mærkning i denne bekendtgørelse.

Klageadgang

§ 7. Sikkerhedsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. lovens § 23, stk. 1.

Stk. 2. Påbud udstedt i medfør af § 5 skal af Sikkerhedsstyrelsen uden unødigt ophold indbringes for domstolene, hvis den som påbudet retter sig imod gør indsigelse, jf. lovens § 23, stk. 2.

Stk. 3. Retten kan bestemme, at indbringelse, som nævnt i stk. 2, har opsættende virkning, jf. lovens § 23, stk. 3.

Straf

§ 8. Med bøde straffes den, der

1) i strid med § 3, stk. 1 bringer magnetlegetøj i omsætning eller på anden måde gør magnetlegetøj tilgængeligt på markedet uden at det er forsynet med advarselsmærkning,

2) i strid med § 3, stk. 4 undlader at trække magnetlegetøj tilbage,

3) i strid med § 3, stk. 4 undlader at underrette forbrugerne behørigt, eller

4) undlader at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens påbud i henhold til § 5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. juli 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 9. juli 2008

Carsten Sørig

/ Tina Marie Møller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens beslutning 2008/329/EF af 21. april 2008 om et krav til medlemsstaterne om at sørge for, at magnetlegetøj, der bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet, er forsynet med en advarsel om de sundheds- og sikkerhedsrisici, det indebærer, (EUT L 114 af 26. april 2008, s. 90-93).